Φορολογικά

Στη Βουλή η νέα ΣΑΔΦ μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας

Κατατέθηκε στη βουλή το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Γαλλικής Δημοκρατίας για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας αναφορικά με φόρους εισοδήματος και την πρόληψη της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής»

Με τις διατάξεις του υπόψη νομοσχεδίου κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Σύμβαση μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Γαλλικής Δημοκρατίας για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας, αναφορικά με φόρους εισοδήματος και την πρόληψη της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής, που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 11 Μαΐου 2022, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

Από τη θέση σε ισχύ της υπό κύρωση Σύμβασης, καταργείται το ν.δ. 4386/1964 με το οποίο είχε κυρωθεί η Σύμβαση μεταξύ της Ελλάδας και της Γαλλίας αποσκοπούσα στην αποφυγή της διπλής φορολογίας και τη θέσπιση κανόνων αμοιβαίας διοικητικής επικουρίας σε σχέση με τον φόρο εισοδήματος.

Από τις προτεινόμενες διατάξεις και τη συνακόλουθη επικαιροποίηση του καθεστώτος, που διέπει την ανταλλαγή αγαθών και υπηρεσιών καθώς και την κίνηση προσώπων μεταξύ των δύο χωρών, αναμένεται να διευρυνθεί η φορολογική βάση, γεγονός που θα έχει ως αποτέλεσμα την απόδοση συνολικά περισσοτέρων εσόδων στον κρατικό προϋπολογισμό.

Ανάλυση συνεπειών ρύθμισης

O browser δεν υποστηρίζει pdf viewer. Κατεβάστε την απόφαση από εδώ:

Σχέδιο Νόμου

O browser δεν υποστηρίζει pdf viewer. Κατεβάστε την απόφαση από εδώ: