Φορολογικά

Απαλλαγή ΕΝΦΙΑ για αθλητικές εγκαταστάσεις ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και ΟΤΑ για τις οποίες δεν εισπράττεται μίσθωμα

Με το νέο νομοσχέδιο που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση «Ρυθμίσεις σχετικά με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού – Ρυθμίσεις σχετικά με τον ειδικό εκλογικό χώρο για ΑμεΑ και το δικαίωμα του εκλέγεσθαι – Διατάξεις για την ευζωία των ζώων συντροφιάς – Διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό  του δημοσίου τομέα – Λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών» τροποποιείται ο ν. 4223/2013.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται απαλλαγή από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. για τα δικαιώματα στα ακίνητα που ανήκουν σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.), νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (ν.π.ι.δ.), που εντάσσονται στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, καθώς και σε Ο.Τ.Α. και σε περίπτωση αθλητικών εγκαταστάσεων για τις οποίες δεν εισπράττεται μίσθωμα για τη χρήση τους. Η ισχύς της ρύθμισης ανατρέχει στον χρόνο έναρξης ισχύος του ν. 4223/2013 (Α’ 287). Ποσά που έχουν καταλογισθεί για τον σκοπό αυτό και δεν έχουν καταβληθεί, δεν αναζητούνται και παραγράφονται.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 8
Απαλλαγή από ΕΝΦΙΑ – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 3 ν. 4223/2013

1. Στο πρώτο εδάφιο της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4223/2013 (Α΄287) περί απαλλαγής από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) προστίθεται η φράση «ή σε περίπτωση αθλητικών εγκαταστάσεων για τις οποίες δεν εισπράττεται μίσθωμα για τη χρήση τους» και η περ. β’ διαμορφώνεται ως εξής:
«β. Σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ), που εντάσσονται στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, καθώς και σε Ο.Τ.Α. και ιδιοχρησιμοποιούνται ή παραχωρούνται δωρεάν στο Δημόσιο ή χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τις ανάγκες της δημόσιας υγείας ή σε περίπτωση αθλητικών εγκαταστάσεων για τις οποίες δεν εισπράττεται μίσθωμα για τη χρήση τους. Οι ανώνυμες εταιρείες της Γενικής Κυβέρνησης, με την επιφύλαξη της προηγούμενης περίπτωσης, δεν απαλλάσσονται από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α.».
2. Ποσά που έχουν καταλογισθεί σύμφωνα με την παρ. 1 μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος και δεν έχουν καταβληθεί, δεν αναζητούνται και παραγράφονται.