Φορολογικά

Παράταση έως 31.12.2022 ορισμένων μέτρων που αφορούν Ιατρούς σχετικά με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού

Με τροπολογία που κατατέθηκε σε νομοσχέδιο στη Βουλή προβλέπονται τα εξής:

1. Παρατείνεται από τη λήξη της (31.8.2022) έως την 31η.12.2022, η ισχύς των παρακάτω διατάξεων, σχετικών με την αντιμετώπιση της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 που αφορούν την αποζημίωση:

i) ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων για μετακίνηση σε νοσοκομεία της ίδιας ή άλλης Υγειονομικής Περιφέρειας,
ii) ιδιωτών ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων που παρέχουν υπηρεσίες για την κάλυψη κενών εφημερίας (εικοσιτετράωρη εφημεριακή απασχόληση) σε νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ.,
iii) πρόσθετων ενεργών εφημεριών των ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. ειδικότητας αναισθησιολογίας, παθολογίας και πνευμονολογίας, καθώς και των υπηρετούντων σε Μ.Ε.Θ., που πραγματοποιούνται καθ’ υπέρβαση του ανώτατου προβλεπόμενου ανά βαθμό και ζώνη αριθμού ενεργών εφημεριών.

2.Παρατείνεται:

i) κατά τρεις μήνες το διάστημα εντός του οποίου η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α) οφείλει να μεριμνήσει για την ανάδειξη του πρώτου Δ.Σ του Ταμείου.

ii) κατά έξι μήνες η λειτουργία της Μονάδας Υποστήριξης της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α), καθώς και η θητεία των ήδη υπηρετούντων σε αυτήν μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σχετική αίτηση των ενδιαφερομένων.

3. Επιτρέπεται η απόσπαση προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων, μόνιμου και με σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου, από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και τους εποπτευόμενους από αυτό φορείς, στην Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακροπόλεως (Υ.Σ.Μ.Α.) του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Επιπλέον, προβλέπεται ότι οι αποσπάσεις προσωπικού των υπηρεσιών και των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού που υπηρετεί στην Υ.Σ.Μ.Α. διατηρούνται σε ισχύ, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.


Αιτιολογική έκθεση

Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;

Με την προτεινόμενη ρύθμιση του άρθρου 1 παρατείνεται, ως και την 31η.12.2022, η ισχύς των διατάξεων:
α) για την αποζημίωση ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων για μετακίνησή τους σε νοσοκομεία της ίδιας ή άλλη Υγειονομικής Περιφέρειας,
β) για την αποζημίωση ιδιωτών ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων που παρέχουν υπηρεσίες για την κάλυψη κενών ενεργής (24ωρης) εφημερίας σε νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας και
γ) για την αποζημίωση πρόσθετων ενεργών εφημεριών των ιατρών κλάδων Εθνικού Συστήματος Υγείας ειδικότητας αναισθησιολογίας, παθολογίας και πνευμονολογίας, καθώς και των υπηρετούντων σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.) ιατρών κλάδου Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.).

Με την προτεινόμενη ρύθμιση του άρθρου 2 θεσπίζεται εξουσιοδοτική διάταξη για την εξειδίκευση της εφαρμογής των άρθρων 29 του ν. 4816/2021 (Α’ 118), πεντηκοστού πρώτου του ν. 4839/2021 (Α’ 181) και 90 του ν. 4850/2021 (Α’ 208) καθ’ όλο το διάστημα ισχύος τους, περιλαμβανομένου και του χρονικού διαστήματος της παράτασής τους έως την 31η.12.2022.

