Φορολογικά

Τροπολογία για την μέγιστη ωφέλεια συνεργασιών επιχειρήσεων στο πλαίσιο των φορολογικών κινήτρων του ν. 4935/2022

Με νέα τροπολογία που κατατέθηκε σε νομοσχέδιο του υπ.Οικονομικών προβλέπονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

1.Επανακαθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού της μεγίστης φορολογικής ωφέλειας των εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδων (125.000) ευρώ για κάθε ένα από τα συνεργαζόμενα πρόσωπα, σε περίπτωση συνεργασιών επιχειρήσεων.

2.Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων των έργων και δράσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠ.Α.Α.Τ.), που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανασυγκρότησης.

Συγκεκριμένα προβλέπονται:

η χρησιμοποίηση του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών (Ε.Μ.Π.Α.) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του Μητρώου Αξιολογητών του Ενδιάμεσου Φορέα Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας (Ε.Φ.Ε.Π.Α.Ε.),

ο καθορισμός του ύψους της καταβαλλόμενης στους αξιολογητές αποζημίωσης καθώς και το ανώτατο όριο αυτής, τόσο σε μηνιαία, όσο και σε ετήσια βάση,

νομοθετική εξουσιοδότηση για τη σύσταση, με κ.υ.α., νέου Μητρώου Αξιολογητών για την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων, για τα έργα και δράσεις του ΥΙΙ.Α.Α.Τ. που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

3. α. Αποσαφηνίζεται ότι, σύμφωνα με την παρ. 12 του άρθρου 50 του ν. 4002/2011, στις εταιρείες παροχής υπηρεσιών στοιχημάτων και τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου, που επιτρέπεται προσωρινώς να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην Ελληνική Επικράτεια μέχρι τη χορήγηση οριστικών αδειών, περιλαμβάνεται και η Ο.Π.Α.Π. Α.Ε., υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις.

β. Η παραχώρηση του αποκλειστικού δικαιώματος για τα τυχερά παίγνια του άρθρου 27 του ν. 2843/2000 περιλαμβάνει τη διεξαγωγή, διαχείριση, οργάνωση και λειτουργία των οριζόμενων παιγνίων και μέσω του διαδικτύου.

4. α. Επιτρέπεται στην Ελληνική Επικράτεια η επίγεια διεξαγωγή του αριθμοπαιχνιδιού «Eurojackpot».

β. Με υ.α. χορηγείται στην Ο.Π.Α.Π. Α.Ε., άδεια, για περίοδο δέκα (10) ετών με δυνατότητα ανανέωσης, για τη διεξαγωγή του αριθμοπαιχνιδιού και συγκροτείται τριμελής Επιτροπή για τη διαμόρφωση των όρων και προϋποθέσεων και τον καθορισμό του ανταλλάγματος για την παραχώρηση διεξαγωγής του αριθμοπαιχνιδιού.

γ. Καθορίζεται σε ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) επί του μεικτού κέρδους της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. η συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου στα έσοδα από τη διεξαγωγή του «Eurojackpot» στην Ελληνική Επικράτεια και τυχόν αδιάθετα ποσά κερδών από τη διεξαγωγή του αριθμοπαιχνιδιού αποδίδονται στο Ελληνικό Δημόσιο.

5.Παρέχεται νομοθετική εξουσιοδότηση για την έκδοση υ.α. ή κατά περίπτωση κ.υ.α., με την οποία:

– διατίθεται σε φορείς του δημοσίου τομέα, χωρίς οποιοδήποτε αντάλλαγμα, η κινητή περιουσία των δημοσίων φορέων που τελούν υπό κατάργηση, συγχώνευση ή εκκαθάριση, όταν η κυριότητα αυτής έχει περιέλθει στο Ελληνικό Δημόσιο και στη διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών,

– πωλείται έναντι χρηματικού ανταλλάγματος σε οποιονδήποτε τρίτο, είτε με τη διενέργεια πλειοδοτικού διαγωνισμού είτε με άλλο τρόπο, η κινητή περιουσία των ανωτέρω φορέων, όταν αυτή δεν μπορεί να διατεθεί σε φορείς του δημοσίου τομέα.

6.Θεωρούνται νόμιμες και κανονικές, κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας και τηρουμένων των διατάξεων περί παραγραφής, οι δαπάνες των Εταιρειών Προστασίας Ανηλίκων, που πραγματοποιήθηκαν κατά το οριζόμενο χρονικό διάστημα και αφορούν σε χορηγίες κοινωνικής πρόνοιας, μεταφορά μαθητών, προμήθεια υλικών και συντήρηση εγκαταστάσεων, έξοδα κίνησης, φωτισμού και ύδρευσης-άρδευσης, καταβολή μισθοδοσίας, αμοιβών κ.λπ.

Περαιτέρω, καθορίζεται ο τρόπος ανάληψης, εκκαθάρισης και πληρωμής των εν λόγω δαπανών, σε βάρος των οικείων πιστώσεων φορολογικού έτους 2022, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων.

7.Παρέχεται η δυνατότητα στην οικονομική επιτροπή της οικείας περιφέρειας να παρατείνει, με απόφασή της, από τη λήξη τους, μέχρι την οριζόμενη ημερομηνία, την εκτέλεση των συμβάσεων μεταφοράς μαθητών που ήταν σε ισχύ την 30η.6.2022, στις μνημονευόμενες περιπτώσεις (δεν έχουν αναδειχθεί προσωρινοί ανάδοχοι ή δεν έχουν προκηρυχτεί διαγωνισμοί) και μέχρι την ανάδειξη των οριστικών αναδοχών, προσαρμόζοντας, όπου απαιτείται, τους συμβατικούς όρους στα νέα δεδομένα εκτέλεσης των δρομολογίων. Οι εν λόγω ρυθμίσεις καταλαμβάνουν και παρατάσεις δημοσίων συμβάσεων μεταφοράς μαθητών που έλαβαν χώρα πριν τη δημοσίευση των προτεινομένων διατάξεων.

8.Ρυθμίζονται εκ νέου ζητήματα σχετικά με τις αδειοδοτήσεις δημοτικών παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών και συγκεκριμένα, παρατείνεται έως την οριζόμενη ημερομηνία, η προθεσμία για την προσκόμιση από τον σταθμό πιστοποιητικού πυρασφάλειας, οικοδομικής άδειας ή άλλου πιστοποιητικού ή βεβαίωσης νομιμοποίησης του κτιρίου.

