Φορολογικά

Κατατέθηκε η τροπολογία για τη λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων την Κυριακή 27 Νοεμβρίου από 11:00 έως 20:00

Με τις διατάξεις τροπολογίας στο νομοσχέδιο «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/882 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 σχετικά με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας προϊόντων και υπηρεσιών και άλλες επείγουσες διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης» επιτρέπεται η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων την Κυριακή 27 Νοεμβρίου 2022, σε ολόκληρη την Επικράτεια, από ώρα 11:00 έως ώρα 20:00. Η ημερομηνία της προαιρετικής λειτουργίας μπορεί να μετατεθεί με υ.α.

Γιατί αποτελεί πρόβλημα;

Όσον αφορά το προτεινόμενο άρθρο 5, η προσωρινή και έκτακτη ρύθμιση της λειτουργίας των καταστημάτων είναι απαραίτητη μέχρι την τροποποίηση των υφιστάμενων διατάξεων, η οποία θα προκύψει μετά από ενδελεχή διαβούλευση.

Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιολογούμενης ρύθμισης

5 – Ρυθμίζεται το ζήτημα της προαιρετικής λειτουργίας των καταστημάτων την Κυριακή 27 Νοεμβρίου 2022. Επί της ουσίας μετατίθεται χρονικά η δυνατότητα λειτουργίας των καταστημάτων, τα οποία δεν μπόρεσαν να λειτουργήσουν, βάσει του άρθρου 19 του ν. 4989/2022 την Κυριακή 6 Νοεμβρίου, λόγω των έκτακτων και έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένονταν. Παράλληλα, προβλέπεται εξουσιοδότηση για την μετάθεση της ως άνω ημερομηνίας, σε περίπτωση που ανακύψει σοβαρός λόγος.

Άρθρο 5
Λειτουργία καταστημάτων την τελευταία Κυριακή του Νοεμβρίου του 2022 – Εξουσιοδοτική διάταξη

Επιτρέπεται η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων την Κυριακή, 27 Νοεμβρίου 2022, σε ολόκληρη την Επικράτεια, από ώρα 11:00 έως ώρα 20:00. Η ημερομηνία της προαιρετικής λειτουργίας του πρώτου εδαφίου μπορεί να μετατεθεί με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων.