Φορολογικά

Βουλγαρία – Απαλλαγή από τον ΦΠΑ για τις επιχειρήσεις με τζίρο έως 51.130

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2022/2254 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 14ης Νοεμβρίου 2022

με την οποία επιτρέπεται στη Βουλγαρία να εισαγάγει ειδικό μέτρο παρέκκλισης από το άρθρο 287 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (1), και ιδίως το άρθρο 395 παράγραφος 1,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το άρθρο 287 σημείο 17 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ επιτρέπει στη Βουλγαρία να απαλλάσσει από τον φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) τους υποκείμενους στον φόρο των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει το ισόποσο των 25 600 EUR σε εθνικό νόμισμα, με βάση τον συντελεστή μετατροπής που ίσχυε την ημέρα της προσχώρησής της.

(2)

Με επιστολή που πρωτοκολλήθηκε στην Επιτροπή στις 17 Μαΐου 2022, η Βουλγαρία ζήτησε την άδεια να εισαγάγει ειδικό μέτρο παρέκκλισης από το άρθρο 287 σημείο 17 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ, και, ως εκ τούτου, να απαλλάσσει από τον ΦΠΑ τους υποκείμενους στον φόρο των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει το ισόποσο των 51 130 EUR σε εθνικό νόμισμα, με βάση τον συντελεστή μετατροπής που ίσχυε την ημέρα της προσχώρησής της («το ειδικό μέτρο»). Το ειδικό μέτρο θα εφαρμοστεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024, ημερομηνία έως την οποία τα κράτη μέλη οφείλουν να μεταφέρουν στο εθνικό τους δίκαιο την οδηγία (ΕΕ) 2020/285 του Συμβουλίου . Από την εν λόγω οδηγία προκύπτει ότι, από την 1η Ιανουαρίου 2025, θα επιτρέπεται στα κράτη μέλη να απαλλάσσουν από τον ΦΠΑ τις παραδόσεις αγαθών και τις παροχές υπηρεσιών που πραγματοποιούνται από υποκείμενους στον φόρο των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών σε ένα ορισμένο κράτος μέλος δεν υπερβαίνει το όριο των 85 000 EUR ή το αντίστοιχο ποσό σε εθνικό νόμισμα.

(3)

Δυνάμει του άρθρου 395 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2006/112/ΕΚ, η Επιτροπή διαβίβασε το αίτημα της Βουλγαρίας στα άλλα κράτη μέλη με επιστολή της 26ης Ιουλίου 2022. Με επιστολή της 27ης Ιουλίου 2022, η Επιτροπή ενημέρωσε τη Βουλγαρία ότι διέθετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την αξιολόγηση του αιτήματος.

(4)

Το ειδικό μέτρο συνάδει με την οδηγία (ΕΕ) 2020/285, η οποία αποσκοπεί στη μείωση του κόστους συμμόρφωσης των μικρών επιχειρήσεων και στην αποφυγή στρεβλώσεων του ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά.

(5)

Το ειδικό μέτρο θα παραμείνει προαιρετικό για τους υποκείμενους στον φόρο, δεδομένου ότι δύνανται πάντοτε να επιλέξουν την υπαγωγή στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ δυνάμει του άρθρου 290 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ.

(6)

Βάσει των πληροφοριών που προσκόμισε η Βουλγαρία, το ειδικό μέτρο θα έχει αμελητέα μόνο επίπτωση στο συνολικό ποσό των φορολογικών εσόδων που εισπράττει η Βουλγαρία στο στάδιο της τελικής κατανάλωσης.

(7)

Μετά την έναρξη ισχύος του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2021/769 του Συμβουλίου, η Βουλγαρία δεν θα προβεί σε υπολογισμό της αντισταθμιστικής αποζημίωσης όσον αφορά τις καταστάσεις του ιδίου πόρου που προέρχεται από τον ΦΠΑ για το οικονομικό έτος 2022 και εξής.

(8)

Δεδομένου ότι η Βουλγαρία αναμένει ότι το εν λόγω ειδικό μέτρο θα οδηγήσει σε μείωση των υποχρεώσεων όσον αφορά τον ΦΠΑ και, ως εκ τούτου, σε μείωση του διοικητικού φόρτου και του κόστους συμμόρφωσης τόσο για τις μικρές επιχειρήσεις όσο και για τις φορολογικές αρχές, και δεδομένης της απουσίας σημαντικής επίπτωσης στα συνολικά έσοδα από τον ΦΠΑ, θα πρέπει να επιτραπεί στη Βουλγαρία να εισαγάγει το ειδικό μέτρο.

(9)

Η εφαρμογή του ειδικού μέτρου θα πρέπει να ισχύει για περιορισμένο διάστημα. Το χρονικό διάστημα θα πρέπει να είναι επαρκές ώστε να επιτρέψει στην Επιτροπή να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα και την καταλληλότητα του ορίου. Επιπλέον, δυνάμει του άρθρου 3 παράγραφος 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2020/285, τα κράτη μέλη πρέπει να θεσπίσουν και να δημοσιεύσουν, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024, τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με το άρθρο 1 της εν λόγω οδηγίας, το οποίο τροποποιεί την οδηγία 2006/112/ΕΚ και θεσπίζει απλούστερους κανόνες στον τομέα του ΦΠΑ για τις μικρές επιχειρήσεις, και να εφαρμόσουν τις εν λόγω διατάξεις από την 1η Ιανουαρίου 2025. Συνεπώς, είναι σκόπιμο να επιτραπεί στη Βουλγαρία να εφαρμόσει το ειδικό μέτρο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 287 σημείο 17 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ, επιτρέπεται στη Βουλγαρία να απαλλάσσει από τον ΦΠΑ τους υποκείμενους στον φόρο των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει το ισόποσο των 51 130 EUR σε εθνικό νόμισμα, με βάση τον συντελεστή μετατροπής που ίσχυε την ημέρα της προσχώρησής της.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση παράγει αποτελέσματα από την ημερομηνία της κοινοποίησής της.

Εφαρμόζεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στη Βουλγαρία.

Βρυξέλλες, 14 Νοεμβρίου 2022.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

J. BORRELL FONTELLES