Φορολογικά

Απογραφή Ιδιωτικών Οικοδομοτεχνικών Έργων – Οδηγίες και εγχειρίδια χρήσης

Με την εγκύκλιο 33/2023 του e-ΕΦΚΑ κοινοποιείται η 52201/19.07.2021 ΚΥΑ «Καθορισμός της διαδικασίας ηλεκτρονικής απογραφής των ιδιωτικών οικοδομικών έργων στον e-ΕΦΚΑ και του χρόνου έναρξης εφαρμογής της», που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 10 παρ. 7 του ν. 4670/2020.

Με την προαναφερόμενη απόφαση, προβλέπεται η δυνατότητα υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης απογραφής ιδιωτικού οικοδομικού έργου, μέσω του ιστότοπου του e-ΕΦΚΑ ή μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) και ολοκλήρωσης αυτοματοποιημένα της απογραφής, χωρίς αυτοπρόσωπη παρουσία του εργοδότη σε Τοπική Διεύθυνση e-ΕΦΚΑ.

Για την εφαρμογή των προβλεπόμενων από την ανωτέρω ΚΥΑ, δημιουργήθηκε νέα διαδικτυακή υπηρεσία απογραφής ιδιωτικών οικοδομικών έργων, σύμφωνα με τους κατωτέρω όρους, προϋποθέσεις και λειτουργικότητες.

Στο πεδίο εφαρμογής της ΚΥΑ εμπίπτουν όλα τα ιδιωτικά οικοδομικά έργα, για τα οποία ισχύει το αντικειμενικό σύστημα υπολογισμού των κατ’ ελάχιστα απαιτούμενων ημερών εργασίας, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Κανονισμού Ασφάλισης του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ήτοι:

-I- Ιδιωτικά οικοδομικά έργα, εκτελούμενα με αυτεπιστασία ή κατά το σύστημα της αντιπαροχής, για τα οποία η έκδοση της οικοδομικής άδειας προϋποθέτει την προηγούμενη απογραφή τους και καταβολή προκαταβολής εισφορών στον e-ΕΦΚΑ, καθώς και την κατάθεση στην οικεία πολεοδομική υπηρεσία σχετικού σημειώματος από τον e-ΕΦΚΑ.

-I- Ιδιωτικά οικοδομικά έργα, εκτελούμενα με αυτεπιστασία, για τα οποία εκδίδεται οικοδομική άδεια χωρίς προϋπόθεση της προηγούμενης απογραφής τους στον e-ΕΦΚΑ (π.χ. άδειες μικρής κλίμακας ή σαρανταοκτάωρες) ή οικοδομικές εργασίες, για τις οποίες δεν απαιτείται οικοδομική άδεια, ούτε έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας.

Δείτε την εγκύκλιο στο αρχείο του κόμβου

Δείτε τα εγχειρίδια χρήσης ή κατεβάστε τα από εδώ: