Φορολογικά

Παράταση προθεσμιών εξέτασης αιτήσεων εξώδικης επίλυσης φορολογικών διαφορών

29 Δεκέμβριου 2022

Παράταση προθεσμιών εξέτασης αιτήσεων εξώδικης επίλυσης φορολογικών διαφορών

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση  191189 ΕΞ 2022 με την οποία τροποποιείται  η 148348 ΕΞ 2020/28.12.2020 ΚΥΑ σχετικά με την  «Παράταση προθεσμιών εξέτασης αιτήσεων εξώδικης επίλυσης φορολογικών διαφορών της Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του άρθρου 16 του ν. 4714/2020 (Α’ 148)»
 
 Συγκεκριμένα η απόφαση ορίζει :
 
 Τροποποιούμε την υπό στοιχεία 148348 ΕΞ 2020/28.12.2020 (Β’ 5825) κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και παρατείνουμε εκ νέου την προθεσμία υποβολής αιτήσεων του β’ εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 4714/2020 (Α’ 148) ενώπιον της εν θέματι Επιτροπής, όπως έχει παραταθεί με τις υπό στοιχείο 3) του προοιμίου αποφάσεις, από τις 31 Δεκεμβρίου 2022, έως και τις 28 Φεβρουαρίου 2023.
 
 
 Δείτε την απόφαση στο φορολογικό αρχείο του κόμβου