9.Τροποποιείται η παρ. 9 του άρθρου 41Γ του ν. 2725/1999 σχετικά με την επιβολή κυρώσεων εντός και εκτός αθλητικών εγκαταστάσεων, στα εξής κατά βάση σημεία:

α. Διευρύνονται οι περιπτώσεις στις οποίες η αρμόδια αστυνομική αρχή δύναται να προβεί στην επιβολή του σχετικού προστίμου.

β. Προβλέπεται η κατανομή των εσόδων από την είσπραξη του οριζόμενου προστίμου [το ένα τρίτο (1/3) αποτελεί έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού, το ένα τρίτο (1/3) αποδίδεται στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Τάξης του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και το υπόλοιπο ένα τρίτο (1/3) αποδίδεται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού].

10. Εισάγονται ειδικές ρυθμίσεις για τις ανώνυμες εταιρείες ΟΣΕ Α.Ε. και ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.. Συγκεκριμένα:

α. Καθορίζεται το πλαίσιο που διέπει την πλήρωση θέσεων αορίστου και ορισμένου χρόνου προσωπικού, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 51 του ν. 4622/2019. Οι εν λόγω προσλήψεις γίνονται στο πλαίσιο της πολιτικής προσλήψεων των ανωτέρω εταιρειών που εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το επιχειρησιακό τους σχέδιο, κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής της αρ. 33/2006 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου και διενεργούνται ύστερα από δημόσια προκήρυξη που εγκρίνεται από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), σύμφωνα με την οριζόμενη διαδικασία (συγκρότηση τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης ανά κατηγορία προσλήψεων κ.λπ.).

β. Για την πλήρωση των θέσεων διευθυντών καθώς και για τις αποδοχές τους εφαρμόζονται αναλογικά οι σχετικές διατάξεις για τους γενικούς διευθυντές των εταιρειών των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει άμεσα και κατά απόλυτη πλειοψηφία στο ελληνικό Δημόσιο (σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου τριετούς διάρκειας με δυνατότητα ισόχρονης ανανέωσης άπαξ, καθορισμός αποδοχών με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μέχρι το ύψος των αποδοχών του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου).

γ. Παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης χρηματικού ποσού για την αύξηση της αποδοτικότητας των υπαλλήλων των ανωτέρω εταιρειών και καθορίζεται η σχετική διαδικασία (έκδοση κ.υ.α. κ.λπ.).

δ. Για τις αμοιβές και αποζημιώσεις των εκτελεστικών μελών των διοικητικών τους συμβουλίων δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί ανώτατου ορίου αποδοχών του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου (άρθρο 28 παρ.1 του ν. 4354/2015).

Αιτιολογική έκθεση

Η «ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης

1. Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;

Άρθρο 1: Με την παρούσα διάταξη επέρχεται αναγκαία νομοτεχνική βελτίωση στην παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4935/2022 (Α’ 35), με το οποίο καθορίζονται οι όροι εφαρμογής των φορολογικών κινήτρων των προηγούμενων άρθρων, προκειμένου να είναι σαφές ότι η μέγιστη φορολογική ωφέλεια των 125.000 ευρώ στην περίπτωση συνεργασιών επιχειρήσεων αφορά το μέγιστο διάστημα εφαρμογής των κινήτρων της παρ. 1 του ίδιου άρθρου, ήτοι αυτό των εννέα (9) ετών, όπως ισχύει και για τους μετασχηματισμούς επιχειρήσεων. Κατά τον τρόπο αυτό εναρμονίζεται η παρ. 3 με το περιεχόμενο των υπολοίπων ρυθμίσεων του άρθρου 6 του ν. 4935/2022 και αποσαφηνίζεται ο τρόπος εφαρμογής των κινήτρων του άρθρου 4 του ως άνω νόμου.

Άρθρο 2: Με την αξιολογούμενη ρύθμιση προβλέπεται η αξιολόγηση από Μητρώο Αξιολογητών των επενδυτικών σχεδίων των έργων και των δράσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και επιπλέον συστήνεται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάκαμψης και Τροφίμων αντίστοιχο Μητρώο.

Άρθρο 3: Με την παρ. 1 επιδιώκεται η αποκατάσταση της αληθούς έννοιας της παρ. 12 του άρθρου 50 του ν. 4002/2011 και διευκρινίζεται ότι η Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. συμπεριλαμβάνεται στις εταιρείες οι οποίες, σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις της εν λόγω διάταξης, επιτρεπτά παρέχουν υπηρεσίες διαδικτυακού στοιχήματος. Με την προτεινόμενη διάταξη επιχειρείται να καλυφθεί το ζήτημα της αδειοδότησης της ΟΠΑΠ Α.Ε. ως προς την παροχή υπηρεσιών διαδικτυακού στοιχήματος. Επιπλέον με την παρ. 2 επιδιώκεται να αρθεί η αμφισβήτηση που είχε δημιουργηθεί αναφορικά με το αν η ΟΠΑΠ Α.Ε., με βάση την από 15.12.2000 Σύμβαση και την από 12.12.2011 Πρόσθετη Πράξη, έχει το αποκλειστικό δικαίωμα διεξαγωγής αριθμοπαιχνιδιών στο διαδίκτυο και επιδιώκεται να δημιουργηθεί ασφαλές νομοθετικό πλαίσιο για τη νόμιμη διεξαγωγή τους. Με την παρ. 3 επιδιώκεται η εκπλήρωση του δημοσίου σκοπού για τον οποίο παραχωρήθηκε στην ΟΠΑΠ ΑΕ το αποκλειστικό δικαίωμα διεξαγωγής συγκεκριμένων τυχερών παιγνίων. Για τους λόγους αυτούς ειδικότερα προβλέπεται ότι η διάρκεια του δικαιώματος πρώτης προτίμησης δεν περιορίζεται στα είκοσι (20) έτη, αλλά ότι είναι δυνατή η παράταση της διάρκειάς του και πέραν αυτού του χρονικού διαστήματος σε περίπτωση ανανέωσης της διάρκειας του αποκλειστικού δικαιώματος της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 27 του ν. 2843/2000.

