Φορολογικά

Προσωπικός γιατρός – Από 1.4.2023 οι συνέπειες για τη μη εγγραφή των πολιτών

12 Δεκέμβριου 2022

Προσωπικός γιατρός - Από 1.4.2023 οι συνέπειες για τη μη εγγραφή των πολιτών
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η ΚΥΑ  Γ1α/Γ.Π.οικ. 69012 με την οποία τροποποιείται η υπό στοιχεία Γ1α/Γ.Π.οικ. 35161/ 16-06-2022 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας μόνο ως προς τον χρόνο έναρξης του συστήματος συνεπειών («αντικινήτρων») για τη μη εγγραφή των πολιτών σε Προσωπικό Ιατρό των σημείων ΙΒα) και ΙΒβ) της τροποποιούμενης απόφασης, ο οποίος, χρόνος έναρξης, μετατίθεται από την 1η.12.2022 για την 1η.04.2023.

Δείτε την απόφαση στο φορολογικό αρχείο του κόμβου