Φορολογικά

Αντί σχολίου – Ανασκόπηση εβδομάδας 22-08-2022 έως 28-08-2022 – Επιβάλλεται να δοθεί παράταση στις δηλώσεις

Επιμέλεια:
Κουλογιάννης Κωνσταντίνος 

Καλημέρα.

Όπως κάθε χρονιά έτσι και φέτος, το «σχόλιο της Δευτέρας» θα κάνει διακοπές τον Αύγουστο και θα είναι μαζί σας πάλι τον Σεπτέμβριο.
Διακοπές όμως δεν θα κάνει η ενημέρωσή σας, γι’ αυτό και τις εβδομάδες του Αυγούστου, αντί σχολίου, όπως έχουμε καθιερώσει εδώ και πολλά χρόνια, θα παραθέτουμε συνοπτικά τα σημαντικότερα θέματα της εβδομάδος.
 
Εάν λείψατε τις προηγούμενες εβδομάδες δείτε τις προηγούμενες εβδομαδιαίες ανασκοπήσεις:


➾Αντί σχολίου – Ανασκόπηση Εβδομάδας 25-07-2022 έως 31-07-2022


➾Αντί σχολίου – Ανασκόπηση εβδομάδας 01-08-2022 έως 07-08-2022Αντί σχολίου – Ανασκόπηση Εβδομάδας 08-08-2022 έως 14-08-2022


Αντί σχολίου – Ανασκόπηση Εβδομάδας 15-08-2022 έως 21-08-2022

 

Παράταση δηλώσεων

Κανένας συνάδελφος λογιστής και κανένας φορολογούμενος δεν πρέπει για τον οποιονδήποτε λόγο να επιβαρυνθεί με πρόστιμα εκπρόθεσμων δηλώσεων. Όταν μια μεγάλη μερίδα πολιτών ζητάει παράταση, το αίτημα θα πρέπει να γίνεται σεβαστό, όταν μάλιστα υπάρχουν επιβεβλημένοι λόγοι παράτασης.  Το κράτος πρέπει να ακούει την κοινωνία και να δίνει λύσεις. Ο υπουργός Οικονομικών οφείλει να αποδείξει ότι τα λόγια που επαναλαμβάνει στις συνεντεύξεις του, ισχύουν για όλους.ΕΦΕΕΘ: Αιτήματα για παράταση προθεσμίας φορολογικών δηλώσεων ως 30/09 και για σταδιακή διαβίβαση MyData ετών 2021-2022 χωρίς πρόστιμα για τους Λογιστές

ΕΦΛΕΕ Ν. Χίου: Αίτημα μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων φυσικών και νομικών προσώπων για τις 30/09

ΕΦΕΕΑ: Αίτημα παράτασης υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος έως 30/09

Σύλλογος Λογιστών και Φοροτεχνικών Χαλκιδικής – Αίτημα παράτασης στην υποβολή δηλωτικών υποχρεώσεων

Σύλλογος Λογιστών-Φοροτεχνικών Ν. Χανίων: «Φορολογικές Δηλώσεις 2022 – Γιατί πρέπει να γίνει 30/09/2022 η ημερομηνία καταληκτικής υποβολής τους»

Λογιστικός Σύλλογος Μυκόνου – Αίτημα για άμεση παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων φυσικών και νομικών προσώπων

Αίτημα ΠΟΦΕΕ: Δυνατότητα έκπτωσης για τις εξοφλήσεις επιστρεπτέου μέρους επιστρεπτέας προκαταβολής και πάγιες εντολές

ΠΟΦΕΕ – Επαναφορά αιτήματος παράτασης φορολογικών δηλώσεων μέχρι 30/9

Σημαντικά θέματα εβδομάδος


S.O.S.


Παράταση διεξαγωγής Γενικών Συνελεύσεων για 50 ημέρες


S.O.S.


