Φορολογικά

Νέο νομοσχέδιο – Ανάκληση προστίμων ανεμβολίαστων – Παράταση προθεσμιών ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων αναπτυξιακών νόμων – Ρυθμίσεις για την καταβολή clawback

Κατατέθηκε νέο σχέδιο νόμου στη Βουλή με τίτλο :  «Ολοκληρωμένο Σύστημα Παροχής Ανακουφιστικής Φροντίδας – Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις»

Ορισμένες από τις βασικότερες διατάξεις αφορούν τα ακόλουθα : 

1. α.  Ανακαλούνται αναδρομικώς και αυτοδικαίως από την αρμόδια αρχή τα διοικητικά πρόστιμα, που επιβλήθηκαν σε φυσικά πρόσωπα, που έχουν την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή τους εντός της Ελληνικής Επικράτειας και έχουν γεννηθεί έως και την 31η.12.1961, για τα οποία θεσπίστηκε υποχρέωση εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19, μετά των αναλογούντων τόκων εκπρόθεσμης καταβολής, που επιβλήθηκαν, υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις. β. Τυγχάνει ακατάσχετο το επιστρεπτέο διοικητικό πρόστιμο μετά των αναλογούντων τόκων εκπρόθεσμης καταβολής και δεν υπόκειται σε κανένα συμψηφισμό κατά την επιστροφή του ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.
(άρθρο 58)

2.Παρέχεται στους ενήλικες η δυνατότητα εμβολιασμού κατά της γρίπης με ή χωρίς συνταγογράφηση στο πλαίσιο της υλοποίησης του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών κατά της γρίπης, κατά την περίοδο γρίπης 2022- 2023.   (άρθρο 59)

3. Ρυθμίζονται οι οφειλές ποσών αυτόματης επιστροφής (clawback) των Κατόχων Άδειας Κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) φαρμακευτικών προϊόντων ή των φαρμακευτικών εταιρειών, προς τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) σε έως τριάντα έξι (36) δόσεις και για τα έτη 2021 και 2022, υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις (το εν λόγω μέτρο ίσχυε για οφειλές των ετών 2019 και 2020).  (άρθρο 63)

4. Παρατείνεται εκ νέου και για τα προβλεπόμενα χρονικά διαστήματα κατά περίπτωση, η προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων, που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των νόμων 3299/2004 και 3908/2011. (άρθρο 79)

5.Μεταφέρεται, έως την οριζόμενη ημερομηνία, κατ’ εξαίρεση της κείμενης νομοθεσίας, η έναρξη της υποχρέωσης υποβολής ενεργειακού ελέγχου για τις τουριστικές επιχειρήσεις που δεν είναι Μικρές και Μεσαίες. Προβλέπεται η ανάκληση των σχετικών πράξεων στις περιπτώσεις επιβολής κυρώσεων σε βάρος των εν λόγω επιχειρήσεων και η επιστροφή των εισπραχθέντων ποσών άτοκα ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.  (άρθρο 85)

Αναλυτικά :

ΜΕΡΟΣ Α’

Καθορίζεται ο σκοπός και το αντικείμενο του υπό ψήφιση σχεδίου νόμου που έγκειται μεταξύ άλλων i) στη δημιουργία και οργάνωση ενός αυτοτελούς συστήματος παροχής υπηρεσιών ανακουφιστικής φροντίδας, π) την παράταση της ισχύος επειγουσών ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19.  (άρθρα 1 και 2)

ΜΕΡΟΣ Β’

1.Δίνονται οι έννοιες των όρων που χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή των προτεινόμενων διατάξεων, καθορίζονται οι βασικές αρχές και οι στόχοι που διέπουν τη μεθοδολογία της ανακουφιστικής φροντίδας και προβλέπεται η εκπόνηση Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ανάπτυξη της Ανακουφιστικής Φροντίδας (Ε.Σ.Δ.Α.Α.Φ.).  (άρθρα 3-5)

2.Ορίζονται ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας των Δομών Ανακουφιστικής Φροντίδας Ασθενών (Δ.Α.Φ.Α.) σε αντικατάσταση των Ξενώνων Νοσηλευτικής Φροντίδας και Ανακουφιστικής Αγωγής Ασθενών (άρ. 17 του ν. 3106/2003), οι κατηγορίες αυτών, οι φορείς οι οποίοι δύνανται να αναπτύσσουν Δ.Α.Φ.Α. καθώς και τα κωλύματα χορήγησης βεβαιώσεων ίδρυσης και λειτουργίας Δ.Α.Φ.Α. (άρθρα 6 και 15)

3.Συστήνονται στο Υπουργείο Υγείας :

α. Εθνικό Μητρώο Ανακουφιστικής Φροντίδας Ασθενών, σκοπός του οποίου είναι η εγγραφή ασθενών που χρήζουν ανακουφιστικής φροντίδας, β. Εθνική Επιτροπή για την Ανάπτυξη της Ανακουφιστικής Φροντίδας, με αρμοδιότητες για κάθε συναφές με την παροχή υπηρεσιών ανακουφιστικής φροντίδας επιστημονικό ζήτημα, και καθορίζονται οι όροι συγκρότησης και θητείας της (άρθρα 7-9)

4.Ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με τον τρόπο και το είδος αποζημίωσης των υπηρεσιών που παρέχουν οι Δ.Α.Φ.Α., τη δυνατότητα υλοποίησης προγραμμάτων επιμόρφωσης των επιστημόνων υγείας για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών εξειδικευμένης ανακουφιστικής φροντίδας σε ενήλικες και παιδιά, καθώς και τη διενέργεια και αποδοχή χρηματικών δωρεών για τους σκοπούς της ανακουφιστικής φροντίδας  (άρθρα 10-12)

5.Προσδιορίζονται οι αναγκαίες εξουσιοδοτικές και μεταβατικές ρυθμίσεις για την εφαρμογή των προτεινόμενων διατάξεων.  (άρθρα 13 και 14)

ΜΕΡΟΣ Γ’

Παρατείνονται εκ νέου από τη λήξη τους και έως την οριζόμενη ημερομηνία, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα, διάφορα μέτρα, σχετικά με την αντιμετώπιση των έκτακτων υγειονομικών αναγκών, λόγω της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.  (άρθρα 16-57)

ΜΕΡΟΣ Δ’

1. α.  Ανακαλούνται αναδρομικώς και αυτοδικαίως από την αρμόδια αρχή τα διοικητικά πρόστιμα, που επιβλήθηκαν σε φυσικά πρόσωπα, που έχουν την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή τους εντός της Ελληνικής Επικράτειας και έχουν γεννηθεί έως και την 31η.12.1961, για τα οποία θεσπίστηκε υποχρέωση εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19, μετά των αναλογούντων τόκων εκπρόθεσμης καταβολής, που επιβλήθηκαν, υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις. β. Τυγχάνει ακατάσχετο το επιστρεπτέο διοικητικό πρόστιμο μετά των αναλογούντων τόκων εκπρόθεσμης καταβολής και δεν υπόκειται σε κανένα συμψηφισμό κατά την επιστροφή του ως αχρεωστήτως καταβληθέντος. (άρθρο 58)

2.Παρέχεται στους ενήλικες η δυνατότητα εμβολιασμού κατά της γρίπης με ή χωρίς συνταγογράφηση στο πλαίσιο της υλοποίησης του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών κατά της γρίπης, κατά την περίοδο γρίπης 2022- 2023.   (άρθρο 59)

3.Προστίθενται νέες ειδικότητες για την ανάθεση καθηκόντων προσωπικών ιατρών, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.  (άρθρο 60)

