Επιχειρήσεις

Info Quest: Εφαρμογή «Site Visits» της Team Candi ψηφιοποιεί τα Δελτία Επίσκεψης Τεχνικού

Καταχώρηση Δελτίων Επίσκεψης σε 4 βήματα

Με τη χρήση του Site Visits οι εξειδικευμένοι επαγγελματίες συμπληρώνουν το δελτίο της τεχνικής επίσκεψης σε 4 απλά βήματα, μέσα από ένα tablet. Δημιουργείται μια φόρμα με τα στοιχεία επικοινωνίας του πελάτη, καταχωρούνται όλες οι λεπτομέρειες της επισκευής και τα σχετικά κόστη, ενώ στο τελικό στάδιο υπάρχει δυνατότητα ψηφιακών υπογραφών και για τα δύο εμπλεκόμενα μέρη. Η φόρμα αποστέλλεται άμεσα μέσω mail στον πελάτη, χωρίς χρήση χαρτιού.

Όλες οι πληροφορίες συγκεντρωμένες σε μια πλατφόρμα

Ένα από τα οφέλη που προσφέρει η εφαρμογή Site Visits είναι ότι δημιουργεί μια ασφαλή, ψηφιακή βάση δεδομένων για την επιχείρηση, με όλες τις σημαντικές πληροφορίες για το πελατολόγιο και τις εκτελούμενες εργασίες. Σε ξεχωριστή περιοχή παρέχονται χρήσιμες ποσοτικές αναφορές για τις τεχνικές υπηρεσίες που έχουν εκτελεστεί, καθώς και για την παραγωγικότητα των τεχνικών.

Υιοθέτηση «πράσινων» διαδικασιών

Αποκτώντας το Site Visits η επιχείρηση εξαλείφει τη χρήση χαρτιού και αναλωσίμων από τη συγκεκριμένη υπηρεσία, κάνοντας ένα επιπλέον βήμα για τη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος. Ο αναγκαίος εξοπλισμός περιορίζεται σε μια συσκευή tablet και τα έγγραφα οργανώνονται μέσα στην εφαρμογή καθιστώντας την πληροφορία άμεσα διαθέσιμη.

Η εφαρμογή βασίζεται στην πλατφόρμα Microsoft 365 και μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτόνομα, χωρίς να απαιτείται διασύνδεση με τρίτα εταιρικά συστήματα (ERP, CRM κλπ.) για τη διαδικασία του data entry. Είναι επιλέξιμη, στο πλαίσιο του Προγράμματος Ι «ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΜΕ» (Vouchers) του Ταμείου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας, που απευθύνεται σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, με την υποβολή των αιτήσεων ένταξης να ολοκληρώνεται στις 14 Σεπτεμβρίου.