Φορολογικά

Νέο Taxis: Ξεκινούν οι διαδικασίες με την ένταξη του έργου στο «Ελλάδα 2.0»

Με απόφαση του Αναπλ. Οικονομικών Θ. Σκυλακάκη εντάσσεται το έργο «Ανάπτυξη νέου ενοποιημένου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Φορολογίας της ΑΑΔΕ (TAXIS – TAXISNET- ELENXIS)» στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0) με προϋπολογισμό 35.681.000,00 €.

Στο δεύτερο τρίμηνο του 2024 θα γίνει η γνωστοποίηση ανάθεσης συμβάσεων για τα υποέργα και στο τέταρτο τρίμηνο του 2025 προβλέπεται η ολοκλήρωση των παραδοτέων της πρώτης φάσης του ολοκληρωμένου ηλεκτρονικού περιβάλλοντος φορολογίας και ελεγκτικών υπηρεσιών της ΑΑΔΕ.

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η αντικατάσταση των τριών βασικών συστημάτων φορολογίας της ΑΑΔΕ (TAXIS, TAXISnet & ELENXIS) και παράλληλα ο επιχειρησιακός εκσυγχρονισμός της.

Από την αντικατάσταση αυτή, το οικονομικό επιτελείο και η ΑΑΔΕ προσδοκούν στην παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών προς τους συναλλασσόμενους, στη συλλογή και βέλτιστη αξιοποίηση των δεδομένων, στην αντιμετώπιση των κινδύνων της μη συμμόρφωσης και της φοροδιαφυγής, στην παροχή της δυνατότητας αποτελεσματικότερης και αποδοτικότερης εργασίας των στελεχών της Αρχής, καθώς και στη συμπίεση του διοικητικού κόστους.

Παράλληλα, θα δοθεί η δυνατότητα επανεξέτασης των υφιστάμενων επιχειρησιακών διαδικασιών, έτσι ώστε αυτές να αναθεωρηθούν και να απλοποιηθούν.

Επιπλέον, πέρα από τον εκσυγχρονισμό του περιβάλλοντος ανάπτυξης, την υλοποίηση νέων λειτουργικοτήτων και λύσεων και την ενσωμάτωση στο έργο νέων τεχνολογιών ανάπτυξης, το έργο στοχεύει στον ανασχεδιασμό και στην ενοποίηση των βάσεων δεδομένων, την προσαρμογή στις σημερινές δομές, στην απλούστευση των διαδικασιών αλλά και στο γενικότερο αίτημα πολιτών και επιχειρήσεων, που έγκειται στη παροχή βελτιωμένων και εξατομικευμένων υπηρεσιών από την ΑΑΔΕ. Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, το έργο θα αναζητήσει υβριδική λύση, η οποία κατά περίπτωση περιλαμβάνει μεταξύ άλλων προμήθεια έτοιμης λύσης «COTS» (Commercial Off the Shelf) με την αγορά των απαραίτητων αδειών χρήσης λογισμικού καθώς και custom λύσεις προσαρμοσμένες και ευθυγραμμισμένες στις εκάστοτε απαιτήσεις, όπου όλα τα επιμέρους δομικά στοιχεία θα πρέπει να διαλειτουργούν και να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους επιτυχώς.

Οι λειτουργικές περιοχές που θα υλοποιηθούν μέσω της ανωτέρω περιγραφόμενης λύσης, ενδεικτικά, αναφέρονται παρακάτω:

→ Μητρώο Φορολογουμένων
→ Μητρώο Κινητών και Ακινήτων Στοιχείων Περιουσίας
→ Υπηρεσίες Δηλώσεων Φορολογουμένων, Βεβαίωση Φόρου και Πληρωμές
→ Λογιστική
→ Εικόνα Φορολογούμενου
→ Γνωστοποιήσεις – Κοινοποιήσεις
→ Συμμόρφωση
→ Ανάθεση και Διαχείριση Υποθέσεων
→ Ανάλυση Κινδύνων
→ Υποστήριξη Ελέγχων και Επιτόπιων Ελέγχων
→ Δημιουργία Αναφορών και Διαμόρφωση Πολιτικών Συμμόρφωσης
→ Μητρώο Ηλεκτρονικών μέσων Φορολογούμενου

Τα στάδια υλοποίησης περιλαμβάνουν τους εξής στόχους και παραδοτέα, τα οποία θα υλοποιηθούν σε δύο φάσεις:

Υλοποίηση πριν το τέλος του 2025 – Φάση Α’

→  Στάδιο 1: Παράδοση του λογισμικού (εγκατεστημένου), όπου θα έχει μεταπτωθεί στη νέα κατάσταση, το Μητρώο Φορολογουμένων, το Μητρώο Κινητών και Ακινήτων στοιχείων Περιουσίας, η Λογιστική, η Εικόνα Φορολογουμένου, οι Γνωστοποιήσεις – Κοινοποιήσεις καθώς και οι Υπηρεσίες Δηλώσεων Φορολογουμένων, Βεβαίωση φόρου και Πληρωμές για δύο μεγάλες κατηγορίες φόρων (Φόρος εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ).

→  Στάδιο 2: Υποστήριξη ελέγχων και επιτόπιων ελέγχων.

→  Στάδιο 3: Ανάλυση και αποτίμηση κινδύνων.

Υλοποίηση μετά το 2025 (μέχρι το τέλος του 2028) – Φάση Β’

→ Στάδιο 4: Παράδοση της Ανάθεσης και Διαχείρισης Υποθέσεων, μαζί με τις λοιπές κατηγορίες φόρων που δεν περιλαμβάνονται στο Στάδιο 1.

→ Στάδιο 5: Παράδοση της Συμμόρφωσης (εθελοντική και υποχρεωτική) και του μητρώου ηλεκτρονικών μέσων φορολογουμένου.

→ Στάδιο 6: Περιλαμβάνει την προηγμένη επιλογή υποθέσεων για έλεγχο (αποτελεί μέρος του αντικειμένου της λειτουργικής περιοχής «Υποστήριξη ελέγχων και επιτόπιων ελέγχων»).

→ Στάδιο 7: Περιλαμβάνει τη Δημιουργία Αναφορών και Διαμόρφωση Πολιτικών Συμμόρφωσης.

Σε κάθε στάδιο αυτονόητη είναι, η παράδοση ικανής και αναγκαίας τεκμηρίωσης στο στελεχιακό δυναμικό της ΑΑΔΕ για την αρχιτεκτονική του συστήματος και του Μοντέλου Δεδομένων (Data Model) του προϊόντος.

Αντίστοιχα κρίνεται ως απαραίτητη η μεταφορά τεχνογνωσίας για τον πηγαίο κώδικα, τη δημιουργία εκτελέσιμων αρχείων, την παραμετροποίηση, την διαμόρφωση, την επέκταση και την περαιτέρω ανάπτυξη των εφαρμογών καθώς και τη συντήρησή τους.

Η Φάση Α’ θα χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και η Φάση Β’ στο πλαίσιο πράξης που θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ 2021-2027.

Θα υπάρξει ενσωμάτωση και αξιοποίηση υφιστάμενων εφαρμογών και υπηρεσιών, όπως είναι το EISPRAXIS, myDATA, myPROPERTY, μητρώο πλοίων, κ.λπ. Επίσης, το νέο σύστημα θα πρέπει να αξιοποιεί και να διαλειτουργεί με τα τρέχοντα συστήματα της ΑΑΔΕ, να παρέχει τη δυνατότητα διασύνδεσης με νέα μελλοντικά συστήματα ή συστήματα τρίτων φορέων, όπως για παράδειγμα τα ΟΠΣ Ανθρώπινου Δυναμικού, Κεντρικού Συστήματος Διαχείρισης Εγγράφων, Κτηματολόγιο, κ.λπ., τα οποία να αλληλεπιδρούν με τα δομικά στοιχεία του νέου συστήματος φορολογίας.