Φορολογικά

Νέα τροπολογία, μειωμένο ΕΦΚ για την παρασκευή ούζου, τσίπουρου και τσικουδιάς και άλλες φορολογικές διατάξεις

Με τροπολογία που κατατέθηκε σε νομοσχέδιο του  Υπ.Οικονομικών εκτός του θέματος της ασθένειας του Λογιστή – Φοροτεχνικού ρυθμίζονται  τα ακόλουθα:

1.α. Χορηγείται, από το οριζόμενο χρονικό διάστημα και εφεξής, η προσωπική διαφορά της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 4354/2015, στους υπαλλήλους με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που έχουν διοριστεί ή μεταταχθεί μετά την 1η.11.2011 και έως την 31η.3.2023, σε υπηρεσίες των αναφερόμενων φορέων.

β. Αναφέρονται:
-οι εφαρμοστέες διατάξεις και ο τρόπος υπολογισμού της χορηγούμενης προσωπικής διαφοράς,
-συγκεκριμένες κατηγορίες υπαλλήλων, που εξαιρούνται από τις εν λόγω ρυθμίσεις.

2. Προβλέπεται η φορολόγηση, κατά το οριζόμενο ποσοστό, των καταβληθέντων αναδρομικών που προέκυψαν μετά την κατάργηση των μειώσεων του ν. 4093/2012, στα μερίσματα και την οικονομική ενίσχυση που κατέβαλαν στους μερισματούχους τους τα Μετοχικά Ταμεία Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας και οι αναφερόμενοι Ειδικοί Κλάδοι αυτών.

3. Ορίζεται ότι ο μειωμένος συντελεστής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης αιθυλικής αλκοόλης εφαρμόζεται για την παρασκευή ούζου, τσίπουρου και τσικουδιάς με άμβικες ασυνεχούς λειτουργίας.

4. Προβλέπεται η παραχώρηση, άνευ ανταλλάγματος, στον Δήμο Λαυρεωτικής της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, της κυριότητας των οριζόμενων δημοσίων κτημάτων, και ορίζονται οι προϋποθέσεις ανάκλησής της.

5. Παρέχεται η δυνατότητα επέκτασης της χωρικής αρμοδιότητας των Κτηματικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών του Υπουργείου Οικονομικών σε έτερη Περιφερειακή Ενότητα, προκειμένου να αντιμετωπισθούν σοβαρές και επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες.

6. Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη λειτουργία των συνεταιρισμών φαρμακοποιών. Ειδικότερα μεταξύ άλλων, παρέχεται η δυνατότητα ώστε το καταστατικό να ορίζει καταβολή μικρότερης εισφοράς από την προβλεπόμενη, για τα μέλη των ως άνω συνεταιρισμών.

7.α. Εντάσσεται στους σκοπούς του φορέα «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.» (Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ.) η ωρίμανση και η διενέργεια διαγωνιστικών διαδικασιών για την αξιοποίηση ακινήτων, τα οποία ανήκουν στην ιδιωτική περιουσία των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, των λοιπών θυγατρικών εταιρειών του χαρτοφυλακίου της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. (Ε.Ε.ΣΥ.Π.) καθώς και των λοιπών αναφερόμενων φορέων.

Α. Αιτιολογική έκθεση

Η «ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης
Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;
    

Άρθρο 1

Με την προτεινόμενη ρύθμιση εξομοιώνονται μισθολογικά, με όσους υπηρετούσαν πριν την 1η. 11.2011, οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που έχουν διοριστεί ή μεταταγεί μετά την ανωτέρω ημερομηνία της 1ης.11.2011 και έως την 31η.03.2023, στις υπηρεσίες που αναφέρονται στην προτεινόμενη διάταξη.

Άρθρο 2

Το ζήτημα που αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση είναι η ανάγκη για αποσαφήνιση της φορολογικής μεταχείρισης των αναδρομικών που προκύπτουν εξαιτίας των καταργούμενων, από την 1η.1.2021, μειώσεων που είχαν επιβληθεί, σύμφωνα με την υποπαρ. Β.3 της παρ. Β’ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222), στα μερίσματα και στην οικονομική ενίσχυση που κατέβαλαν στους μερισματούχους τους τα Μετοχικά Ταμεία Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας και οι Ειδικοί Κλάδοι Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 34 του ν. 5018/2023 (Α’25).

Άρθρο 3

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση τροποποιείται η παρ. 3 του άρθρου 81 του ν. 2960/2001 (Α’ 265), προκειμένου να υπάρχει σαφής ευθυγράμμιση της εθνικής νομοθεσίας με την περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 23 της οδηγίας 92/83/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 19ης Οκτωβρίου 1992 για την εναρμόνιση των διαρθρώσεων των Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.), που επιβάλλονται στην αλκοόλη και τα αλκοολούχα ποτά, όπως αυτό τροποποιήθηκε με την οδηγία (ΕΕ) 2020/1151 του Συμβουλίου της 29ης Ιουλίου 2020.
Ουσιαστικά αποτυπώνεται σε διάταξη νόμου η πρακτική που ακολουθείται στην Ελλάδα επί μακράν για την παραγωγή των εν λόγω αλκοολούχων προϊόντων με άμβικες ασυνεχούς λειτουργίας, όπως αυτή περιγράφεται στο πλαίσιο της προαναφερθείσας Οδηγίας.

Περαιτέρω, καταργείται η εξουσιοδοτική διάταξη της παρ. 3 για την έκδοση κανονιστικής πράξης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων {νυν Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.) ως ανενεργή, καθώς ουδέποτε εκδόθηκε σχετική απόφαση. Περαιτέρω, δεν διαπιστώνεται αναγκαιότητα ρύθμισης των σχετικών με την παρ. 3 ζητημάτων, καθώς ισχύουν οι γενικές διατάξεις α) του ν. 2969/2001, για τα αποστακτικά μηχανήματα παραγωγής αλκοόλης και αλκοολούχων ποτών και β) του άρθρου 110 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα, με το οποίο ρυθμίζονται οριζοντίως τα ζητήματα βεβαίωσης και είσπραξης Ειδικού Φόρου αλκοόλης και αλκοολούχων ποτών.

Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και Υπουργείου Τουρισμού.

Άρθρο 5

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση παραχωρείται, άνευ ανταλλάγματος, στον Δήμο Λαυρεωτικής της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, η κυριότητα των δημοσίων κτημάτων, Γενικού Βιβλίου Καταγραφής της Κτηματικής Υπηρεσίας Αθηνών Ανατολικής Αττικής, α) ΑΒΚ 685Θ, εμβαδού δύο χιλιάδων τριακοσίων τεσσάρων και εξήντα τεσσάρων τετραγωνικών μέτρων (2.304,64 τ.μ.) με ΚΑΕΚ 050790824001, β) ΑΒΚ 619, εμβαδού εξακοσίων τριάντα και τριάντα έξι τετραγωνικών μέτρων (630,36 τ.μ.) με ΚΑΕΚ 050790818007 και γ) ΑΒΚ 705, εμβαδού οκτακόσιων δύο και ογδόντα τριών τετραγωνικών μέτρων (802,83 τ.μ.), με ΚΑΕΚ 050790818008, που βρίσκονται στον Δήμο Λαυρεωτικής της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, με σκοπό την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών των υπηρεσιών οικονομικής διαχείρισης, κοινωνικής πρόνοιας, πολιτικής προστασίας, καθαριότητας και πρασίνου του Δήμου Λαυρεωτικής, καθώς και τη στέγαση του κεντρικού κτιρίου – HUB του χώρου πολιτισμού του Γεωπάρκου Λαυρεωτικής.