4.Προστίθενται επιπλέον ειδικότητες επαγγελματιών υγείας που ανήκουν στο νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό και πάσχουν από τις αναφερόμενες ασθένειες, που μπορούν να ζητήσουν τον διορισμό τους σε προσωποπαγείς θέσεις της ειδικότητάς τους, οι οποίες συνιστώνται με την απόφαση διορισμού σε οποιοδήποτε νοσοκομείο ή Κέντρο Υγείας του Ε.Σ.Υ. (άρθρο 61)

5.Συμπληρώνονται διατάξεις του αρ. 250 του ν. 4512/2018 και εντάσσονται στον κατάλογο αποζημιούμενων φαρμάκων και τα ειδικώς οριζόμενα προϊόντα. (άρθρο 62)

6. Ρυθμίζονται οι οφειλές ποσών αυτόματης επιστροφής (clawback) των Κατόχων Άδειας Κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) φαρμακευτικών προϊόντων ή των φαρμακευτικών εταιρειών, προς τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) σε έως τριάντα έξι (36) δόσεις και για τα έτη 2021 και 2022, υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις (το εν λόγω μέτρο ίσχυε για οφειλές των ετών 2019 και 2020).  (άρθρο 63)

7.Τροποποιούνται/συμπληρώνονται οι διατάξεις αναφορικά με τη διαδικασία διεξαγωγής εξετάσεων για την απόκτηση ιατρικής ειδικότητας. (άρθρο 64)

8.Παρέχεται κατ’ εξαίρεση στους ιατρούς η δυνατότητα εκπλήρωσης της προβλεπόμενης υποχρέωσης υπηρεσίας υπαίθρου στο Περιφερειακό Ιατρείο Βιλίων.  (άρθρο 65)

9.Τροποποιούνται επιμέρους διατάξεις του αρ. 106Α ν.4461/2017 κατά το μέρος που αναφέρονται στη σύνθεση των Κινητών Μονάδων Υγείας (Κ.ΟΜ.Υ).

(άρθρο 66)

10 .α. Παρέχεται η δυνατότητα στο Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού (Ι.Υ.Π.) να λειτουργεί συνολικά έως δύο (2) Μονάδες Ψυχικής Υγείας (Μ.Ψ.Υ.), για την παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας σε παιδιά.

β. Με κ.υ.α συστήνονται ή καταργούνται οι ανωτέρω Μ.Ψ.Υ. Με την ίδια ή όμοια κανονιστική διοικητική πράξη δύναται να ρυθμίζονται και θέματα σχετικά με τη λειτουργία και διάρθρωση των Μ.Ψ.Υ., τη στελέχωσή τους, κ.λπ.

(άρθρο 67)

11.   Παρέχεται δυνατότητα στον Υπουργό Υγείας να μεταφέρει, χωρίς χρονικό περιορισμό ή για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, το σύνολο ή και μέρος των αρμοδιοτήτων του Διοικητή των οριζόμενων Νοσοκομείων ειδικού καθεστώτος κ.λπ.  (άρθρα 68 και 69)

12.   Τροποποιούνται διατάξεις του ν.4975/2022 και συγκεκριμένα προβλέπονται ημέρες αδειών, τις οποίες δικαιούνται (κατά περίπτωση) τα μέλη της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής και των οργάνων διοίκησης της Ένωσης Τεχνολόγων Ακτινολογίας-Ακτινοθεραπείας Ελλάδας (Ε.Τ.Α.Α.Ε.). (άρθρα 70 και 71)

13.   Προβλέπεται η δυνατότητα συμμετοχής των αποσπασμένων υπαλλήλων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στα συνεργεία εκκαθάρισης και ολοήμερης λειτουργίας των φαρμακείων που συστήνει ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (άρθρο 72)

14.   Νομιμοποιούνται:

– οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν κατά το οριζόμενο χρονικό διάστημα, για την προμήθεια αγαθών, παροχή υπηρεσιών και καταβολή αποδοχών του προσωπικού στον Οργανισμό Κατά των Ναρκωτικών (Ο.Κ.Α.Ν.Α.),

– οι δαπάνες για τον εφοδιασμό του ν.π.ι.δ. «Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης» (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) σε αγαθά και υπηρεσίες κατά το μεσοδιάστημα των συμβάσεων μεταξύ αυτού και του Ε.Ο.Δ.Υ.,

– η παράταση, για το αναφερόμενο χρονικό διάστημα, της σύμβασης

μεταξύ του αναδόχου και του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής (Ψ.Ν.Α.) για την παροχή γευμάτων σίτισης των ασθενών και του εφημερεύοντος προσωπικού του Ψ.Ν.Α. καθώς και η δαπάνη για την εξόφληση της αμοιβής του ανωτέρω αναδόχου.   (άρθρα 73-75)

15.   Παρατείνεται εκ νέου από τη λήξη της έως το οριζόμενο χρονικό διάστημα, η ισχύς του άρθρου 49 του ν.4633/2019, ως προς την ενταλματοποίηση και καταβολή των δεδουλευμένων εφημεριών ιατρών του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας.   (άρθρο 76)

ΜΕΡΟΣ Ε’

Κυρώνεται και αποκτά ισχύ νόμου η από 9.12.2022 Συμφωνία Εκτέλεσης Συμπληρωματικών Εργασιών του άρθρου 18.6 της από 21.2.2019 Σύμβασης Παραχώρησης (κυρωτικός ν.4612/2019), για την αναβάθμιση του Νέου Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης, η οποία υπεγράφη στην Αθήνα μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της εταιρείας «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.» («η Εταιρεία»).

Ειδικότερα, με τις διατάξεις της κυρούμενης Συμφωνίας τα Συμβαλλόμενα Μέρη συμφώνησαν μεταξύ άλλων:

α. την εκτέλεση εκ μέρους της Εταιρείας Συμπληρωματικών Εργασιών για την αναβάθμιση του Νέου Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης στη βάση του τροποποιημένου Βασικού Σχεδίου Ανάπτυξης αυτού,

β. την παράταση, κατά είκοσι τέσσερις (24) μήνες, της Συνολικής Προθεσμίας της Περιόδου Μελετών – Κατασκευών του Έργου,

γ. την καταβολή εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου στην Εταιρεία, της δαπάνης που απαιτείται για την εκτέλεση των Συμπληρωματικών Εργασιών, η οποία προσδιορίστηκε στο ποσό των 104.943.699,85 ευρώ καθώς και του ποσού για την κάλυψη της αμοιβής του Ανεξάρτητου Μηχανικού που αφορά στις Συμπληρωματικές Εργασίες,

δ. την παραίτηση της Εταιρείας από:

– το δικαίωμα διεκδίκησης του επιπλέον ποσού που αιτήθηκε για την εκτέλεση των Συμπληρωματικών Εργασιών,

–   οποιαδήποτε μελλοντική απαίτησή της από τυχόν επαύξηση της δαπάνης λειτουργίας και συντήρησης του Αεροδρομίου, η οποία οφείλεται άμεσα στις Συμπληρωματικές Εργασίες,

–   το δικαίωμα καταγγελίας της Σύμβασης Παραχώρησης λόγω παράτασης της Συνολικής Προθεσμίας Περιόδου Μελετών – Κατασκευών κ.λπ.(άρθρο 77)

ΜΕΡΟΣ ΣΤ’

1.Τροποποιούνται οι διατάξεις αναφορικά με την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων». Συγκεκριμένα:

– τροποποιείται η προθεσμία καταβολής του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, με επέκταση της προθεσμίας από τέσσερις (4) μήνες σε ένα (1) έτος, από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του καταστατικού της,

– ορίζεται ότι το στρατηγικό και επιχειρησιακό σχέδιο της εταιρείας, καθώς και οι σχετικές τροποποιήσεις τους, εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευσή (Γ.Σ.) της,

– τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) εκλέγονται από τη Γ.Σ. της εταιρείας, αντί του ορισμού τους με κ.υ.α.,

