Φορολογικά

Ενιαίοι φορολογικοί κανόνες για τις επιχειρήσεις, αναθεώρηση κανόνων για τις καθυστερήσεις πληρωμών και επέκταση και αναβάθμιση της χρήσης ψηφιακών εργαλείων στις δράσεις της Ε.Ε. για το 2023

Η Επιτροπή ενέκρινε σήμερα το πρόγραμμα εργασίας της για το 2023.

Με το πρόγραμμα αυτό καθορίζει ένα φιλόδοξο θεματολόγιο για την αντιμετώπιση του συνόλου των κρίσεων που επηρεάζουν επί του παρόντος την καθημερινή ζωή των Ευρωπαίων, ενώ παράλληλα ενισχύει τον εν εξελίξει πράσινο και ψηφιακό μετασχηματισμό, καθιστώντας την Ευρωπαϊκή μας Ένωση πιο ανθεκτική.

Αυτό το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής περιλαμβάνει 43 νέες πρωτοβουλίες πολιτικής που αφορούν και τις έξι πρωταρχικές φιλοδοξίες των πολιτικών κατευθύνσεων της προέδρου κ. φον ντερ Λάιεν, με βάση την ομιλία της για την κατάσταση της Ένωσης το 2022 και τη δήλωση προθέσεων.

Πολλές από τις βασικές πρωτοβουλίες του προγράμματος εργασίας δίνουν επίσης συνέχεια στα αποτελέσματα της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης. Επιπλέον, οι ομάδες πολιτών νέας γενιάς θα αποτελέσουν μέρος της χάραξης πολιτικής της Επιτροπής σε ορισμένους βασικούς τομείς. Οι πρώτες ομάδες πολιτών θα ασχοληθούν με τα ζητήματα της σπατάλης τροφίμων, της μαθησιακής κινητικότητας και των εικονικών κόσμων.

Υλοποίηση των έξι πρωταρχικών φιλοδοξιών

Μια Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία

Υπό το πρίσμα του πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, στις αρχές του 2023 η Επιτροπή θα προτείνει, μεταξύ άλλων πρωτοβουλιών, συνολική μεταρρύθμιση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της αποσύνδεσης των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας και αερίου. Για να συμβάλει στην ταχεία ανάπτυξη της οικονομίας του πράσινου υδρογόνου, η Επιτροπή θα προτείνει τη δημιουργία μιας νέας Ευρωπαϊκής Τράπεζας Υδρογόνου, η οποία θα επενδύσει 3 δισ. ευρώ για την εκκίνηση της αγοράς υδρογόνου στην ΕΕ.

Το 2023 η Επιτροπή θα αναλάβει επίσης δράση για τη μείωση των αποβλήτων και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των αποβλήτων, με έμφαση στα απόβλητα τροφίμων και κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, θέμα που προσδιορίστηκε κατά τη διάρκεια της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης. Ομοίως, ανταποκρινόμενη στις ανησυχίες των πολιτών, η Επιτροπή θα προτείνει την αναθεώρηση της νομοθεσίας της ΕΕ για την καλή μεταχείριση των ζώων.

Μια Ευρώπη έτοιμη για την ψηφιακή εποχή

Για την αντιμετώπιση των σημερινών και των μελλοντικών κινδύνων στρατηγικών εξαρτήσεων, η Επιτροπή θα προτείνει μέτρα της ΕΕ για τη διασφάλιση επαρκούς και διαφοροποιημένης πρόσβασης σε κρίσιμες πρώτες ύλες που απαιτούνται για την ψηφιακή και οικονομική ανθεκτικότητα της Ευρώπης.

Με την ευκαιρία της 30ής επετείου της ενιαίας αγοράς, θα αναδείξουμε τα σημαντικά οφέλη της ενιαίας μας αγοράς, και παράλληλα θα προσδιορίσουμε και θα αντιμετωπίσουμε κενά εφαρμογής. Η αναθεώρηση των κανόνων για τις καθυστερήσεις πληρωμών θα συμβάλει στη μείωση του φόρτου για τις ΜΜΕ σε μια περίοδο οικονομικής αβεβαιότητας.
Η πρωτοβουλία μας για την περαιτέρω επέκταση και αναβάθμιση της χρήσης ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών στον τομέα του εταιρικού δικαίου θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις στην ενιαία αγορά, απλουστεύοντας τις διοικητικές και δικαστικές διαδικασίες.

Η Επιτροπή θα προτείνει επίσης έναν κοινό ευρωπαϊκό χώρο δεδομένων κινητικότητας για την τόνωση της ψηφιοποίησης του τομέα της κινητικότητας, ενώ το κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕ για το σύστημα hyperloop θα συμβάλει στην προετοιμασία μας για τις αναδυόμενες λύσεις κινητικότητας.

Μια οικονομία στην υπηρεσία των ανθρώπων

Λαμβάνοντας υπόψη τις συμβολές που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης, η Επιτροπή θα προβεί σε επανεξέταση της οικονομικής μας διακυβέρνησης, ώστε να διασφαλιστεί ότι εξακολουθεί να είναι κατάλληλη για τον επιδιωκόμενο σκοπό. Για την περαιτέρω ενίσχυση του προϋπολογισμού της Ένωσης ενόψει των σημερινών επειγουσών προκλήσεων, θα πραγματοποιήσουμε επίσης ενδιάμεση αναθεώρηση του προϋπολογισμού της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027 και θα υποβάλουμε πρόταση για ένα δεύτερο σύνολο νέων ιδίων πόρων, με βάση την πρόταση για ένα ενιαίο σύνολο φορολογικών κανόνων για την επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ευρώπη.

