Φορολογικά

Νέα ΣΣΕ εργατοτεχνιτών οικοδόμων και συναφών επαγγελμάτων – Διευκρινίσεις e-ΕΦΚΑ για την εφαρμογή της

Ο e-ΕΦΚΑ με το Γενικό Έγγραφο 247203/26-05-2022 κοινοποιεί την από 28.04.2022 «Εθνική Ομοιοεπαγγελματική Σ.Σ.Ε. εργατοτεχνιτών οικοδόμων και συναφών επαγγελμάτων όλης της χώρας» (Πράξη Κατάθεσης: 9/09.05.2022), με την οποία καθορίζονται, μεταξύ άλλων, τα κατώτατα όρια των βασικών ημερομισθίων των υπαγόμενων σε αυτήν εργαζομένων, για την περίοδο από 01.04.2022 έως 30.09.2024 και διευκρινίζει τα ακόλουθα:

Κατά τα άρθρα 648, 649 και 653 του Α.Κ., αναγκαίος όρος για τη σύναψη της σύμβασης εργασίας είναι η ρητή ή σιωπηρή συμφωνία περί καταβολής μισθού ή ημερομισθίου εις τον παρέχοντα εργασία.

Νόμιμος μισθός ή ημερομίσθιο είναι ο καθοριζόμενος από νόμο, συλλογική σύμβαση εργασίας, διαιτητική απόφαση κ.λ.π. και αποτελεί τον ελάχιστο μισθό ή ημερομίσθιο, που υποχρεούται ο εργοδότης να καταβάλλει στον εργαζόμενό του. 

Ο συμβατικός όμως μισθός ή ημερομίσθιο, επί του οποίου υπολογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές (άρθρο 17 παρ. 1 του Κ.Α. του τ. Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.), καθορίζεται ελεύθερα, από τον εργοδότη και τον μισθωτό με βάση κυρίως τις συνθήκες αγοράς εργασίας. Η συμβατική αυτή ελευθερία δεν είναι απόλυτη, αλλά περιορίζεται, κατά τα προαναφερόμενα, από την καθιέρωση του ελαχίστου μισθού ή ημερομισθίου.

Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να συγχέεται το ημερομίσθιο της κοινοποιούμενης Σ.Σ.Ε. με το διαπιστούμενο από τις υπηρεσίες μας ποσό του πραγματικά καταβαλλόμενου ημερομισθίου (συμβατικού), επί του οποίου θα αναζητούνται οι αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του e-Ε.Φ.Κ.Α.

Επισημαίνουμε ότι:

1. Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν 1876/1990, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (Σ.Σ.Ε.) και οι όμοιας έκτασης Αποφάσεις Διαιτησίας (Δ.Α.) του άρθρου 16 του ιδίου νόμου, δεσμεύουν τους εργαζόμενους και εργοδότες που είναι μέλη των συμβαλλομένων συνδικαλιστικών οργανώσεων του κλάδου ή του επαγγέλματος εντός του τοπικού, επαγγελματικού και χρονικού πεδίου τους, ή των εν διενέξει αντίστοιχα, εκτός αν κηρυχθούν γενικώς υποχρεωτικές με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κατά τις διατάξεις των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 11 του Ν 1876/1990, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Το ύψος του ημερομισθίου, βάσει του οποίου προσδιορίζεται η προκαταβολή των ασφαλιστικών εισφορών, την οποία ο κατά νόμο υπόχρεος καταβολής των εισφορών του οικοδομοτεχνικού έργου οφείλει να καταβάλει πριν από την έναρξη των εργασιών του, δεν μεταβάλλεται, καθώς εξακολουθεί να χρησιμοποιείται το εκάστοτε ισχύον τεκμαρτό ημερομίσθιο της 8ης Ασφαλιστικής Κλάσης (Φ.11321/19423/1405/15.12.2014).

3. Όταν συντάσσονται καταλογιστικές πράξεις για διαφορές εισφορών, βάσει των συντελεστών του άρθρου 38 του Κ.Α. του τ. Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., όπως ισχύουν, πέραν των ήδη αναφερομένων στις υποβληθείσες Α.Π.Δ., χωρίς παράλληλη αναγνώριση ημερών ασφάλισης σε συγκεκριμένα πρόσωπα, οι διαφορές αυτές υπολογίζονται επί των κατωτάτων ημερομισθίων, όπως προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες Σ.Σ.Ε. των εργατοτεχνιτών οικοδόμων.

4. Ως προς τη σύνθεση των απασχολουμένων στα οικοδομοτεχνικά έργα συνεργείων εξακολουθούν να ισχύουν οι οδηγίες της 7/1993 εγκυκλίου του τ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., που καθορίζουν την αντιστοιχία δύο (2) ημερομισθίων τεχνίτη για κάθε ημερομίσθιο εργάτη. Ως προς τους τεχνίτες γίνεται δεκτό ο ένας να είναι βοηθός.

5. Στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται ότι τα ημερομίσθια που δηλώνονται στις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις Οικοδομοτεχνικών Έργων υπολείπονται των προβλεπόμενων από τη Σ.Σ.Ε. κατώτερων ημερομισθίων, εφαρμόζονται οι οδηγίες που έχουν παρασχεθεί με το Γ.Ε. Α41/ΟΕ/3/22.10.2012 τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, για διενέργεια σχετικού ελέγχου.