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση του άρθρου 3 προτείνεται η παράταση του χρόνου άσκησης των αρμοδιοτήτων της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) κατά τρεις (3) μήνες. Η ρύθμιση είναι αναγκαία λόγω της μη ολοκλήρωσης της διαδικασίας επιλογής και ορισμού του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Ε.Κ.Α. εντός του αρχικώς προβλεφθέντα χρόνου, ήτοι εντός ενός (1) έτους από τη δημοσίευση του νόμου με τον οποίο προβλέφθηκε η ίδρυση του Ταμείου (ν. 4826/2021, Α’ 160/7.9.2021). Συναφώς, με την προτεινόμενη ρύθμιση παρατείνεται και η μεταβατική λειτουργία της θεσπισθείσας με τον ίδιο ως άνω νόμο Μονάδας Υποστήριξης της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Κ.Α., για χρονικό διάστημα έξι (6) επιπλέον μηνών.

Με την προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 4 προβλέπεται η δυνατότητα απόσπασης προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων, μόνιμου και με σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου, από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και τους εποπτευόμενους από αυτό φορείς στην Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακροπόλεως (Υ.Σ.Μ.Α.) του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού που έχει συσταθεί με το π.δ. 97/1999 (Α’ 104). Επιπλέον, προβλέπεται ότι οι αποσπάσεις του προσωπικού που υπηρετεί στην Υ.Σ.Μ.Α. διατηρούνται σε ισχύ και μετά τη 12η.9.2022 χωρίς άλλη διατύπωση.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Παράταση ισχύος των ρυθμίσεων για την αποζημίωση ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων για μετακίνηση σε νοσοκομεία της ίδιας ή άλλης Υγειονομικής Περιφέρειας, την κάλυψη κενών ενεργού (εικοσιτετράωρης) εφημερίας σε νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας και την αποζημίωση των πρόσθετων ενεργών εφημεριών

1. Η ισχύς του άρθρου 29 του ν. 4816/2021 (Α’ 118), περί της αποζημίωσης των ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων για τη μετακίνηση σε νοσοκομεία της ίδιας ή άλλης Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ.Πε.), παρατείνεται από τη λήξη της έως την 31η.12.2022.

2. Η ισχύς του άρθρου πεντηκοστού πρώτου του ν. 4839/2021 (Α’ 181), περί της κάλυψης κενών ενεργού (εικοσιτετράωρης) εφημερίας στα νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας από ιδιώτες ιατρούς και της αποζημίωσής τους, παρατείνεται από τη λήξη της έως την 31η.12.2022.

3. Η ισχύς του άρθρου 90 του ν. 4850/2021 (Α’ 208), περί της αποζημίωσης των ενεργών εφημεριών που πραγματοποιούνται καθ’ υπέρβαση του ανώτατου προβλεπόμενου ανά βαθμό και ζώνη αριθμού ενεργών εφημεριών, παρατείνεται από τη λήξη της έως την 31η.12.2022.

Άρθρο 2

Εξουσιοδοτική διάταξη για την εφαρμογή των άρθρων 88, 89 και 90 ν. 4850/2021 -Τροποποίηση άρθρου 91 ν. 4850/2021
Το τρίτο εδάφιο του άρθρου 91 του ν. 4850/2021 (Α’ 208), περί της δαπάνης που προκύπτει από την εφαρμογή των άρθρων 88, 89 και 90 του ίδιου νόμου, τροποποιείται ως προς την καταληκτική ημερομηνία, και το άρθρο 91 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 91

Εξουσιοδοτική διάταξη για την εφαρμογή των άρθρων 88, 89 και 90

Η δαπάνη που προκύπτει από την εφαρμογή των άρθρων 88, περί τροποποίησης των παρ. 1 και 4 του άρθρου 29 του ν. 4816/2021 (Α’ 118), 89, περί τροποποίησης της παρ. 1 του άρθρου πεντηκοστού πρώτου του ν. 4839/2021 (Α’ 181), και 90 του παρόντος, περί αποζημίωσης των πρόσθετων ενεργών εφημεριών για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2021 δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των δύο εκατομμυρίων (2.000.000) ευρώ. Η κατανομή του ποσού του πρώτου εδαφίου για τις ανάγκες εφαρμογής των επιμέρους άρθρων κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, ο ειδικότερος προσδιορισμός των δικαιούχων, η διαδικασία και ο έλεγχος της διάθεσής του, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια ρυθμίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Οικονομικών. Με όμοια απόφαση προσδιορίζεται το ύψος της δαπάνης και ρυθμίζονται τα ζητήματα του προηγούμενου εδαφίου για το χρονικό διάστημα από 1ης.1.2022 έως 31.12.2022.».

