Επιχειρήσεις

ElvalHalcor: Ολοκλήρωση συγχώνευσης των ΕΤΕΜ – COSMOS

Αναλυτικά στην ανακοίνωση της εισηγμένης αναφέρεται ότι:

Σε συνέχεια της από 14.03.2023 ανακοίνωσης η εταιρεία «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ») ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, και το άρθρο 2 παρ. 4 της υπ’ αρ. 3/347/12.07.2005 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι, στις 07.04.2023, καταχωρίστηκε στο Γ.Ε.ΜΗ., με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3544813, η υπ’ αριθμ. ΑΔΑ: ΨΖΣΚ469ΗΛΣ-Β1Μ απόφαση του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Λάρισας, με την οποία εγκρίθηκε η συγχώνευση με απορρόφηση της θυγατρικής της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ, μη εισηγμένης ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΤΕΜ Εμπορική και Βιομηχανική Ελαφρών Μετάλλων Ανώνυμη Εταιρία» (εφεξής «ΕΤΕΜ») από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOS ALUMINIUM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ» (εφεξής «COSMOS ALUMINIUM»), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4601/2019, του ν. 4548/2018, του άρθρου 54 του ν. 4172/2013 και του άρθρου 61 του ν. 4438/2016, το από 27.12.2022 Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης των συγχωνευομένων εταιρειών ΕΤΕΜ και COSMOS ALUMINIUM, τις από 05.04.2023 και 06.04.2023 αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων των συγχωνευομένων εταιρειών ΕΤΕΜ και COSMOS ALUMINIUM, αντίστοιχα, και την υπ’ αριθμ. 10.585/06.04.2023 Συμβολαιογραφική Σύμβαση Συγχώνευσης του Συμβολαιογράφου Λάρισας Δημητρίου Β. Νάνου.

Ως αποτέλεσμα της συντέλεσης της συγχώνευσης με απορρόφηση της ΕΤΕΜ από την COSMOS ALUMINIUM, η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ κατέχει μειοψηφικό ποσοστό συμμετοχής 15% στο μετοχικό κεφάλαιο της COSMOS ALUMINIUM, ενώ οι λοιποί μέτοχοι της COSMOS ALUMINIUM κατέχουν πλέον, συνολικά, ποσοστό συμμετοχής 85% στο μετοχικό κεφάλαιο της COSMOS ALUMINIUM.