Φορολογικά

«Κομβίον Πανικού» (Panic Βutton) στα κινητά για την ενδοοικογενειακής βία – Επανακαθορίζονται τα δικαιώματα από συγκεκριμένες συμβολαιογραφικές πράξεις

Με τροπολογία που κατατέθηκε σε νομοσχέδιο του υπ.Δικαιοσύνης προβλέπονται τα ακόλουθα:

1.   Ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στους συμβολαιογράφους και ειδικότερα επανακαθορίζονται τα ποσοστά των αναλογικών δικαιωμάτων από συγκεκριμένες συμβολαιογραφικές πράξεις (κρατικά συμβόλαια, συμβόλαια τραπεζών κ.λπ.), τα οποία παρακρατούν οι συμβολαιογράφοι ως αμοιβή καθώς και εκείνα που αποδίδονται στους συμβολαιογραφικούς συλλόγους ή στον εντεταλμένο συμβολαιογράφο για διανομή σύμφωνα με το άρθρο 120 του Κώδικα Συμβολαιογράφων (ν.2830/2000).

2. Εξειδικεύεται το δικαστικό συμβούλιο που είναι αρμόδιο για την παράταση με βούλευμα ή την άρση της δέσμευσης τραπεζικών λογαριασμών, περιεχομένου τραπεζικών θυρίδων και περιουσιακών εν γένει στοιχείων, που λαμβάνουν χώρα με διάταξη του εισαγγελέα ή του επίκουρου εισαγγελέα οικονομικού εγκλήματος [άρθρο 36 του ν.4620/2019 (Νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας)].

3.Επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση, στους Συμβούλους και στα μέλη της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΛΗ.ΣΥ.), να ασκούν διδακτικό έργο σε Α.Ε.Ι. και να παρέχουν υπηρεσίες ή έργο προς μη κερδοσκοπικά ιδρύματα ή σωματεία εκπαιδευτικού σκοπού, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα (άρθρο 349 του ν.4412/2016).

4. α. Θεσπίζεται η πιλοτική λειτουργία του προγράμματος αξιοποίησης της ψηφιακής εφαρμογής «Κομβίον Πανικού» (Panic Button), ρυθμίζονται οι βασικοί όροι λειτουργίας της και προβλέπονται οι δικαιούχοι και η χρονική διάρκεια ισχύος της εφαρμογής.

β. Συστήνεται και λειτουργεί στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημοσίας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης βάση δεδομένων με την ονομασία «Κομβίον Πανικού» (Panic Button), στην οποία καταχωρούνται, κρυπτογραφημένα, οι απαραίτητες εξατομικευμένες πληροφορίες του εγγεγραμμένου στην εφαρμογή προσώπου για τον σκοπό της εφαρμογής.

γ. Παρατίθενται οι εξουσιοδοτικές διατάξεις σε σχέση με τη λειτουργία του προγράμματος «Κομβίον Πανικού» (Panic Button) και παρέχεται η δυνατότητα χωρικής ή χρονικής επέκτασης καθώς και της καθολικής εφαρμογής του προγράμματος και μετά το πέρας της πιλοτικής του λειτουργίας.

Αιτιολογική έκθεση

Η «ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης

Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;


    

Άρθρα 1 και 2: Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις αντιμετωπίζεται η ανισότητα που επέφερε στην κατανομή των δικαιωμάτων των συμβολαιογράφων από τα κρατικά -τραπεζικά συμβόλαια, η ρύθμιση της παρ. 11 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016 (Α’85), η οποία κατήργησε τον συμψηφισμό των καταβλητέων δικαιωμάτων στο σύνολό τους στους συμβολαιογραφικούς συλλόγους με τις ασφαλιστικές εισφορές. 0 εν λόγω συμψηφισμός επείχε θέση έμμεσης επιστροφής μέρους της αμοιβής στους συμβολαιογράφους. Προτείνεται, πλέον, η παρακράτηση αυξημένου ποσοστού από τα αναλογικά τέλη ως εύλογης αμοιβής για την εργασία των συμβολαιογράφων για τη σύνταξη των εν λόγω πράξεων, άλλα και ως ένα επιπλέον κίνητρο για την ανάληψη εκ μέρους των συμβολαιογράφων τέτοιων υποθέσεων. Άρθρο 3: Η προτεινόμενη ρύθμιση κρίνεται επιβεβλημένη, προκειμένου να αρθεί η αμφισβήτηση ως προς το ποιο δικαστικό συμβούλιο είναι ανά περίπτωση καθ’ ύλην αρμόδιο να κρίνει για την παράταση ή την άρση της δέσμευσης τραπεζικών λογαριασμών, του περιεχομένου τραπεζικών θυρίδων και των περιουσιακών εν γένει στοιχείων (κινητών και ακινήτων), που λαμβάνει χώρα με διάταξη των εισαγγελέων οικονομικού εγκλήματος, των αναπληρωτών αυτών και των επίκουρων εισαγγελέων οικονομικού εγκλήματος, οι οποίοι έχουν αυτοτελές δικαίωμα έκδοσης διατάξεων δέσμευσης.