Άρθρο 6

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση προβλέπεται ότι με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών δύναται να επεκτείνεται, για διάστημα, το οποίο δεν υπερβαίνει το ένα (1) έτος, η χωρική αρμοδιότητα των Κτηματικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών της Γενικής Γραμματείας φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών σε έτερη περιφερειακή ενότητα, προκειμένου να αντιμετωπισθούν σοβαρές και επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες.

Άρθρο 7

Η παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 1667/1986 (Α’ 196) προβλέπει τη δυνατότητα του μέλους του συνεταιρισμού να αποκτήσει έως πέντε (5) προαιρετικές μερίδες, με αξία της κάθε μίας ίση με αυτή της υποχρεωτικής μερίδας. Οι συνεταιρισμοί φαρμακοποιών έχουν, εξαιτίας της φύσης της δραστηριότητάς τους, υψηλή υποχρεωτική μερίδα, γεγονός που καθιστά ιδιαίτερα δύσκολη την απόκτηση προαιρετικών μερίδων από το μέλος, δεδομένης της ισότητας αξιών μεταξύ προαιρετικής και υποχρεωτικής μερίδας, και, κατ’ επέκταση, καθιστά ιδιαίτερα δύσκολη την άντληση κεφαλαίων από τον συνεταιρισμό. Επίσης, οι συνεταιρισμοί φαρμακοποιών έχουν μια καλή επιχειρηματική πορεία, και, ταυτόχρονα, μακροχρόνια, η οποία τους έχει επιτρέψει να δημιουργήσουν σημαντικά σε αξία περιουσιακά στοιχεία, τα οποία είναι αδιανέμητα και μεταφέρονται από γενιά σε γενιά. Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 1667/1986, κάθε νέο μέλος υποχρεούται να καταβάλει, εκτός του ποσού που αντιστοιχεί στην υποχρεωτική μερίδα, και εισφορά ανάλογη προς την καθαρή περιουσία του συνεταιρισμού, όπως αυτή προκύπτει από τον ισολογισμό της τελευταίας χρήσης. Αθροιζομένων των εν λόγω δύο ποσών, μερίδας και εισφοράς, προκύπτει συνολικό ποσό προς καταβολή από φαρμακοποιό, ο οποίος επιθυμεί να εισέλθει σε συνεταιρισμό φαρμακοποιών, τόσο υψηλό που καθιστά πρακτικά αδύνατη την είσοδο στον συνεταιρισμό.

Άρθρο 8

Με την παρούσα διάταξη προ βλέπεται η διεύρυνση του σκοπού του ΤΑΙΠΕΔ, το οποίο δύναται να αναλαμβάνει την ωρίμανση και τη διενέργεια διαγωνιστικών διαδικασιών για την αξιοποίηση ακινήτων, τα οποία ανήκουν στην ιδιωτική περιουσία: α) των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, κατά την έννοια του άρθρου 14 παρ. 1 του ν. 4270/2014 (Α’ 143}, β) των λοιπών θυγατρικών εταιρειών του χαρτοφυλακίου της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας ΑΕ (ΕΕΣΥΠ) του τέταρτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 188 του ν. 4389/2016 (Α’ 94), εξαιρουμένων των άμεσων θυγατρικών εταιρειών της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας ΑΕ (ΕΕΣΥΠ) των περ. α’, β’ και γ’ της παρ. 1 του ίδιου άρθρου, γ) φορέων της Κεντρικής Διοίκησης, και έχουν παραχωρηθεί κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας και με την επιφύλαξη του άρθρου 12 του ν. 5006/2022 (Α’ 239), κατά κυριότητα σε Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, κατά την έννοια του άρθρου 14 παρ. 1 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), εφόσον η ανάθεση στο Ταμείο αποσκοπεί αποκλειστικά στην επιτέλεση του σκοπού της υφιστάμενης παραχώρησης και υπό τον όρο ότι, κατά τον χρόνο υπογραφής της σύμβασης της παρ. 1 του άρθρου 5Γ του ν. 3986/2011, α) δεν έχει ανακληθεί η παραχώρηση και β) υφίσταται σχετική έγκριση του φορέα της Κεντρικής Διοίκησης που προέβη στην παραχώρηση.

Άρθρο 9

Με την προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπεται η διαδικασία, με την οποία η Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας του Ταμείου δύναται να αναλαμβάνει την ωρίμανση ή διενέργεια διαγωνισμών για την αξιοποίηση των ακινήτων. Οι διατάξεις του άρθρου 5Β για τις συμβάσεις στρατηγικής σημασίας εφαρμόζονται αναλογικά και για την άσκηση των αρμοδιοτήτων ωρίμανσης και αξιοποίησης των ακινήτων της περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3986/2011 (Α’ 152), δηλαδή, δεν απαιτείται απόφαση Κυβερνητικής Επιτροπής για την ανάθεση των οικείων αρμοδιοτήτων στο ΤΑΙΠΕΔ, ενώ η σύμβαση ανάθεσης συνάπτεται μεταξύ ΤΑΙΠΕΔ και κυρίου του ακινήτου ή του κατά κυριότητα παραχωρησιούχου ακινήτου της υποπερ. γγ’ της περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3986/2011. Η διαδικασία εκκινεί με αίτημα του κυρίου του ακινήτου ή του κατά κυριότητα παραχωρησιούχου ακινήτου της υποπερ. γγ’ της περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3986/2011 και εγκριτική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑΙΠΕΔ, με την οποία θα διαγιγνώσκεται αρχικώς ότι το ΤΑΙΠΕΔ δύναται να προβεί σε υπογραφή σχετικής σύμβασης και να αναλάβει τις διαδικασίες ωρίμανσης ή διενέργειας διαγωνισμών για την αξιοποίηση εκ μέρους του κυρίου του ακινήτου ή του παραχωρησιούχου. Ακολούθως, υπογράφεται η σχετική σύμβαση με τους ειδικότερους όρους που προβλέπονται στην προτεινόμενη ρύθμιση. Επιπλέον, το κόστος της σύμβασης φέρει ο κύριος του ακινήτου ή ο κατά κυριότητα παραχωρησιούχος ακινήτου της υποπερ. γγ’ της περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3986/2011, ενώ, παράλληλα, προβλέπεται η εφαρμογή των διαδικασιών της παρ. 3 του άρθρου 127 του ν. 4799/2021 (Α’ 78), προκειμένου να επιταχυνθεί η ωρίμανση και αξιοποίηση των ακινήτων. Ο κανονισμός αναθέσεων του ΤΑΙΠΕΔ της παρ. 6 του άρθρου 8 του ν. 3986/2011 καταλαμβάνει και το παρόν άρθρο 5Γ, για την ωρίμανση και αξιοποίηση των α κ ιν ήτω ν.

Τέλος, το ΤΑΙΠΕΔ υποχρεούται να τηρεί Μητρώο Αξιοποίησης Ακινήτων για τα ακίνητα που αξιοποιεί, σύμφωνα με το άρθρο 5Γ, στο οποίο θα καταχωρίζονται οι διαδικασίες, η πορεία της ωρίμανσης ή αξιοποίησης, καθώς και τα στοιχεία και ειδικότερα χαρακτηριστικά των ακινήτων αυτών. Για λόγους διαφάνειας, λογοδοσίας και εκτίμησης της πορείας υλοποίησης της αξιοποίησης των ακινήτων του παρόντος άρθρου, προβλέπεται ότι, με βάση τα στοιχεία των φακέλων των ακινήτων και τα στοιχεία που είναι καταχωρισμένα στο Μητρώο, το Ταμείο υποβάλλει στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους έκθεση πεπραγμένων προς τον Υπουργό Οικονομικών. Ακολούθως, η έκθεση αυτή διαβιβάζεται από τον Υπουργό Οικονομικών προς το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής του άρθρου 7 του ν. 4622/2019 (Α’ 133), με σκοπό την ενημέρωση και τη μελλοντική αξιοποίηση των στοιχείων αυτών, στο πλαίσιο της διαμόρφωσης πολιτικών σε θέματα που αφορούν στην οικονομική και αναπτυξιακή πολιτική της χώρας.

