Φορολογικά

Αναπτυξιακός – Επεκτείνεται η προθεσμία (από 40 σε 60 ημέρες) για την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας επενδυτικών σχεδίων του ν. 4887/2022

Με τροπολογία που κατατέθηκε  στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Εξυγίανση των Ναυπηγείων Ελευσίνας και άλλες διατάξεις αναπτυξιακού χαρακτήρα»  προβλέπονται τα ακόλουθα:

1.  Διευρύνονται οι φορείς από τους οποίους επιλέγονται τα μέλη των θεσμοθετημένων Επιτροπών Αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων του ν. 4887/2022 καθώς και των Επιτροπών Αξιολόγησης Τροποποιήσεων Αποφάσεων Υπαγωγής.

2.  Επεκτείνεται η προθεσμία (από 40 σε 60 ημέρες) για την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας επενδυτικών σχεδίων του ν. 4887/2022.

3. Παρατείνεται η προθεσμία καταβολής από το Ελληνικό Δημόσιο του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.» του ν. 4872/2021.

4.  Συμπεριλαμβάνεται στις Ειδικές Υπηρεσίες που ασκούν αρμοδιότητες Επιτελικής Δομής και η Ειδική Υπηρεσία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΔΑΜ) του ν. 4872/2021.

5.  Ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στις δαπάνες αμοιβής υπερωριακής απασχόλησης και λοιπών λειτουργικών αναγκών της Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης.

 

Αιτιολογική έκθεση

Άρθρο 1 και 2: Με τα άρθρα 1 και 2 που είναι κυρίως νομοτεχνικού χαρακτήρα αποσαφηνίζεται και αντιμετωπίζεται συγχρόνως το ζήτημα της προέλευσης των μελών των ήδη θεσμοθετημένων Επιτροπών για την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων του νέου αναπτυξιακού νόμου (ν. 4887/2022, ΑΊ6) και για την αξιολόγηση των τροποποιήσεων των αποφάσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στους αναπτυξιακούς νόμους.

Άρθρο 3: Την αποσυμφόρηση της Διοίκησης αναφορικά με την αρμοδιότητα νια την ολοκλήρωση των επενδύσεων.

Άρθρο 4: Την μη καταβολή μετοχικού κεφαλαίου έως σήμερα στην ανώνυμη εταιρεία «ΜΕΤΑΒΑΣΗ» του ν. 4872/2021 (Α’ 247).

Άρθρο 5: Τη δυνατότητα να ασκεί αρμοδιότητες επιτελικής δομής η Ειδική Υπηρεσία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΔΑΜ) του ν. 4872/2021 (Α’247).

Άρθρο 6: Την ανάγκη διασφάλισης της εύρυθμης λειτουργίας της Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΔΑΜ) του ν. 4872/2021 (Α’247).

Προτεινόμενες διατάξεις

Άρθρο 1

Διεύρυνση φορέων από τους οποίους δύνανται να προέρχονται τα μέλη των Επιτροπών Αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων-Τροποποίηση άρθρου 118 του ν.
4887/2022

Το τρίτο εδάφιο του άρθρου 118 του ν. 4887/2022 (ΑΊ6) τροποποιείται με την προσθήκη των Ειδικών

Υπηρεσιών Διαχείρισης του Ε.Σ.Π.Α. και των λοιπών Υπηρεσιών των Περιφερειών και το άρθρο 118 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 118

Επιτροπή Αξιολόγησης Επενδυτικών Σχεδίων

Για την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων συστήνεται, με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Επιτροπή Αξιολόγησης Επενδυτικών Σχεδίων, που αποτελείται από τρία (3) έως πέντε (5) άτομα. Στην απόφαση ορίζονται η σύνθεση και ο τρόπος επιλογής των μελών, καθώς και οι αρμοδιότητες και οι κανόνες λειτουργίας της Επιτροπής.

