Φορολογικά

Νέος νόμος 4986/2022 – Δημοσιεύθηκε ο νόμος με τους κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και το Καλάθι του νοικοκυριού

28 Οκτώβριου 2022

Νέος νόμος 4986/2022 - Δημοσιεύθηκε ο νόμος με τους κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και το Καλάθι του νοικοκυριού

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο νόμος 4986/2022 Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/944 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουνίου 2019 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ και άλλες επείγουσες διατάξεις.

Υπενθιμίζουμε ότι στο νόμο αυτό περιέχεται και η διάταξη για το Παρατηρητήριο τιμών προϊόντων που είναι απαραίτητα για την αξιοπρεπή διαβίωση των νοικοκυριών – «Καλάθι του νοικοκυριού» (άρθρο 87).

Δείτε το νόμο όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ

Συνημμένα