Άρθρο 10

Προκειμένου για τη στήριξη δανειοληπτών, οι οποίοι πλήττονται από τις διαδοχικές αυξήσεις των επιτοκίων εξαίτίας της συσταλτικής νομισματικής πολιτικής, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα έθεσε ήδη σε εφαρμογή πρόγραμμα στήριξης για τους δανειολήπτες που εντάσσονται στην κατηγορία του ευάλωτου, σύμφωνα με τα κριτήρια που έχουν θεσπισθεί δυνάμει της υπ’ αρ. 71670/27.9.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Εσωτερικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Επικράτειας (Β’ 4500). Σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών, συμφωνήθηκε η αύξηση των εν λόγω κριτηρίων έτσι ώστε να επωφεληθούν του προγράμματος ακόμα περισσότεροι δανειολήπτες. Σκοπός της διάταξης είναι να θέσει τη νομοθετική εξουσιοδότηση, ώστε να καθορίζονται τα κριτήρια του οικονομικά ασθενέστερου δανειολήπτη για τη συμμετοχή του σε προγράμματα οικειοθελούς στήριξης πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, και να είναι δυνατή η επιβεβαίωση ύπαρξης των κριτηρίων αυτών μέσω πλατφορμών άντλησης δεδομένων του Δημοσίου.

Άρθρο 11

Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις καθίσταται αναγκαία η θέσπιση, πλέον των υφισταμένων, εναλλακτικών προϋποθέσεων για την υπαγωγή στην εξαιρετική διαδικασία της έκδοσης π.δ., με την οποία δίνεται παράταση τόσο στην προθεσμία διενέργειας πληρωμών, όσο και στην προθεσμία απόδοσης λογαριασμού των Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (Χ.Ε.Π.) συγκεκριμένων κατηγοριών δαπανών, δεδομένου ότι η παρέκκλιση από τον γενικό κανόνα γίνεται σε ειδικές περιπτώσεις, σαφώς ορισμένες από τον νομοθέτη. Ειδικότερα, η προτεινόμενη ρύθμιση για την υπαγωγή στην ανωτέρω εξαιρετική διαδικασία περιλαμβάνει, πέραν της υφιστάμενης περίπτωσης, δηλαδή, της ανάλωσης, μέρους του προϊόντος του Χ.Ε.Π. και άλλες δύο περιπτώσεις που αφορούν στην παραλαβή μέρους του αντικειμένου της δαπάνης, όπως υλικών ή παροχής υπηρεσιών, χωρίς την ταυτόχρονη καταβολή τιμήματος, καθώς και δαπάνες για προμήθειες υλικών και επισκευές που απορρέουν από συμβάσεις F.M.S. (Foreign Military Serveice) ή μέσω οίκων εξωτερικού, όπως σύμφωνα με συμβατικές υποχρεώσεις ή απαιτήσεις ξένων αρχών (Η.Π.Α.) που κατατίθενται σε λογαριασμό του ελληνικού Δημοσίου σε τράπεζα του εξωτερικού.
    

2. Γιατί αποτελεί πρόβλημα;

    
Άρθρο 1

Η ρύθμιση κρίνεται αναγκαία για την επίτευξη μισθολογικής εξομοίωσης, με δεδομένο ότι πρόκειται για υπαλλήλους, οι οποίοι παρέχουν τις ίδιες υπηρεσίες και ασκούν όμοια καθήκοντα με όσους υπηρετούσαν πριν την κρίσιμη ημερομηνία.

Άρθρο 2

Απαιτείται ειδική ρύθμιση, προκειμένου τα αναδρομικά αυτά να φορολογηθούν με παρακράτηση και εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης στο έτος που καταβάλλονται, και να αποφευχθεί η υποβολή τροποποιητικών φορολογικών δηλώσεων για προηγούμενα έτη.

Άρθρο 3

Η Οδηγία 92/83/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 19ης Οκτωβρίου 1992 για την εναρμόνιση των διαρθρώσεων των Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης που επιβάλλονται στην αλκοόλη και τα αλκοολούχα ποτά έχει ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο της χώρας με τα άρθρα 79 έως και 93 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265). Μετά την αναθεώρηση ορισμένων διατάξεων της ως άνω οδηγίας με την οδηγία (ΕΕ) 2020/1151 του Συμβουλίου της 29ης Ιουλίου 2020 και ειδικότερα της περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 23 αυτής, με τις οποίες παρέχεται στη χώρα μας η δυνατότητα εφαρμογής μειωμένων συντελεστών σε ορισμένες κατηγορίες προϊόντων, στις οποίες εμπίπτουν το ούζο, το τσίπουρο και η τσικουδιά, απαιτείται η τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 81 του ν. 2960/2001, προκειμένου να υπάρχει πλήρης ευθυγράμμιση της εθνικής νομοθεσίας με τις διατάξεις του αναθεωρημένου αυτού άρθρου της οδηγίας, όσον αφορά στη χρήση των αποστακτικών μηχανημάτων για την παρασκευή των ως άνω προϊόντων.

Η καταργούμενη εξουσιοδοτική διάταξη της παρ. 3 της προτεινόμενης διάταξης για την έκδοση κανονιστικής πράξης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (νυν Διοικητής Α.Α.Δ.Ε.) κρίνεται σκόπιμο να διαγράφει ως ανενεργή, καθώς ουδέποτε εκδόθηκε σχετική απόφαση, ενώ δεν καταλείπεται πεδίο προς ρύθμιση, καθώς, ζητήματα σχετικά με τα αποστακτικά μηχανήματα αλλά και τη βεβαίωση και είσπραξη του φόρου καλύπτονται από άλλες γενικότερες διατάξεις.

Άρθρο 5

Τα παραχωρούμενα ακίνητα (ΑΒΚ 685Θ, ΑΒΚ 619 και ΑΒΚ 705) βρίσκονται εντός των κτιριακών εγκαταστάσεων και του όμορου αύλειου χώρου του πρώην Κέντρου Προσωρινής Διαμονής Αϊτούντων Άσυλο Αλλοδαπών Λαυρίου, έχουν χαρακτηριστεί αμετάκλητα επικίνδυνα και κατεδαφιστέα και η έλλειψη διαχείρισης του Κέντρου

από επίσημο φορέα έχει δημιουργήσει πλήθος ζητημάτων, τα οποία ενισχύουν τον υψηλό βαθμό επικινδυνότητας αυτών. Ο Δήμος Λαυρεωτικής σκοπεύει να προβεί στην επισκευή των εν λόγω κτιριακών εγκαταστάσεων, προκειμένου να στεγαστούν σε αυτές υπηρεσίες οικονομικής διαχείρισης, κοινωνικής πρόνοιας, πολιτικής προστασίας, καθαριότητας και πρασίνου του Δήμου, ενώ δύο (2) από τα παραχωρούμενα ακίνητα (ΑΒΚ 619, ΑΒΚ 705) θα χρησιμοποιηθούν για τη στέγαση του κεντρικού κτιρίου – HUB του Γεωπάρκου Λαυρεωτικής, ενταγμένου στην UNESCO, ο οποίος θα είναι ένας χώρος πολιτισμού. Η αξιολογούμενη ρύθμιση είναι αναγκαία για λόγους άμεσης υλοποίησης της διαδικασίας παραχώρησης, με σκοπό την ταχεία επισκευή και αξιοποίηση των παραχωρούμενων ακινήτων από τον Δήμο Λαυρεωτικής.