– ο καθορισμός των αμοιβών και λοιπών παροχών των εκτελεστικών

μελών καθώς και των αποζημιώσεων στα λοιπά μέλη του Δ.Σ. θα διενεργείται πλέον με απόφαση της Γ.Σ. και όχι με κ.υ.α.    (άρθρο 78)

2.Παρατείνεται εκ νέου και για τα προβλεπόμενα χρονικά διαστήματα κατά περίπτωση, η προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων, που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των νόμων 3299/2004 και 3908/2011. (άρθρο 79)

3.Παρέχεται η δυνατότητα στους προϊσταμένους των Επιθεωρήσεων Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής να αναθέτουν την εκτέλεση των διαγωνιστικών διαδικασιών και τη σύναψη και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, στις Διευθύνσεις Αναδασώσεων, στις Διευθύνσεις Δασών και στα Δασαρχεία της χωρικής τους αρμοδιότητας, ανεξάρτητα από την πηγή χρηματοδότησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα.

Θεωρούνται νόμιμες και κανονικές οι δαπάνες που σχετίζονται με εκδοθείσες διοικητικές πράξεις και συναφθείσες κατά τα ανωτέρω συμβάσεις, έως τη μνημονευόμενη ημερομηνία για την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών, στο πλαίσιο της άσκησης των προαναφερόμενων αρμοδιοτήτων.  (άρθρο 82)

4.  Καθορίζεται, για την οριζόμενη χρονική περίοδο, η μέθοδος υπολογισμού Μέσης Τιμής Φυσικού Αερίου (ΜΤΦΑί) για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.), μέσω Σύμβασης Πώλησης ή Σύμβασης Λειτουργικής Ενίσχυσης που έχουν συνάψει οι εν λόγω παραγωγοί, ενώ γίνεται ειδικότερη πρόβλεψη για τον καθορισμό της ΜΤΦΑί για όσους από τους ανωτέρω σταθμούς παράγουν θερμική ενέργεια η οποία είτε αξιοποιείται για την παραγωγή αγροτικών προϊόντων είτε διατίθεται μέσω δικτύου τηλεθέρμανσης πόλεων.

Ορίζεται ο Διαχειριστής Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εγγυήσεων Προέλευσης (Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. A.E.) αρμόδιος για τον υπολογισμό της ΜΤΦΑί για την οριζόμενη χρονική περίοδο.

Με υπουργική απόφαση, μπορούν να επανακαθορίζονται ο υπολογισμός της ΜΤΦΑί και η χρονική περίοδος.  (άρθρο 83)

5.Προβλέπεται, ειδικά για το έτος 2022, η μεταφορά στον Ειδικό Λογαριασμό Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου (Ε.Λ.Α.Π.Ε., άρθρο 143 του ν.4001/2011) των εσόδων από την επιβολή του Πράσινου Τέλους στο πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (diesel). Συγκεκριμένα, ποσό ύψους 100,5 εκατ. ευρώ από τα ανωτέρω έσοδα αποδίδεται στον εν λόγω Ειδικό Λογαριασμό. Το αποδιδόμενο ποσό δεν υπόκειται σε κανενός είδους κρατήσεις, δεν εκχωρείται και δεν κατάσχεται στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, δεν δεσμεύεται ούτε συμψηφίζεται με οφειλές του δικαιούχου Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. προς το Δημόσιο, τα ν.π.δ.δ., τους ο.τ.α. και τα νομικά τους πρόσωπα, τους ασφαλιστικούς οργανισμούς ή τα πιστωτικά ιδρύματα. (Κατά τα ισχύοντα, τα έσοδα από το Πράσινο Τέλος αποτελούν δημόσιο έσοδο και με κ.υ.α. κατανέμονται για την υλοποίηση δράσεων στον τομέα ενέργειας).    (άρθρο 84)

