Φορολογικά

Τροπολογία – Ενίσχυση αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ και ΚΤΕΛ Α.Ε.

Νέα τροπολογία κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας «Ολοκληρωμένο Σύστημα Παροχής Ανακουφιστικής Φροντίδας -Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις»

Με τις διατάξεις της υπόψη τροπολογίας ρυθμίζονται θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών. Ειδικότερα μεταξύ άλλων:

1.Παρατείνονται αυτοδικαίως από τη λήξη τους, έως την ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών ανάθεσης παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της οριζόμενης ημερομηνίας, οι συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προσωπικού, το οποίο απασχολείται την 31η.12.2022, για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας των κτιρίων των αναφερόμενων υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

2.Ρυθμίζονται ζητήματα αναφορικά με την καταβολή της προβλεπόμενης στον ν.4810/2021 οικονομικής ενίσχυσης που χορηγείται στην εταιρεία «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.» για την αποκατάσταση ζημιών οφειλόμενων στην πανδημία του κορωνοϊού.

3.Επιτρέπεται, έως την οριζόμενη ημερομηνία, η καταβολή του ενιαίου Τέλους Εκσυγχρονισμού και Ανάπτυξης Αερολιμένων (Τ.Ε.Α.Α.) συγκεκριμένης περιόδου, από τις κατά νόμο υπόχρεες αεροπορικές εταιρείες, χωρίς την επιβολή πρόσθετων φόρων ή τελών και τόκων υπερημερίας, λόγω καθυστέρησης καταβολής της οφειλής.

4.Παρατείνεται μέχρι την οριζόμενη ημερομηνία, η ανάθεση στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Σ.Θ.), του συγκοινωνιακού έργου στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, με τους όρους και τις προϋποθέσεις της από 30.4.2001 οικονομικής συμφωνίας με το Ελληνικό Δημόσιο, επιτρέπεται δε ταυτόχρονα η σύναψη συμβάσεων με τα Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε., κατά τα ισχύοντα.

5.Προβλέπεται η χορήγηση έκτακτης ενίσχυσης, ποσού δέκα εννέα εκατομμυρίων διακοσίων ογδόντα χιλιάδων (19.280.000) ευρώ, σε αστικά και υπεραστικά ΚΤΕΛ και ΚΤΕΛ Α.Ε., καθώς και στους μεμονωμένους μεταφορείς ή επιχειρήσεις, τα λεωφορεία των οποίων εξυπηρετούν άγονες γραμμές νήσων, εξαιτίας της λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού και της αύξησης της τιμής του πετρελαίου κίνησης.

Παρέχεται εξουσιοδότηση για τον καθορισμό, με κ.υ.α., των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης της ενίσχυσης, του ύψους αυτής ανά λεωφορείο κ.λπ.

Τα ποσά της προαναφερόμενης οικονομικής ενίσχυσης υπάγονται, κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας, σε ειδικό φορολογικό καθεστώς (ανεκχώρητα, ακατάσχετα, μη υποκείμενα σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά υπέρ του Δημοσίου, των ο.τ.α. των ασφαλιστικών ταμείων κ.λπ.).

6.Παρατείνεται, έως την οριζόμενη ημερομηνία, το χρονικό διάστημα αναστολής των πληρωμών, του συμψηφισμού και της διαδικασίας είσπραξης χρεών του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος (Ο.Σ.Ε.) Α.Ε. έναντι του Δημοσίου, βεβαιωμένων ή μη, που προέρχονται από καταπτώσεις εγγυήσεων δανείων. Για το διάστημα της αναστολής, αίρονται αυτοδικαίως τυχόν επιβληθείσες από το Δημόσιο, σε βάρος της κινητής ή ακίνητης περτουσίας του Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ή εις χείρας τρίτων κατασχέσεις που αφορούν στις ως άνω οφειλές.