Άρθρο 6

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση αντιμετωπίζεται το ζήτημα που έχει προκόψει σε πολλές Κτηματικές Υπηρεσίες της επικράτειας, λόγω της υποστελέχωσης και της σημαντικής έλλειψης σε ανθρώπινο δυναμικό, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τη μη ομαλή άσκηση των αρμοδιοτήτων των συγκεκριμένων υπηρεσιών. Με την εν λόγω ρύθμιση δίνεται η δυνατότητα της επέκτασης της χωρικής αρμοδιότητας μίας Κτηματικής Υπηρεσίας που βρίσκεται σε συγκεκριμένη περιφερειακή ενότητα σε έτερη περιφερειακή ενότητα για ορισμένο χρονικό διάστημα, με σκοπό την ενίσχυση και ομαλή λειτουργία της υπηρεσίας που ενισχύεται προσωρινά, εως ότου επιτευχθεί η πλήρης στελέχωσή της, είτε μέσω προσλήψεων είτε μέσω κινητικότητας.

Αρθρο 7

Το μέλος συνεταιρισμού φαρμακοποιών λόγω της υψηλής αξίας υποχρεωτικής μερίδας δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε ίσης αξίας προαιρετικές μερίδες, με αποτέλεσμα να μην προβαίνει σε απόκτηση αυτών και ταυτόχρονα να στερεί τον συνεταιρισμό από ρευστότητα που θα μπορούσε να προέλθει από τα ίδια τα μέλη του. Περαιτέρω, η απόκτηση περιουσιακών στοιχείων σημαντικής αξίας από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών έχει καταστήσει την ανάλογη εισφορά ιδιαίτερα υψηλή, ώστε να είναι απαγορευτική η είσοδος νέων μελών στον συνεταιρισμό.

Άρθρα 8 και 9

Οι υφιστάμενες διαδικασίες αξιοποίησης των ακινήτων που ανήκουν στην ιδιωτική περιουσία φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, κατά την έννοια του άρθρου 14 παρ. 1 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) και των λοιπών θυγατρικών εταιρειών του χαρτοφυλακίου της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας ΑΕ (ΕΕΣΥΠ) του τέταρτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 188 του ν. 4389/2016 δεν επιτρέπουν πάντοτε την άμεση υλοποίηση του σχεδίου αξιοποίησης των ακινήτων αυτών, κυρίως λόγω καθυστερήσεων και χρονοβόρων διοικητικών διαδικασιών, ως προς την ανάθεση και εκτέλεση των σχετικών συμβάσεων. Για τον σκοπό αυτό, δίνεται η δυνατότητα στους ανωτέρω φορείς, εφόσον το επιθυμούν, να προβούν στην αξιοποίηση ακινήτων που ανήκουν στην ιδιωτική τους περιουσία, μέσω της Μονάδας Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας του ΤΑΙΠΕΔ, η οποία θα αναλαμβάνει τη διαδικασία ωρίμανσης και διενέργειας διαγωνιστικών διαδικασιών, σύμφωνα με το αίτημα και το σχέδιο αξιοποίησης του ενδιαφερομένου φορέα.

Επίσης μαίνεται ότι το ΤΑΙΠΕΔ δύναται να αναλαμβάνει τη διενέργεια των ως άνω διαδικασιών, εφόσον δεν επιθυμούν οι ως άνω φορείς να αναλάβουν οι ίδιοι την διαδικασία αξιοποίησης των εν λόγω ακινήτων.

Η Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας του Ταμείου αναλαμβάνει τη διαδικασία ωρίμανσης και διενέργειας διαγωνιστικών διαδικασιών αξιοποιώντας τα στελέχη και την τεχνογνωσία που έχει αναπτύξει καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας της ως αυτοτελούς μονάδας του Ταμείου, προκειμένου να συνεπικουρεί τους Φορείς Γενικής Κυβέρνησης, τις λοιπές θυγατρικές της ΕΕΣΥΠ, καθώς και τους Φορείς Γενικής Κυβέρνησης, στους οποίους έχουν παραχωρηθεί ακίνητα, στην αξιοποίηση της ιδιωτικής τους περιουσίας.

Η διαδικασία αυτή ορίζεται συμπληρωματικά σε σχέση με τη διαδικασία ένταξης στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας του ν. 4799/2021 (Α’ 78), για τους κυρίους ακινήτων ή τους κατά κυριότητα παραχωρησιούχους ακινήτων, που δεν δύνανται να υπαγάγουν την αξιοποίηση των ακινήτων τους στο Πρόγραμμα του ν. 4799/2021 (Α’ 78).

Επισημαίνεται ότι ειδικά στις περιπτώσεις που υφίσταται κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμιμη κατά κυριότητα παραχώρηση ακινήτου της ιδιωτικής περιουσίας φορέων της Κεντρικής Διοίκησης σε Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, η οποία δεν έχει ανακληθεί σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 12 του ν. 5006/2022 (Α’ 239), η ανάθεση στο Ταμείο πρέπει να αφορά αποκλειστικά την επιτέλεση του σκοπού της υφιστάμενης παραχώρησης. Στην προκειμένη περίπτωση και εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις της προτεινόμενης ρύθμισης, ο παραχωρησιούχος του ακινήτου της υποπερ. γγ’ της περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3986/2011 αναλαμβάνει να εκκινήσει τη σχετική διαδικασία για τη σύναψη της σύμβασης και επωμίζεται το σχετικό κόστος των αρμοδιοτήτων ωρίμανσης ή/και διενέργειας διαγωνισμών που ανατίθενται στο Ταμείο.

Άρθρο 10

Η αξιολογούμενη ρύθμιση κρίνεται απαραίτητη, προκειμένου να είναι εφικτός ο αντικειμενικός καθορισμός των προϋποθέσεων υπαγωγής των οφειλετών σε προγράμματα οικειοθελούς στήριξης εκ μέρους των πιστωτικών και των χρηματοδοτικών ιδρυμάτων και η χρήση των υποδομών του Δημοσίου (όπως είναι οι ψηφιακές πλατφόρμες) για την άντληση των δεδομένων αυτών.

Άρθρο 11

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος Δημοσιονομικού Κανονισμού (άρθρο 100 ν. 4270/2014), χρηματικά εντάλματα προπληρωμής (ΧΕΠ) εκδίδονται μόνο «για πραγματοποίηση δαπανών, που λόγω της φύσεώς τους ή λόγω επείγουσας υπηρεσιακής ανάγκης, είναι δυσχερής η τήρηση των διατυπώσεων που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις για τη δικαιολόγησή τους». Η τήρηση της ανωτέρω προϋπόθεσης και συνεπώς η απόφαση για την έκδοση του ΧΕΠ έγκειται στην αρμοδιότητα του Διατάκτη καί είναι κατ’ εξοχήν πράξη οικονομικής διαχείρισης.