Άρθρο 4: Ρυθμίζονται η δυνατότητα άσκησης διδακτικού έργου από τους Συμβούλους και τα μέλη της Ενιαίας Αρχής Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ) και παροχής συναφών υπηρεσιών ή έργου προς μη κερδοσκοπικά ιδρύματα και σωματεία εκπαιδευτικού σκοπού.

Άρθρο 5: Σκοπός της προτεινόμενης ρύθμισης είναι η θέσπιση του προγράμματος «Κομβίον Πανικού» (Panic Button) και η διαμόρφωση του βασικού πλαισίου πιλοτικής λειτουργίας του. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα αξιοποιείται η καινοτόμος ψηφιακή εφαρμογή «Κομβίον Πανικού» (Panic Button) και παρέχεται η δυνατότητα χορήγησής της σε γυναίκες θύματα ενδοοικογενειακής βίας, προκειμένου να μπορούν, μέσω του κινητού τηλεφώνου τους, να ειδοποιούν άμεσα και με ασφαλή τρόπο την Ελληνική Αστυνομία, σε περίπτωση που βρίσκονται σε κατάσταση απειλής ή κινδύνου της ζωής τους ή της σωματικής ακεραιότητάς τους. Με την προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπονται οι δικαιούχοι για την εγκατάσταση της εφαρμογής στα κινητά τηλέφωνά τους, καθώς και οι βασικοί όροι λειτουργίας του προγράμματος. Μετά από τη λήξη της πιλοτικής λειτουργίας, θα ακολουθήσει αξιολόγηση του προγράμματος από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Προστασίας του Πολίτη, προκειμένου να αξιοποιηθούν τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, για τη μετάβαση στην καθολική εφαρμογή του.

Γιατί αποτελεί πρόβλημα;
    

Άρθρα 1 και 2: Με την προτεινόμενη ρύθμιση αντιμετωπίζεται η έλλειψη παροχής κινήτρων προς τους συμβολαιογράφους για τη σύνταξη συμβολαιογραφικών πράξεων των τραπεζών και του δημοσίου, αφού δεν επωφελούνται της αμοιβής, υστέρα και από τις προβλέψεις της παρ. 11 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016 (Α’ 85). Άρθρο 3: Για λόγους τόσο ενότητας και ασφάλειας δικαίου όσο και δογματικής και δικαιοπολιτικής συνέπειας, η καθ’ ύλην αρμοδιότητα του συμβουλίου είναι σκόπιμο να αντλείται από τον βαθμό του εισαγγελικού λειτουργού που εκδίδει τη διάταξη.

Άρθρο 4: Η ρύθμιση κρίνεται αναγκαία, προκειμένου να δοθεί στους Συμβούλους και τα μέλη της Ενιαίας Αρχής Δημόσιων Συμβάσεων η δυνατότητα να ασκούν, μετά από απόφαση του Προέδρου της ΕΑΔΗΣΥ, διδακτικό έργο, προκειμένου να αξιοποιηθούν η γνώση και η εμπειρία τους.

