Φορολογικά

Η προθεσμία για τη υποβολή της δήλωσης ΦΣΚ εκκινεί από την ημερομηνία της σχετικής Απόφασης και όχι από την ημερομηνία δημοσίευση αυτής στο ΓΕΜΗ

Η Δ.Ε.Δ. απέρριψε την προσφυγή με τα παρακάτω σκεπτικά:

Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν.1676/1986: «…»

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 1676/1986: «Η φορολογική υποχρέωση γεννάται: α) στη σύσταση των προσώπων του άρθρου 17, στην αύξηση του κεφαλαίου ή του ενεργητικού τους, στη συγχώνευση, στη μετατροπή και στα δάνεια των περιπτώσεων ε’ και στ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 18, κατά το χρόνο της σύνταξης του οικείου εγγράφου και σε περίπτωση μη σύνταξης εγγράφου κατά το χρόνο της σχετικής εγγραφής στα οικεία βιβλία…»

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του ν. 1676/1986: «Η δήλωση υποβάλλεται: α. . . Στην αύξηση του κεφαλαίου των προσώπων του άρθρου 17, μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία σύνταξης του, κατά το νόμο, διαπιστωτικού της αύξησης του κεφαλαίου οικείου εγγράφου ή από τη σχετική εγγραφή στα επίσημα βιβλία των προσώπων αυτών, σε περίπτωση που δεν συντάσσεται έγγραφο. Όπου από το νόμο προβλέπεται δημοσίευση της πράξης αυτής, η δήλωση υποβάλλεται πριν από τη δημοσίευση.»

Επειδή, σύμφωνα με την ΠΟΛ.1081/2013 της ΓΓΔΕ: «…»

Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ.86 (Υπόχρεοι εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ.)του ν. 4635/2019 ορίζεται: «…»

Επειδή, με τις διατάξεις του άρθρου 92 (Δημοσιότητα του Γενικού Εμπορικού Μητρώου) περ. α. του ν. 4635/2019 ορίζεται: «…»

Επειδή, στην με αρ. πρωτ. Σ 2163/328 εγκύκλιο ΠΟΛ.217/1987 αναφέρεται ότι:
«B) Αύξηση του κεφαλαίου A.E. που γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (καταστατικής ή συνήθους).
α. ‘Εγγραφο που αποδεικνύει την αύξηση του κεφαλαίου.
Σε αντίθεση με την αύξηση του κεφαλαίου της Ε.Π.Ε., η οποία (αύξηση) αποδεικνύεται από το συντασσόμενο σχετικό συμβολαιογραφικό έγγραφο, η αύξηση του κεφαλαίου της A.E. αποδεικνύεται με ιδιωτικό έγγραφο, παρότι το καταστατικό της καταρτίζεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο. Το ιδιωτικό αυτό έγγραφο είναι το πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης, στο οποίο καταχωρείται η απόφαση αυτής για αύξηση του κεφαλαίου, χωρίς να απαιτείται από το νόμο και επανάληψη αυτού ενώπιον συμβολαιογράφου (και Υπ.Οικ.
Σ.1787/277/1987).
β. Πότε γεννάται η υποχρέωση για την καταβολή του φόρου.
Χρόνος γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης για την καταβολή του φόρου είναι μόνο η ημερομηνία του κατά του ανωτέρω συντασσόμενου πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης (Υπ.Οικ. Σ. 1787/277/1987) όχι όμως και η ημερομηνία του πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου, με το οποίο πιστοποιείται απλώς η ανάληψη της υποχρέωσης για την κάλυψη του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση. Σημειώνεται, ότι η ημερομηνία του κατά του ανωτέρω πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης αποτελεί αφετηρία για το χρόνο γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης και στην περίπτωση ακόμη, που το πρακτικό αυτό επαναλαμβανόταν ενώπιον συμβολαιογράφου, κατόπιν επιθυμίας των ενδιαφερομένων, παρ’ ότι, όπως προαναφέρθηκε, δεν υπάρχει τέτοια υποχρέωση από το νόμο.
γ. Πότε υποβάλλεται η δήλωση για την καταβολή του φόρου.
H δήλωση για την καταβολή του φόρου υποβάλλεται μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία σύνταξης του κατά του ανωτέρω πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης και πάντως πριν από τη δημοσίευση αυτού (και Υπ.Οικ. Σ.1963/302/ΠΟΛ. 192/1987)..»
.

Επειδή στην υπό κρίση περίπτωση, με την από 21-11-2022 Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της προσφεύγουσας εταιρείας, αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, με σχετική τροποποίηση των άρθρων 7, 8, 31 και κωδικοποίηση του καταστατικού της.

Επειδή, περαιτέρω, σύμφωνα με την συνυποβληθείσα στον φάκελο της υπό κρίση ενδικοφανούς προσφυγής με αριθμό πρωτοκόλλου ………………… ανακοίνωση του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Μεσσηνίας, την ……………… καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) με κωδικό αριθμό καταχώρησης (Κ.Α.Κ.) ………………. η από ……………… απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων της προσφεύγουσας.

Επειδή, την …………….. η προσφεύγουσα εταιρεία απέστειλε στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας το με αριθμό υπόθεσης………………….αίτημα καταβολής φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίων σύμφωνα με την από………………..Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της και κατόπιν τούτου, υποβλήθηκε η με αριθμό ……….και ημερομηνία καταχώρησης………………. δήλωση καταβολής φόρου στη συγκέντρωση κεφαλαίων για απόδοση φόρου ποσού 50,00 € ως ποσοστού 0,5% επί του ποσού των 10.000 ,00 € της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.

Επειδή, από τις προαναφερόμενες διατάξεις σε συνδυασμό με τα πραγματικά περιστατικά, συνάγεται ότι η καταληκτική ημερομηνία για την εμπρόθεσμη υποβολή δήλωσης καταβολής φόρου στη συγκέντρωση κεφαλαίων αναφορικά με την ως άνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με την από 21-11-2022 Απόφαση Γ.Σ., συμπίπτει με την 6-12-2022 και συνεπώς η με αρ………..δήλωση απόδοσης φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου για την αύξηση κεφαλαίου υπεβλήθη από την προσφεύγουσα εκπροθέσμως, ήτοι μετά την παρέλευση των 15η ημερών από την ημερομηνία της από 21-11-2022 Απόφασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του ν. 1676/1986, η δε προθεσμία για τη υποβολή της σχετικής δήλωσης εκκινεί από την ημερομηνία της σχετικής Απόφασης και όχι από την ημερομηνία δημοσίευση αυτής στο ΓΕΜΗ όπως αβάσιμα προβάλλει η προσφεύγουσα με την παρούσα.


Αποφασίζουμε Την απόρριψη της..