Άρθρο 4: Με την αξιολογούμενη ρύθμιση καθίσταται επιτρεπτή η επίγεια διεξαγωγή του αριθμοπαιχνιδιού με τον διακριτικό τίτλο «Eurojackpot», το οποίο διοργανώνεται πανευρωπαϊκά από την κοινοπραξία εταιρειών με την επωνυμία «Eurojackpot Cooperation». Συγχρόνως, ρυθμίζονται ζητήματα που σχετίζονται με τη διεξαγωγή του ως άνω παιχνιδιού, όπως η διαδικασία χορήγησης της σχετικής άδειας, η διάρκεια ισχύος αυτής και η δυνατότητα παράτασής της. Επιπλέον προβλέπεται ότι η ΕΕΕΠ ασκεί εποπτεία και έλεγχο επί της διεξαγωγής του συγκεκριμένου αριθμοπαιχνιδιού, καθορίζεται το ποσοστό συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου στο μεικτό κέρδος που καταγράφει η ΟΠΑΠ Α.Ε. από τη διεξαγωγή του αριθμοπαιχνιδιού και τέλος προβλέπεται ότι τα αδιάθετα ποσά των κερδών τα οποία προκύπτουν από τη διεξαγωγή του αριθμοπαιχνιδιού στην Ελληνική Επικράτεια αποδίδονται στο Ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με τους κανόνες διεξαγωγής του ανωτέρω αριθμοπαιχνιδιού, κατά παρέκκλιση των οριζόμενων στην παρ. 5 του άρθρου 50 του ν. 4002/2011.

Άρθρο 5: Με την παρούσα διάταξη επιλύονται προβλήματα που έχουν ανακύψει κατά την εφαρμογή του άρθρου 17 παρ. 2, περ. β) του π.δ. 142/2017 (Α’ 181) περί Οργανισμού του Υπουργείου Οικονομικών, ως προς τη διαχείριση και αξιοποίηση της κινητής και ακίνητης περιουσίας, των φορέων που τελούν ή τίθενται υπό κατάργηση, συγχώνευση ή εκκαθάριση, προς όφελος του Δημόσιου . Με την παρ. 1 προβλέπεται πλέον η δυνατότητα του Υπουργού Οικονομικών να εκδίδει υπουργικές αποφάσεις ή, από κοινού με τον κατά περίπτωση αρμόδιο Υπουργό, κοινές υπουργικές αποφάσεις, για τη δωρεάν παραχώρηση σε φορείς του δημόσιου τομέα, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 1 του ν. 4765/2021, κινητής περιουσίας των δημοσίων φορέων που τελούν υπό κατάργηση, συγχώνευση ή εκκαθάριση, όταν η κυριότητα της περιουσίας αυτής έχει περιέλθει στο Υπουργείο Οικονομικών.

Επιπλέον, με την προτεινόμενη παρ. 2 δίδεται η δυνατότητα στον Υπουργό Οικονομικών και στον κατά περίπτωση καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργό να προκηρύσσουν, με υπουργική απόφαση, πλειοδοτικούς διαγωνισμούς εκποίησης ή να καθορίζουν τη με άλλο τρόπο πώληση σε οποιονδήποτε τρίτο, με σκοπό την είσπραξη εσόδων υπέρ του δημοσίου, της κινητής περιουσίας των φορέων του δημόσιου τομέα που τελούν υπό κατάργηση, συγχώνευση ή εκκαθάριση, όταν η κυριότητα της περιουσίας αυτής έχει περιέλθει στο Ελληνικό Δημόσιο και στη διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών, αλλά αυτή δεν μπορεί να αξιοποιηθεί με τις διαδικασίες της προηγούμενης παραγράφου.

Άρθρο 6: Με την προτεινόμενη διάταξη ρυθμίζονται χρονίζουσες οικονομικές εκκρεμότητες των Εταιρειών Προστασίας Ανηλίκων, οι οποίες αναφέρονται στο χρονικό διάστημα από το οικονομικό έτος 2013 (1.1.2013) μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος και αφορούν δαπάνες απαραίτητες για την εύρυθμη λειτουργία των ανωτέρω φορέων.

Άρθρο 7: Με την προτεινόμενη διάταξη διευθετούνται κατεπείγοντα ζητήματα για τη διασφάλιση της έγκαιρης και απρόσκοπτης δωρεάν μεταφοράς των δικαιούχων μαθητών με την παράταση της εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων μεταφοράς που ήταν σε ισχύ την 30η.6.2022, με ανάλογη προσαρμογή των συμβατικών όρων στα νέα δεδομένα εκτέλεσης των δρομολογίων, όπου αυτό απαιτείται, λόγω της μη έγκαιρης ολοκλήρωσης όλων των απαραίτητων ενεργειών σχετικά με τις διαγωνιστικές διαδικασίες από τις περιφέρειες.

Άρθρο 8: Με την αξιολογούμενη ρύθμιση παρατείνεται έως τις 31.7.2023, η καταληκτική προθεσμία που έχει δοθεί στους κατά τη δημοσίευση του π.δ. 99/2017 (Α’141) λειτουργούντες παιδικούς, βρεφικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς των δήμων και των νομικών προσώπων τους για την πλήρη συμμόρφωσή τους στο περιεχόμενο του π.δ. 99/2017 που αφορά στις προϋποθέσεις αδειοδότησης και λειτουργίας των παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών που λειτουργούν εντός νομικών προσώπων των δήμων ή της υπηρεσίας των δήμων, κατόπιν της παράτασης έως τις 31.7.2023 που έχει χορηγηθεί για τις επιμέρους προθεσμίες που αφορούν στην εκπλήρωση συγκεκριμένων υποχρεώσεων των σταθμών, με το άρθρο 164 του ν. 4964/2022 (Α’ 150).

Άρθρο 9: Στην παρ. 9 του άρθρου 41Γ του ν.2725/1999 (Α’ 121) προβλέπεται ότι η αστυνομική αρχή επιβάλλει πρόστιμο σε βάρος του κατόχου μη ονομαστικού εισιτηρίου, κατά τη διάρκεια διενεργούμενου δειγματοληπτικού ελέγχου εντός των αθλητικών εγκαταστάσεων. Με την προτεινόμενη προσθήκη επεκτείνεται η επιβολή του προστίμου και στην περίπτωση μη κατοχής εν γένει εισιτηρίου και καθορίζεται η κατανομή των εσόδων από τη συγκεκριμένη κατηγορία προστίμων κατά το ένα τρίτο (1/3) ως έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού, κατά ένα τρίτο (1/3) στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Τάξης του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και κατά το υπόλοιπο ένα τρίτο (1/3) στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για την κάλυψη των αναγκών τους, προστίθεται δε και ο Υπουργός Οικονομικών ως συναρμόδιος για την έκδοση της προβλεπόμενης κοινής υπουργικής απόφασης.

Άρθρο 10: Με την προτεινόμενη ρύθμιση αντιμετωπίζονται ζητήματα στελέχωσης των εταιρειών ΟΣΕ Α.Ε. και ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε, καθώς επίσης και τοποθέτησης σε θέσεις ευθύνης, παροχής κινήτρων αποδοτικότητας, αμοιβών και αποδοχών των στελεχών και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των ως άνω εταιρειών.

