Φορολογικά

Νέος νόμος 4966/2022 – Κύρωση της Συμφωνίας Κοινωνικής Ασφάλισης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας και του Διοικητικού Κανονισμού Εφαρμογής της.

Δείτε τον νέο νόμο 4966/2022 Κύρωση της Συμφωνίας Κοινωνικής Ασφάλισης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας και του Διοικητικού Κανονισμού Εφαρμογής της.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Άρθρο πρώτο Κύρωση Συμφωνίας

Συμφωνία Κοινωνικής Ασφάλισης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας Άρθρο 1 Ορισμοί

Άρθρο 2 Υλικό πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 3 Προσωπικό πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 4 Ίση μεταχείριση

Άρθρο 5 Εξαγωγή των παροχών

Άρθρο 6 Γενικός κανόνας

Άρθρο 7 Ειδικές διατάξεις

Άρθρο 8 Προσωπικό απασχολούμενο σε διεθνείς μεταφορές

Άρθρο 9 Πρόσωπα απασχολούμενα σε δημόσια ή κρατική υπηρεσία

Άρθρο 10 Διπλωματικές και προξενικές σχέσεις

Άρθρο 11 Παρέκκλιση από τις διατάξεις της εφαρμοστέας νομοθεσίας

Άρθρο 12 Προαιρετική ασφάλιση σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία

Άρθρο 13 Αρχή Συνυπολογισμού

Άρθρο 14 Ελάχιστη περίοδος ασφάλισης για συνυπο-λογισμό

Άρθρο 15 Υπολογισμός παροχών σύμφωνα με τη νομοθεσία της Δημοκρατίας της Μολδαβίας

Άρθρο 16 Υπολογισμός παροχών σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία

Άρθρο 17 Διοικητικός Κανονισμός

Άρθρο 18 Αίτηση για παροχές

Άρθρο 19 Καταβολή παροχών

Άρθρο 20 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων, προσφυγών και εγγράφων

Άρθρο 21 Ιατρικές εξετάσεις

Άρθρο 22 Απαλλαγή από έξοδα και θεωρήσεις

Άρθρο 23 Προστασία προσωπικών δεδομένων

Άρθρο 24 Διοικητική συνεργασία

Άρθρο 25 Επικοινωνία

Άρθρο 26 Επίλυση διαφορών

Άρθρο 27 Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 28 Έναρξη ισχύος και διάρκεια της Συμφωνίας

Άρθρο δεύτερο Κύρωση Διοικητικού Κανονισμού Εφαρμογής της Συμφωνίας Κοινωνικής Ασφάλισης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας

Διοικητικός Κανονισμός Εφαρμογής της Συμφωνίας Κοινωνικής Ασφάλισης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας

Άρθρο 1 Ορισμοί

Άρθρο 2 Οργανισμοί Σύνδεσης

Άρθρο 3 Φορείς/Αρμόδιοι φορείς

Άρθρο 4 Εφαρμογή άρθρων 6 έως 11 της Συμφωνίας

Άρθρο 5 Υποβολή αίτησης

Άρθρο 6 Γνωστοποίηση απόφασης δικαιώματος για παροχή

Άρθρο 7 Καταβολή παροχής – Πιστοποιητικό ζωής

Άρθρο 8 Αποδόσεις μεταξύ φορέων

Άρθρο 9 Ανταλλαγή στατιστικών στοιχείων

Άρθρο 10 Επίλυση διαφορών

Άρθρο 11 Έναρξη ισχύος και διάρκεια