7.Επεκτείνεται η μέγιστη χρονική περίοδος κατά την οποία, υπό κανονικές επιχειρηματικές συνθήκες, ο λογαριασμός κερδών και ζημιών του Ο.Σ.Ε., ως διαχειριστή της σιδηροδρομικής υποδομής, πρέπει να ισοσκελίζει τουλάχιστον τα έσοδα από τα τέλη υποδομής, τα πλεονάσματα από λοιπές εμπορικές δραστηριότητες, τα μη επιστρεπτέα έσοδα από ιδιωτικές πηγές και την κρατική χρηματοδότηση, αφενός, συμπεριλαμβανομένων των προκαταβολών από το Υπουργείο Οικονομικών, ενδεχομένως, και των δαπανών υποδομής, αφετέρου.

Προβλέπεται ότι για τον προσδιορισμό της προαναφερόμενης κρατικής χρηματοδότησης δεν λαμβάνεται υπόψη, εφεξής, το εγκεκριμένο επιχειρησιακό σχέδιο του διαχειριστή υποδομής, καθιερώνεται δε σε μόνιμη βάση το ειδικό καθεστώς που τη διέπει και επιπλέον ενισχύεται με την απαλλαγή από την υποχρέωση προσκόμισης ασοαλιστικής ενημερότητας και αποδεικτικού ενημερότητας του άρθρου 12 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022).

8.Ορίζεται ότι, η μελέτη σκοπιμότητας, για την επίτευξη του μνημονευόμενου Οροσήμου του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας – Ελλάδα 2.0 σχετικά με τη σύσταση εθνικού φορέα για την ηλεκτροκίνηση, εγκρίνεται με κ.υ.α.-

Α: Αιτιολογική έκθεση
Η «ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης
1. Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;

Άρθρο 1

Με την προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπεται η αυτοδίκαιη παράταση των ατομικών συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου του προσωπικού, που απασχολείται για τις ανάγκες καθαριότητας των κτιρίων της Κεντρικής Υπηρεσίας και των περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) από την ημερομηνία λήξης τους έως την ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών ανάθεσης παροχής υπηρεσιών καθαριότητας, που βρίσκονται σε εξέλιξη και, σε κάθε περίπτωση, όχι πέραν της 28ης.2.2023.

Άρθρο 2

Με τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του ν. 4810/2021 (Α’ 107) προβλέφθηκε η χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης στην εταιρεία «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.», σύμφωνα με την περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 107 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). Ειδικότερα, με την αξιολογούμενη ρύθμιση, προβλέπεται πως για την έγκριση της καταβολής της χορηγούμενης ενίσχυσης για το έτος 2020, η εταιρεία είχε υποχρέωση να προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι την 31η.12.2021, υποχρέωση, δηλαδή προσανατολισμένη προς τον σκοπό έγκρισης της καταβολής της εν λόγω χορήγησης για ολόκληρο το έτος 2020 και όχι για μερικότερο χρονικό διάστημα του συγκεκριμένου έτους, όπως συνέβη εν προκειμένω, όπου εγκρίθηκε η καταβολή ενίσχυσης προς τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (Δ.Α.Α.) μόνο για το πρώτο εξάμηνο του 2020. Ως εκ τούτου, το ζήτημα προσδιορισμού του χρονικού διαστήματος εντός του οποίου η εν λόγω εταιρεία υποχρεούται να προσκομίσει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά παραμένει αρρύθμιστο και η προτεινόμενη διάταξη σκοπεί να καλύψει το νομοθετικό αυτό κενό, προβλέποντας ένα εύλογο χρονικό διάστημα τεσσάρων μηνών, εντός του οποίου η ενδιαφερόμενη εταιρεία υποχρεούται να προσκομίσει τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά από τότε που θα λάβει σχετική ειδοποίηση από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών. Προς αποφυγή άσκοπης χρονοτριβής διευθέτησης της προκείμενης εκκρεμότητας τίθεται χρονικό όριο αποστολής εκ μέρους του Δημοσίου της ως άνω ειδοποίησης.

Άρθρο 3

Αντιμετωπίζεται το ζήτημα της καταβολής των τελών εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης αερολιμένων, καθώς και των τελών χρήσης αερολιμένων, ένεκα της έκτακτης και επείγουσας ανάγκης, στο πλαίσιο των ειδικών ρυθμίσεων για τις αεροπορικές εταιρείες αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της πανδημίας COVID-19 περιόδου Φεβρουάριου έως και Μαΐου 2020.