Επίσης, με τις διατάξεις των άρθρων 102, παρ. 1 και 103, παρ. 1 και 2 του ν. 4270/2014 (Α.143), ο υπόλογος μπορεί να πραγματοποιεί πληρωμές σε βάρος του προϊόντος του Χ.Ε.Π. μέχρι την ημερομηνία απόδοσης λογαριασμού και σε καμία περίπτωση πέραν της 31ης Δεκεμβρίου του έτους έκδοσής του. Η προθεσμία απόδοσης λογαριασμού δεν μπορεί να ορισθεί πέραν του ενός (1) μηνός από τη λήξη του οικονομικού έτους έκδοσής του. Με προεδρικό διάταγμα, το οποίο «εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Οικονομικών, δύναται να προβλέπονται εξαιρέσεις μόνο για τις προμνησθείσες διατάξεις».

Η υπαγωγή στην ανωτέρω εξαιρετική διαδικασία προϋποθέτει τη διενέργεια πληρωμών, εν όλο ή εν μέρει, από το προϊόν ΧΕΠ μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους έκδοσής του. Παράλληλα, επί τη βάσει του π.δ. 97/2011, που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση των προϊσχυουσών διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 41 του ν. 2362/1995 (Α’247), περί Δημοσίου Λογιστικού και εξακολουθεί να ισχύει, δυνάμει της μεταβατικής διάταξης του άρθρου 177 του ν. 4270/2014, επιχειρείται ο κανονιστικός καθορισμός των κατηγοριών δαπανών των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης, για τις οποίες επιτρέπεται παράταση της προθεσμίας απόδοσης λογαριασμού ΧΕΠ και της προθεσμίας διενέργειας πληρωμών από το προϊόν αυτών. Ορίζεται, εν προκειμένω, εξαιρετική διαδικασία, κατά την οποία δύναται, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, η οποία εκδίδεται ύστερα από πλήρως αιτιολογημένη πρόταση του οικείου Διατάκτη και εισήγηση του ΠΟΥ, ή με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας, να παρατείνεται η προθεσμία απόδοσης λογαριασμού ΧΕΠ για τις διαλαμβανόμενες κατηγορίες δαπανών (ΣτΕ ΠΕ 273/2011), προκειμένου να ολοκληρωθούν οι παραδόσεις και οι διαδικασίες. Ο όρος «πλήρως» καθορίζει την ένταση της έρευνας, που επιτάσσει η διοίκηση κατά τον χειρισμό της υπόθεσης και της επεξεργασίας των πραγματικών δεδομένων. Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης των πληρωμών αυτών έως την 31η Δεκεμβρίου, δύναται, τηρουμένων των όρων και προϋποθέσεων του π.δ. 97/2011 και κατόπιν έκδοσης της σχετικής υπουργικής απόφασης, να διενεργούνται πληρωμές και μετά την προαναφερόμενη ημερομηνία.

Με τις πρστεινόμενες ρυθμίσεις καθίσταται αναγκαία η θέσπιση, πλέον των υφισταμένων, εναλλακτικών προϋποθέσεων για την υπαγωγή στην εξαιρετική διαδικασία του ανωτέρω π.δ., με την οποία δίνεται παράταση, τόσο στην προθεσμία διενέργειας πληρωμών όσο και στην προθεσμία απόδοσης λογαριασμού των ΧΕΠ συγκεκριμένων κατηγοριών δαπανών, δεδομένου ότι η παρέκκλιση από τον γενικό κανόνα γίνεται σε ειδικές περιπτώσεις, σαφώς ορισμένες από τον νομοθέτη.

Ειδικότερα η προτεινόμενη ρύθμιση για την υπαγωγή στην ανωτέρω εξαιρετική διαδικασία, περιλαμβάνει πέραν της υφιστάμενης περίπτωσης, ήτοι της ανάλωσης, μέρους του προϊόντος του Χ.Ε.Π. και άλλες δύο περιπτώσεις που αφορούν την παραλαβή μέρους του αντικειμένου της δαπάνης (υλικών ή παροχής υπηρεσιών) χωρίς την ταυτόχρονη καταβολή τιμήματος, καθώς και δαπάνες για προμήθειες υλικών και επισκευές που απορρέουν από συμβάσεις F.M.S. (Foreign Military Serveice) ή μέσω οίκων εξωτερικού, όπως σύμφωνα με συμβατικές υποχρεώσεις ή απαιτήσεις ξένων αρχών (Η.Π.Α.) που κατατίθενται σε λογαριασμό του ελληνικού Δημοσίου σε τράπεζα του εξωτερικού.

Επιπλέον, οι πρστεινόμενες ρυθμίσεις αποσκοπούν στην αποφυγή: α) δημιουργίας αναξιοπιστίας και αρνητικού κλίματος για τη συναλλακτική δυνατότητα της χώρας στις διεθνείς συναλλαγές και β) επιβολής ρητρών και τόκων λόγω μη έγκαιρης αποπληρωμής των συμβατικών υποχρεώσεων που δημιουργούν επιπλέον και απρόβλεπτο κόστος στην εκτέλεση του Κρατικού Προϋπολογισμού.

3. Ποιους φορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αφορά;

Άρθρο 1

Άμεσα αφορά τους υπαλλήλους με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που έχουν διοριστεί ή μεταταχτεί μετά την 1η. 11.2011 και έως την 31η.3.2023, στις υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών και των εποπτευόμενων από αυτό νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.), της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου, της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, το διοικητικό προσωπικό του Ελεγκτικού Συνεδρίου και του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, καθώς επίσης και το προσωπικό των Ειδικών Υπηρεσιών του ν. 4314/2014 (Α’ 265) και του ν. 4914/2022 (Α’ 61) και της Κεντρικής Υπηρεσίας της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Μ.Ο.Δ. Α.Ε.).

Άρθρο 2

Αφορά στους μερισματούχους των Μετοχικών Ταμείων Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας.

Άρθρο 3

Η συγκεκριμένη ρύθμιση αφορά στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο παραγωγής και εμπορίας προϊόντων ούζου, τσίπουρου και τσικουδιάς, προϊόντα στα οποία, βάσει του άρθρου 79 του ν. 2960/2001, επιβάλλεται Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης σύμφωνα με το άρθρο 53 του ιδίου νόμου.

Άρθρο 5

Αφορά στον Δήμο Λαυρεωτικής και τους δημότες του.

Άρθρο 6

Αφορά στις Κτηματικές Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών της Γενικής Γραμματείας Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών.

Άρθρο 7

Αφορά στους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών.

Άρθρα 8 και 9

Αφορά στο «ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.» (ΤΑΙΠΕΔ), τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, κατά την έννοια του άρθρου 14 παρ.

1 του ν. 4270/2014 (A’ 143), τις λοιπές θυγατρικές εταιρείες του χαρτοφυλακίου της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας ΑΕ (ΕΕΣΥΠ) του τέταρτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 188 του ν. 4389/2016, εξαιρούμενων των άμεσων θυγατρικών εταιρειών της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας ΑΕ (ΕΕΣΥΠ) των περ. α, β και γ της παρ. 1 του ίδιου άρθρου και τους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης που έχουν παραχωρήσει ακίνητο της ιδιωτικής τους περιουσίας προς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης κατά κυριότητα και η παραχώρηση αυτή είναι ακόμα ενεργή κατά την έναρξη ισχύος του νόμου και δεν έχει ανακληθεί δυνάμει του άρθρου 12 του ν. 5006/2022 (Α’ 239).

Άρθρο 10

Αφορά στους δανειολήπτες που θα κριθούν ως οικονομικά ασθενέστεροι με σκοπό την ένταξή τους σε προγράμματα οικειοθελούς στήριξης πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων.