6.Μεταφέρεται, έως την οριζόμενη ημερομηνία, κατ’ εξαίρεση της κείμενης νομοθεσίας, η έναρξη της υποχρέωσης υποβολής ενεργειακού ελέγχου για τις τουριστικές επιχειρήσεις που δεν είναι Μικρές και Μεσαίες. Προβλέπεται η ανάκληση των σχετικών πράξεων στις περιπτώσεις επιβολής κυρώσεων σε βάρος των εν λόγω επιχειρήσεων και η επιστροφή των εισπραχθέντων ποσών άτοκα ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.  (άρθρο 85)

7. α.  Παρατείνονται εκ νέου, για το οριζόμενο διάστημα, οι προθεσμίες

αναφορικά με:

–   την ολοκλήρωση υποβολής από τον μηχανικό των απαιτούμενων δικαιολογητικών, για την υπαγωγή στον νόμο συγκεκριμένων περιπτώσεων αυθαίρετων κατασκευών και χρήσεων,

–   τη δυνατότητα παραχώρησης εκτάσεων σε δημότες ή κατοίκους του Δήμου Παύλου Μελά της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με την καταβολή τιμήματος και εισφοράς σε χρήμα, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα,

–   την έκδοση του π.δ., σύμφωνα με τους όρους του οποίου, επιτρέπεται η κατ’ εξαίρεση υπαγωγή στον ν.4495/2017 των κείμενων στο Δέλτα του Έβρου αυθαίρετων κατασκευών, (για δε το μεσοδιάστημα αναστέλλεται η είσπραξη και η επιβολή κυρώσεων και η ισχύς διοικητικών πράξεων κατεδάφισης),

–   τη μετεγκατάσταση ή την απομάκρυνση πρατηρίων, η οποία επιβλήθηκε για λόγους αλλαγής των προβλεπόμενων χρήσεων γης, με συνακόλουθη αναστολή επιβολής κυρώσεων της πολεοδομικής νομοθεσίας,

–   την υποβολή αίτησης για την υπαγωγή στον ν.4685/2020 οικιστικών πυκνώσεων σύμφωνα με τους οριζόμενους όρους και προϋποθέσεις (καταβολή παραβόλου ύψους 250 ευρώ και ενιαίου δασικού προστίμου),

–   την απαλλαγή των Ηλεκτρικών Οχημάτων (Η/Ο) μηδενικών ή χαμηλών ρύπων από την υποχρέωση καταβολής τέλους στάθμευσης, εντός των διοικητικών ορίων των δήμων, όπου υπάρχουν θέσεις στάθμευσης με πληρωμή,

–   την υλοποίηση διαμορφώσεων προσβασιμότητας ατόμων με αναπηρία σε κτίρια φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, με συνακόλουθη αναστολή επιβολής κυρώσεων περί αυθαιρέτων.

β. Επιτρέπεται, εντός του έτους 2023, κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας, ο «Διαχειριστής Α.Π.Ε. και Εγγυήσεων Προέλευσης Α.Ε.» (Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π.) να συνάπτει συμβάσεις με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης:

–   μέχρι του υπολειπόμενου ποσού (μετά την αφαίρεση καταβολών ή αποζημιώσεων στον ανάδοχο), σε περίπτωση μη ολοκληρωμένης εκτέλεσης των συμβάσεων του έτους 2020, συνολικού ύψους 150 χιλ. ευρώ πλέον Φ.Π.Α., που αφορούν στην ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος Εγγυήσεων και Προέλευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας,

–   συνολικού ύψους 150 χιλ. ευρώ πλέον Φ.Π.Α., για την ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος προς υποστήριξη του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης (Τ.Ε.Μ.), κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.  (άρθρο 86)

8.Προβλέπεται η επέκταση εφαρμογής του Προσωρινού Μηχανισμού Επιστροφής Μέρους Εσόδων Αγοράς Επόμενης Ημέρας στις συναλλαγές πώλησης που πραγματοποιούνται στην Ενδοημερήσια Αγορά και όχι μόνο στις Ενδοημερήσιες Δημοπρασίες, που προβλέπεται σήμερα (άρθρο 12A παρ.11 του ν.4425/2016).(άρθρο 87)

