Φορολογικά

Ενίσχυση ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων – Στα τρία έτη ο έλεγχος επίτευξης στόχου στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού

21 Οκτώβριου 2022

Ενίσχυση ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων - Στα τρία έτη ο έλεγχος επίτευξης στόχου στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού
ΕΠΑνΕΚ

14η τροποποίηση της Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης Επιχειρηματικών Σχεδίων στη Δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»

Δημοσιεύθηκε η δέκατη τέταρτη (14η) τροποποίηση της Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης Επιχειρηματικών Σχεδίων στη Δράση του ΕΠΑνΕΚ «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων», σύμφωνα με την οποία ορίζεται ότι στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού για τουλάχιστον 0,2 ΕΜΕ μισθωτής εργασίας, η επίτευξη του στόχου ελέγχεται σε χρονικό διάστημα τριών ετών, από τα δύο έτη όπως ίσχυε, μετά την υλοποίηση της επένδυσης από τον δικαιούχο (ημερομηνία τελευταίου παραστατικού τιμολόγιο /εξόφληση).

Δείτε την 14η τροποποίηση της Πρόσκλησης εδώ

Συνημμένα