Άρθρο 11

Αφορά στις υπηρεσίες της κεντρικής διοίκησης που διενεργούν πληρωμές.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο

1 Επέκταση προσωπικής διαφοράς σε υπαλλήλους

1. Η προσωπική διαφορά της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 4354/2015 (A’ 176), όπως διαμορφώθηκε κατ’ εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4024/2011 (A’ 226), χορηγείται, από 1ης.4.2023, σε όλους τους υπαλλήλους με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, συμπεριλαμβανομένων των αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.), που έχουν διοριστεί ή μεταταχθεί μετά την 1η.11.2011 και έως την 31η.3.2023, στις υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών και των εποπτευομένων από αυτό νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.), της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου, της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.), του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, καθώς επίσης και στο διοικητικό προσωπικό του Ελεγκτικού Συνεδρίου και του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

2. Η προσωπική διαφορά της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 4354/2015, όπως διαμορφώθηκε κατ’ εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4024/2011 καί της παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 4205/2013 (Α’242) χορηγείται, από 1ης.4.2023, με τον ίδιο τρόπο υπολογισμού, στους υπαλλήλους των Ειδικών Υπηρεσιών του ν. 4314/2014 (Α’265) και του ν. 4914/2022 (Α’ 61) και της Κεντρικής Υπηρεσίας της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Μ.Ο.Δ. Α.Ε.) με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ανεξαρτήτως ειδικότητας και κλάδου, που έχουν διοριστεί ή μεταταχθεί μετά την 1η.11.2011 και έως την 31η.3.2023.

3. Για τους σκοπούς του παρόντος και για τον υπολογισμό της προσωπικής διαφοράς των παρ.1 και 2 εφαρμόζονται αναλογικά τα άρθρα 28 και 29 του ν. 4024/2011, όπως ίσχυαν πριν την κατάργησή τους, καθώς και τα άρθρα 26 και 27 του ν. 4354/2015, χωρίς να είναι δυνατός ο υπολογισμός πλασματικού χρόνου για την περαιτέρω μισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων της παρ. 1 και χωρίς να είναι δυνατή η αναδρομική λήψη διαφοράς αποδοχών για το χρονικό διάστημα πραγματικής υπηρεσίας πριν την 31η.03.2023.

4. Η παραπάνω προσωπική διαφορά συμψηφίζεται με κάθε άλλη προσωπική διαφορά που είχε χορηγηθεί στους εν λόγω υπαλλήλους δυνάμει άλλων διατάξεων.

5. Το παρόν δεν έχει εφαρμογή στους υπαγόμενους στην υποπαρ. ΙΔ.3 της παρ. ΙΔ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (A’ 107), στο άρθρο 188 του ν. 4261/2014 (A’ 107), στο άρθρο 14 του ν. 4350/2015 (Α* 161) και στο άρθρο 45 του ν. 4569/2018 (ΑΊ79).

Άρθρο 2

Φορολόγηση αναδρομικών εξαιτίας της κατάργησης των μειώσεων ν. 4093/2012 για τα Μετοχικά Ταμεία Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας και τους οικείους Ειδικούς Κλάδους
Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 60 ν. 4172/2013

Στην παρ. 4 του άρθρου 60 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α’ 167), προστίθενται εδάφια τέταρτο και πέμπτο, και η παρ. 4 διαμορφώνεται ως εξής:

«4. Στα εισοδήματα από μισθωτή εργασία και συντάξεις που καταβάλλονται αναδρομικά, σύμφωνα με το άρθρο 12, καθώς και στις πρόσθετες αμοιβές που δεν συμπεριλαμβάνονται στις τακτικές αποδοχές διενεργείται παρακράτηση με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) στο καταβαλλόμενο ποσό ανεξάρτητα από το έτος στο οποίο ανάγονται για να φορολογηθούν τα εισοδήματα αυτά.

Ειδικά, στις καθαρές αμοιβές που καταβάλλονται σε αμειβόμενους με ημερομίσθιο, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες ορισμένου χρόνου αλλά διάρκειας μικρότερης από ένα έτος, καθώς και σε ξεναγούς που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 1545/1985, διενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%.).

Εξαιρετικά, στα εφάπαξ χρηματικά ποσά που καταβάλλονται στους δικαιούχους του εφάπαξ χρηματικού ποσού των άρθρων 10 έως και 15 του ν. 4575/2018 (Α’ 192), μετά την παρακράτηση με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) που ορίζεται από τις διατάξεις της παραγράφου αυτής, εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων για τα εισοδήματα αυτά, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α.

Τα αναδρομικά ποσά, τα οποία προκύπτουν από την 1η.1.2021, μετά την κατάργηση των μειώσεων που είχαν επιβληθεί, σύμφωνα με την υποπαρ. Β.3 της παρ. Β’ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222), στα μερίσματα και στην οικονομική ενίσχυση, που κατέβαλαν στους μερισματούχους τους, τα Μετοχικά Ταμεία Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας και οι Ειδικοί Κλάδοι Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 34 του ν. 5018/2023 (Α’25), φορολογούνται εντός του έτους που καταβάλλονται. Κατά την καταβολή τους διενεργείται παρακράτηση με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) και με την παρακράτηση αυτή εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων για τα εισοδήματα αυτά.».

Άρθρο 3

Διευκρίνιση ως προς την παραγωγή ούζου, τσίπουρου και τσικουδιάς με άμβικες ασυνεχούς λειτουργίας – Αντικατάσταση παρ. 3 άρθρου 81 Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα Η παρ. 3 του άρθρου 81 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265) αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Εφαρμόζεται συντελεστής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) αιθυλικής αλκοόλης, μειωμένος κατά πενήντα τοις εκατό (50%), έναντι του ισχύοντος κανονικού συντελεστή: α) στην αιθυλική αλκοόλη για την παρασκευή ούζου. Στο ούζο, η αιθυλική αλκοόλη ή μέρος αυτής έχει αρωματιστεί με απόσταξη σε παραδοσιακούς χάλκινους άμβικες ασυνεχούς λειτουργίας με χωρητικότητα έως χίλια (1.000) λίτρα.

β) στο τσίπουρο ή στην τσικουδιά. Η παραγωγή του τσίπουρου ή της τσικουδιάς πραγματοποιείται με απόσταξη σε παραδοσιακούς άμβικες ασυνεχούς λειτουργίας.

Ο μειωμένος συντελεστής καθορίζεται σε χίλια διακόσια είκοσι πέντε (1.225) ευρώ, ανά εκατόλιτρο, άνυδρης αιθυλικής αλκοόλης.».

Άρθρο 5
Παραχώρηση κυριότητας δημοσίων κτημάτων στον Δήμο Λαυρεωτικής

1. Παραχωρείται, άνευ ανταλλάγματος, στον Δήμο Λαυρεωτικής της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, η κυριότητα των δημοσίων κτημάτων, Γενικού Βιβλίου Καταγραφής της Κτηματικής Υπηρεσίας Αθηνών Ανατολικής Αττικής, α) ΑΒΚ 685Θ, εμβαδού δύο χιλιάδων τριακοσίων τεσσάρων και εξήντα τεσσάρων τετραγωνικών μέτρων (2.304,64 τ.μ.) με ΚΑΕΚ 050790824001, β) ΑΒΚ 619, εμβαδού εξακοσίων τριάντα και τριάντα έξι τετραγωνικών μέτρων (630,36 τ.μ.) με ΚΑΕΚ 050790818007, και γ) ΑΒΚ 705, εμβαδού οκτακόσιων δύο και ογδόντα τριών τετραγωνικών μέτρων (802,83 τ.μ.), με ΚΑΕΚ 050790818008, που βρίσκονται στον Δήμο Λαυρεωτικής της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, με τα συστατικά και τα παραρτήματά τους,

όπως αυτά εμφαίνονται στο απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος κλίμακας 1:500, το οποίο επισυνάπτεται στον παρόντα ως Παράρτημα I, για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Λαυρεωτικής.