Άρθρο 3

Παράταση της διάρκειας άσκησης των αρμοδιοτήτων της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης και της λειτουργίας της Μονάδας Υποστήριξης αυτής – Τροποποίηση παρ. 5 και 11 άρθρου 69 ν. 4826/2021

1. Η περ. α) της παρ. 5 του άρθρου 69 του ν. 4826/2021 (Α’ 160) περί της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης τροποποιείται με την παράταση της διάρκειας άσκησης των αρμοδιοτήτων της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής και η περ. α) διαμορφώνεται ως εξής:

«5. Η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) Μεριμνά για την ανάδειξη του πρώτου Δ.Σ.του Ταμείου εντός εύλογου χρόνου και σε κάθε περίπτωση εντός δεκαπέντε (15) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος και διενεργεί τις απαραίτητες προπαρασκευαστικές ενέργειες για την πρόσληψη του πρώτου Διευθύνοντος Συμβούλου.».

2. Στην παρ. 11 του άρθρου 69 του ν. 4826/2021 περί της Μονάδας Υποστήριξης της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) στο πρώτο εδάφιο παρατείνεται η λειτουργία της Μονάδας Υποστήριξης της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής, β) στο δεύτερο εδάφιο διαγράφεται η φράση «Με τον διορισμό του Διοικητικού Συμβουλίου» και στο τέλος του εδαφίου προστίθεται η φράση «, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σχετική αίτηση των ενδιαφερομένων», και η παρ. 11 διαμορφώνεται ως εξής:

«11. Η Μονάδα Υποστήριξης της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής συνεχίζει μεταβατικά τη λειτουργία της για διάστημα έως και δώδεκα (12) μηνών μετά από τον διορισμό του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου, μετονομαζόμενη εφεξής σε Μονάδα Υποστήριξης του Διοικητικού Συμβουλίου. Η θητεία των ήδη υπηρετούντων στη Μονάδα Υποστήριξης της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής παρατείνεται αυτοδικαίως για το ως άνω διάστημα, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σχετική αίτηση των ενδιαφερομένων. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η παρ. 9.».

Άρθρο 4

Ενδοϋπουργική κινητικότητα στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

1. Επιτρέπεται η απόσπαση προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων, μόνιμου και με σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου, από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και τους εποπτευόμενους από αυτό φορείς στην Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακροπόλεως (Υ.Σ.Μ.Α.) του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού που έχει συσταθεί με το π.δ. 97/1999 (Α’ 104).

2. Η απόσπαση του προσωπικού της παρ. 1 διενεργείται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, μετά από εισήγηση της Υ.Σ.Μ.Α. και γνώμη της Επιτροπής Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης. Με την ίδια διαδικασία πραγματοποιείται και η ανάκληση των αποσπάσεων. Οι αποσπασμένοι υπάγονται στο ειδικό καθεστώς εργασιακών σχέσεων της Υ.Σ.Μ.Α., σύμφωνα με το π.δ. 97/1999.

3. Οι αποσπάσεις προσωπικού των υπηρεσιών και των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού που υπηρετεί στην Υ.Σ.Μ.Α. διατηρούνται σε ισχύ, και μετά από τη συμπλήρωση του χρονικού διαστήματος που προβλέπεται στην περ. γ) της παρ. 10 του άρθρου 20 του ν. 4829/2021 (Α’ 166), έως την ολοκλήρωση των αναστηλωτικών έργων στην Ακρόπολη, χωρίς άλλη διατύπωση.

Αθήνα, 2 Σεπτεμβρίου 2022