9.Επιτρέπεται η κατά παρέκκλιση δόμηση σε εκτός σχεδίου πόλεως περιοχές, υπό τις ρητά οριζόμενες χρονικές και λοιπές προϋποθέσεις. (άρθρο 88)

10.   Εξαιρείται, από τον οριζόμενο χρονικό περιορισμό, η προθεσμία για την έκδοση της υπουργικής απόφασης, περί καθορισμού του ανώτατου ετήσιου ορίου αποζημίωσης ανά αγροτεμάχιο, αναφορικά με τις ζημιές που προκλήθηκαν σε αγροτικές καλλιέργειες από τον «Παγετό Άνοιξη 2021» την περίοδο 15.2.2021 – 20.4.2021.  (άρθρο 89)

11.   Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων των έργων και δράσεων του ΥΠ.Α.Α.Τ., που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανασυγκρότησης.

Συγκεκριμένα αυξάνεται το ύψος της αποζημίωσης που καταβάλλεται στους οριζόμενους αξιολογητές, οι οποίοι αξιολογούν επενδυτικά σχέδια για έργα και δράσεις του εν λόγω Υπουργείου, από τα εξήντα (60) στα εκατό (100) ευρώ ανά αξιολόγηση αίτησης χρηματοδότησης επενδυτικού σχεδίου, χωρίς ΦΠΑ., και χωρίς να μεταβάλλεται η συνολική μηνιαία και ετήσια δαπάνη, για την εν λόγω αιτία. (άρθρο 90)

12.   Παρατείνεται έως την οριζόμενη προθεσμία, η δυνατότητα υποβολής αιτήματος:

– λήψης άδειας λειτουργίας και άδειας εγκαταστάσεως κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με την παρ. 1 άρθρου 14 ν.4056/2012

– συνέχισης λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, οι οποίες λειτουργούσαν εντός ή πλησίον κατοικημένων περιοχών σύμφωνα με την παρ. 3 άρθρου 17 ν. 4056/2012. (άρθρο 91)

ΜΕΡΟΣ Ζ’

1.Παρέχεται εκ νέου απαλλαγή έως την οριζόμενη ημερομηνία (λήγει στις 31.12.2022) της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.» (Ε.Α.Β. Α.Ε.), από την υποχρέωση προσκόμισης:

– αποδεικτικού ενημερότητας (άρθρο 12 ν.4174/2013), για τις οριζόμενες πράξεις και συναλλαγές,

– αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας, για τα χρέη της προς τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), για όλες τις πράξεις και συναλλαγές όπου αυτό απαιτείται και με τις οριζόμενες εξαιρέσεις. (άρθρο 92)

2.Παρατείνεται, για το οριζόμενο χρονικό διάστημα, η εποπτεία λειτουργίας του Οικοδομικού Συνεταιρισμού Μόνιμων Αξιωματικών Ελληνικού Στρατού (Ο.Σ.Μ.Α.Ε.Σ.) από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, στο οποίο αυτή επαναφέρθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών (άρθρο 56 του ν.4557/2018).(άρθρο 93)

3.Παρατείνεται μέχρι την οριζόμενη ημερομηνία η:

– καταληκτική προθεσμία επικαιροποίησης των δικαιολογητικών άσκησης του επαγγέλματος, των αναφερόμενων προπονητών,

– υποχρέωση τροποποίησης των καταστατικών των αθλητικών σωματείων, των αθλητικών ενώσεων και των αθλητικών ομοσπονδιών. (άρθρα 94 και 95)

4.Παρατείνεται, επίσης, μέχρι την οριζόμενη ημερομηνία, η διάρκεια ισχύος των προβλεπόμενων επειγουσών, εξ αιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού, ρυθμίσεων (άρθρο 56 του ν.4871/2021), για τη λειτουργία των πολιτικών δικαστηρίων αναφορικά με τον ορισμό δικασίμου, την αναβολή υποθέσεων, την εξέταση μαρτύρων κ.λπ.   (άρθρο 96)