2. Γιατί αποτελεί πρόβλημα;

Άρθρο 1: Με την υφιστάμενη διατύπωση της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4935/2022, η οποία προβλέπει τη μέγιστη δυνατή φορολογική ωφέλεια σε περίπτωση συνεργασιών επιχειρήσεων, φαίνεται ως να υπάρχει εσωτερική αντίφαση με το περιεχόμενο της παρ. 1 του ίδιου άρθρου, λαμβάνοντας υπόψη και την παρ. 2, η οποία περιέχει ανάλογη διάταξη της παρ. 3 για τους μετασχηματισμούς επιχειρήσεων. Εκ του λόγου αυτού απαιτείται νομοτεχνική διόρθωση της παρ. 3,

ώστε να εναρμονίζεται το περιεχόμενό της με αυτό του υπολοίπου άρθρου και να καθίσταται σαφές ότι η μεγίστη φορολογική ωφέλεια των 125.000 ευρώ αφορά το διάστημα των εννέα ετών, για το οποίο σύμφωνα με την παρ. 1 του ίδιου άρθρου μπορεί η επιχείρηση να κάνει χρήση των φορολογικών κινήτρων του άρθρου 4.

Άρθρο 2: Η άμεση και αξιόπιστη αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων των έργων και των δράσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας αποτελεί άμεση προτεραιότητα, επομένως κρίνεται αναγκαία η αξιοποίηση του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του Μητρώου Αξιολογητών του Ενδιάμεσου Φορέα Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας, καθώς και η ανάπτυξη και λειτουργία νέου Μητρώου Αξιολογητών στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Άρθρο 3: Εξαιτίας του ελλιπούς νομοθετικού πλαισίου, η ΟΠΑΠ Α.Ε. δεν είχε αδειοδοτηθεί ως προς το διαδικτυακό στοίχημα και έτσι περιήλθε σε δυσμενέστερη θέση σε σχέση με τους ανταγωνιστές της που δραστηριοποιήθηκαν νομίμως δυνάμει της παρ. 12 του άρθρου 50 του ν. 4002/2011, παρά το γεγονός ότι η ΟΠΑΠ Α.Ε. είχε καταβάλει το σχετικό αντάλλαγμα και τήρησε τις προβλέψεις του ν. 4002/2011. Επιπλέον η ΟΠΑΠ Α.Ε. είχε την εύλογη πεποίθηση με βάση την από 15.12.2000 Σύμβαση και την από 12.12.2011 Πρόσθετη Πράξη, ότι έχει τη δυνατότητα διεξαγωγής των αριθμοπαιγνίων του αποκλειστικού δικαιώματος στο διαδίκτυο. Σημειώνεται μάλιστα ότι η ΟΠΑΠ Α.Ε. συμβατικά έχει καταβάλλει το σχετικό αντάλλαγμα για τη διαδικτυακή διεξαγωγή των αριθμοπαιγνίων. Όμως, παρά ταύτα, εξαιτίας του ελλιπούς, ως προς το ζήτημα αυτό νομοθετικού πλαισίου, μπορεί να εγερθεί αμφισβήτηση ως προς το αν η ΟΠΑΠ Α.Ε. μπορεί να ασκήσει νόμιμα τη δραστηριότητα που σχετίζεται με τη διεξαγωγή των τυχερών παιγνίων. Επιπροσθέτως διαπιστώνεται ότι σε λειτουργικό επίπεδο, η διεξαγωγή νέων παιγνίων από τρίτους παρόχους, ενόσω διαρκείτο αποκλειστικό δικαίωμα της ΟΠΑΠ Α.Ε., θα καταργούσε εν τοις πράγμασιτο αποκλειστικό δικαίωμα της ΟΠΑΠ Α.Ε. και θα καθιστούσε αδύνατη την εκπλήρωση του δημοσίου σκοπού για τον οποίο παραχωρήθηκε στην ΟΠΑΠ Α.Ε. το αποκλειστικό δικαίωμα. Για τους λόγους αυτούς, η διάρκεια του δικαιώματος πρώτης προτίμησης πρέπει να ταυτίζεται με τη διάρκεια του αποκλειστικού δικαιώματος, συμπεριλαμβανομένης τυχόν παράτασης του τελευταίου.

Άρθρο 4: Λαμβάνοντας υπόψη το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, τα τυχερά παίγνια κατ’ αρχήν απαγορεύονται και επιτρέπονται μόνο κατ’ εξαίρεση. Επομένως για να καταστεί επιτρεπτή η διεξαγωγή ενός νέου παιχνιδιού, όπως το Eurojackpot, απαιτείται σχετική νομοθετική πρόβλεψη.

Άρθρο 5: Λόγω έλλειψης θεσμικού πλαισίου για την αξιοποίηση της κινητής περιουσίας των φορέων του δημόσιου τομέα που τελούν υπό κατάργηση, συγχώνευση ή εκκαθάριση, όταν η κυριότητα της περιουσίας αυτής έχει περιέλθει στο Ελληνικό Δημόσιο και στη διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών.

Άρθρο 6: Η δημοσιονομική τακτοποίηση των ανωτέρω δαπανών αποτελεί χρόνιο πρόβλημα του Υπουργείου Δικαιοσύνης και η συνέχιση αυτής της εκκρεμότητας προκαλεί ανυπέρβλητα κωλύματα στη διαδικασία επιχορήγησης των Εταιρειών Προστασίας Ανηλίκων από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Δικαιοσύνης, επιφέροντας δυσμενείς συνέπειες στην ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία των ως άνω Εταιρειών. Με την προτεινόμενη ρύθμιση, η λειτουργία των Εταιρειών Προστασίας Ανηλίκων τίθεται πλέον σε λειτουργική, δημοσιονομικά ορθή και εν τέλει αποτελεσματική βάση.

