Φορολογικά

Επισκόπηση πρόσφατης αρθρογραφίας, επισημάνσεων και νομολογίας


New Page 2

 

Στην παρούσα επισήμανση σταχυολογήσαμε ορισμένα από τα προσφάτως δημοσιευμένα άρθρα του κόμβου, επισημάνσεις, καθώς επίσης αποφάσεις της Δ.Ε.Δ. και νομολογία του Σ.τ.Ε. (που αναρτήθηκαν το τελευταίο χρονικό διάστημα) προκειμένου να τα μελετήσουν οι συνάδελφοι που ενδεχομένως δεν μπόρεσαν να το πράξουν τις προηγούμενες ημέρες λόγω φόρτου εργασίας.

Σημαντικό: Να θυμίσουμε στο σημείο αυτό ότι, από το έτος 2020 είχε προστεθεί μία πολύ χρήσιμη προσθήκη στις συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου. Πάνω δεξιά, δίπλα στο πράσινο ανθρωπάκι εμφανίζεται ένας αριθμός.
 

Αυτός ο αριθμός αναφέρεται στο συνδρομητικό περιεχόμενο που δημοσιεύεται σε καθημερινή βάση. Ουσιαστικά, πρόκειται για μία υπενθύμιση ώστε να γνωρίζουν οι συνάδελφοι το συνδρομητικό περιεχόμενο που δημοσιεύεται στον κόμβο καθημερινά (άρθρα, επισημάνσεις, νόμους, νομολογία, κ.λπ.) και να μην λησμονούν να μελετούν όσα τους αφορούν. Καθώς οι συνδρομητές μας θα διαβάζουν τα εν λόγω άρθρα σήμερα (ή τις επόμενες ημέρες), αυτός ο αριθμός θα μειώνεται και αν ανοίξουν για παράδειγμα όλο το περιεχόμενο που ανήκει στις συνδρομητικές υπηρεσίες, στο τέλος ο μετρητής αυτός θα δείχνει «0». Με τον τρόπο αυτό ο κάθε συνδρομητής δεν θα χάνει ποτέ κάποιο νέο περιεχόμενο. Δείτε τη σχετική ανάρτηση του κόμβου.

Επισημάνσεις:

Απόδοση φόρου μερισμάτων – Οι ημερομηνίες υποβολής και καταβολής του φόρου

Φόρος μερισμάτων προσωπικών εταιριών με διπλογραφικά βιβλία – Προσοχή

Οι ευκαιρίες των νέων φορολογικών κινήτρων του ν. 4935/2022

Η υποβολή των οικονομικών καταστάσεων στο ΓΕΜΗ για τη χρήση 2021

Εταιρικά αυτοκίνητα σε Ι.Κ.Ε.: Παροχή σε είδος και τεκμήρια

Ημερομηνίες σύγκλησης γενικών συνελεύσεων και προθεσμίες ανάρτησης στο ΓΕΜΗ των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2021

Αφορολόγητα που θεσπίστηκαν με νόμο το έτος 2022

Σημαντικές φορολογικές, κ.ά. διατάξεις που ψηφίστηκαν από τον Φεβρουάριο και μετά

Περιουσία που υποβάλλεται σε φόρο κληρονομιάς: Τίμημα από εκποίηση ακινήτου μέσα στην προηγούμενη του θανάτου του αποβιώσαντος πενταετία
Αγρότες: Υπολογισμός αποσβέσεων σε επιδοτούμενα πάγια


Αρθρογραφία:

Άρθρα Χορηγούμενες εκπτώσεις επί του τιμολογίου ή λόγω κύκλου εργασιών – Έως 31.08.2022 η γνωστοποίηση στην αρμόδια ΔΟΥ επιχειρήσεων που κλείνουν χρήση 31.12.2022

Άρθρα Ενδοκοινοτικές εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών και ΤΒΕ παρεχόμενων υπηρεσιών προς άλλα Κ-Μ – Επιλογή φορολόγησης στο κ-μ κατανάλωσης – Δήλωση (Δ212)

Άρθρα Τα ατομικά και συλλογικά δικαιώματα της μειοψηφίας στην Ανώνυμη Εταιρία

Άρθρα «Λογιστής» και όχι μόνο «φοροτεχνικός» ή «καταχωρητής» – Η ανάλυση της επιχείρησης και των «οικονομικών καταστάσεων» με αναλυτικό παράδειγμα

Άρθρα Χρηματοδοτική Μίσθωση – Λογιστική και φορολογική αντιμετώπιση – Πρακτική εφαρμογή

Νομολογία – Δ.Ε.Δ.:
ΔΕΔ – Ακύρωση προστίμου 250 ευρώ εκπρόθεσμης αρχικής ΦΜΥ με αμελητέο ποσό φόρου προς απόδοση

Αλιέας – Υποχρέωση τήρησης βιβλίων και έκδοση στοιχείων, απαλλαγή από την ενημέρωση βιβλίων, απαλλαγή από χρήση ΦΗΜ

ΔΕΔ – Εκπίπτουν οι δαπάνες για αγορά ειδών καθαριότητος, για αναψυκτικά, καφέδες σε πελάτες και προσωπικό καθώς και η δαπάνη για κουτί πρώτων βοηθειών

Αποσβέσεις φωτοβολταϊκών και διόρθωση λαθών προηγούμενων χρήσεων με τροποποιητικές δηλώσεις

Διακανονισμός ΦΠΑ (μη έκπτωση) επί αξίας απομείωσης αποθεμάτων λόγω μη επαρκούς τεκμηρίωσης