2. Το δημοτικό συμβούλιο του δήμου της παρ. 1 αποφασίζει την αποδοχή της παραχώρησης των ακινήτων της παρ. 1 και την καταχώριση αυτής στο αρμόδιο υποθηκοφυλακείο και κτηματολογικό γραφείο, αντίστοιχα. Το απόσπασμα της απόφασης του δημοτικού συμβουλίου, στο οποίο περιγράφονται τα ακίνητα που παραχωρούνται και το δικαίωμα του δήμου της παρ. 1 επ’ αυτών, καθώς και όσα στοιχεία προ βλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, αποτελούν τον τίτλο για τη μεταγραφή της παραχώρησης των ακινήτων στο αρμόδιο υποθηκοφυλακείο και κτηματολογικό γραφείο, αντίστοιχα.

3. Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία αποτελεί τίτλο μεταγραφής στο αρμόδιο υποθηκοφυλακείο και κτηματολογικό γραφείο, αντίστοιχα, ανακαλείται η παραχώρηση της κυριότητας των ακινήτων της παρ. 1, εάν αυτά δεν χρησιμοποιηθούν εντός πενταετίας από την έναρξη ισχύος του παρόντος, για τους σκοπούς για τους οποίους παραχωρούνται, καθώς και για καθυστέρηση, ματαίωση ή πλημμελή εκπλήρωση του σκοπού της παραχώρησης, αλλαγή της προβλεπόμενης χρήσης, για λόγους ανωτέρας βίας ή για σπουδαίο λόγο.

Άρθρο 6
Επέκταση χωρικής αρμοδιότητας των Κτηματικών Υπηρεσιών – Εξουσιοδοτική διάταξη

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών δύναται να επεκτείνεται, για διάστημα το οποίο δεν υπερβαίνει το ένα (1) έτος, η χωρική αρμοδιότητα των Κτηματικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών της Γενικής Γραμματείας Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών σε έτερη περιφερειακή ενότητα, προκειμένου να αντιμετωπισθούν σοβαρές και επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες.


Άρθρο 7
Ρυθμίσεις για τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών -Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 3 και παρ. 3 άρθρου 4 ν. 1667/1986

1. Στην παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 1667/1986 (Α’ 196) προστίθεται πέμπτο εδάφιο και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Το καταστατικό μπορεί να επιτρέπει την απόκτηση από κάθε συνεταίρο έως πέντε προαιρετικών μερίδων, εκτός από την υποχρεωτική μερίδα. Προκειμένου για καταναλωτικούς συνεταιρισμούς, το καταστατικό μπορεί να επιτρέπει την απόκτηση από κάθε συνεταίρο μέχρι εκατό προαιρετικών μερίδων, για μεταφορικούς ναυτιλιακούς συνεταιρισμούς μέχρι το 1% του συνόλου των συνεταιριστικών μερίδων, για πιστωτικούς συνεταιρισμούς μέχρι χιλίων πεντακοσίων και μίας προαιρετικών μερίδων και για πιστωτικούς συνεταιρισμούς που λειτουργούν ως πιστωτικά ιδρύματα το καταστατικό μπορεί να επιτρέπειτην απόκτηση από κάθε συνεταίρο απεριόριστου αριθμού προαιρετικών μερίδων. Επιτρέπεται επίσης να ορίζει, χωρίς περιορισμό, τον αριθμό των προαιρετικών μερίδων που μπορεί να αποκτήσουν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Η αξία κάθε προαιρετικής μερίδας είναι ίση με την αξία της υποχρεωτικής. Προκειμένου για συνεταιρισμούς φαρμακοποιών, το καταστατικό μπορεί να επιτρέπει στο μέλος να αποκτήσει προαιρετικές μερίδες, η αξία καθεμίας έκτων οποίων μπορεί να διαφέρει από την

αξία της υποχρεωτικής συνεταιριστικής μερίδας της παρ. 1 του άρθρου 3, υπό την επιφύλαξη ότι η συνολική αξία του συνόλου των προαιρετικών μερίδων, τις οποίες κατέχει το μέλος, δεν υπερβαίνει το πενταπλάσιο της αξίας της υποχρεωτικής συνεταιριστικής μερίδας της παρ.1 του άρθρου 3.».

2. Στο τρίτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 1667/1986, προστίθενται οι λέξεις «και συνεταιρισμούς φαρμακοποιών», καί η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Κάθε νέος συνεταίρος υποχρεούται να καταβάλει, εκτός από το ποσό της μερίδας του καί εισφορά ανάλογη προς την καθαρή περιουσία του συνεταιρισμού, όπως αυτή προκύπτει από τον ισολογισμό της τελευταίας χρήσης. Η εισφορά αυτή φέρεται σε ειδικό αποθεματικό. Προκειμένου για καταναλωτικούς συνεταιρισμούς και συνεταιρισμούς φαρμακοποιών το καταστατικό μπορεί να ορίζει καταβολή μικρότερης εισφοράς. Το καταστατικό μπορεί να ορίζει ότι ol συνεταίροι υποχρεούνται να καταβάλουν ορισμένο χρηματικό ποσό για την κάλυψη ζημιών του συνεταιρισμού. Το ποσό αυτό καταβάλλεται όταν το αποθεματικό είναι ανεπαρκές για την κάλυψη ζημιών και ύστερα από απόφαση της γενικής συνέλευσης.

Προκειμένου για πιστωτικούς συνεταιρισμούς του παρόντος νόμου, που έχουν λάβει άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ως πιστωτικό ίδρυμα, κατόπιν έγκρισης από την Τράπεζα της Ελλάδος, σύμφωνα με το ν. 3601/2007, κάθε νέος συνεταίρος υποχρεούται κατά την είσοδο του να καταβάλει, εκτός από το ποσό της μερίδας του, και εισφορά ανάλογη προς την καθαρή περιουσία του συνεταιρισμού, όπως αυτή προκύπτει από τον ισολογισμό της τελευταίας, ελεγμένης από νόμιμο ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο χρήσης και με μέθοδο αποτίμησης η οποία αναφέρεται στο καταστατικό, στο οποίο προβλέπεται επίσης ότι ο υπολογισμός της τυχόν υπεραξίας πιστοποιείται από νόμιμο ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο.

Ο συνεταίρος έχει υποχρέωση να συμμετέχει και να συνεργάζεται στη λειτουργία του συνεταιρισμού και να μην προβαίνει σε ενέργειες που βλάπτουν τα συμφέροντα του συνεταιρισμού.»

Άρθρο 8
Διεύρυνση του σκοπού του ΤΑΙΠΕΔ – Τροποποίηση παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 του ν. 3986/2011

Στο άρθρο 1 του ν. 3986/2011 (Α’ 152) επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

1. Στην παρ. 1 προστίθεται περ. γ’, περί διεύρυνσης του σκοπού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.», και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.» (Ταμείο). Το Ταμείο έχει σκοπό:

α) Την αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου, καθώς καί περιουσιακών στοιχείων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.) ή δημοσίων επιχειρήσεων των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει, άμεσα ή έμμεσα, στο Δημόσιο ή σε ν.π.δ.δ., όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 5, σύμφωνα με τις επικρατούσες συνθήκες της αγοράς και με εγγυήσεις πλήρους διαφάνειας, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι των εσόδων. Τα περιουσιακά στοιχεία μεταβιβάζονται στο Ταμείο, σύμφωνα με τις επόμενες διατάξεις.