Άρθρο 7: Με το άρθρο 391 του ν. 4957/2022 (Α’ 141) ρυθμίστηκαν ζητήματα που άπτονται της έγκαιρης έναρξης μεταφοράς των μαθητών και της διευθέτησης των απαιτούμενων διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων από τις περιφέρειες. Πλην όμως, παρά τη θέσπιση των σχετικών διατάξεων, ένας αριθμός περιφερειών δεν είναι σε θέση να ολοκληρώσει εγκαίρως τις σχετικές διαγωνιστικές διαδικασίες για τη μεταφορά των δικαιούχων μαθητών. Ως εκ τούτου, η ρύθμιση κρίνεται απολύτως αναγκαία για την απρόσκοπτη μεταφορά των δικαιούχων μαθητών, προκειμένου να καλυφθούν και οι περιπτώσεις κατά τις οποίες ενώ προκηρύχθηκαν διαγωνισμοί μεταφοράς μαθητών και είναι σε εξέλιξη, δεν έχουν αναδειχτεί οι προσωρινοί ανάδοχοι (μειοδότες) ή ενώ έχει εκκινήσει η διαδικασία της διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με την περ. γ1 της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α’147), όπως προβλέφθηκε στο άρθρο 391 του ν. 4957/2022 (Α’ 141), δεν έχουν αναδειχθεί προσωρινοί ανάδοχοι ή απαιτείται επανάληψη της διαδικασίας ή εν τέλει δεν κατέστη εφικτό από τις οικείες περιφέρειες να προκηρύξουν διαγωνισμούς ή να προβούν στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με την περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016.

Άρθρο 8: Η προτεινόμενη ρύθμιση κρίνεται αναγκαία, για λόγους ασφάλειας δικαίου, κατόπιν της παράτασης των επιμέρους προθεσμιών του π.δ. 99/2017, που έχουν χορηγηθεί μέχρι τις 31.7.2023 με το άρθρο 164 του ν. 4964/2022 (Α’ 150), και προκειμένου να καθορισθεί ίδια καταληκτική προθεσμία πλήρωσης των υποχρεώσεων των δημοτικών παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών όλης της χώρας και προσαρμογής αυτών στις τεχνικές προδιαγραφές και κατασκευαστικές διατάξεις που θέτειτο π.δ. 99/2017. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των σταθμών στις ανωτέρω διατάξεις, εντός της προβλεπόμενης αποκλειστικής προθεσμίας, προβλέπεται ανάκληση της άδειάς τους.

Άρθρο 9: Η επέκταση της επιβολής του προστίμου και στην περίπτωση μη κατοχής εν γένει εισιτηρίου επιβάλλεται για τον αποτελεσματικότερο έλεγχο εκ μέρους της αστυνομικής αρχής κατά τη διάρκεια διενεργούμενου δειγματοληπτικού ελέγχου εντός των αθλητικών εγκαταστάσεων. Η απόδοση των εισπραττόμενων ποσών από τα επιβληθέντα πρόστιμα στον κρατικό προϋπολογισμό, στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Τάξης του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, κατά ένα τρίτο (1/3) στον καθένα, επιβάλλεται για την κάλυψη μέρους των αναγκών τους, πλην όμως, δεν μπορεί να συμβεί εάν δεν υπάρχει ειδική διάταξη νόμου που να επιτρέπει τον ειδικό προορισμό των εσόδων και ως εκ τούτου κρίνεται αναγκαία η ρητή αναφορά στην προτεινόμενη ρύθμιση.

Άρθρο 10: Η εκτέλεση μεγάλων αναπτυξιακών έργων της σιδηροδρομικής υποδομής, εκσυγχρονισμού της ήδη υφιστάμενης και εφαρμογής διαδικασιών του νέου σιδηροδρομικού πακέτου της Ε.Ε. επιβάλλει την ειδική αντιμετώπιση των εν λόγω ζητημάτων και την εφαρμογή ρυθμίσεων που θα παρέχουν στις εταιρείες ΟΣΕ Α.Ε. και ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε., την απαιτούμενη ευελιξία και αποτελεσματικότητα πάντοτε υπό όρους διαφάνειας.

3. Ποιους φορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αφορά;

Άρθρο 1: Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (φυσικά και νομικά πρόσωπα), δικαιούχους των φορολογικών κινήτρων του άρθρου 4 του ν. 4935/2022 (Α’ 103).

Άρθρο 2: Στις πληθυσμιακές ομάδες που σχετίζονται με τις δράσεις και τα έργα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Άρθρο 3: Η αξιολογούμενη ρύθμιση αφορά άμεσα στην ΟΠΑΠ αλλά και όλους τους πράκτορες που εντάσσονται στο δίκτυο της ΟΠΑΠ Α.Ε. Αφορά έμμεσα όλους τους πολίτες που θα επιλέξουν να συμμετάσχουν στις κληρώσεις των αριθμοπαιχνιδιών διαδικτυακά.

Άρθρο 4: Η αξιολογούμενη ρύθμιση αφορά άμεσα στην ΟΠΑΠ Α.Ε. η οποία αν το επιλέξει, θα αναλάβει τη διεξαγωγή του νέου αριθμοπαιχνιδιού στην Ελληνική Επικράτεια αλλά και όλους τους πράκτορες που εντάσσονται στο δίκτυο της ΟΠΑΠ Α.Ε. Αφορά έμμεσα όλους τους πολίτες οι οποίοι θα επιλέξουν να συμμετάσχουν στις κληρώσεις του νέου αριθμοπαιχνιδιού.

Άρθρο 5: Αφορά τους δημόσιους φορείς που τελούν υπό κατάργηση, συγχώνευση ή εκκαθάριση και το κοινωνικό σύνολο εν γένει μέσω της αξιοποίησης της κινητής περιουσίας των ανωτέρω φορέων.

Άρθρο 6: Στις Εταιρείες Προστασίας Ανηλίκων.

Άρθρο 7: Στους Ο.Τ.Α. β’ βαθμού, στους συμμετέχοντες σε διαγωνισμούς για την ανάθεση συμβάσεων μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δημοσίων σχολείων και τους αναδόχους που αναλαμβάνουν τις σχετικές υπηρεσίες μεταφοράς, στις μαθήτριες και τους μαθητές των σχολείων και στις οικογένειές τους.

Άρθρο 8: Στους λειτουργούντες παιδικούς, βρεφικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς των δήμων και των νομικών προσώπων τους και τους δημότες που κάνουν χρήση των υπηρεσιών αυτών.

Άρθρο 9: Στους εμπλεκόμενους με τον αθλητισμό φορείς, στους φιλάθλους, στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α), στην Ελληνική Αστυνομία και στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Άρθρο 10: Αφορά στις εταιρείες ΟΣΕ Α.Ε. και ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε., τους υπαλλήλους των εταιρειών αυτών, καθώς και φυσικά πρόσωπα που θα στελεχώσουν εξειδικευμένες θέσεις στις ως άνω εταιρείες, αλλά και το κοινωνικό σύνολο που επωφελείται μακροπρόθεσμα από την ολοκλήρωση των έργων που εκτελούν οι εν λόγω εταιρείες.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Όροι παροχής κινήτρων για την προώθηση συνεργασιών επιχειρήσεων – Τροποποίηση άρθρου 6 του ν. 4935/2022
Η παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4935/2022 (Α’103) τροποποιείται ως προς την αντικατάσταση των λέξεων «τριών (3) ετών» από τις λέξεις «εννέα (9) ετών» και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Με την επιφύλαξη του άρθρου 15, στην περίπτωση συνεργασίας προσώπων κατά την έννοια της περ. β’ άρθρου 2, το φορολογικό όφελος δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδων (125.000) ευρώ για καθένα από τα συνεργαζόμενα πρόσωπα, το οποίο υπολογίζεται επί των κερδών που προκύπτουν από τη συνεργασία για καθένα από αυτά, σε διάστημα έως εννέα (9) ετών από την ημερομηνία εφαρμογής της απαλλαγής από τον φόρο του άρθρου 4.».