Άρθρο 5: Η ενδοοικογενειακή βία αποτελεί κατάφωρη παραβίαση θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, που επηρεάζει τις γυναίκες σε δυσανάλογο βαθμό. Επιπλέον, αποτελεί εμπόδιο για την ισότητα των φύλων και οδηγεί τα θύματα σε περιθωριοποίηση και φτώχεια. Ειδικότερα, η βία κατά των μητέρων επηρεάζει άμεσα και έμμεσα και τα παιδιά και έχει μακροχρόνιες επιπτώσεις για τη συναισθηματική και διανοητική υγεία τους. Τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας είναι πιο ευάλωτα και περισσότερο εκτεθειμένα σε κίνδυνο, καθόσον είτε συνοικούν με τον δράστη, είτε λόγω της οικογενειακής σχέσης τους, αναγκάζονται να βρίσκονται διαρκώς σε εγγύτητα μαζί του. Για την προστασία των θυμάτων είναι σημαντικό να διευκολύνεται η άμεση και ασφαλής προσβασιμότητά τους σε αστυνομικές αρχές. Με το πρόγραμμα «Κομβίον Πανικού» (Panic Button) τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας, είτε εξακολουθούν να συνοικούν με τον δράστη, είτε όχι, θα μπορούν να ειδοποιούν, οποτεδήποτε, άμεσα και με ασφαλή τρόπο, τις αστυνομικές αρχές, όταν αντιληφθούν ότι βρίσκονται σε κατάσταση απειλής ή κινδύνου της ζωής τους ή η της σωματικής ακεραιότητάς τους. Η προτεινόμενη ρύθμιση είναι ευθυγραμμισμένη αφενός με την παρ. 1 του άρθρου 2, την παρ. 2 του άρθρου 5 και το άρθρο 21 του Συντάγματος και αφετέρου με τις επιταγές της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας (Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης) που έχει κυρωθεί με τον ν. 4531/2018 (Α’ 62), καθώς και με το Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 21ης Ιανουάριου 2021 σχετικά με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την ισότητα των φύλων (2019/2169(1 ΝΙ).

 

Ποιους φορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αφορά;
    

Άρθρο 1 και 2: Αφορούν στους συμβολαιογράφους.

Άρθρο 3: Αφορά στους δικαστικούς λειτουργούς, στους δικηγόρους και στους πολίτες.

Άρθρο 4: Αφορά στα πρόσωπα των παρ. 2 και 3 του άρθρου 5 του ν. 4912/2022 (Α’ 59).

Άρθρο 5: Αφορά στις γυναίκες θύματα ενδοοικογενειακής βίας, που καταγγέλλουν περιστατικό στις κατά τόπον αρμόδιες αστυνομικές αρχές ή εξυπηρετούνται σε Συμβουλευτικό Κέντρο του Δικτύου της Γενικής Γραμματείας Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των φύλων (Γ.Γ.Δ.Ο.Π.Ι.Φ.).

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1 Κατανομή αναλογικών δικαιωμάτων από κρατικά συμβόλαια – Αντικατάσταση άρθρου 116 ν. 2830/2000

Το άρθρο 116 του ν. 2830/2000 (Α’96) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 116

Κατανομή αναλογικών δικαιωμάτων από κρατικά συμβόλαια

Από τα αναλογικά δικαιώματα του συμβολαιογράφου τα οποία προέρχονται από τη σύνταξη συμβολαίων, πράξεων ή εκθέσεων των προσώπων που αναφέρονται στο άρθρο 115, ο συμβολαιογράφος που τα συντάσσει παρακρατεί ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) και αποδίδει το υπόλοιπο ποσό στο ταμείο του οικείου Συλλόγου ή στον εντεταλμένο συμβολαιογράφο, προκειμένου να διανεμηθεί σύμφωνα με το άρθρο 120.».

Άρθρο 2

Συμβόλαια τραπεζών και προβληματικών επιχειρήσεων – Διαμαρτυρικά -Τροποποίηση άρθρου 117 ν. 2830/2000
Οι παρ. 1, 3, 4 και 5 του άρθρου 117 του ν. 2830/2000 (Α’96) τροποποιούνται ως προς τα ποσοστά επί των αναλογικών δικαιωμάτων που κατατίθενται και παρακρατούνται, επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις και το άρθρο 117 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 117

Συμβόλαια τραπεζών και προβληματικών επιχειρήσεων – Διαμαρτυρικά

1. Για συμβόλαια ημεδαπών ή αλλοδαπών Τραπεζών οι οποίες λειτουργούν ή συμβάλλονται στην Ελλάδα, πλην εκείνων που αναφέρονται στο άρθρο 115, ο συμβολαιογράφος που τα συντάσσει καταθέτει το ογδόντα τοις εκατό (80%) των αναλογικών δικαιωμάτων στο ταμείο του οικείου Συμβολαιογραφικού Συλλόγου ή στον εντεταλμένο συμβολαιογράφο, προκειμένου αυτά να διανεμηθούν σύμφωνα με το άρθρο 120, και παρακρατεί το υπόλοιπο είκοσι τοις εκατό (20%).

Η ίδια υποχρέωση βαρύνει τον συμβολαιογράφο και για τα συμβόλαια στα οποία συμβαλλόμενες είναι θυγατρικές εταιρίες των Τραπεζών του πρώτου εδαφίου ή εταιρίες κατά τη σύσταση, τροποποίηση, μετατροπή ή συγχώνευση των οποίων μετέχουν οι πιο πάνω Τράπεζες ή θυγατρικές εταιρίες των εν λόγω Τραπεζών.

2. Η παρ. 1 εφαρμόζεται και ως προς τις πράξεις που αφορούν την εκκαθάριση προβληματικών επιχειρήσεων σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο, αν εκκαθαριστής ή υπό εκκαθάριση επιχείρηση ή αγοραστής είναι πρόσωπο από τα αναφερόμενα στην ίδια παράγραφο.

3. Η παρ. 1 εφαρμόζεται και ως προς τις πράξεις που ακολουθούν τη διαδικασία του αναγκαστικού, εκούσιου ή δικαστικού πλειστηριασμού, όπως η περίληψη κατακυρωτικής έκθεσης, η πράξη παράδοσης πράγματος και η εξόφληση πλειστηριάσματος, αν επισπεύδων ή αϊτών ή συνεχίζων ή καθ’ ου είναι πρόσωπο από τα αναφερόμενα στις προηγούμενες παραγράφους.

Στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου ο συμβολαιογράφος από τα αναλογικά δικαιώματα έχει υποχρέωση να καταθέσει στο Ταμείο του οικείου Συμβολαιογραφικού Συλλόγου ή στον εντεταλμένο συμβολαιογράφο το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%), και παρακρατεί το υπόλοιπο εικοσιπέντε τοις εκατό (25%). Κατά τα λοιπά ισχύει το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1.

4. Για τα δικαιώματα από διαμαρτυρικά που ο συμβολαιογράφος συντάσσει κατά μήνα, ανεξάρτητα από την Τράπεζα από την οποία αυτά προέρχονται, ισχύουν τα ακόλουθα:

α. στα πρώτα εκατό (100) διαμαρτυρικά κρατεί για τον εαυτό του το 75% των δικαιωμάτων και αποδίδει το υπόλοιπο 25% στο ταμείο του οικείου Συμβολαιογραφικού Συλλόγου ή στον εντεταλμένο συμβολαιογράφο,

β. στα επόμενα εκατό (100), κρατεί για τον εαυτό του το πενήντα τοις εκατό (50%) των δικαιωμάτων και αποδίδει το υπόλοιπο πενήντα τοις εκατό (50%) στο ταμείο του οικείου Συμβολαιογραφικού Συλλόγου ή στον εντεταλμένο συμβολαιογράφο,

γ. για διαμαρτυρικά από διακόσια ένα (201) και πάνω κρατεί για τον εαυτό του ποσοστό εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) και από το υπόλοιπο αποδίδει το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) στον Σύλλογο.

5. Η συνολική αμοιβή που παρακρατεί ο συμβολαιογράφος από τη σύνταξη των συμβολαίων των παρ. 1, 2 και 3 δεν μπορεί να υπερβεί κατ’ έτος, για όσους συμβολαιογράφους έχουν την έδρα τους στις περιφέρειες ειρηνοδικείων που υπάγονται στα Πρωτοδικεία Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, το διπλάσιο του ποσού της ανώτατης σύνταξης που χορηγεί ετησίως σε συμβολαιογράφους το Ταμείο Νομικών και για τους συμβολαιογράφους που υπηρετούν στις περιφέρειες των λοιπών ειρηνοδικείων της χώρας, το αντίστοιχο του ετήσιου εισοδήματος της πιο πάνω σύνταξης.

Ποσά που αντιστοιχούν στο ποσοστό που παρακρατεί ο συμβολαιογράφος από τη σύνταξη των συμβολαίων των παρ. 1, 2 και 3 αποδίδονται υποχρεωτικά στο ταμείο του οικείου Συμβολαιογραφικού Συλλόγου ή τον εντεταλμένο συμβολαιογράφο, στην περίπτωση που υπερβαίνουν τα όρια του προηγούμενου εδαφίου, προκειμένου και αυτά να διανεμηθούν σύμφωνα με το άρθρο 120.».

