Φορολογικά

Οι παραβάσεις σχετικά με την υποχρέωση ηλεκτρονικής απογραφής των δεξαμενών ενεργειακών προϊόντων των φορολογικών αποθηκών και των αποθηκών τελωνειακής αποταμίευσης

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η ΚΥΑ Α 1145/2022 σχετικά με την εξειδίκευση των παραβάσεων σχετικά με την υποχρέωση ηλεκτρονικής απογραφής των δεξαμενών ενεργειακών προϊόντων και λοιπών στοιχείων των φορολογικών αποθηκών και των αποθηκών τελωνειακής αποταμίευσης στην εφαρμογή του Μητρώου Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων Φορολογικών αποθηκών και αποθηκών Τελωνειακής Αποταμίευσης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και καθορισμός του ύψους των διοικητικών προστίμων, της διαδικασίας και των αρμόδιων αρχών επιβολής τους.

Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι:

α) Η κατηγοριοποίηση και εξειδίκευση των παραβάσεων, σχετικά με την υποχρέωση απογραφής στο Μητρώο Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων Φορολογικών Αποθηκών και Αποθηκών Τελωνειακής Αποταμίευσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Α.1080/15-06-2022 κοινή υπουργική απόφαση και ο καθορισμός του ύψους των διοικητικών προστίμων για κάθε παράβαση, βάσει κριτηρίων, εντός των ορίων που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4758/2020,

β) ο καθορισμός των αρμόδιων αρχών και της διαδικασίας επιβολής των διοικητικών προστίμων και της είσπραξης αυτών.

Δείτε την απόφαση στο φορολογικό αρχείο του κόμβου