Άρθρο 2

Αξιολογητές επενδυτικών σχεδίων για έργα και δράσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
1. α) Για την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων για τα έργα και τις δράσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τα οποία χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, δύναται να αξιοποιούνται από την Υπηρεσία Διαχείρισης Έργων Ταμείου Ανάκαμψης του άρθρου 17Ατου π.δ. 97/2017 (Α’ 138), εκτός του Μητρώου Αξιολογητών της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης:

αα) το Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών του άρθρου 7 του π.δ. 33/2011 (Α1 83), αβ) το Μητρώο Αξιολογητών του Ενδιάμεσου Φορέα Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας, και

αγ) το Μητρώο της παρ. 2.

β) Το ύψος της αποζημίωσης που καταβάλλεται στους αξιολογητές των υποπερ. αα’ και αβ’ της περ. α’ της παρ. 1, ορίζεται στο ποσό των εξήντα (60) ευρώ ανά αξιολόγηση αίτησης χρηματοδότησης επενδυτικού σχεδίου, μη συμπεριλαμβανομένου του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) και δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των χιλίων διακοσίων (1.200) ευρώ τον μήνα και το ποσό των δύο χιλιάδων τετρακοσίων (2.400) ευρώ το έτος.

2. Για την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων για τα έργα και τις δράσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τα οποία χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας συστήνεται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μητρώο Αξιολογητών. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων ορίζονται:

α) το αντικείμενο του Μητρώου,

β) οι όροι και οι προϋποθέσεις για την ανάπτυξη και τη λειτουργία του,

γ) τα απαραίτητα προσόντα των αξιολογητών,

δ) το ύψος της αποζημίωσης που καταβάλλεται στους αξιολογητές της υποπερ. αγ’ της περ. α’ της παρ. 1 και,

ε) η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την ανάπτυξη και τη λειτουργία του.

3. Το σύνολο των αποζημιώσεων των αξιολογητών της παρ. 1 δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των εκατόν ογδόντα έξι χιλιάδων (186.000) ευρώ,, το οποίο βαρύνει την 2022ΣΑΤΑ0820006, που αντιστοιχεί στο έργο «Οριζόντια Τεχνική Υποστήριξη των Δράσεων -Economic transformation on the Agricultural Sector 16626» και «Proposals for actions in the Agriculture Sector – 16584» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Άρθρο 3
Ρυθμίσεις για την παροχή τυχερών παιγνίων από την Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.

1. Η αληθής έννοια της παρ. 12 του άρθρου 50 του ν. 4002/2011 (Α’ 180) είναι ότι στις εταιρείες παροχής υπηρεσιών στοιχημάτων και τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου που επιτρέπεται προσωρινώς να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην ελληνική επικράτεια μέχρι τη χορήγηση οριστικών αδειών, περιλαμβάνεται και η Ο.Π.Α.Π. Α.Ε., στην οποία επιτρέπεται η παροχή των σχετικών υπηρεσιών στοιχήματος μέσω διαδικτύου που της παραχωρήθηκε συμβατικώς από το Ελληνικό Δημόσιο, υπό την προϋπόθεση καταβολής της συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου επί του μικτού κέρδους της από το εν λόγω παίγνιο, καθώς και των αναλογούντων φόρων.

2. Στο άρθρο 26 του ν. 4002/2011 προστίθεται παρ. 4, ως εξής:

«4. Η παραχώρηση του αποκλειστικού δικαιώματος για τα τυχερά παίγνια του άρθρου 27 του ν. 2843/2000 (Α’ 219), πλην εκείνου του στοιχήματος προκαθορισμένης ή μη απόδοσης, περιλαμβάνει τη διεξαγωγή, διαχείριση, οργάνωση και λειτουργία των συγκεκριμένων παιγνίων και μέσω του διαδικτύου.».

3. Η περ. γ’ της παρ. 9 του άρθρου 27 του ν. 2843/2000 (Α’ 219) τροποποιείται με την προσθήκη πρόβλεψης ως προς την περίπτωση ανανέωσης της παραχώρησης του αποκλειστικού δικαιώματος και διαμορφώνεται ως εξής:

«γ. Το υπέρ του Ο.Π.Α.Π. δικαίωμα της παραγράφου αυτής θα ισχύει για τα είκοσι (20) έτη από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, εκτός αν η παραχώρηση του αποκλειστικού δικαιώματος της περ. α) της παρ. 2 ανανεωθεί, οπότε το δικαίωμα της παραγράφου αυτής παρατείνεται για όλο το χρονικό διάστημα της ανανέωσης.»

4. α) Η ισχύς της παρ. 2 άρχεταί από την έναρξη ισχύος του ν. 4002/2011.

β) Η ισχύς της παρ. 3 άρχεται από την έναρξη ισχύος του ν. 2843/2000.

Άρθρο 4

Αδειοδότηση «Eurojackpot»
1. Στην ελληνική επικράτεια επιτρέπεται η επίγεια διεξαγωγή του αριθμοπαιχνιδιού με τον διακριτικό τίτλο «Eurojackpot».

2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών χορηγείται στην Ο.Π.Α.Π. Α.Ε., κατόπιν τήρησης της διαδικασίας της περ. α’ της παρ. 9 του άρθρου 27 του ν. 2843/2000 (Α’ 219), άδεια για τη διεξαγωγή του αριθμοπαιχνιδιού της παρ. 1. Η ειδική επιτροπή, που προβλέπεται στην περ. α’ της παρ. 9 του άρθρου 27 του ν. 2843/2000 είναι τριμελής, συγκροτείται για τη διαμόρφωση των όρων και προϋποθέσεων και τον καθορισμό του ανταλλάγματος για την παραχώρηση άδειας διεξαγωγής του αριθμοπαιχνιδιού της παρ. 1 και αποτελείται από τον Γενικό Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, ως Πρόεδρο, τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Εκκαθαρίσεων και Ειδικών Οικονομικών Θεμάτων και έναν (1) υπάλληλο της ίδιας διεύθυνσης του Υπουργείου Οικονομικών, ως μέλη. Για τον καθορισμό του ανταλλάγματος, δύναται να ανατίθεται, σύμφωνα με το άρθρο 118 του ν. 4412/2016 (Α’ 147), η σύνταξη έκθεσης εκτίμησης σε ανεξάρτητο πιστοποιημένο εκτιμητή.