β) Την ωρίμανση Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας που έχουν ενταχθεί στο «Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας» (Πρόγραμμα) του ν. 4799/2021 (A’ 78), σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 5Β, τη διενέργεια των σχετικών διαγωνιστικών διαδικασιών και την παρακολούθηση της εκτέλεσης των έργων που ανατίθενται στο πλαίσιο αυτών. Κατά την επιδίωξη του σκοπού του Ταμείου λαμβάνεται μέριμνα για τη συμβολή του στην επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και των 17 Παγκόσμιων Στόχων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (SDGs).»

γ) Την ωρίμανση και τη διενέργεια διαγωνιστικών διαδικασιών, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 5Γ, για την αξιοποίηση ακινήτων, τα οποία ανήκουν στην ιδιωτική περιουσία:

γα) των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, κατά την έννοια της περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143),

γβ) των λοιπών θυγατρικών εταιρειών του χαρτοφυλακίου της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας ΑΕ (ΕΕΣΥΠ) του τέταρτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 188 του ν. 4389/2016 (Α’ 94), με την εξαίρεση των άμεσων θυγατρικών εταιρειών της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας ΑΕ (ΕΕΣΥΠ) των περ. α’, β’ και γ’ της παρ. 1 του ίδιου άρθρου,

γγ) φορέων της Κεντρικής Διοίκησης και έχουν παραχωρηθεί κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας και με την επιφύλαξη του άρθρου 12 του ν. 5006/2022 (Α’ 239), κατά κυριότητα, σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, κατά την έννοια της περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014, εφόσον η ανάθεση στο Ταμείο αποσκοπεί αποκλειστικά στην επιτέλεση του σκοπού της παραχώρησης και υπό τον όρο ότι κατά τον χρόνο υπογραφής της σύμβασης της παρ. 1 του άρθρου 5Γ:

α) δεν έχει ανακληθεί η παραχώρηση και

β) υφίσταται σχετική έγκριση του φορέα της Κεντρικής Διοίκησης, ο οποίος προέβη στην παραχώρηση.».

2. Προστίθεται παρ. 2Α, ως εξής:

«2Α. Η παρ. 2 δεν εφαρμόζεται ως προς τον σκοπό των περ. β) και γ) της παρ. 1.».

Άρθρο 9
Ωρίμανση και διενέργεια διαδικασιών για την αξιοποίηση ακινήτων – Προσθήκη άρθρου 5Γ στον ν. 3986/2011

Στον ν. 3986/2011 (A’ 152), προστίθεται άρθρο 5Γ ως εξής:

«Άρθρο 5Γ
Ωρίμανση και διενέργεια διαδικασιών για την αξιοποίηση ακινήτων

1. Το ΤΑΙΠΕΔ, μέσω της Μονάδας Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας, δύναται να ορίζεται ως φορέας ωρίμανσης ή διενέργειας διαγωνισμών για την αξιοποίηση ακινήτων της περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 1, τα οποία παραμένουν στην ιδιοκτησία των οικείων φορέων, σύμφωνα με το παρόν και τους όρους της σύμβασης, η οποία συνάπτεται μεταξύ του ΤΑΙΠΕΔ και του κυρίου του ακινήτου ή του παραχωρησιούχου ακινήτου της υποπερ. γγ’ της περ. γ’ της παρ. 1 του ίδιου άρθρου.

2. Η διαδικασία εκκινεί, κατόπιν υποβολής αιτήματος προς το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ από τον κύριο του ακινήτου ή τον παραχωρησιούχο ακινήτου της υποπερ. γγ’ της περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 1, για ένα ή περισσότερα ακίνητα. Το αίτημα περιλαμβάνει ενδεικτικά την περιγραφή του ακινήτου, τον σκοπό και τον τρόπο της αξιοποίησης, τα στάδια και το ειδικότερο περιεχόμενο της ανάθεσης προς το ΤΑΙΠΕΔ. Στην περίπτωση αυτή, για την ανάθεση απαιτείται έγκριση του αιτήματος από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ. Η ανάθεση ισχύει από την υπογραφή της σύμβασης μεταξύ του ΤΑΙΠΕΔ και του κυρίου του ακινήτου ή του παραχωρησιούχου ακινήτου της υποπερ. γγ’ της περ. γ’ της παρ. 1 του ίδιου άρθρου, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 5Β, η οποία εφαρμόζεται αναλογικά, και υπό τους όρους που προβλέπονται στη σύμβαση αυτή.

3. Το συνολικό κόστος των αρμοδιοτήτων ωρίμανσης ή διενέργειας διαγωνισμών, οι οποίοι ανατίθενται στο Ταμείο και υπάγονται στην περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 1, καλύπτεται πλήρως από τον κύριο του ακινήτου ή τον παραχωρησιούχο ακινήτου της υποπερ. γγ’ της περ. γ’ της παρ. Ιτου ίδιου άρθρου. Κατά τα λοιπά, ως προς τη σύμβαση και τις αρμοδιότητες του Ταμείου εφαρμόζεται αναλογικά το άρθρο 5Β.

4. Για την ωρίμανση και την αξιοποίηση των ακινήτων του παρόντος, εφαρμόζονται αναλογικά η παρ. 6 του άρθρου 8 και η παρ. 3 του άρθρου 127 του ν. 4799/2021 (Α’ 78).

5. Το ΤΑΙΠΕΔ υποχρεούται να τηρεί Μητρώο Αξιοποίησης Ακινήτων, στο οποίο καταχωρίζονται οι διαδικασίες, η πορεία της ωρίμανσης ή αξιοποίησης, καθώς και τα στοιχεία και ειδικότερα χαρακτηριστικά των ακινήτων του παρόντος. Με βάση τα στοιχεία των φακέλων των ακινήτων και τα στοιχεία που είναι καταχωρισμένα στο Μητρώο, το Ταμείο υποβάλλει, στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους, έκθεση πεπραγμένων προς τον Υπουργό Οικονομικών. Ακολούθως, ο Υπουργός Οικονομικών διαβιβάζει την έκθεση πεπραγμένων προς το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής του άρθρου 7 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

Άρθρο 10
Ένταξη οφειλετών σε προγράμματα οικειοθελούς στήριξης πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών δύνανται να προβλέπονται τα κριτήρια καθορισμού των οικονομικά ασθενέστερων οφειλετών, προκειμένου για την ένταξή τους σε προγράμματα οικειοθελούς στήριξης πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων. Εφόσον η διαπίστωση πλήρωσης των κριτηρίων αυτών γίνεται μέσω ψηφιακής πλατφόρμας ηλεκτρονικής υποβολής και διαχείρισης αιτήσεων του Δημοσίου, η υποβολή της αίτησης του παρόντος συνεπάγεται αυτοδίκαια την άρση του απορρήτου των τραπεζικών καταθέσεων του άρθρου 1 του ν.δ. 1059/1971 (Α’ 270) και του φορολογικού απορρήτου του άρθρου 17 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022, Α’ 206) για τον έλεγχο της πλήρωσης των κριτηρίων αυτών, καθώς και την παροχή πρόσβασης στα πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα για επεξεργασία και διασταύρωση των δεδομένων που περιλαμβάνονται στην αίτηση, η οποία υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης για την ακρίβεια και την πληρότητα του περιεχομένου και των εγγράφων που υποβάλλονται.