Άρθρο 3

Καθορισμός αρμοδιότητας δικαστικού συμβουλίου για την παράταση ή την άρση διάταξης δέσμευσης του εισαγγελέα οικονομικού εγκλήματος και καθιέρωση της υποχρέωσης ενημέρωσης των αρμοδίων φορέων και οργανισμών για την αρχειοθέτηση ποινικών δικογραφιών – Τροποποίηση παρ. 2 και 3 άρθρου 36 ΚΠΔ

Το πρώτο εδάφιο των παρ. 2 και 3 του άρθρου 36 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (ν. 4620/2019, Α’ 96) τροποποιούνται ως προς το αρμόδιο συμβούλιο για την παράταση ή την άρση της δέσμευσης τραπεζικών λογαριασμών, περιεχομένου τραπεζικών θυρίδων και περιουσιακών εν γένει στοιχείων (κινητών και ακινήτων), προς τον σκοπό διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου, στο τρίτο εδάφιο της παρ. 3 προστίθεται η υποχρέωση ενημέρωσης των αρμοδίων φορέων και οργανισμών για την αρχειοθέτηση ποινικών δικογραφιών και οι παρ. 2 και 3 διαμορφώνονται ως εξής:

«2. Οι εισαγγελείς του άρθρου 33, όταν διενεργούν προκαταρκτική εξέταση για τη διακρίβωση τέλεσης εγκλημάτων της αρμοδιότητάς τους, έχουν τη δυνατότητα να προβαίνουν, με αιτιολογημένη διάταξή τους, σε δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών, περιεχομένου τραπεζικών θυρίδων και περιουσιακών εν γένει στοιχείων (κινητών και ακινήτων), προς τον σκοπό διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου, για χρονικό διάστημα μέχρι εννέα (9) μηνών που μπορεί να παρατείνεται με βούλευμα του συμβουλίου εφετών, εάν η διάταξη έχει εκδοθεί από εισαγγελέα οικονομικού εγκλήματος ή τον αναπληρωτή του ή του συμβουλίου πλημμελειοδικών, εάν η διάταξη έχει εκδοθεί από επίκουρο εισαγγελέα οικονομικού εγκλήματος, κατ’ ανώτατο όριο για άλλους εννέα (9) μήνες, λόγω δικαιολογημένης μη ολοκλήρωσης της διενεργούμενης, κατά τα ανωτέρω, προκαταρκτικής εξέτασης. Η διάταξη εκδίδεται χωρίς προηγούμενη κλήση του καθ’ ου ή τρίτου και δεν είναι απαραίτητο να αναφέρει συγκεκριμένο λογαριασμό, τίτλο, χρηματοπιστωτικό προϊόν, θυρίδα, κινητό ή ακίνητο περιουσιακό στοιχείο. Η δέσμευση ισχύει από τη χρονική στιγμή της αποδεδειγμένης γνωστοποίησης της διάταξης στον οργανισμό ή την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται.

Ως χρονική στιγμή αποδεδειγμένης γνωστοποίησης της διάταξης της παρούσας προς τους αρμόδιους οργανισμούς και υπηρεσίες, λογίζεται η ημέρα που γνωστοποιείται με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο, ιδίως δε τηλεομοιοτυπικά ή με ηλεκτρονική αλληλογραφία, η διάταξη στην Τράπεζα της Ελλάδος και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, οι οποίες οφείλουν να ενημερώνουν αμελλητί τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην ημεδαπή. Σε περίπτωση δέσμευσης ακινήτου, πλοίου ή αεροσκάφους, η δέσμευση επιδίδεται στον αρμόδιο υποθηκοφύλακα ή προϊστάμενο του κτηματολογικού γραφείου ή στον οικείο λιμενάρχη ή στην υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας, οι οποίοι υποχρεούνται να προβούν την ίδια ημέρα σε σχετική σημείωση στα τηρούμενα από αυτούς βιβλία και ακολούθως να αρχειοθετήσουν το έγγραφο που τους επιδόθηκε. Με τον ίδιο τρόπο, η διάταξη γνωστοποιείται στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, η οποία δεν κωλύεται να λαμβάνει όλα τα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις μέτρα διασφάλισης.