Άρθρο 4
    

Εξασφαλίζεται η συνέχιση της παροχής του συγκοινωνιακού έργου μέσω των λεωφορείων στην πόλη της Θεσσαλονίκης και για το έτος 2023 και μέχρι να ολοκληρωθεί η εκκαθάριση του ΟΑΣΘ, η οποία μέχρι σήμερα δεν έχει ολοκληρωθεί ενώ ο Φορέας τελεί υπό ειδική εκκαθάριση σε λειτουργία.

Άρθρο 5

Η προτεινόμενη ρύθμιση αποτελεί ένα έκτακτο μεν, αναγκαίο δε μέτρο στήριξης για την αντιμετώπιση της απώλειας εσόδων των αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ και ΚΤΕΛ Α.Ε. καθώς και ΚΤΕΛ άγονων γραμμών, αλλά και του συνεπακόλουθου κινδύνου μη ανταπόκρισης των ως άνω φορέων και διακοπής του παρεχόμενου συγκοινωνιακού έργου.

Άρθρα 6 και 7

Ως προς τα άρθρα 6 και 7, οι προτεινόμενες ρυθμίσεις αποτελούν ένα έκτακτο και προσωρινό μεν, αναγκαίο δε, μέτρο, με το οποίο επιχειρείται η αντιμετώπιση της έλλειψης ρευστότητας του εποπτευόμενου από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών Φορέα Γενικής Κυβέρνησης «Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε.» (Ο.Σ.Ε. Α.Ε.), λόγω της αδυναμίας του να εισπράξει τη μηνιαία κρατική χρηματοδότηση και εν γένει χρήματα, καθόσον δεν είναι φορολογικά ενήμερος, δεδομένου ότι εκκρεμεί η έκδοση της προβλεπόμενης από την παρ. 2 του άρθρου 13 τον ν. 3891/2010 (Α’ 188), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 17 του ν. 4337/2015 (Α’ 129), κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών, περί διαγραφής των χρεών του Ο.Σ.Ε. έναντι του Δημοσίου.

Άρθρο 8
Την έλλειψη νομοθετικής εξουσιοδότησης για την έγκριση της μελέτης σκοπιμότητας.

2. Γιατί αποτελεί πρόβλημα;

Άρθρο 1

Η ρύθμιση κρίνεται αναγκαία δεδομένης της επιτακτικής ανάγκης καθαριότητας των κτιρίων του Υπουργείου Οικονομικών και της ΑΑΔΕ, μέχρι την ολοκλήρωση των εν εξελίξει διαγωνιστικών διαδικασιών ανάθεσης παροχής υπηρεσιών καθαριότητας.

Άρθρο 2

Διότι η υφιστάμενη ρύθμιση δεν επιτρέπει στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δημοσίου να δεχτούν οικονομικά στοιχεία της εταιρείας ΔΑΑ, προκειμένου να εγκρίνουν ή όχι την οικονομική ενίσχυση για το δεύτερο εξάμηνο του έτους 2020, σύμφωνα με την πρόβλεψη του άρθρου δεύτερου του ν. 4810/2021.

Άρθρο 3

Για το διάστημα από 1ης.2.2020 έως και 30.5.2020 είχε ανασταλεί η καταβολή στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των τελών εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης αερολιμένων, καθώς και των τελών χρήσης αερολιμένων, ένεκα της έκτακτης και επείγουσας ανάγκης, στο πλαίσιο των ειδικών ρυθμίσεων για τις αεροπορικές εταιρείες αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της πανδημίας COVID-19 αορίστως, χωρίς να τεθεί χρονικός περιορισμός. Με τη διάταξη τίθεται δήλη ημέρα, ήτοι η 31η Δεκεμβρίου 2022, ώστε να καταβληθούν τα τέλη και μετά τη συγκεκριμένη ημερομηνία εκκινεί η υποχρέωση επιβολής πρόσθετων
    

φόρων/τελών/τόκων υπερημερίας για το εν λόγω διάστημα, για όσους δεν έχουν καταβάλλει μέχρι τότε τα προβλεπόμενα Τέλη (Τ.Ε.Α.Α.).