3. Η άδεια χορηγείται για περίοδο δέκα (10) ετών και ισχύει από την ημερομηνία διεξαγωγής της πρώτης κλήρωσης του «Eurojackpot» στην Ελλάδα, μετά την έκδοση του Κανονισμού Παιγνίων της παρ. 3 του άρθρου 29 του ν. 4002/2011 (Α’ 180). Με όμοια απόφαση του Υπουργού Οικονομικών η άδεια δύναται να ανανεώνεται για ίσο ή μικρότερο χρονικό διάστημα.

4. Η εποπτεία και ο έλεγχος επί της διεξαγωγής του αριθμοπαιχνιδιού της παρ. 1 στην ελληνική επικράτεια ασκούνται από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

5. Η συμμετοχή του ελληνικού Δημοσίου στα έσοδα από τη διεξαγωγή του αριθμοπαιχνιδιού «Eurojackpot» στην ελληνική επικράτεια, καθορίζεται σε ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) επί του μεικτού κέρδους της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε., όπως αυτό ορίζεται στην περ. ιβ’ του άρθρου 25 του ν. 4002/2011, και αποδίδεται σύμφωνα με την περ. α) της παρ. 7 του άρθρου 28 και το άρθρο 50 του ν. 4002/2011. Αδιάθετα ποσά κερδών, από τη διεξαγωγή του αριθμοπαιχνιδιού «Eurojackpot» στην ελληνική επικράτεια, αποδίδονται στο ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με τους κανόνες διεξαγωγής του ανωτέρω παιγνίου, κατά παρέκκλιση της παρ. 5 του άρθρου 50 του ν. 4002/2011.

Άρθρο 5

Διάθεση κινητής περιουσίας δημοσίων φορέων που τελούν υπό κατάργηση, συγχώνευση ή εκκαθάριση
1. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ή με κοινή απόφαση αυτού και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού, μπορεί να διατίθεται σε φορείς του δημοσίου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4765/2021 (Α’ 6), χωρίς οποιοδήποτε αντάλλαγμα, κινητή περιουσία των ανωτέρω φορέων που τελούν υπό κατάργηση, συγχώνευση ή εκκαθάριση, όταν η κυριότητα αυτής έχει περιέλθει στο ελληνικό Δημόσιο και στη διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών.

2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ή με απόφαση αυτού και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού, στην οποία ορίζεται λεπτομερώς η διαδικασία εκποίησης, μπορεί να πωλείται έναντι χρηματικού ανταλλάγματος σε οποιονδήποτε τρίτο, είτε με τη διενέργεια πλειοδοτικού διαγωνισμού -ηλεκτρονικού ή μη- είτε με άλλο τρόπο, που διασφαλίζει τη διαφάνεια και την αντικειμενικότητα, η κινητή περιουσία της παρ. 1, όταν αυτή δεν μπορεί να διατεθεί με τη διαδικασία της παραγράφου αυτής. Η απόφαση του πρώτου εδαφίου δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 6
Διευθέτηση οικονομικών εκκρεμοτήτων των Εταιρειών Προστασίας Ανηλίκων

Δαπάνες των Εταιρειών Προστασίας Ανηλίκων από την 1Π.1.2013 έως την έναρξη ισχύος του παρόντος που αφορούν χορηγίες κοινωνικής πρόνοιας, μεταφορά μαθητών, προμήθεια υλικών και συντήρησης εγκαταστάσεων, έξοδα κίνησης, φωτισμού και ύδρευσης-άρδευσης, καταβολή μισθοδοσίας, αμοιβών, ασφαλίστρων και φυλάκτρων, εισφορών, τελών και επιδομάτων, λογίζονται νόμιμες και κανονικές, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, τηρουμένων των διατάξεων περί παραγραφής. Οι δαπάνες αυτές αναλαμβάνονται, εκκαθαρίζονται και πληρώνονται, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, σε βάρος των οικείων πιστώσεων του τρέχοντος φορολογικού έτους 2022.

Άρθρο 7
Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την μεταφορά των μαθητών
1. Με την επιφύλαξη των παρ. 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 391 του ν. 4957/2022 (Α’ 141), αν, κατά την έναρξη του σχολικού έτους 2022-2023: (α) έχουν προκηρυχθεί διαγωνισμοί μεταφοράς μαθητών, οι διαγωνισμοί αυτοί είναι σε εξέλιξη και δεν έχουν αναδειχτεί οι προσωρινοί ανάδοχοι (μειοδότες), (β) έχει εκκινήσει η διαδικασία της διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με την περ. γ1 της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α’147) και δεν έχουν αναδειχθεί προσωρινοί ανάδοχοι ή απαιτείται επανάληψη της διαδικασίας, (γ) δεν κατέστη εφικτό από τις οικείες περιφέρειες να προκηρύξουν διαγωνισμούς ή να προβούν στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με την περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016, η οικονομική επιτροπή της οικείας περιφέρειας μπορεί, με απόφασή της, να προβεί στις εξής ενέργειες:

ί) για τις περ. (α) και (β), να παρατείνει, από τη λήξη της αρχικής διάρκειας ή τυχόν παράτασής τους και το αργότερο μέχρι τις 31.12.2022, την εκτέλεση των συμβάσεων που ήταν σε ισχύ στις 30.6.2022 έως ότου αναδειχθούν οι οριστικοί ανάδοχοι των διαδικασιών που έχουν ήδη εκκινήσει, προσαρμόζοντας τους συμβατικούς όρους στα νέα δεδομένα εκτέλεσης των δρομολογίων, όπου αυτό απαιτείται,

Η) για την περ. (γ), να παρατείνει, από τη λήξη της αρχικής διάρκειας ή τυχόν παράτασής τους, την εκτέλεση των συμβάσεων που ήταν σε ισχύ στις 30.6.2022 έως ότου αναδειχθούν οριστικοί ανάδοχοι και το αργότερο μέχρι τις 31.12.2022, με ανάλογη προσαρμογή των συμβατικών όρων στα νέα δεδομένα εκτέλεσης των δρομολογίων, όπου αυτό απαιτείται, και υπό την προϋπόθεση ότι εκκινούν άμεσα, και το αργότερο μέχρι τις 30.11.2022, οι διαδικασίες προκήρυξης διαγωνισμού με το Δυναμικό Σύστημα Αγορών (Δ.Σ.Α.) του άρθρου 33 του ν. 4412/2016.