Χρόνος έκπτωσης δαπανών που αναγνωρίζονται στην κλειόμενη περίοδο πριν από την ημερομηνία έγκρισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

 • Με την εγκύκλιο Ε.2064/2022 της ΑΑΔΕ, διευκρινίζεται ότι ειδικά για τις δαπάνες οι οποίες με βάση τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 17 του ν. 4308/2014, επηρεάζουν τα κονδύλια της κατάστασης αποτελεσμάτων της κλειόμενης περιόδου, λόγω γεγονότων που έγιναν εμφανή μετά τη λήξη της περιόδου αλλά πριν την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων από το αρμόδιο όργανο, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα του φορολογικού έτους που αφορούν.

  Επιπλέον επισημαίνεται ότι με δεδομένο ότι η δήλωση φορολογίας εισοδήματος υποβάλλεται μέχρι και την τελευταία εργάσιμη ημέρα του έκτου μήνα από το τέλος του φορολογικού έτους (παρ. 2 του άρθρου 68 του ΚΦΕ), ενώ η έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων πραγματοποιείται το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης (άρθρα 119 του ν.4548/2018, 69 του ν.4072/2012 και 10 του ν.3190/1955), στην περίπτωση που συντρέχει θέμα εφαρμογής των πιο πάνω διατάξεων του ν.4308/2014 και το αρμόδιο όργανο για την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων συνέρχεται μετά την καταληκτική προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, η έκπτωση των υπόψη δαπανών θα πραγματοποιηθεί με την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης, εφαρμοζομένων των διατάξεων του ν.4174/2013. Σε περίπτωση παράτασης της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος σε κάποιο φορολογικό έτος, πέραν της προθεσμίας της παρ. 2 του άρθρου 68 του ΚΦΕ και σύγκλησης του αρμοδίου οργάνου για την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων πριν την παρέλευση της προθεσμίας αυτής, η εν λόγω έκπτωση δύναται να πραγματοποιηθεί με την υποβολή της εμπρόθεσμης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του υπόψη έτους.

  Για παράδειγμα, νομικό πρόσωπο του οποίου το φορολογικό έτος έληξε την 31.12.202Χ αν και είχε συντάξει τις οικονομικές του καταστάσεις μέχρι την 30.6.202(Χ+1), στη συνέχεια και μέχρι την προθεσμία έγκρισης αυτών από το αρμόδιο όργανο προέκυψαν γεγονότα της παρ. 8 του άρθρου 17 του ν.4308/2014, με συνέπεια η εταιρεία να προβεί στην τροποποίηση των οικονομικών της καταστάσεων και στην επιβάρυνση των αποτελεσμάτων του εν λόγω έτους με εκπιπτόμενες φορολογικά δαπάνες. Στην περίπτωση αυτή, το νομικό πρόσωπο θα εκπέσει τις υπόψη δαπάνες από τα ακαθάριστα έσοδα του φορολογικού έτους 202Χ.

  Η εγκύκλιος : Ε.2064/2022S.O.SΕξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών: Ισχύον πλαίσιο και διευκρινίσεις από την ΑΑΔΕ αναφορικά με την είσπραξη οφειλών που έχουν ενταχθεί στον μηχανισμό


S.O.SΑγροτικό πετρέλαιο – Επιστροφή ΕΦΚ, όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία επιστροφήςΝέο πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για απασχόληση 10.000 ανέργων ηλικίας 45 ετών και άνω, σε περιοχές υψηλής ανεργίας

 • Αντικείμενο της δράσης είναι η δημιουργία 10.000 νέων θέσεων εργασίας, πλήρους απασχόλησης με την πρόσληψη μακροχρονίων ανέργων, εγγεγραμμένων στο μητρώο ανεργίας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α), ηλικίας 45 ετών και άνω, σε περιοχές θύλακες υψηλής ανεργίας της χώρας με προτεραιότητα στις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Δυτικής Ελλάδας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Κεντρικής Μακεδονίας και Ηπείρου.

  Η δράση απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα, με προτεραιότητα τις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Δυτικής Ελλάδας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Κεντρικής Μακεδονίας και Ηπείρου.

