Φορολογικά

Επιδότηση φυσικού αερίου για Ιούλιο και Αύγουστο: Δημοσιεύθηκε η απόφαση

Με τη νέα απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/82196/2205/2022 (ΦΕΚ Β’ 4222/10-08-2022) τροποποιείται η απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/12462/333/2022 για τη χορήγηση της επιδότησης φυσικού αερίου για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο.

Σύμφωνα με τη απόφαση η ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/12462/333/2022 τροποποιείται ως εξής:

α) Η παρ. 1 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η επιδότηση παρέχεται για την κατανάλωση των μηνών Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου Απριλίου, Μαΐου, Ιουνίου, Ιουλίου και Αυγούστου του έτους 2022.»

β) Η παρ. 3 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Για τους μη οικιακούς καταναλωτές, η μοναδιαία επιδότηση για τον μήνα Ιανουάριο ορίζεται στο ποσό των τριάντα (30) ευρώ (€) ανά Μεγαβατώρα (MWh) επί της συνολικής κατανάλωσης φυσικού αερίου, πλην της κατανάλωσης που αφορά σε παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
Για τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο, η μοναδιαία επιδότηση ορίζεται στο ποσό των είκοσι (20) ευρώ (€) ανά Μεγαβατώρα (MWh) επί της συνολικής κατανάλωσης φυσικού αερίου, πλην της κατανάλωσης που αφορά σε παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
Για τον μήνα Απρίλιο η μοναδιαία επιδότηση ορίζεται στο ποσό των σαράντα (40) ευρώ (€) ανά Μεγαβατώρα (MWh) επί της συνολικής κατανάλωσης φυσικού αερίου, πλην της κατανάλωσης που αφορά σε παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
Για τους μήνες Μάιο και Ιούνιο η μοναδιαία επιδότηση ορίζεται στο ποσό των είκοσι (20) ευρώ (€) ανά Μεγαβατώρα (MWh) επί της συνολικής κατανάλωσης φυσικού αερίου, πλην της κατανάλωσης που αφορά σε παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
Για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο η μοναδιαία επιδότηση ορίζεται στο ποσό των τριάντα (30) ευρώ (€) ανά Μεγαβατώρα (MWh) επί της συνολικής κατανάλωσης φυσικού αερίου, πλην της κατανάλωσης που αφορά σε παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
».

γ) Στην παρ. 1 του άρθρου 4 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:
«Ειδικά στην περίπτωση ιδιοκατανάλωσης, η επιδότηση υπολογίζεται, για κάθε δικαιούχο, ως το γινόμενο της κατανάλωσης φυσικού αερίου του μήνα, επί του ποσού της επιδότησης του μήνα».

δ) Στην παρ. 2 του άρθρου 4 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:
«Ειδικά στην περίπτωση της ιδιοκατανάλωσης η επιδότηση χορηγείται απευθείας στους δικαιούχους, σύμφωνα με το άρθρο 5».

ε) Στην παρ. 1 του άρθρου 5 προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής:
«Ειδικά στην περίπτωση ιδιοκατανάλωσης, για κάθε μήνα εφαρμογής του μέτρου και για περίοδο 12 μηνών μετά τη λήξη του, οι δικαιούχοι που εμπίπτουν σε επιδοτούμενη κατηγορία οφείλουν να αποστείλουν την τελευταία εργάσιμη ημέρα εκάστου μήνα στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΝ, στη ΡΑΕ, στη ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. και στον αρμόδιο διαχειριστή δικτύου διανομής φυσικού αερίου της περ. (στ) της παρ. 1 του άρθρου του ν. 4001/2011 ή στο Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου ΑΕ (ΔΕΣΦΑ ΑΕ), κατά περίπτωση, σε ηλεκτρονική μορφή, τον Ηλεκτρονικό Κωδικό Αναγνώρισης Σημείου Παράδοσης (ΗΚΑΣΠ) της κάθε παροχής, ή ελλείψει ΗΚΑΣΠ τον ΑΦΜ τους και την πραγματική κατανάλωση φυσικού αερίου ανά μήνα εφαρμογής του μέτρου και ανά παροχή».