ΣτΕ 2093/2021 Τεκμήριο πώλησης ακινήτου εντός 5ετίας – Κληρονομιά

ΣτΕ 175/2020 Ανάλωση κεφαλαίου – Μεταφορά ποσών μεταξύ κοινών λογαριασμών και προσαύξηση περιουσίας – Για τον προσδιορισμό κεφαλαίου προς ανάλωση δεν αρκεί μόνο η δήλωση των πραγματικών εισοδημάτων που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο, τα οποία προκύπτουν από συμψηφισμό θετικών και αρνητικών στοιχείων, αλλά απαιτείται επιπλέον και η απόδειξη της είσπραξης των ποσών αυτών

ΣτΕ 1489/2022 Η διαφορά που γεννάται από την εφαρμογή του άρθρου 22Α του Ν. 4172/2013 είναι φορολογική διαφορά ουσίας και υπάγεται στην αρμοδιότητα των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων

ΣτΕ 1684/2022 Συνταγματική η υποχρέωση εμβολιασμού εργαζομένων σε δομές υγείας

ΣτΕ 1406-7/2022 Οι περικοπές συνταξιοδοτικών παροχών δεν θεσπίσθηκαν με την διάταξη του άρθρου 114 του ν. 4714/2020, αλλά με προγενέστερους νόμους

ΣτΕ 2189/2021 Τρόπος υπολογισμού αναπροσαρμογής αξίας (υπεραξίας) εκτός σχεδίου ακινήτων βάσει των άρθρων 20 και 21 του Ν 2065/1992

ΣτΕ 535/2022 Αφετηρία υπολογισμού της προθεσμίας άσκησης ενδοστρεφούς προσφυγής του Ο.Α.Ε.Ε. (υποπερίπτ. ii της περίπτ. β της υποπαρ. Α της παρ. 1 του άρθρου 66 του Κ.Δ.Δ)

ΣτΕ 1911/2021 Πότε επιβάλλεται φόρος μεταβίβασης μετοχών ανωνύμων εταιριών που έχουν αστικά ακίνητα

ΣτΕ 1477/2021 Η φορολογική αρχή εφαρμόζει τις ισχύουσες κατά τον κρίσιμο χρόνο παραγωγής της φορολογητέας ύλης διατάξεις (υπολογισμός φορολογητέων εισροών και εκροών υποκείμενης σε ΦΠΑ επιχειρήσεως βάσει εξωλογιστικής μεθόδου)

ΣτΕ 1550/2021 Προσαύξηση περιουσίας: Επιτρεπτή από το Δικαστήριο η αυτεπάγγελτη έρευνα μη προταθείσας νομικής πλημμέλειας

ΣτΕ 1057/2020 Παραγραφή – Η διάταξη του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 84 του Κ.Φ.Ε. δεν οδηγεί σε παρέκταση κατ’ ένα έτος της πενταετούς προθεσμίας παραγραφής λόγω εύρεσης κρίσιμων στοιχείων το τελευταίο έτος της πενταετίας

ΣτΕ 719/2021 Το άρθρο 15 του ν. 3091/2002 (μετά την τροποποίησή του με τον ν. 3193/2003 και πριν αντικατασταθεί με τον ν. 3842/2010) δεν παραβιάζει τις διατάξεις των άρθρων 1, 3, 4, 31, 34 και 40 της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Ε.Ο.Χ.) που κυρώθηκε με τον Ν 2155/1993

ΣτΕ 1763/2021 Μεταβίβαση μη εισηγμένων μετοχών – Συνταγματικότητα διατάξεων – Η αντισυνταγματικότητα της διάταξης της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 3091/2002 δεν επηρεάζει το κύρος της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του ΚΦΕ, όπως προστέθηκε με το άρθρο 3 παρ. 4 του ν. 2753/1999

ΣτΕ 2000/2021 Χαρτόσημο – Αλλαγή νομικής βάσης – Συνέπειες της υπαγωγής από το Δικαστήριο της υποκείμενης σε τέλος χαρτοσήμου σχέσης σε άλλη διάταξη από εκείνη μνημονεύεται στην έκθεση ελέγχου

ΣτΕ 2014/2021 Εφαρμογή ευμενέστερης διάταξης – Ανακρίβεια – Κληρονομιές – Οι διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 1 περ. β’ και 2 παρ. 4 περ. β’ του ν. 2523/1997, όπως αντικαταστάθηκαν με τις παραγράφους 1 του άρθρου 24 του ν. 3296/2004 και 11 του άρθρου 40 του ν. 3220/2004 αντίστοιχα, είναι ευμενέστερες για τους φορολογούμενους σε σχέση με τις αντίστοιχες αρχικές διατάξεις του νόμου 2523/1997

ΣτΕ 967/2022 Η δεκαπενταετής προθεσμία παραγραφής (ν. 2238/1994) τυγχάνει εφαρμογής μόνο στην περίπτωση της μη υποβολής δήλωσης φόρου εισοδήματος, ενώ επί εκπροθέσμου υποβολής ισχύει ο κανόνας της πενταετούς παραγραφής – Παραγραφή χαρτοσήμου

ΣτΕ 1806/2021 Ο πρόσθετος φόρος του άρθρου 1 του ν. 2523/1997 νομίμως επιβάλλεται και στην περίπτωση που η ανακρίβεια της δήλωσης καταλήγει σε πιστωτικό υπόλοιπο