Φορολογικά

Νέος νόμος 5007/2022 – Market Pass, πλαφόν σε επαγγελματικές μισθώσεις και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο νόμος 5007/2022 Ολοκληρωμένο Σύστημα Παροχής Ανακουφιστικής Φροντίδας – Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις.

Υπενθιμίζουμε ότι ο νόμος περιέχει διατάξεις όπως :

✔ Άρθρο 120 Μέτρα στήριξης χερσαίων επιβατικών μεταφορών (Ενίσχυση αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ και ΚΤΕΛ Α.Ε.)

✔ Άρθρο 63 Ρύθμιση οφειλών Κατόχων Άδειας Κυκλοφορίας Φαρμάκων ή φαρμακευτικών εταιρειών προς τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας -Προσθήκη παρ. 2α και 2β στο άρθρο δωδέκατο του ν. 4737/2020 (Ρύθμιση claw back 2021)

✔ Άρθρο 90 Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων των νόμων 3299/2004 και 3908/2011

✔ Άρθρο 91 Μόνιμη άδεια διαμονής επενδυτή – Αντικατάσταση παρ. Β άρθρου 20 ν. 4251/2014 (Golden Visa)

✔ Άρθρο 96 Καθορισμός ανώτατου ορίου αναπροσαρμογής μισθώματος για εμπορικές και επαγγελματικές μισθώσεις ακινήτων για το έτος 2023 (Πλαφόν 3% στις επαγγελματικές μισθώσεις για το 2023).

✔ Άρθρο 115 Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης από τον κρατικό προϋπολογισμό με σκοπό την κάλυψη μέρους του αυξημένου κόστους των νοικοκυριών λόγω της σημαντικής αύξησης του δείκτη τιμών καταναλωτή (Market Pass)

✔ Άρθρο 99 Παράταση ισχύος της περιστολής φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας και διεύρυνση της σχετικής εξουσιοδότησης – Τροποποίηση άρθρου 58 ν. 4818/2021

✔ Άρθρο 120 Μέτρα στήριξης χερσαίων επιβατικών μεταφορών (Ενίσχυση αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ και ΚΤΕΛ Α.Ε.)