Επιχειρήσεις

Να επιταχυνθούν οι ρυθμοί προσαρμογής επιχειρήσεων στην περιβαλλοντική προστασία ζητά ο ΣΕΒ

Την ανάγκη για μεγιστοποίηση των θετικών σημείων της κυκλικής οικονομίας στην Ελλάδα επισημαίνει ο ΣΕΒ στην μελέτη του για τις πολιτικές στο περιβάλλον. Τονίζει, ωστόσο, ότι η Ελλάδα βρίσκεται αρκετά χαμηλά στην κυκλική χρήση υλικών σε σχέση με τα υπόλοιπα κράτη της Ε.Ε. H κυκλική χρήση υλικών ανήλθε σε 5,4% το 2020 (από 2,4% το 2016) όταν ο μέσο όρος στην Ε.Ε είναι 12,8%.

Η παραγωγικότητα των πόρων (ένας δείκτης που εκφράζει πόσο αποτελεσματικά χρησιμοποιεί η οικονομία τους υλικούς πόρους για την παραγωγή πλούτου) στην Ελλάδα είναι στο 1,77 ευρώ / kg έναντι 2,09 ευρώ /Kg.

Στην οικολογική καινοτομία, την ανάπτυξη δηλαδή των καινοτόμων προϊόντων, υλικών, υπηρεσιών και διεργασιών που προστατεύουν το περιβάλλον και αξιοποιούν με τον καλύτερο τρόπο τους διαθέσιμους πόρους η Ελλάδα ήταν 17η το 2021.

Στα αστικά απόβλητα, το 80% των αστικών λυμάτων στην Ελλάδα καταλήγει σε ταφή (η 25η επίδοση στην ΕΕ) και είναι πολύ μακριά από το 10% που είναι ο στόχος μέχρι το 2030.

Καθυστερήσεις επίσης καταγράφονται ως προς την ολοκληρωμένη διαχείριση και προστασία των περιοχών Natura, την επιτυχημένη ολοκλήρωση των Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (ΕΠΜ) και την κατάρτιση θαλάσσιων χωροταξικών σχεδίων.

Παρά τις επιμέρους βελτιώσεις, ζητούμενο παραμένει η επιτάχυνση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση, νέων ή υφιστάμενων έργων. Ο φόρτος εργασίας των αδειοδοτουσών αρχών από τις προβλέψεις του κλιματικού νόμου καθιστά άμεση προτεραιότητα την αξιοποίηση ιδιωτών ελεγκτών μέσω του μητρώου αξιολογητών ΜΠΕ.

Οι δράσεις που προτείνει ο ΣΕΒ

  • Προτεραιότητα στο σχεδιασμό δράσεων εθνικού χαρακτήρα, όπως εθνικό σχέδιο, βιομηχανική συμβίωση, εθνική σχέδιο για τη μείωση της σπατάλης τροφίμων
  • Συστηματική καταγραφή των μεγεθών της κυκλικής οικονομίας
  • Εφαρμογή θεσμοθετημένου τέλους υγειονομικής ταφής όπως ισχύσει σε 23 χώρες της Ε.Ε.
  • Επάρκειας υποδομών σε εγκαταστάσεις χωριστής συλλογής επεξεργασίας και αξιοποίησης με στόχο την ανάκτηση των δευτερογενών υλικών
  • Σχέδιο δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις
  • Εισαγωγή των ιδιωτών επιθεωρητών
  • Έκδοση προεδρικών διαταγμάτων για τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης εναρμονισμένες με τις σύγχρονες ευρωπαϊκές και διεθνείς πρακτικές προστασίας της επιχειρηματικότητας
  • Επιτάχυνση των διαδικασιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης με την άμεση λειτουργία των μητρώων αξιολογητών ΜΠΕ.