Φορολογικά

e-Apostille. Ηλεκτρονικά η επισημείωση της σφραγίδας της Χάγης

Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ η απόφαη 2450/2023 σχετικά με την διαδικασία της ηλεκτρονικής επισημείωσης εγγράφων (e-Apostille) σύμφωνα με τη Σύμβασης της Χάγης. με σκοπό την απλούστευση και ψηφιοποίησης των διαδικασιών που αφορούν την επισημείωση της Χάγης (e-Apostille), με σκοπό τη μείωση της γραφειοκρατίας και την περαιτέρω προώθηση της ελεύθερης κυκλοφορίας των πολιτών μεταξύ των συμβαλλόμενων κρατών.

Δημιουργία ειδικής εφαρμογής για την ηλεκτρονική επισημείωση εγγράφων με τη σφραγίδα της Χάγης

1. Με την παρούσα δημιουργείται ειδική εφαρμογή διαθέσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ) για την ηλεκτρονική επισημείωση εγγράφων με τη σφραγίδα της Χάγης της παρ. 1 του άρθρου 3 της Σύμβασης της Χάγης της 5ης Οκτωβρίου 1961, όπως κυρώθηκε με τον ν. 1497/1984. Η είσοδος στην εφαρμογή πραγματοποιείται κατόπιν αυθεντικοποίησής του με τη χρήση των κωδικών – διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (taxisnet), σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4727/2020 (Α’ 184).

Πεδίο εφαρμογής

1. Στο πεδίο εφαρμογής της απόφασης εντάσσονται τα ηλεκτρονικά έγγραφα που εκδίδονται μέσω της ΕΨΠ -Gov.gr, σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 4727/2020(Α’ 184).

2. Τα έγγραφα που εκδίδονται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (ΕΨΠ – Gov.gr) και εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής της απόφασης είναι όσα εκδίδονται με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

α) απευθείας από εφαρμογές της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης, ύστερα από διασύνδεση με μητρώα της δημόσιας διοίκησης και άντληση της σχετικής πληροφορίας,

β) σε δεύτερο χρόνο με τη χρήση θυρίδας φορέα του άρθρου 26 του ν. 4727/2020 ή μέσω διεπαφών προγραμματισμού εφαρμογών ΑPIs).

Δείτε την απόφαση στο φορολογικό αρχείο του κόμβου