στ) Οι παρ. 2-7 του άρθρου 5 αντικαθίστανται ως εξής:
«2. Ο αρμόδιος διαχειριστής δικτύου διανομής φυσικού αερίου ή ο Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου ΑΕ (ΔΕΣΦΑ ΑΕ), αποστέλλει στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΝ, στη ΡΑΕ και στην ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε., εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την προθεσμία αποστολής των στοιχείων από τους Προμηθευτές και τους δικαιούχους που ιδιοκαταναλώνουν φυσικό αέριο και για κάθε μήνα που αυτοί στέλνουν στοιχεία σύμφωνα με την παρ. 1:
α) τις πραγματικές ανά μήνα καταναλώσεις φυσικού αερίου των δικαιούχων που καταμετρήθηκαν από τον αρμόδιο διαχειριστή και εμπίπτουν στην περίοδο εφαρμογής του μέτρου, λαμβάνοντας υπόψη την αναφερόμενη μεθοδολογία επιμερισμού που περιγράφεται στο άρθρο 3 και, με την επιφύλαξη των δικαιούχων που ιδιοκαταναλώνουν φυσικό αέριο,
β) τους προμηθευτές οι οποίοι εκπροσωπούσαν τις παροχές κατά την περίοδο αυτή.
3. Η ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. εντός 10 ημερών από την σχετική ενημέρωση από τους Προμηθευτές και τους δικαιούχους που ιδιοκαταναλώνουν φυσικό αέριο και λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία της παρ. 1, ελέγχει τα ποσά που πρέπει να πιστωθούν σε κάθε Προμηθευτή ή δικαιούχο που ιδιοκαταναλώνει φυσικό αέριο και κατόπιν προβαίνει στην πίστωση των ποσών της επιδότησης του άρθρου 3 στους Προμηθευτές και στους δικαιούχους που ιδιοκαταναλώνουν φυσικό αέριο. Σε τακτά χρονικά διαστήματα μετά την αποστολή από τον αρμόδιο διαχειριστή δικτύου διανομής ή τον Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου ΑΕ (ΔΕΣΦΑ ΑΕ) των καταμετρημένων καταναλώσεων δικαιούχων του άρθρου 3 και όχι αργότερα από την παρέλευση 13 μηνών από τη λήξη του μέτρου, η ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. υπολογίζει εκ νέου τα ποσά που πρέπει να πιστωθούν με βάση τις καταμετρηθείσες καταναλώσεις των δικαιούχων από τον αρμόδιο διαχειριστή και προβαίνει στην εκκαθάριση τους με σχετικές χρεοπιστώσεις προς τους Προμηθευτές και στους δικαιούχους που ιδιοκαταναλώνουν φυσικό αέριο.
4. Σε περίπτωση που προκύψουν αναιτιολόγητες αποκλίσεις κατά τον έλεγχο που πραγματοποιεί η ΡΑΕ σύμφωνα με την παρ. 7, η ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. υποχρεούται να προχωρήσει σε επανέλεγχο και τυχόν εκκαθάριση των ποσών της επιδότησης προς τους Προμηθευτές και τους δικαιούχους που ιδιοκαταναλώνουν φυσικό αέριο, βάσει των απεσταλμένων από την ΡΑΕ στοιχείων της παρ. 7.
5. Η ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε., για κάθε μήνα εφαρμογής του μέτρου της παρούσας και για τους επόμενους 13 μήνες μετά την λήξη του, ενημερώνει την τελευταία ημέρα έκαστου μήνα τη ΡΑΕ και την αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΝ σχετικά με τα ποσά που πιστώθηκαν ή εκκαθαρίσθηκαν στους Προμηθευτές και στους δικαιούχους που ιδιοκαταναλώνουν φυσικό αέριο, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στις παρ. 3 και 4.
6. Σε περίπτωση που και μετά το πέρας των 12 μηνών μετά την λήξη εφαρμογής του μέτρου εξακολουθούν να υπάρχουν περιπτώσεις δικαιούχων των οποίων δεν έχει καταμετρηθεί η κατανάλωση, δεν πραγματοποιείται σχετική χρεοπίστωση από την ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. προς τους Προμηθευτές που τους εκπροσωπούν ή τους δικαιούχους που ιδιοκαταναλώνουν φυσικό αέριο.
7. Η ΡΑΕ για κάθε μήνα εφαρμογής του μέτρου λαμβάνοντας υπόψιν τα στοιχεία που αποστέλλονται από τους Προμηθευτές και τους δικαιούχους που ιδιοκαταναλώνουν φυσικό αέριο, τον αρμόδιο διαχειριστή δικτύου διανομής ή τον Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου ΑΕ (ΔΕΣΦΑ ΑΕ) και τη ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. προβαίνει σε έλεγχο των στοιχείων. Εάν από τον έλεγχο, η ΡΑΕ διαπιστώσει αποκλίσεις οι οποίες δεν αιτιολογούνται επαρκώς, ενημερώνει την ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. για το πλήθος των παροχών για τις οποίες πρέπει να προβεί σε επανέλεγχο και εκκαθάριση της χορηγούμενης επιδότησης
».

Τελικές διατάξεις – Έναρξη ισχύος – Δημοσίευση

Οι δικαιούχοι που ιδιοκαταναλώνουν φυσικό αέριο καθώς και ο αρμόδιος διαχειριστής δικτύου διανομής ή ο Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου ΑΕ (ΔΕΣΦΑ ΑΕ) υποβάλλουν τα στοιχεία του άρθρου 5 της απόφασης ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/12462/333/2022, σύμφωνα με τις τροποποιήσεις της νέας απόφασης σχετικά με τις περιπτώσεις δικαιούχων που ιδιοκαταναλώνουν φυσικό αέριο, για τους μήνες Ιανουάριο – Ιούνιο 2022, εντός ενός μηνός από την έκδοση της νέας απόφασης. Δεν απαιτείται εκ νέου υποβολή, εφόσον τα στοιχεία έχουν ήδη υποβληθεί.

Δείτε την απόφαση στο φορολογικό αρχείο του κόμβου

όπως και την κωδικοποιημένη ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/12462/333/9.2.2022