Οι δαπάνες μεταφοράς μαθητών δημόσιων σχολείων του πρώτου εδαφίου, καταβάλλονται νόμιμα μέχρι τη σύναψη της σχετικής σύμβασης μεταφοράς, εφόσον ο οικείος περιφερειάρχης βεβαιώνει με σχετική πράξη του την εκτέλεση της μεταφοράς των μαθητών και εφόσον το ύψος της σχετικής δαπάνης είναι σύμφωνο με την απόφαση ανάθεσης της οικείας οικονομικής επιτροπής.

Οι συμβάσεις που παρατείνονται κατ’ εφαρμογή της παρούσας λύονται αζημίως για τις περιφέρειες με την ανάδειξη των οριστικών αναδοχών.

2. Η παρ. 1 καταλαμβάνει και παρατάσεις δημοσίων συμβάσεων μεταφοράς μαθητών που έλαβαν χώρα πριν τη δημοσίευση του παρόντος.

Άρθρο 8
Παράταση προθεσμίας συμμόρφωσης δημοτικών παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών προς το π.δ. 99/2017-

Η προθεσμία της παρ. 4 του άρθρου 6 του π.δ. 99/2017 (Α’141) ως προς την πλήρη συμμόρφωση των παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών των δήμων και των νομικών προσώπων αυτών στο περιεχόμενο του π.δ. 99/2017 παρατείνεται έως τις 31.7.2023. Η μη συμμόρφωση των σταθμών με τις διατάξεις αυτού μετά το πέρας της ανωτέρω αποκλειστικής προθεσμίας συνεπάγεται την ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας τους.

Άρθρο 9
Εφαρμογή κυρώσεων εντός και εκτός αθλητικών εγκαταστάσεων – Τροποποίηση παρ. 9 άρθρου 41Γν. 2725/1999

Στην παρ. 9 του άρθρου 41Γ του ν. 2725/1999 (Α’ 121), περί των επιβαλλόμενων κυρώσεων εντός και εκτός των αθλητικών εγκαταστάσεων στις οποίες λαμβάνουν χώρα αθλητικές εκδηλώσεις, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) το δεύτερο εδάφιο τροποποιείται, ώστε να προβλέπεται ότι πρόστιμο επιβάλλεται και στην περίπτωση που κατά τον διενεργούμενο έλεγχο διαπιστωθεί η μη κατοχή εισιτηρίου, β) μετά από το δεύτερο εδάφιο προστίθεται νέο τρίτο εδάφιο και γ) στο παλαιό τρίτο εδάφιο προστίθεται ως συμπράττων Υπουργός για την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης και ο Υπουργός Οικονομικών και διευρύνεται το αντικείμενο της νομοθετικής εξουσιοδότησης, και η παρ. 9 διαμορφώνεται ως εξής:

«9. Η αστυνομική αρχή δύναται οποτεδήποτε, εντός και εκτός των αθλητικών εγκαταστάσεων στις οποίες λαμβάνουν χώρα αθλητικές εκδηλώσεις, να διενεργεί δειγματοληπτικούς ελέγχους, προκειμένου να διαπιστώνει την τήρηση των διατάξεων του παρόντος άρθρου περί εκδόσεως και θέσεως σε κυκλοφορία, καθώς και τη χρήση αποκλειστικά και μόνον ονομαστικών εισιτηρίων, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. Σε περίπτωση που κατά τον διενεργούμενο έλεγχο διαπιστωθεί η μη κατοχή ή η κατοχή μη ονομαστικού εισιτηρίου ή εισιτηρίου επί του οποίου το αναγραφόμενο ονοματεπώνυμο είναι διαφορετικό από αυτό του κατόχου του, θα επιβάλλεται πρόστιμο σε βάρος του κατόχου του. Τα έσοδα από το πρόστιμο του δεύτερου εδαφίου αποτελούν κατά το ένα τρίτο (1/3) έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού, ένα τρίτο (1/3) αποδίδεται στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Τάξης του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και ένα τρίτο (1/3) στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, εγγράφονται στον αντίστοιχο προϋπολογισμό εκάστης Γενικής Γραμματείας και χρησιμοποιούνται για την κάλυψη των αναγκών τους. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού και Αθλητισμού, Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη καθορίζονται το ύψος του προστίμου, ο τρόπος βεβαίωσης της παραβάσεως από τα αρμόδια όργανα της αστυνομικής αρχής, η διαδικασία επιβολής και είσπραξης του προστίμου, οι λεπτομέρειες του τρόπου κατανομής των εσόδων από την είσπραξη του προστίμου και κάθε άλλο σχετικό με την εφαρμογή της παρούσας ζήτημα.».

Άρθρο 10

Ειδικές ρυθμίσεις για τις ανώνυμες εταιρείες ΟΣΕ Α.Ε, και ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.

1. Κατά παρέκκλιση της παρ. 1 του άρθρου 22 η πλήρωση θέσεων αορίστου και ορισμένου χρόνου προσωπικού των εταιρειών ΟΣΕ Α.Ε. και ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. διενεργείται κατ’ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 39.

2. Ειδικώςωςπροςτις ανώνυμες εταιρείες ΟΣΕ Α.Ε. και ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.,το άρθρο 23 εφαρμόζεται και ως προς την πλήρωση θέσεων διευθυντών και τις αποδοχές τους.

3. Ειδικώς για την αύξηση της αποδοτικότητας των υπαλλήλων των εταιρειών ΟΣΕ Α.Ε. και ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε., πλην των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων, δύναται να χορηγείται χρηματικό ποσό, ως επιβράβευση παραγωγικότητας. Κριτήριο για τη χορήγηση του ποσού είναι η ποιοτική και ποσοτική απόδοση του υπαλλήλου σύμφωνα με μετρήσιμους στόχους που τίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών, κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου κάθε εταιρείας, ορίζονται η μεθοδολογία για τη χορήγηση του ποσού της επιβράβευσης παραγωγικότητας, οι συντελεστές βαρύτητας, το ετήσιο όριο αυτού και κάθε άλλο ειδικό θέμα για την εφαρμογή της παρούσας.

4. Ειδικώς ως προς τις αμοιβές και αποζημιώσεις των εκτελεστικών μελών του διοικητικού συμβουλίου των εταιρειών ΟΣΕ Α.Ε. και ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. δεν εφαρμόζεται το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 11.

Αθήνα, 20 Σεπτεμβρίου 2022