Φορολογικά

ΣτΕ – Προδικαστικό ερώτημα για το εάν η εξέταση τραπεζικών λογαριασμών αποτελεί συμπληρωματικό στοιχείο για επανέλεγχο περαιώσεων ν. 3296/2004

07/04/2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 47-49
ΑΘΗΝΑ 105-64
ΤΜΗΜΑ Β’

—————
Αριθ. καταθέσεως: 607,608/2023

Ο Πρόεδρος του Β’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας

Ενόψει: α) της καταθέσεως ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών των εφέσεων της ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ) κατά του ……….. και β) των εκδοθεισών επί των εφέσεων αυτών υπ’ αριθμ. 35 και 36/2023 αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, με τις οποίες διατυπώθηκε κατ ́ εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 1 παρ. 2 του Ν. 3900/2010, το ακόλουθο προδικαστικό ερώτημα: «εάν η εξέταση των δεδομένων των τραπεζικών λογαριασμών των φορολογούμενων αποτελεί συμπληρωματικό στοιχείο, κατά την έννοια του άρθρου 68 παρ. 2 περ. α’ του ν. 2238/1994 το οποίο και εφαρμόζεται δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 3296/2004, που επιτρέπει τον επανέλεγχο από την αρμόδια αρχή της ακρίβειας φορολογικών δηλώσεων που έχουν περαιωθεί ως ειλικρινείς, δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 13-17 του τελευταίου αυτού νόμου και την έκδοση συμπληρωματικής πράξης προσδιορισμού φόρου (ήδη πράξης διορθωτικού προσδιορισμού του άρθρου 72 παρ. 1 ν. 4174/2013, ΦΕΚ Α’ 170)».

Εισάγουμε τις πιο πάνω εφέσεις στην επταμελή σύνθεση του Β’ Τμήματος, σύμφωνα με τα άρθρα 14 παρ. 5, 20 και 21 του Π.Δ. 18/1989 “Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων για το Συμβούλιο της Επικρατείας”, λόγω σπουδαιότητας.

Ορίζουμε δικάσιμο, την 7η Ιουνίου 2023, ημέρα Τετάρτη ώρα 9:30 π.μ., με εισηγητή την Πάρεδρο Φλίγγου Γεωργία.

Παραγγέλλουμε να ανακοινωθεί στον εισηγητή η δικογραφία και να κοινοποιηθούν αντίγραφα της παρούσας πράξεως: 1) στην ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ και 2) στον δικηγόρο ………, ως πληρεξούσιο του εφεσιβλήτου ……………..

Παραγγέλλουμε τη δημοσίευση της παρούσας πράξεως στις ημερήσιες εφημερίδες «ΤΑ ΝΕΑ» και «ΕΣΤΙΑ» και την ανάρτησή της στην ιστοσελίδα του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Η παρούσα πράξη συνεπάγεται την αναστολή εκδίκασης των εκκρεμών υποθέσεων στις οποίες τίθεται το ίδιο ζήτημα.

Αθήνα, 28/3/2023

Ο Πρόεδρος
Μ. Πικραμένος

Η Γραμματέας
Α. Ζυγουρίτσα