  Η απόφαση με όλες τις λεπτομέρειες  : 78561/2022 Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 10.000 ανέργων ηλικίας 45 ετών και άνω, σε περιοχές θύλακες υψηλής ανεργίας.Νέο πρόγραμμα προεργασίας για 10.000 ανέργους νέους, ηλικίας 18-30 ετών

 • Το πρόγραμμα έχει ως σκοπό την προετοιμασία των νέων ανέργων, προκειμένου να ενταχθούν στην αγορά εργασίας, καθώς επίσης και στην αντιμετώπιση της ανεργίας και της αδυναμίας πρόσβασης στην αγορά εργασίας των νέων στο πλαίσιο της παραγωγικής ανασυγκρότησης

  Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μίας επιχείrησης/παρόχου στο πρόγραμμα είναι να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού της κατά τη διάρκεια τριμήνου πριν την ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Δ.ΥΠ.Α. (ημερολογιακά).

  Η διάρκεια του προγράμματος ορίζεται στους επτά (7) μήνες και αφορά σε τοποθέτηση σε θέσεις προεργασίας.

  Η απόφαση με όλες τις λεπτομέρειες : 78564/2022 Πρόγραμμα προεργασίας για 10.000 ανέργους νέους, ηλικίας 18-30 ετών.
Παρεκκλίσεις από τα πρότυπα για την Καλή Γεωργική και Περιβαλλοντική Κατάσταση της γης (ΚΓΠΚ) 7 και 8 για το έτος υποβολής αιτήσεων 2023ΕΛΤΕ: Επέκταση του Φορολογικού Πιστοποιητικού στις Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες


Ενώ εμείς κάναμε δηλώσεις …

  Σημαντικές φορολογικές, κ.ά. διατάξεις που ψηφίστηκαν από τον Φεβρουάριο και μετά
Όπως γνωρίζουμε η περίοδος των τελευταίων μηνών —και όχι μόνο— ήταν αρκετά επιβαρυμένη από πλευράς φόρτου εργασίας για όλους τους συναδέλφους. Όμως, ταυτόχρονα με την πληθώρα των τρεχουσών υποχρεώσεων, συνεχίστηκε με αμείωτο ρυθμό ή μάλλον για να είμαστε πιο ακριβείς με αυξανόμενο ρυθμό και η «παραγωγή» νομοθετικού έργου. Μέσα σ΄αυτόν τον κυκεώνα νόμων, πολυνομοσχεδίων, αποφάσεων και εγκυκλίων μπορεί να διέλαθε την προσοχή ορισμένων συναδέλφων κάποια σημαντική διάταξη ή θέμα που τους αφορά. 
Για τους λόγους αυτούς, η επιστημονική ομάδα του κόμβου σταχυολόγησε τις σημαντικότερες διατάξεις που ψηφίστηκαν από τον Φεβρουάριο 2022 έως και σήμερα (σ.σ. 20.8.2022) και τις παρουσιάζει συνοπτικά προκειμένου να ενημερωθούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι. 

Για τον «ελεύθερο» χρόνο σας

 190 χρόνια παραγωγής νομοθεσίας στην Ελλάδα – Η νομοθεσία ανά έτος και η αρίθμηση των νόμων

✒ 

Ο τύπος κατά την περίοδο 1830 έως 1900 – Σατιρικές εφημερίδες, ευφάνταστοι τίτλοι και περιπαικτικά σχόλια των πρωτοσέλιδων

Πλατφόρμες  

North Evia – Samos Pass: Ξεκινά την Πέμπτη 25 Αυγούστου και ώρα 12:00 η 3η φάση του προγράμματος μέσω του vouchers.gov.gr
34933 ΕΞ 2022/23.8.2022 Λειτουργία της ψηφιακής υπηρεσίας myPhoto

ΣτΕ

ΣτΕ 1763/2021 Μεταβίβαση μη εισηγμένων μετοχών – Συνταγματικότητα διατάξεων – Η αντισυνταγματικότητα της διάταξης της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 3091/2002 δεν επηρεάζει το κύρος της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του ΚΦΕ, όπως προστέθηκε με το άρθρο 3 παρ. 4 του ν. 2753/1999


ΣτΕ 2000/2021 Χαρτόσημο – Αλλαγή νομικής βάσης – Συνέπειες της υπαγωγής από το Δικαστήριο της υποκείμενης σε τέλος χαρτοσήμου σχέσης σε άλλη διάταξη από εκείνη μνημονεύεται στην έκθεση ελέγχου


ΣτΕ 2014/2021 Εφαρμογή ευμενέστερης διάταξης – Ανακρίβεια – Κληρονομιές – Οι διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 1 περ. β΄ και 2 παρ. 4 περ. β΄ του ν. 2523/1997, όπως αντικαταστάθηκαν με τις παραγράφους 1 του άρθρου 24 του ν. 3296/2004 και 11 του άρθρου 40 του ν. 3220/2004 αντίστοιχα, είναι ευμενέστερες για τους φορολογούμενους σε σχέση με τις αντίστοιχες αρχικές διατάξεις του νόμου 2523/1997.