3. Η κατά την παρ. 2 διάταξη επιδίδεται εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών στον καθ’ ου ή στον τρίτο, οι οποίοι μπορούν να προσφύγουν, με αίτησή τους, προς το συμβούλιο εφετών, εάν η διάταξη έχει εκδοθεί από εισαγγελέα οικονομικού εγκλήματος ή τον αναπληρωτή του ή το συμβούλιο πλημμελειοδικών, εάν η διάταξη έχει εκδοθεί από επίκουρο εισαγγελέα οικονομικού εγκλήματος, και να ζητήσουν την άρση της, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών, η οποία δεν αναστέλλει την εκτέλεσή της. Η διάταξη ή το βούλευμα ανακαλούνται ή τροποποιούνται αν προκύψουν νέα στοιχεία. Μετά το πέρας της προκαταρκτικής εξέτασης: α) στην περίπτωση που παραγγέλλεται από εισαγγελέα οικονομικού εγκλήματος άσκηση ποινικής δίωξης, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ΚΠΔ, β) σε περίπτωση αρχειοθέτησης της ποινικής δικογραφίας, η δέσμευση αίρεται αυτοδικαίως και ενημερώνονται σχετικά οι οργανισμοί και οι υπηρεσίες στις οποίες είχε γνωστοποιηθεί η διάταξη της παρ. 2.».

Άρθρο 4
Άσκηση διδακτικού έργου από τον Πρόεδρο, τους Συμβούλους και τα μέλη της Ενιαίας Αρχής Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ)- Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 349 ν. 4412/2016

Στην παρ. 2 του άρθρου 349 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) προστίθεται νέο δεύτερο εδάφιο ως προς τη δυνατότητα άσκησης διδακτικού έργου και σχετικών υπηρεσιών ή έργου από τους Συμβούλους και τα μέλη της Ενιαίας Αρχής Δημόσιων Συμβάσεων, ύστερα από έγκριση του Προέδρου της Ενιαίας Αρχής Δημόσιων Συμβάσεων και η παρ. 2 του άρθρου 349 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 349

Λειτουργική ανεξαρτησία

2. Ο Πρόεδρος, οι Σύμβουλοι και τα μέλη της Αρχής είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, τελούν δε, για τον λόγο αυτό, σε αναστολή άσκησης οποιοσδήποτε άμισθου ή έμμισθου δημόσιου ή δικηγορικού λειτουργήματος, ή οποιοσδήποτε άλλης επαγγελματικής δραστηριότητας. Κατ’ εξαίρεση, οι Σύμβουλοι και τα μέλη της Αρχής δύνανται να ασκούν διδακτικό έργο σε Α.Ε.Ι., καθώς και να παρέχουν υπηρεσίες ή έργο, προς μη κερδοσκοπικά ιδρύματα ή σωματεία εκπαιδευτικού σκοπού, ύστερα από έγκριση του Προέδρου της Ενιαίας Αρχής Δημόσιων Συμβάσεων. Ο Πρόεδρος, οι Σύμβουλοι και τα μέλη της Αρχής, αν κατέχουν, με οποιαδήποτε ιδιότητα, έμμισθη θέση στον δημόσιο τομέα κατά την έννοια της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), απαλλάσσονται, κατά τη διάρκεια της θητείας τους, από την υποχρέωση άσκησης των καθηκόντων της θέσης τους.».

Άρθρο 5
Πιλοτική λειτουργία προγράμματος «Κομβίον Πανικού» (Panic Βutton)

1. Θεσπίζεται πιλοτική λειτουργία του προγράμματος αξιοποίησης της ψηφιακής εφαρμογής «Κομβίον Πανικού» (Panic Button), η οποία εγκαθίσταται στο κινητό τηλέφωνο έξυπνης τεχνολογίας (smartphone) της δικαιούχου και με τη χρήση της οποίας η δικαιούχος μπορεί να ειδοποιεί κατά τρόπο ασφαλή την Ελληνική Αστυνομία σε περίπτωση περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας που συνδέονται με απειλή ή κίνδυνο της ζωής ή της σωματικής ακεραιότητας, προς τον σκοπό άμεσης επέμβασης της αστυνομικής δύναμης.

