Επιχειρήσεις

Motor Oil: Αύξηση τζίρου και κερδών το 2022

Στο ίδιο διάστημα τα λειτουργικά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 1,39 δισ. ευρώ από 341 εκατ. σημειώνοντας αύξηση 308%, ενώ τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν το 2022 σε 1,55 δισ. έναντι 258 εκατ. το 2021 και τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 967,2 εκατ. έναντι κερδών 202,3 εκατ. το 2021.

Υπενθυμίζεται ότι πλέον του φόρου εισοδήματος επιβλήθηκε και εισφορά αλληλεγγύης (33% επί των φορολογητέων κερδών) η οποία ήταν 358,2 εκατ. ευρώ.

Το Μικτό Κέρδος της εταιρίας διαμορφώθηκε σε υψηλό επίπεδο επηρεαζόμενο θετικά από τα ιστορικά υψηλά περιθώρια διύλισης σε συνδυασμό με την αύξηση του όγκου των βιομηχανικών πωλήσεων και την θετική επίπτωση από την αποτίμηση των αποθεμάτων.

Από την ανάλυση των στοιχείων όγκου των πωλήσεων της εταιρίας διαφαίνεται ο έντονα εξαγωγικός χαρακτήρας του διυλιστηρίου (οι πωλήσεις εξωτερικού συμπεριλαμβανομένης της Ναυτιλίας ανήλθαν για τη χρήση 2022 στο 84,96% επί του συνολικού όγκου των πωλήσεων έναντι 85,42% την αντίστοιχη χρήση του 2021) καθώς και η σημαντική συμμετοχή της βιομηχανικής δραστηριότητας (διαμορφώθηκε το 2022 σε 95,50% επί του Η Διοίκηση της εταιρίας θα προτείνει στην Γενική Συνέλευση των μετόχων τη διανομή μερίσματος ύψους 1,60 ευρώ ανά μετοχή. Σημειώνεται ότι έχει ήδη καταβληθεί προμέρισμα 0,40 ευρώ ανά μετοχή.