ΣτΕ 967/2022 Η δεκαπενταετής προθεσμία παραγραφής (ν. 2238/1994) τυγχάνει εφαρμογής μόνο στην περίπτωση της μη υποβολής δήλωσης φόρου εισοδήματος, ενώ επί εκπροθέσμου υποβολής ισχύει ο κανόνας της πενταετούς παραγραφής – Παραγραφή χαρτοσήμου

ΣτΕ 1806/2021 Ο πρόσθετος φόρος του άρθρου 1 του ν. 2523/1997 νομίμως επιβάλλεται και στην περίπτωση που η ανακρίβεια της δήλωσης καταλήγει σε πιστωτικό υπόλοιπο


ΣτΕ 1821/2021 Παραδεκτή η άσκηση δεύτερης προσφυγής, εφόσον η πρώτη είχε απορριφθεί για τυπικό λόγο (έλλειψη νομιμοποίησης υπογράφοντος δικηγόρου), χωρίς να ασκεί εν προκειμένω επιρροή το γεγονός ότι η προσφυγή αυτή έχει ασκηθεί εκπροθέσμως


ΣτΕ 175/2020 Ανάλωση κεφαλαίου – Μεταφορά ποσών μεταξύ κοινών λογαριασμών και προσαύξηση περιουσίας – Για τον προσδιορισμό κεφαλαίου προς ανάλωση δεν αρκεί μόνο η δήλωση των πραγματικών εισοδημάτων που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο, τα οποία προκύπτουν από συμψηφισμό θετικών και αρνητικών στοιχείων, αλλά απαιτείται επιπλέον και η απόδειξη της είσπραξης των ποσών αυτών

Αρθρογραφία


Άρθρα Φοροδιαφυγή και Εξωλογιστικός Προσδιορισμός Εισοδημάτων με βάση παλιό και νέο ΚΦΕ

ΝομοθεσίαΚατατέθηκε στη Βουλή Σχέδιο Νόμου σχετικά με τις συμβάσεις για την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου και ψηφιακών υπηρεσιών καθώς και για τις πωλήσεις αγαθών

Εργατικά – ασφαλιστικά – συνταξιοδοτικάΕΡΓΑΝΗ: Προθεσμία υποβολής των εκθέσεων δραστηριότητας των ιδιωτικών γραφείων εύρεσης εργασίας και των επιχειρήσεων προσωρινής απασχόλησης (ΕΠΑ)
Τα στατιστικά στοιχεία του e-ΕΦΚΑ για τις συντάξεις μηνός Ιουλίου
Τα στοιχεία του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» για τον Ιούλιο

 
Δ.ΥΠ.Α.: Συμπλήρωση του Οριστικού Μητρώου Παρόχων Κατάρτισης αδειοδοτημένων Κ.Δ.Β.Μ. με την προσθήκη επιπλέον παρόχων κατάρτισης


Παράταση υποβολής αιτήσεων ανέργων έως 31/08 για ένταξη τους στα προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων «νέας γενιάς» σε ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες

Λοιπές ειδήσειςΤτΕ: Αύξηση κατά 483 εκατ. ευρώ παρουσίασαν οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα τον Ιούλιο του 2022
Έλλειμμα 1.161 εκατ. στο εξάμηνο σύμφωνα με τα τελικά στοιχεία του προϋπολογισμούΠαρεκκλίσεις από τα πρότυπα για την Καλή Γεωργική και Περιβαλλοντική Κατάσταση της γης (ΚΓΠΚ) 7 και 8 για το έτος υποβολής αιτήσεων 2023ΥΠΑΑΤ: Στα 106,8 εκατ. ευρώ τα έργα αγροτικής οδοποιίας – Εξασφαλίσθηκε υπερδέσμευση 63 εκατ. ευρώΠΟΜΙΔΑ: Κίνητρα για την ανακαίνιση και την προσφορά κατοικιών για χρήση κύριας κατοικίας


