Φορολογικά

Καλύτεροι κανόνες και αυστηρότερη επιτήρηση για να σταματήσει η ροή «βρώμικου» χρήματος

Το ΕΚ αναμένεται να εγκρίνει αλλαγές στη νομοθεσία της ΕΕ για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Η ολομέλεια θα εγκρίνει τη διαπραγματευτική εντολή του Κοινοβουλίου για τη δέσμη προτάσεων επί της μεταρρύθμισης της πολιτικής της ΕΕ για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (AML/ΧΤ). Τα προσχέδια της νομοθεσίας προβλέπουν νέους κανόνες δέουσας επιμέλειας για τις επιχειρήσεις και παρέχουν στις μονάδες χρηματοοικονομικών πληροφοριών και σε άλλες εθνικές αρχές πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους. Νέοι κανόνες θα ισχύουν επίσης για αγαθά όπως σκάφη αναψυχής, αεροπλάνα και αυτοκίνητα αξίας άνω των 200.000 ευρώ και εμπορεύματα αποθηκευμένα σε ελεύθερες ζώνες. Ταυτόχρονα, οι κανόνες διαφάνειας για τις λεγόμενες πλατφόρμες πληθοχρηματοδότησης («crowdfunding») και τα ανώνυμα μέσα, όπως τα κρυπτοστοιχεία, θα καταστούν αυστηρότεροι, με στόχο την πρόληψη της κατάχρησής τους.

Οι ευρωβουλευτές θέλουν να καταστήσουν δυσκολότερη την απόκρυψη παράνομων δραστηριοτήτων από τα μέσα ενημέρωσης και την κοινωνία των πολιτών. Οι δημοσιογράφοι, οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και άλλα πρόσωπα με έννομο συμφέρον θα έχουν, σύμφωνα με την πρόταση του ΕΚ, πρόσβαση σε μητρώα πραγματικών δικαιούχων. Δεδομένου του πρόδηλου κινδύνου κατάχρησης από εγκληματίες, οι ευρωβουλευτές επιθυμούν να απαγορεύσουν όλα τα συστήματα «χρυσών διαβατηρίων» (δηλ. χορήγησης δικαιωμάτων ιθαγένειας της ΕΕ με αντάλλαγμα επενδύσεις) και να επιβάλουν αυστηρότερους ελέγχους στα συστήματα παροχής άδειας διαμονής για επενδυτές («χρυσή βίζα»).

Νέα Αρχή της ΕΕ για την συνεπή εφαρμογή των κανόνων

Για να διασφαλιστεί η συνεπής εφαρμογή των κανόνων σε ολόκληρη την ΕΕ, τα εν λόγω σχέδια μεταρρυθμίσεων προβλέπουν τη δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Αρχής για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, με εποπτικές και διερευνητικές εξουσίες. Για σοβαρές παραβιάσεις των κανόνων περί καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ο νέος αυτός φορέας θα μπορούσε να επιβάλει κυρώσεις έως και 2 εκατ. ευρώ ή το 10% του συνολικού ετήσιου κύκλου εργασιών μιας εταιρείας.

Τα σχέδια διαπραγματευτικών εντολών για τα τρία νομοθετικά κείμενα που εγκρίθηκαν σε επίπεδο επιτροπών θα ανακοινωθούν στην ολομέλεια τη Δευτέρα, κατά την έναρξη της συνόδου του ΕΚ. Εάν δεν υπάρξουν αντιρρήσεις μέχρι την Τρίτη τα μεσάνυχτα, οι συνομιλίες με το Συμβούλιο σχετικά με την τελική μορφή της νομοθεσίας μπορούν να ξεκινήσουν αμέσως.