Φορολογικά

Ενισχύσεις σε τηλεοπτικούς σταθμούς και εφημερίδες

Δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ οι αποφάσεις για την ενίσχυση των επιχειρήσεων παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης περιφερειακής εμβέλειας, καθώς και των επιχειρήσεων έκδοσης εφημερίδων πανελλήνιας κυκλοφορίας και περιφερειακού και τοπικού τύπου.

Αναλυτικά  οι ενισχύσεις έχουν ως εξής:

1) Θεσπίζεται καθεστώς ενίσχυσης με τη μορφή επιχορήγησης της διαφοράς του κόστους για την παροχή υπηρεσιών ψηφιακής μετάδοσης περιεχομένου προγράμματος του έτους 2022 με το αντίστοιχο του έτους 2023, για ιδιωτικές επιχειρήσεις που συνιστούν παρόχους περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης περιφερειακής εμβέλειας με σκοπό την
στήριξη και την ανάπτυξή τους κατά το έτος 2023.


Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί τα έτη 2023 – 2024 και η διάρκεια της ενίσχυσης καθορίζεται σε δύο (2) ημερολογιακά εξάμηνα, αρχής γενομένης από 1ης.1.2023.


Το ποσό της επιχορήγησης ισούται με το επιπλέον ποσό του κόστους για την παροχή υπηρεσιών ψηφιακής μετάδοσης περιεχομένου προγράμματος σε σχέση με το κόστος του αντίστοιχου μήνα του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους, όπως αυτά αποδεικνύονται από τα σχετικά τιμολόγια που εκδίδονται από την Digea και τα αποδεικτικά εξόφλησης αυτών.


  Η συνολική δαπάνη για τα οικονομικά έτη 2023-2024 για την υλοποίηση του προγράμματος ανέρχεται έως του ποσού του 1.000.000,00 € και θα καλυφθεί αναλογικά με ενίσχυση των πιστώσεων της Προεδρίας της Κυβέρνησης από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Αιτήσεις

Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να υπαχθούν στο πρόγραμμα υποβάλλουν, δια του νόμιμου εκπροσώπου τους, στη Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης της Προεδρίας της Κυβέρνησης, αίτηση περί υπαγωγής τους στο πρόγραμμα. Η αίτηση και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Διεύθυνσης Εποπτείας Μ.Ε. της Γ.Γ.Ε.Ε. ως ακολούθως:

α) Για το πρώτο εξάμηνο, ήτοι για τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο του 2023, από την 1η Ιουλίου μέχρι την 31η Ιουλίου του 2023, και

β) για το δεύτερο εξάμηνο, ήτοι για τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2023, εντός των πρώτων δέκα ημερών του μηνός Δεκεμβρίου του 2023.


Περισσότερα δείτε στην απόφαση : Ε297/21.4.2023 Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης των ιδιωτικών επιχειρήσεων που συνιστούν παρόχους περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπο Ε298/21.4.2023 Πρόγραμμα χρηματοδότησης για την οικονομική στήριξη επιχειρήσεων παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας.μπής ελεύθερης λήψης περιφερειακής εμβέλειας.

2) Θεσπίζεται πρόγραμμα χρηματοδότησης για την οικονομική στήριξη των επιχειρήσεων παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας, καθώς και των εργαζομένων που απασχολούνται σε αυτές, εξαιτίας της οικονομικής διαταραχής που προκλήθηκε από τη ρωσική επίθεση κατά της Ουκρανίας και τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν από την Ε.Ε. και τους διεθνείς εταίρους καθώς και από τα αντίμετρα που ελήφθησαν.


Το πρόγραμμα χρηματοδότησης συνίσταται στη συνολική ή μερική κάλυψη για τους δικαιούχους της εισφοράς της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 6 του α.ν. 248/1967 ( Εργοδοτική εισφορά 2% επί του Τζίρου υπέρ ΕΔΟΕΑΠ), για το έτος 2022.

Η συνολική δαπάνη για την υλοποίηση του προγράμματος χρηματοδότησης δύναται να ανέλθει μέχρι του ποσού των εννέα εκατομμυρίων ευρώ (9.000.000) και θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Προεδρίας της Κυβέρνησης τρέχοντος οικονομικού έτους μετά από ενίσχυση αυτού από τον κρατικό προϋπολογισμό.