2. Δικαιούχοι εγγραφής στην εφαρμογή «Κομβίον Πανικού» (Panic Button) και εγκατάστασής της στα κινητά τους τηλέφωνα, κατά την πιλοτική λειτουργία του προγράμματος της παρ. 1, είναι γυναίκες θύματα ενδοοικογενειακής βίας που διαμένουν στην Περιφέρεια Αττικής και στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, οι οποίες απευθύνονται στις κατά τόπον αρμόδιες αστυνομικές αρχές ή σε Συμβουλευτικό Κέντρο του Δικτύου της Γενικής Γραμματείας Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων (Γ.Γ.Δ.Ο.Π.Ι.Φ.) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην κοινή υπουργική απόφαση της περ. (α) της παρ. 7. Οι αστυνομικές αρχές και τα Συμβουλευτικά Κέντρα ενημερώνουν τις δικαιούχους για τη δυνατότητά τους να αποκτήσουν και να χρησιμοποιήσουν την εφαρμογή «Κομβίον Πανικού» (Panic Button). Η εφαρμογή και η εγκατάστασή της παρέχονται δωρεάν.

3. Με τη χρήση της εφαρμογής «Κομβίον Πανικού» (Panic Button) από την δικαιούχο, η οποία γίνεται με την επιλογή της οικείας ένδειξης στην οθόνη του κινητού τηλεφώνου, η Ελληνική Αστυνομία πληροφορείται με σύντομο γραπτό μήνυμα (τύπου SMS) την απειλή ή τον κίνδυνο της ζωής ή της σωματικής ακεραιότητας της δικαιούχου, λαμβάνει τα στοιχεία για τον χωρικό της εντοπισμό και επεμβαίνει για την προστασία της.

4. Στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημοσίας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.)του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης τηρείται και λειτουργεί βάση δεδομένων με την ονομασία «Κομβίον Πανικού» (Panic Button), στην οποία καταχωρίζονται, κρυπτογραφημένες, οι απαραίτητες εξατομικευμένες πληροφορίες του εγγεγραμμένου στην εφαρμογή προσώπου για τον σκοπό λειτουργίας της εφαρμογής.

5. Η πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος της παρ. 1 γίνεται στις περιοχές που εμπίπτουν στη χωρική αρμοδιότητα των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων της Περιφέρειας Αττικής καιτης Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Η χρονική διάρκεια της πιλοτικής εφαρμογής ορίζεται σε ένα (1) έτος από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

6. Μετά από τη λήξη της πιλοτικής εφαρμογής το πρόγραμμα «Κομβίον Πανικού» (Panic Button) αξιολογείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Προστασίας του Πολίτη.

7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Προστασίας του Πολίτη και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθμίζονται τα ειδικότερα θέματα και λεπτομέρειες σε σχέση με τη λειτουργία του προγράμματος «Κομβίον Πανικού» (Panic Button) και, ιδίως:

α) οι προϋποθέσεις για την εγγραφή των δικαιούχων στην εφαρμογή «Κομβίον Πανικού» (Panic Button) και την εγκατάστασή της στο κινητό τηλέφωνο των δικαιούχων, τα σημεία χορήγησης αυτής και η σχετική διαδικασία,

β) τα προσωπικά και λοιπά στοιχεία που υποβάλλονται κατά την αίτηση για την εγγραφή στην εφαρμογή «Κομβίον Πανικού» (Panic Button), ο τρόπος τήρησης αυτών, οι υπεύθυνοι επεξεργασίας και ο εκτελών την επεξεργασία των δεδομένων αυτών,

γ) ο χρόνος διατήρησης, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία κατάργησης, μεταφόρτωσης και ανανέωσης της εφαρμογής «Κομβίον Πανικού» (Panic Button) στο ίδιο ή άλλο κινητό τηλέφωνο της δικαιούχου,

δ) η μορφή κάθε εντύπου ή ηλεκτρονικής αίτησης που σχετίζεται με το πρόγραμμα, και ε) κάθε λεπτομέρεια που αφορά στη βάση δεδομένων με την ονομασία «Κομβίον Πανικού» (Panic Button).

8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Προστασίας του Πολίτη και Ψηφιακής Διακυβέρνησης δύναται να προβλέπεται η χωρική ή χρονική επέκταση ή η καθολική εφαρμογή του προγράμματος της παρ. 1 κατά τη διάρκεια της πιλοτικής του λειτουργίας και μετά το πέρας αυτής, καθώς και η επέκταση του προγράμματος σε άλλες κατηγορίες δικαιούχων. Η εξουσιοδότηση της παρ. 7 ισχύει και σε περίπτωση χωρικής ή χρονικής επέκτασης ή ευρύτερης ή καθολικής εφαρμογής του προγράμματος, σύμφωνα με την απόφαση του πρώτου εδαφίου.

Αθήνα, 16 Νοεμβρίου 2022