Για να διασφαλιστεί ότι το κοινό νόμισμα της Ένωσης είναι έτοιμο για την ψηφιακή εποχή, θα υποβάλουμε πρόταση για τον καθορισμό των αρχών του ψηφιακού ευρώ πριν από την πιθανή έκδοσή του από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Δεδομένων των κοινωνικών προκλήσεων που δημιουργήθηκαν από την πανδημία της COVID-19 και τον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, θα επικαιροποιήσουμε το πλαίσιο ποιότητας για την πρακτική άσκηση ώστε να αντιμετωπίσουμε ζητήματα όπως η δίκαιη αμοιβή και η πρόσβαση στην κοινωνική προστασία με σκοπό να ενισχυθεί η κοινωνική ανθεκτικότητα της Ευρώπης.

Το πρόγραμμα εργασίας αποφασίστηκε σε μια περίοδο μεγάλης οικονομικής αβεβαιότητας. Για τον λόγο αυτόν, είμαστε έτοιμοι να επανεξετάσουμε το πρόγραμμα εργασίας μετά τον χειμώνα, ιδίως όσον αφορά τα μέτρα που μπορούν να επηρεάσουν την ανταγωνιστικότητα.

Μια ισχυρότερη Ευρώπη στον κόσμο

Η σκληρή πραγματικότητα του πολέμου επιβεβαιώνει την ανάγκη να ενταθούν οι προσπάθειες της ΕΕ στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας. Για να υπερασπιστούμε τα συμφέροντά μας, τις δημοκρατικές μας αρχές και την ειρήνη και τη σταθερότητα, θα παρουσιάσουμε τη διαστημική στρατηγική της ΕΕ για την ασφάλεια και την άμυνα, καθώς και μια νέα στρατηγική της ΕΕ για την ασφάλεια στη θάλασσα. Επίσης, θα επικαιροποιήσουμε την εργαλειοθήκη κυρώσεων, ώστε να συμπεριληφθεί η διαφθορά.

Θα προτείνουμε ένα νέο θεματολόγιο για την αναζωογόνηση των σχέσεών μας με τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική. Ταυτόχρονα, θα συνεχίσουμε τη συνεργασία μας με τις υποψήφιες χώρες από τα Δυτικά Βαλκάνια, καθώς και με την Ουκρανία, τη Μολδαβία και τη Γεωργία, ενόψει της μελλοντικής προσχώρησής τους στην Ένωση.

Προώθηση του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής μας

Δεδομένου ότι μόνο το 15 % των νέων ατόμων έχει πραγματοποιήσει σπουδές, κατάρτιση ή μαθητεία σε άλλη χώρα της ΕΕ, η Επιτροπή θα προτείνει την επικαιροποίηση του ισχύοντος πλαισίου της ΕΕ για τη μαθησιακή κινητικότητα, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους και τις εκπαιδευόμενες να μετακινούνται ευκολότερα μεταξύ των εκπαιδευτικών συστημάτων. Δεδομένου ότι το 2023 θα είναι το Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων, θέλουμε να προσελκύσουμε επαγγελματίες υψηλής ειδίκευσης σε τομείς στους οποίους η Ευρώπη αντιμετωπίζει ελλείψεις σε εργατικό δυναμικό, μέσω προτάσεων για την αναγνώριση των προσόντων υπηκόων τρίτων χωρών. Μια στοχευμένη πρωτοβουλία θα προωθήσει μία από τις σημαντικότερες από στρατηγική άποψη δεξιότητες, μέσω μιας Ακαδημίας Δεξιοτήτων Κυβερνοασφάλειας.

Για τη διασφάλιση ενός ανθεκτικού και ασφαλούς χώρου Σένγκεν για ταξίδια χωρίς σύνορα, θα προτείνουμε νομοθεσία για την ψηφιοποίηση των ταξιδιωτικών εγγράφων της ΕΕ και τη διευκόλυνση των ταξιδιών.

Για την περαιτέρω οικοδόμηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας, η Επιτροπή θα προτείνει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την ψυχική υγεία, μία από τις βασικές πρωτοβουλίες στο πλαίσιο της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης, καθώς και μια αναθεωρημένη σύσταση για περιβάλλον χωρίς καπνό, και μια νέα σύσταση για τους καρκίνους που προλαμβάνονται με εμβολιασμό.

Νέα ώθηση για την ευρωπαϊκή δημοκρατία

Η δημοκρατία είναι το θεμέλιο της Ένωσής μας. Το 2023 η Επιτροπή θα προτείνει δέσμη μέτρων για την προάσπιση της δημοκρατίας, συμπεριλαμβανομένης μιας πρωτοβουλίας για την προστασία του δημοκρατικού χώρου της ΕΕ από εξωτερικά συμφέροντα.

Θα συνεχίσουμε να οικοδομούμε μια Ένωση ισότητας προτείνοντας μια ευρωπαϊκή κάρτα αναπηρίας που θα διασφαλίζει την αμοιβαία αναγνώριση του καθεστώτος αναπηρίας σε όλα τα κράτη μέλη. Θα συνεχίσουμε επίσης τις εργασίες μας για την αντιμετώπιση των κενών στη νομική προστασία από διακρίσεις λόγω φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής.

Σύμφωνα με τις αρχές μας για τη βελτίωση της νομοθεσίας, η Επιτροπή θα συνεχίσει να εντοπίζει δυνατότητες απλούστευσης και μείωσης του φόρτου και να στηρίζει τη βιωσιμότητα. Για να συμπληρωθεί η συστηματική προσπάθεια εντοπισμού και εξάλειψης της γραφειοκρατίας, μια ομάδα ενδιαφερόμενων μερών υψηλού επιπέδου θα συμβάλει περαιτέρω στον στοχευμένο εξορθολογισμό του κεκτημένου που επηρεάζει τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.