Άρθρο 4

Το ισχύον πλαίσιο προβλέπει τη λειτουργία του ΟΑΣΘ μέχρι τις 31.12.2022. Είναι αναγκαίο να νομοθετηθεί η παράταση λειτουργίας μέχρι τις 31.12.2023 για να εξασφαλιστεί ο αναγκαίος χρόνος τόσο για τη συνέχιση της παροχής του συγκοινωνιακού έργου όσο και για την ομαλή μετάβαση σε μια νέα εποχή συγκοινωνιών στην πόλη της Θεσσαλονίκης.

Άρθρο 5

Λόγω των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19 που οδήγησαν σε μείωση εσόδων των εταιρειών ΚΤΕΛ και ΚΤΕΛ Α.Ε. (ενδεικτικά αναφέρονται μέτρα περιορισμού του μέγιστου αριθμού επιβατών στις μετακινήσεις με λεωφορεία), αλλά και της ραγδαίας αύξησης των τιμών στα καύσιμα, οι ως άνω φορείς δεν δύνανται να καλύψουν τα κόστη με αποτέλεσμα να κινδυνεύει η παροχή εκ μέρους τους του συγκοινωνιακού έργου.

Άρθρα 6 και 7

Ως προς τα άρθρα 6 και 7, διακυβεύεται η εύρυθμη λειτουργία του Ο.Σ.Ε. καθώς και η οικονομική βιωσιμότητά του, μιας και ο Ο.Σ.Ε. δεν θα μπορεί να εκτελεί τις οικονομικές του συναλλαγές υπό συνθήκες κανονικότητας, ενώ παράλληλα υφίσταται κίνδυνος διακοπής της συντήρησης της εθνικής σιδηροδρομικής υποδομής, και άρα κίνδυνος μη παροχής των επιβατικών σιδηροδρομικών μεταφορών.

Άρθρο 8

Η έκδοση της απαιτούμενης κοινής υπουργικής απόφασης αποτελεί προϋπόθεση για την εκπλήρωση του οροσήμου στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

3. Ποιους φορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αφορά;

Άρθρο 1

Άμεσα αφορά τους εργαζόμενους στον τομέα της καθαριότητας με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου στο Υπουργείο Οικονομικών και στην ΑΑΔΕ και έμμεσα το σύνολο του προσωπικού, αλλά και τους πολίτες, που επισκέπτονται τους χώρους των ανωτέρω υπηρεσιών.

Άρθρο 2

Η αξιολογούμενη ρύθμιση είναι αναγκαία προκειμένου να επιλυθεί το ζήτημα της παροχής δυνατότητας των υπηρεσιών του Δημοσίου να δεχθούν νόμιμα και εντός συγκεκριμένης προθεσμίας τα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας ΔΑΑ ως δικαιολογητικά της έγκρισης καταβολής οικονομικής ενίσχυσης για το β’ εξάμηνο του 2020.

Άρθρα 3 έως 8

Τους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ήτοι την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), τις Οδικές Συγκοινωνίες ΑΕ (ΟΣΥ ΑΕ), τις

Σταθερές Συγκοινωνίες ΑΕ (ΣΤΑΣΥ ΑΕ), τον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών ΑΕ (ΟΑΣΑ ΑΕ), τον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ) και τον Οργανισμό Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης (ΟΣΕΘ), τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος (Ο.Σ.Ε.), τις ΚΤΕΛ και ΚΤΕΛ Α.Ε., καθώς και τους εργαζομένους σε αυτούς τους φορείς, και έμμεσα το σύνολο των πολιτών.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1
Παράταση συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προσωπικού καθαριότητας των κτιρίων της κεντρικής υπηρεσίας και περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
1. Συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προσωπικού, το οποίο απασχολείται την 31η.12.2022 για τις ανάγκες καθαριότητας των κτιρίων της κεντρικής υπηρεσίας και των περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, παρατείνονται αυτοδικαίως από τη λήξη τους έως την ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών ανάθεσης παροχής υπηρεσιών καθαριότητας, που διενεργούνται και όχι πέραν της 28ης.2.2023.