Τα μέλη της Επιτροπής δύναται να προέρχονται από τους αρμόδιους φορείς της παρ. 3 του άρθρου 17, συμπεριλαμβανομένων των Ειδικών Υπηρεσιών Διαχείρισης του Ε.Σ.Π.Α. και των λοιπών Υπηρεσιών των Περιφερειών, καθώς και των Υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του Υπουργείου Εσωτερικών – Τομέας Μακεδονίας Θράκης, ή και από τα μέλη των Μητρώων Αξιολογητώντου άρθρου 117 (Ε.Μ.Π.Α. και Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών).

Η Επιτροπή, για τη διευκόλυνση και επιτάχυνση του έργου της, μπορεί να ορίζει ειδικούς εισηγητές, οι οποίοι δεν είναι μέλη της. Οι εισηγητές μπορεί να προέρχονται από τα Μητρώα Αξιολογητών του άρθρου 117 ή από τους φορείς της παρ. 3 του άρθρου 17.

Η απόφαση συγκρότησης κάθε Επιτροπής εκδίδεται από τα αρμόδια όργανα της παρ. 3 του άρθρου 17, αναρτάται στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.».

Άρθρο 2

Διεύρυνση φορέων από τους οποίους δύνανται να προέρχονται τα μέλη

των Επιτροπών Αξιολόγησης Τροποποιήσεων των επενδυτικών σχεδίων-Τροποποίηση άρθρου
123 του ν. 4887/2022

Το τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 123 του ν. 4887/2022 (Α 16) τροποποιείται με την προσθήκη φορέων προέλευσης των μελών των Επιτροπών Αξιολόγησης Τροποποιήσεων και η παρ. 1 του άρθρου 123 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Συστήνεται, με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Επιτροπή Αξιολόγησης Τροποποιήσεων Αποφάσεων Υπαγωγής, που αποτελείται από τρία (3) τουλάχιστον μέλη για την εξέταση:

α. αιτημάτων τροποποιήσεων αποφάσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στις διατάξεις του παρόντος, καθώς και στους: ν. 4399/2016 (Α’ 117), ν. 3908/2011 (Α’ 8) και ν. 3299/2004 (Α’ 261), β. πορισμάτων ελεγκτικών υπηρεσιών, και

γ. επιβολής κυρώσεων σε περίπτωσης παράβασης υποχρεώσεων φορέων επενδύσεων.

Στην απόφαση σύστασης της Επιτροπής, ορίζονται η σύνθεση και ο τρόπος επιλογής των μελών, οι αρμοδιότητες και οι κανόνες λειτουργίας της.

Τα μέλη της Επιτροπής δύναται να προέρχονται από όλες τις υπηρεσίες των αρμοδίων φορέων της παρ. 3 του άρθρου 17, συμπεριλαμβανομένων των Ειδικών Υπηρεσιών Διαχείρισης του Ε.Σ.Π.Α. και των λοιπών Υπηρεσιών των Περιφερειών, καθώς και των Υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του Υπουργείου Εσωτερικών – Τομέας Μακεδονίας Θράκης ή και από τα μέλη των Μητρώων Αξιολογητών του άρθρου 117 (Ε.Μ.Π.Α. και Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών).

Η Επιτροπή, για τη διευκόλυνση και επιτάχυνση του έργου της, μπορεί να ορίζει εισηγητές που προέρχονται από την αρμόδια υπηρεσία.».

Άρθρο 3
Αρμοδιότητα έκδοσης αποφάσεων ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων των περ. β) και γ) της παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 4887/2022-Τροποποίηση παρ. 2 του άρθρου 23 του ν. 4887/2022

Στην παρ. 2 του άρθρου 23 του ν. 4887/2022 (Α’ 16) τροποποιείται το δεύτερο εδάφιο ως προς την προθεσμία έκδοσης των σχετικών αποφάσεων, προστίθεται νέο τρίτο εδάφιο και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Το επενδυτικό σχέδιο ολοκληρώνεται με την υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, εντός της ορισθείσας στην απόφαση υπαγωγής προθεσμίας, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) έτη από την ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψης της απόφασης υπαγωγής. Η ολοκλήρωση και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης πιστοποιείται με την έκδοση σχετικής απόφασης, από τα αρμόδια όργανα της παρ. 3 του άρθρου 17, εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την υποβολή της έκθεσης τελικού ελέγχου της επένδυσης ή της ημερομηνίας υποβολής συμπληρωματικών στοιχείων, εφόσον εξυπηρετούνται οι αρχικοί σκοποί παραγωγικής λειτουργίας και ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας της επένδυσης και τεκμηριώνεται η λειτουργία της μονάδας, ιδίως με την πώληση προϊόντων ή παροχή υπηρεσιών και με την έκδοση όλων των νομιμοποιητικών αδειών.

