Επιχειρήσεις

H Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης επιλέγει λύσεις eLearning της ATC

Το έργο αφορά στην ανάπτυξη ηλεκτρονικών μαθημάτων, τα οποία θα ενσωματωθούν στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης της ΚΑΔΔ που έχει επίσης υλοποιηθεί από την ATC, και η αξία της σύμβασης ξεπερνά τις εξακόσιες χιλιάδες ευρώ ( 617,450€ πλέον ΦΠΑ).

Συγκεκριμένα, μετά από ανοιχτό διαγωνισμό, η ATC, έχοντας τη μακρόχρονη εμπειρία στη λειτουργία ολοκληρωμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων μεικτής εκπαίδευσης, ανέλαβε το σχεδιασμό και την ανάπτυξη ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού προγράμματος ασύγχρονης ηλεκτρονικής εκπαίδευσης υπό τον γενικό τίτλο «Οργανωσιακή Ανάπτυξη – Ο σύγχρονος δημόσιος οργανισμός». Το πρόγραμμα θα αποτελείται από 10 θεματικές ενότητες, για τις ανάγκες των οποίων θα σχεδιαστούν και θα αναπτυχθούν 26 ηλεκτρονικά μαθήματα (σύμφωνα με το πρότυπο SCORM), συνολικής διάρκειας 60 ωρών.

Αναλυτικότερα, οι θεματικές ενότητες έχουν τη βάση τους στα κριτήρια του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης (ΚΠΑ) και στις μεταρρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας υπηρεσίας που προωθεί το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού της ΚΑΔΔ και αντικατοπτρίζουν όλες τις πτυχές λειτουργίας ενός σύγχρονου οργανισμού, εστιάζοντας στην ενίσχυση των δεξιοτήτων των διευθυντικών και μεσοδιευθυντικών στελεχών των δημοσίων φορέων της Κύπρου.

Έτσι, τα στελέχη αυτά, ολοκληρώνοντας την παρακολούθηση του εκπαιδευτικού προγράμματος, θα είναι σε θέση να εφαρμόσουν και να υποστηρίξουν τις πλέον σύγχρονες αρχές και μεθόδους διοίκησης στους οργανισμούς, των οποίων προΐστανται.

Στο πλαίσιο του έργου, η ATC θα είναι υπεύθυνη τόσο για τη σύνθεση και τον συντονισμό ομάδας εμπειρογνωμόνων που θα αναλάβουν την ανάπτυξη των επιμέρους θεματικών ενοτήτων του προγράμματος, από τη συλλογή του πρωτογενούς περιεχομένου, τον αναλυτικό εκπαιδευτικό σχεδιασμό του εκάστοτε μαθήματος, αλλά και για τη μετατροπή του σχετικού εκπαιδευτικού υλικού σε μορφή διαδραστικών ψηφιακών μαθημάτων.