2. Η παράταση των συμβάσεων, σύμφωνα με την παρ. 1, δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, βάσει της οποίας οι απασχολούμενοι προσλήφθηκαν στις θέσεις αυτές, απαγορευόμενης κάθε περίπτωσης μετατροπής τους σε συμβάσεις αορίστου χρόνου.

3. Το διάστημα παράτασης των συμβάσεων της παρ. 1 δεν προσμετράται στο ανώτατο διάστημα των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών και γίνεται κατά παρέκκλιση των άρθρων 5, 6 και 7 του π.δ. 164/2004 (Α’ 134).

Άρθρο 2
Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης στην εταιρεία «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών

Α.Ε.» σύμφωνα με την περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 107 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) – Τροποποίηση παρ. 6 άρθρου 2 ν. 4810/2021

Στην παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 4810/2021 (Α’ 107) προστίθενται νέο δεύτερο και τρίτο εδάφιο, και η παρ. 6 διαμορφώνεται ως εξής:

«6. Η εταιρεία «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.» υποχρεούται να υποβάλει έως την 31η.12.2021 στις αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών, πλήρη έκθεση των λειτουργικών εσόδων και εξόδων που συνδέονται με τη δραστηριότητα της ως άνω εταιρείας για την περίοδο οικονομικής ενίσχυσης, δεόντως πιστοποιημένα από ανεξάρτητη ελεγκτική – συμβουλευτική εταιρεία, λαμβάνοντας υπόφη τις εγκεκριμένες και ελεγμένες από ορκωτό ελεγκτή οικονομικές καταστάσεις της, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο ή πληροφορία που ζητείται από τις αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες για την εφαρμογή του παρόντος, προκειμένου να επιβεβαιωθεί ότι δεν υφίσταται υπερβάλλουσα οικονομική ενίσχυση της εταιρείας. Εάν η έγκριση καταβολής της χορηγούμενης ενίσχυσης δεν πραγματοποιηθεί ενιαία για όλο το έτος 2020, αλλά κατά διαιρετά χρονικά διαστήματα, η υποχρέωση υποβολής εκ μέρους της εταιρείας των στοιχείων του πρώτου εδαφίου ως προς το χρονικό διάστημα για το οποίο εκκρεμεί η έγκριση της καταβολής της ενίσχυσης αρχίζει από τη λήψη εκ μέρους της εταιρείας σχετικής ειδοποίησης από την αρμόδια για την έκδοση της απόφασης καταβολής υπηρεσία και λήγει με την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών. Η ειδοποίηση της υπηρεσίας αποστέλλεται στην εταιρεία χωρίς καθυστέρηση από τότε που θα περιέλθει στην κατοχή της η σχετική έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε περίπτωση που από τον έλεγχο προκόψει ότι το ύψος της άμεσα συναρτώμενης με την πανδημία του κορωνοϊοό COVID-19 ζημίας της εταιρείας για την περίοδο οικονομικής ενίσχυσης, υπολείπεται του ποσού της οικονομικής ενίσχυσης που χορηγείται στην εταιρεία «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.», δυνάμει του παρόντος και της εγκριτικής απόφασης ή των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και άλλων ενισχύσεων που έχουν χορηγηθεί στην εταιρεία από άλλες πηγές κατά τα οριζόμενα στην παρ. 5, για το υπερβάλλον ποσό δεν διενεργείται συμψηφισμός για τα επόμενα έτη. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται υπερβάλλον ποσό για το οποίο έχειδιενεργηθεί καταβολή ή συμψηφισμός, σύμφωνα με την παρ. 1, αυτό ανακτάται.

Το υπερβάλλον ποσό ανακτάται από το Ελληνικό Δημόσιο έντοκα με έναρξη ισχύος από την ημερομηνία καταβολής της οικονομικής ενίσχυσης προς την εταιρεία, σύμφωνα με το οριζόμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιτόκιο ανάκτησης.»