✔  Η κάλυψη αφορά στο κεφάλαιο της εισφοράς της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 6 του α.ν. 248/1967 (Εργοδοτική εισφορά 2% επί του Τζίρου υπέρ ΕΔΟΕΑΠ), για την περίοδο 01-01-2022 έως 31-12-2022.


Περισσότερα δείτε στην απόφαση : Ε298/21.4.2023 Πρόγραμμα χρηματοδότησης για την οικονομική στήριξη επιχειρήσεων παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας.

3) Θεσπίζεται καθεστώς ενίσχυσης με τη μορφή επιχορήγησης για  ιδιωτικές επιχειρήσεις έκδοσης έντυπων εφημερίδων περιφερειακής και τοπικής κυκλοφορίας, οι οποίες είναι εγγεγραμμένες ως τέτοιες στο ηλεκτρονικό Υπομητρώο περιφερειακού και τοπικού τύπου του ν. 3548/2007 (Α’ 68) που έχει συσταθεί στο Μητρώο Έντυπου Τύπου (Μ.Ε.Τ.) του ν.5005/2022, για τη στήριξη και την ανάπτυξή τους κατά το έτος 2023.


Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί το έτος 2023 και η δαπάνη για την υλοποίηση του προγράμματος ανέρχεται έως του ποσού των 6.000.000,00 € και θα καλυφθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό.


  Η ενίσχυση θεσπίζεται λόγω της ανάγκης στήριξης των επιχειρήσεων περιφερειακού και τοπικού τύπου, καθώς προάγουν την πολυφωνία, τον πλουραλισμό και την ποιότητα στο δημόσιο διάλογο.

Αιτήσεις

  Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να υπαχθούν στο πρόγραμμα υποβάλλουν, δια του νόμιμου εκπροσώπου τους, στη Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης της Προεδρίας της Κυβέρνησης, αίτηση περί υπαγωγής τους στο πρόγραμμα. Η αίτηση και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Διεύθυνσης Εποπτείας Μ.Ε. της Γ.Γ.Ε.Ε. από την 15η Ιουλίου 2023 μέχρι και την 31η Αυγούστου 2023.


Περισσότερα δείτε στην απόφαση : Ε/299/21.4.2023 Πρόγραμμα ενίσχυσης των επιχειρήσεων περιφερειακού και τοπικού τύπου.

4) θεσπίζεται καθεστώς ενίσχυσης με τη μορφή επιχορήγησης για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις έκδοσης έντυπων εφημερίδων πανελλήνιας κυκλοφορίας, οι οποίες είναι εγγεγραμμένες ως τέτοιες στο ηλεκτρονικό Μητρώου Έντυπου Τύπου (Μ.Ε.Τ.) του ν. 5005/2022, για τη στήριξη και την ανάπτυξή τους κατά το έτος 2023.


Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί το έτος 2023 και η δαπάνη για την υλοποίηση του προγράμματος ανέρχεται έως του ποσού των 5.000.000,00 € και θα καλυφθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό.


  Η ενίσχυση θεσπίζεται λόγω της ανάγκης στήριξης επιχειρήσεων έκδοσης εφημερίδων πανελλήνιας κυκλοφορίας, καθώς προάγουν την πολυφωνία, τον πλουραλισμό και την ποιότητα στο δημόσιο διάλογο.

Αιτήσεις

  Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να υπαχθούν στο πρόγραμμα υποβάλλουν, δια του νόμιμου εκπροσώπου τους, στη Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης της Προεδρίας της Κυβέρνησης, αίτηση περί υπαγωγής τους στο πρόγραμμα. Η αίτηση και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Διεύθυνσης Εποπτείας Μ.Ε. της Γ.Γ.Ε.Ε. από την 1η Ιουλίου 2023 μέχρι και την 10η Ιουλίου 2023.


Περισσότερα δείτε στην απόφαση : Ε/300/21.4.2023 Πρόγραμμα ενίσχυσης των επιχειρήσεων έκδοσης εφημερίδων πανελλήνιας κυκλοφορίας.