ΠΟΦΕΕ: Αίτημα μεταφοράς της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων από Δυνητικούς Δικαιούχους για υπαγωγή σε κατηγορία δικαιούχων μειωμένης χρέωσης ΕΤΜΕΑΡ
 

 

Φορολογικές και όχι μόνο αποφάσεις
Διευκρινίσεις επί διατάξεων για τη χορήγηση αδειών δημοσίων υπαλλήλων

 • Με την εγκύκλιο με αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/213/οικ. 13594/2022 παρέχονται διευκρινίσεις επί διατάξεων για τη χορήγηση αδειών υπαλλήλων του Δημοσίου.
  Ειδικότερα, παρέχονται οι κάτωθι διευκρινίσεις για ΑΔΕΙΑ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΕΚΝΟΥ

  →  Η εγκύκλιος:  ΔΙΔΑΔ/Φ.69/213/οικ.13594/26.8.2022


→  Απόφαση:
  Α.1114/2022 Τροποποίηση των ορίων της Ελεύθερης Ζώνης του Λιμένα Θεσσαλονίκης

→  εγκύκλιος:  78077/24.8.2022 Τροποποίηση της υπ’αρ. 5269/139/05.02.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία πολιτών τρίτων χωρών για τα έτη 2021 και 2022» (Β’ 430)

Λοιπές αποφάσεις

 118478 ΕΞ 2022 Τροποποίηση της υπό στοιχεία 107602 ΕΞ 2022/27.07.2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων περί εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή επιχορήγησης σε επιχειρήσεις επεξεργασίας ελαιοκάρπου που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19 κατά το έτος 2021, και υπέστησαν μεγάλες οικονομικές απώλειες που επιτάθηκαν από τις πυρκαγιές που έπληξαν περιοχές της χώρας το καλοκαίρι του 2021 (Β’ 3986) .

 118483 ΕΞ 2022 Τροποποίηση της υπό στοιχεία 161385 ΕΞ 2021/16.12.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υποδομών και Μεταφορών και Επικρατείας «Διαδικασία χορήγησης εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως πρώτη αρωγή, έναντι στεγαστικής συνδρομής, σε ιδιοκτήτες που επλήγησαν από τον σεισμό της 30ής Οκτωβρίου 2020 και από τον σεισμό της 3ης Μαρτίου 2021» (Β’ 5950).

 3/960/4.8.2022 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1/808/07.02.2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Οργανωτικές απαιτήσεις αναφορικά με την προστασία των χρηματοπιστωτικών μέσων και κεφαλαίων πελατών, την παρακολούθηση των προϊόντων και την παροχή ή λήψη αμοιβών, προμηθειών ή άλλων χρηματικών ή μη χρηματικών οφελών» (Β’ 812)

 ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/22 /οικ.13409/23.8.2022 Μη έγκαιρη υποβολή των στοιχείων της Συμβουλευτικής Συνέντευξης από τον Α’ Αξιολογητή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα

 ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/84932/5821/19.8.2022 Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ. 30651/2014 (Β’ 1817) κοινής υπουργικής απόφασης «Εξειδίκευση των προδιαγραφών, του τρόπου παροχής και συντήρησης, των διαδικασιών και αδειών ηλεκτρονικής πρόσβασης και εισαγωγής πληροφοριών καθώς και κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας για την οργάνωση, υλοποίηση και λειτουργία του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου (ΗΠΜ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 18 του ν. 4014/2011 (Α’ 209)

 723825/22.8.2022 Παράταση ολοκλήρωσης διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για την κατάρτιση Ωφελούμενων/ ανέργων, μέσω των Κ.Ε.Δι.Βι.Μ. των Α.Ε.Ι. και των αδειοδοτημένων Κ.Δ.Β.Μ., (Μητρώο Ωφελουμένων – Α’ φάσης) του έργου «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες»

Καλή συνέχεια σε όλους.