Άρθρο 3
Καταβολή των Τελών Εκσυγχρονισμού και Ανάπτυξης Αερολιμένων (Τ.Ε.Α.Α.) του διαστήματος Φεβρουάριου έως και Μαΐου 2020 χωρίς την επιβολή πρόσθετων φόρων, τελών και τόκων υπερημερίας

Έως την 31η.12.2022 είναι δυνατή η καταβολή του ενιαίου Τέλους Εκσυγχρονισμού και Ανάπτυξης Αερολιμένων (Τ.Ε.Α.Α.) της παρ. 7 του άρθρου 40 του ν. 2065/1992 (Α’ 113) για το χρονικό διάστημα από την 1η.2.2020 μέχρι και την 30η.5.2020, από τους κατά νόμο υπόχρεους, χωρίς την επιβολή πρόσθετων φόρων ή τελών και τόκων υπερημερίας, λόγω καθυστέρησης καταβολής της οφειλής.

Άρθρο 4
Παράταση προσωρινής ανάθεσης συγκοινωνιακού έργου στον Ο.Α.Σ.Θ. – Τροποποίηση άρθρου 26 ν. 4482/2017

Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 26 του ν. 4482/2017 (Α’102), τροποποιείται ως προς την παράταση της προσωρινής ανάθεσης συγκοινωνιακού έργου στον Ο.Α.Σ.Θ. και διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 26
Συγκοινωνιακό έργο

Ανατίθεται προσωρινά στον Ο.Α.Σ.Θ. το συγκοινωνιακό έργο στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης για τον απολύτως αναγκαίο χρόνο και πάντως όχι μετά τις 31.12.2023. Κατά το χρονικό διάστημα της προσωρινής ανάθεσης του συγκοινωνιακού έργου στον Ο.Α.Σ.Θ., σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, το συγκοινωνιακό έργο θα παρέχεται με τους ίδιους όρους της από 30.4.2001 οικονομικής συμφωνίας μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Ο.Α.Σ.Θ., όπως ίσχυε μετά την τροποποίηση και συμπλήρωσή της κατά την ημερομηνία δημοσιεύσεως του ν. 4482/2017 και ταυτόχρονα επιτρέπεται γι’ αυτό το συγκοινωνιακό έργο η σύναψη των συμβάσεων, που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 54 παράγραφοι 3 και 4 του ν. 4568/2018

Άρθρο 5
Μέτρα στήριξης χερσαίων επιβατικών μεταφορών

1. Χορηγείται έκτακτη ενίσχυση ποσού δεκαεννέα εκατομμυρίων διακοσίων ογδόντα χιλιάδων (19.280.000) Ευρώ σε αστικά και υπεραστικά ΚΤΕΛ και ΚΤΕΛ Α.Ε., καθώς και στους μεμονωμένους μεταφορείς ή επιχειρήσεις, τα λεωφορεία των οποίων εξυπηρετούν άγονες γραμμές νήσων του π.δ. 967/1979 (Α’ 272), εξαιτίας μέτρων κρατικής παρέμβασης, που αποσκοπούν στον περιορισμό των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19 και της ραγδαίας αύξησης της τιμής του πετρελαίου κίνησης.

2. Τα ποσά της έκτακτης ενίσχυσης που χορηγούνται ως αποζημίωση στις επιχειρήσεις της παρ. 1 είναι ανεκχώρητα και ακατάσχετα στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Ατου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α’ 167), δεν δεσμεύονται και δεν συμψηφίζονται με βεβαιωμένα χρέη προς τη Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται, κατόπιν εισήγησης της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αυτοκινητιστών Υπεραστικών Συγκοινωνιών (Π.Ο.Α.Υ.Σ.) και της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Αστικών Συγκοινωνιών (Π.Ο.Α.Σ.), οι προϋποθέσεις χορήγησης της ενίσχυσης, το ύψος αυτής ανά λεωφορείο, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η διαδικασία χορήγησής της, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια ή ειδικότερο ζήτημα για την εφαρμογή του παρόντος.

