Φορολογικά

Παράταση και δυνατότητα νέα υποβολής για αιτήσεις επιχορήγησης μεταφορικού κόστους εκδοτικών επιχειρήσεων έτους 2022 από 4.4 έως 7.4.2023

4 Απρίλιου 2023

Παράταση και δυνατότητα νέα υποβολής για αιτήσεις επιχορήγησης μεταφορικού κόστους εκδοτικών επιχειρήσεων έτους 2022 από 4.4 έως 7.4.2023

Με την απόφαση Α.1045/2023 τροποποιείται η Α.1105/29.7.2022 ως εξής :
 
Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Α.1105/29.07.2022 κοινή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, του Υφυπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, ως ακολούθως:
 
Στο άρθρο 5 προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής:
 
«7. Εξαιρετικά, για τη χορήγηση της ως άνω ενίσχυσης που αφορά το ημερολογιακό έτος 2022, θεωρείται εμπρόθεσμη η υποβολή νέων αιτήσεων από επιχειρήσεις οι οποίες είτε δεν είχαν υποβάλλει τις σχετικές αιτήσεις, είτε αυτές είχαν απορριφθεί, εφόσον υποβληθούν εντός του χρονικού διαστήματος από την 4η Απριλίου έως και την 7η Απριλίου 2023.».

Δείτε την απόφαση στο φορολογικό αρχείο του κόμβου