Φορολογικά

Εγκρίθηκε από την Ευρ. Επιτροπή ελληνικό πρόγραμμα έως και 30 εκατ. για στήριξη εταιρειών από τον πόλεμο στην Ουκρανία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ένα σχέδιο έως και 30 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη εταιρειών στο πλαίσιο της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. Το καθεστώς εγκρίθηκε βάσει του προσωρινού πλαισίου κρατικών ενισχύσεων για την κρίση, το οποίο εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 23 Μαρτίου 2022 και τροποποιήθηκε στις 20 Ιουλίου 2022. Σύμφωνα με το καθεστώς, η ενίσχυση θα λάβει τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων.

Το πρόγραμμα θα είναι ανοιχτό σε εταιρείες όλων των μεγεθών που δραστηριοποιούνται στους κλάδους της γούνας και του δέρματος που πλήττονται από την τρέχουσα κρίση. Σκοπός του καθεστώτος είναι: (i) να εξασφαλιστεί επαρκής ρευστότητα για τις επιλέξιμες εταιρείες για τις οποίες η ρωσική αγορά αντιπροσωπεύει σημαντικό εξαγωγικό προορισμό και (ii) να διατηρήσει την οικονομική τους συνέχεια κατά τη διάρκεια της κρίσης. Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το ελληνικό καθεστώς είναι σύμφωνο με τους όρους που ορίζονται στο Προσωρινό Πλαίσιο για την Κρίση.

Ειδικότερα, (i) το μεμονωμένο ποσό ενίσχυσης ανά δικαιούχο δεν θα υπερβαίνει το όριο των 500.000 ευρώ που ορίζεται στο Προσωρινό Πλαίσιο για την Κρίση· και (ii) η ενίσχυση θα χορηγηθεί το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2022. Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το ελληνικό καθεστώς είναι απαραίτητο, κατάλληλο και αναλογικό για την αντιμετώπιση σοβαρής διαταραχής στην οικονομία ενός κράτους μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 107 παράγραφος 3 (β) ΣΛΕΕ και τους όρους που καθορίζονται στο Προσωρινό Πλαίσιο Κρίσεων.

Σε αυτή τη βάση, η Επιτροπή ενέκρινε το μέτρο ενίσχυσης βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις.