Φορολογικά

Καθυστερήσεις πληρωμών: Η Επιτροπή καλεί την ΕΛΛΑΔΑ να διασφαλίσει την έγκαιρη πληρωμή για την παράδοση εμπορευμάτων ή υπηρεσιών

Καθυστερήσεις πληρωμών: Η Επιτροπή καλεί το ΒΕΛΓΙΟ, την ΕΛΛΑΔΑ και την ΙΤΑΛΙΑ να διασφαλίσουν την έγκαιρη πληρωμή για την παράδοση εμπορευμάτων ή υπηρεσιών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει με την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής στην Ελλάδα [INFR(2023)2027 και INFR(2023)4000] και στην Ιταλία [INFR(2023)4001] λόγω πλημμελούς εφαρμογής των κανόνων που θεσπίζονται στην οδηγία για τις καθυστερήσεις πληρωμών (οδηγία 2011/7/ΕΕEL•••).

Επιπλέον, η Επιτροπή αποφάσισε επίσης να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στο Βέλγιο [INFR(2019)2299], στην Ελλάδα [INFR(2019)2298] και στην Ιταλία [INFR(2021)4037], επειδή δεν εφαρμόζουν ορθά τους κανόνες που προβλέπονται στην οδηγία για τις καθυστερήσεις πληρωμών. Οι καθυστερήσεις πληρωμών επηρεάζουν αρνητικά τις επιχειρήσεις, καθώς μειώνουν τη ρευστότητά τους, αποτρέπουν την ανάπτυξή τους, παρεμποδίζουν την ανθεκτικότητά τους και ενδεχομένως αλλοιώνουν την προσπάθειά τους να γίνουν πιο πράσινες και πιο ψηφιακές. Στο σημερινό οικονομικό πλαίσιο, οι επιχειρήσεις και ιδίως οι ΜΜΕ βασίζονται στις τακτικές πληρωμές για να διασφαλίζουν τη λειτουργία και το προσωπικό τους.
Η οδηγία για τις καθυστερήσεις πληρωμών υποχρεώνει τις δημόσιες αρχές να εξοφλούν τα τιμολόγιά τους εντός 30 ημερών (ή 60 ημερών, αν πρόκειται για δημόσια νοσοκομεία). Οι δημόσιες αρχές, τηρώντας τις εν λόγω προθεσμίες πληρωμής, δίνουν το καλό παράδειγμα για την καταπολέμηση της νοοτροπίας των καθυστερημένων πληρωμών στο επιχειρηματικό περιβάλλον.
Η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει δύο προειδοποιητικές επιστολές στην Ελλάδα.
Η πρώτη προειδοποιητική επιστολή αφορούσε καθυστερημένες πληρωμές σε δικηγόρους στο πλαίσιο εθνικού κρατικά χρηματοδοτούμενου προγράμματος νομικής συνδρομής που αποσκοπεί στην παροχή βοήθειας στο πλαίσιο δικαστικών διαδικασιών σε πολίτες που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, η πρακτική της ελληνικής αρχής που είναι αρμόδια για το εν λόγω πρόγραμμα δυσχεραίνει την πληρωμή των δικηγόρων για τις συγκεκριμένες νομικές υπηρεσίες εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην οδηγία.

Η δεύτερη προειδοποιητική επιστολή αφορούσε εθνικό κανόνα που προβλέπει την άμεση πληρωμή μακροχρόνιων οφειλών των δημόσιων νοσοκομείων προς τους ιδιώτες προμηθευτές τους υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω προμηθευτές παραιτούνται από τα δικαιώματά τους σε τόκους, αποζημιώσεις και ένδικα μέσα. Η πρακτική αυτή συνιστά παράβαση των ενωσιακών κανόνων για τις καθυστερήσεις πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές, όπως έχουν ερμηνευθεί από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η Επιτροπή αποφάσισε επίσης να αποστείλει στην Ελλάδα αιτιολογημένη γνώμη, επειδή δεν σημειώθηκε βελτίωση στις υπερβολικές καθυστερήσεις πληρωμών από δημόσια και στρατιωτικά νοσοκομεία.

Το Βέλγιο, η Ελλάδα και η Ιταλία έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στα επιχειρήματα της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Ελλάδα και στην Ιταλία και να αποφασίσει να παραπέμψει το Βέλγιο, την Ελλάδα και την Ιταλία στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.