Σε περίπτωση άπρακτης παρόδου της προθεσμίας του δευτέρου εδαφίου για την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων των περ. β) και γ) της παρ. 3 του άρθρου 17 από τα οικεία όργανα, η αρμοδιότητα έκδοσης της σχετικής απόφασης ασκείται από τον αρμόδιο Υπουργό.».

Άρθρο 4
Παράταση προθεσμίας καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου της «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.» του ν. 4872/2021 – Τροποποίηση παρ. 7 άρθρου 15 ν. 4872/2021

Η παρ. 3 του εσωτερικού άρθρου 3 της παρ. 7 του άρθρου 15 του ν. 4872/2021 (Α’247) τροποποιείται ως προς την προθεσμία καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας καταβάλλεται άπαξ εντός δέκα (10) μηνών από της δημοσιεύσεως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του παρόντος καταστατικού.».

Άρθρο 5

Δυνατότητα άσκησης αρμοδιοτήτων Επιτελικής Δομής -Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 23 του ν. 4914/2022

Στην παρ. 2 του άρθρου 23 του ν. 4914/2022 (Α’ 61) προστίθεται η Ειδική Υπηρεσία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΔΑΜ) του ν. 4872/2021 (Α’247) ως προς τη δυνατότητα άσκησης αρμοδιοτήτων Επιτελικής Δομής και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Αρμοδιότητες Επιτελικής Δομής σύμφωνα με το άρθρο 22 ασκεί και η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών, όπως και η Ειδική Υπηρεσία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΔΑΜ) του ν. 4872/2021 (Α’247).».

Άρθρο 6

Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού και λοιπών θεμάτων της Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης – Προσθήκη περ. γ), δ) και ε) στην παρ. 5 του άρθρου 33 του ν. 4914/2022

Στην παρ. 5 του άρθρου 33 του ν. 4914/2022 (Α’ 61) προστίθενται περ. γ), δ) και ε), ως εξής:

«γ) Η υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού της Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΔΑΜ), πλην των στελεχών της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση», εγκρίνεται με απόφαση του αρμόδιου για θέματα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης διατάκτη του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, στην οποία αναφέρονται σαφή και συγκεκριμένα στοιχεία που δικαιολογούν την υπερωριακή εργασία. Στην ίδια απόφαση καθορίζονται ο αριθμός των υπαλλήλων, το χρονικό διάστημα και οι ώρες υπερωριακής απασχόλησής τους, τηρουμένων των ορίων των περ. 2 και 3 της παρ. Α του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (Α1 176). Η σχετική αποζημίωση δύναται να καταβάλλεται από τη «Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης των Αναπτυξιακών Προγραμμάτων» Ανώνυμη Εταιρεία (ΜΟΔ ΑΕ), με επιχορήγησή της από το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

δ) Οι πιστώσεις για τη μισθοδοσία, την αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης, τυχόν επιπλέον ανταμοιβή σε περίπτωση επίτευξης στόχων, το ειδικό επίδομα του άρθρου 21 του ν. 4469/2017 (Α1 62) και λοιπές παροχές του προσωπικού της περ. γ) εγγράφονται σε ειδικό έργο συλλογικής απόφασης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

ε) Οι δαπάνες στέγασης, υλικοτεχνικής υποδομής, λειτουργικών και λοιπών δαπανών της Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ εγγράφονται στο ίδιο ειδικό έργο συλλογικής απόφασης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων της περ. δ) και δύναται να καταβάλλονται από τη ΜΟΔ ΑΕ με επιχορήγησή της από το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.».