Άρθρο 6
Παράταση αναστολής πληρωμών, συμψηφισμού και διαδικασιών είσπραξης χρεών του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος (Ο.Σ.Ε) από καταπτώσεις εγγυήσεων δανείων έναντι του Δημοσίου – Τροποποίηση παρ.3 άρθρου 45 ν. 4313/2014

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 45 του ν. 4313/2014 (Α’261) τροποποιείται ως προς την παράταση της προθεσμίας αναστολής και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Έως την 31η.12.2023, αναστέλλεται η πληρωμή, ο συμψηφισμός, καθώς και η διαδικασία είσπραξης χρεών του ΟΣΕ έναντι του Δημοσίου, βεβαιωμένων ή μη, που προέρχονται από καταπτώσεις εγγυήσεων δανείων. Τυχόν επιβληθείσες από το Δημόσιο, σε βάρος της κινητής ή ακίνητης περιουσίας του ΟΣΕ ή εις χείρας τρίτων, κατασχέσεις που αφορούν στις ως άνω οφειλές, αίρονται αυτοδικαίως από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»

Άρθρο 7
Κρατική χρηματοδότηση διαχειριστή υποδομής -Τροποποίηση παρ. 4 και αντικατάσταση παρ. 5 άρθρου 8 ν. 4408/2016

Στο άρθρο 8 του ν. 4408/2016 (ΑΊ35) α) τροποποιείται το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 ως προς το χρονικό διάστημα ισοσκελισμού από τον διαχειριστή υποδομής εσόδων και εξόδων, β) αντικαθίσταται η παρ. 5, και οι παρ. 4 και 5 διαμορφώνονται ως εξής:

«4. Υπό κανονικές επιχειρηματικές συνθήκες, και για εύλογο χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει περίοδο οκτώ (8) ετών, ο λογαριασμός κερδών και ζημιών του διαχειριστή υποδομής ισοσκελίζει τουλάχιστον τα έσοδα από τα τέλη υποδομής, τα πλεονάσματα από άλλες εμπορικές δραστηριότητες, τα μη επιστρεπτέα έσοδα από ιδιωτικές πηγές και την κρατική χρηματοδότηση, αφενός, συμπεριλαμβανομένων των προκαταβολών από το Υπουργείο Οικονομικών, ενδεχομένως, και των δαπανών υποδομής, αφετέρου.

Με την επιφύλαξη του ενδεχόμενου μακροπρόθεσμου στόχου κάλυψης, από τον χρήστη, του κόστους υποδομής όλων των τρόπων μεταφοράς, βάσει δικαίου και αμερόληπτου ανταγωνισμού μεταξύ τρόπων μεταφοράς, όταν οι σιδηροδρομικές μεταφορές είναι σε θέση να ανταγωνίζονται άλλους τρόπους μεταφοράς, εντός του πλαισίου χρέωσης που προβλέπεται στα άρθρα 31 και 32, οι Υπουργοί Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών, μπορούν να ζητήσουν από τον διαχειριστή υποδομής να ισοσκελίζει τους λογαριασμούς του χωρίς κρατική χρηματοδότηση.

5. Η αναφερόμενη στο πρώτο εδάφιο της παρ. 4 κρατική χρηματοδότηση προκαταβάλλεται ανά μήνα στον διαχειριστή υποδομής. Η κρατική χρηματοδότηση είναι ακατάσχετη έως ποσοστού εβδομήντα τοις εκατό (70%) στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη του εν λόγω διαχειριστή υποδομής, προς τη Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο, τους δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή λοιπούς Οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης ή τα πιστωτικά ιδρύματα, αποδίδεται σε αυτόν είτε ως προκαταβολή της περ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου 114 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) είτε μέσω χρηματικού εντάλματος του εποπτεύοντος Υπουργείου, και για τη λήψη αυτής δεν απαιτείται η έκδοση και προσκόμιση ασφαλιστικής ενημερότητας και αποδεικτικού ενημερότητας το οποίο χορηγείται σύμφωνα με το άρθρο 12 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022, Α’ 206).»

Άρθρο 8
Έγκριση μελέτης σκοπιμότητας για σύσταση εθνικού φορέα για την ηλεκτροκίνηση -Εξουσιοδοτική διάταξη

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας εγκρίνεται η μελέτη σκοπιμότητας για την επίτευξη του Οροσήμου 48 της επένδυσης για την «Ηλεκτροκίνηση» του Άξονα 1.3 «Μετάβαση σε ένα πράσινο και βιώσιμο σύστημα μεταφορών» του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας – Ελλάδα 2.0 σχετικά με τη σύσταση εθνικού φορέα για την ηλεκτροκίνηση.