Επιχειρήσεις

Ανταγωνιστικότητα: Μια «ακτινογραφία» της Ελλάδας σήμερα

Αν και την τελευταία 4ετία (2019-2023) η θέση της Ελλάδας στη διεθνή κατάταξη ανταγωνιστικότητας βελτιώθηκε συνολικά κατά 9 θέσεις, στην συνολική κατάταξη παραμένει σε χαμηλή θέση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του International Institute for Management Development (IMD) της Ελβετίας η ανταγωνιστική θέση της Ελλάδας για το 2023 υποχωρεί στην 49η θέση από την 47η θέση που βρισκόταν πέρυσι, μεταξύ 64 χωρών.

Οι βασικοί επιμέρους δείκτες

Όπως εξηγεί ο ΣΒΕ, σύμφωνα με τη μεθοδολογία του IMD, η συνολική κατάταξη μιας χώρας, μεταξύ των 64 οικονομιών που συμμετέχουν στην αξιολόγηση για την εξαγωγή της Παγκόσμιας Επετηρίδας Ανταγωνιστικότητας, είναι αποτέλεσμα της σύνθεσης των επιδόσεων που αυτή επιτυγχάνει στις τέσσερις επιμέρους κατηγορίες δεικτών, και συγκεκριμένα:

Στην «Οικονομική Αποδοτικότητα», στην «Κυβερνητική Αποτελεσματικότητα», στην «Επιχειρηματική Αποτελεσματικότητα» και στις «Υποδομές».

Τι πέτυχε η Ελλάδα

 • Στην κατηγορία των δεικτών της «Οικονομικής Αποδοτικότητας», η χώρα μας υποχωρεί κατά επτά (7) θέσεις στην κατάταξη, καταλαμβάνοντας της 58η θέση μεταξύ των 64 οικονομιών, έναντι της 51ης θέσης πέρυσι.
 • Στην κατηγορία των δεικτών της «Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας», η Ελλάδα βρίσκεται στην 53η θέση, βελτιώνοντας κατά δύο (2) θέσεις την κατάταξή της σε σχέση με την περυσινή χρονιά.
 • Στην κατηγορία των δεικτών της «Επιχειρηματικής Αποτελεσματικότητας», καταγράφεται υποχώρηση κατά δύο (2) θέσεις, σε σχέση με την περυσινή κατάταξη, καταλαμβάνοντας την 48η θέση, έναντι της 46ης θέσης την προηγούμενη χρονιά, και, τέλος,
 • Στην κατηγορία των «Υποδομών» σημειώνεται οριακή βελτίωση κατά μία (1) θέση και η Ελλάδα βρίσκεται στην 40η θέση, έναντι της 41ης την προηγούμενη χρονιά

Παραγωγικότητα, έσοδα από τουρισμό, διαδικασίες για start ups: Πάμε καλά

Τα παραπάνω τρία στοιχεία συγκατελέγονται στα θετικά της χώρας μας σύμφωνα με την εν λόγω μελέτη. Αναλυτικά οι δείκτες που αποτελούν τα ισχυρά σημεία είναι:

 • Ο πραγματικός ρυθμός ανάπτυξης του κατά κεφαλή ΑΕΠ: 5η θέση.
 • Τα έσοδα από τον Τουρισμό: 7η θέση.
 • Ο αριθμός διαδικασιών για τη σύσταση μιας νεοφυούς επιχείρησης: 6η θέση
 • Τα κίνητρα για επενδύσεις: 22η θέση
 • Τα επίπεδα αμοιβών: 20η θέση
 • Η Παραγωγικότητα του εργατικού δυναμικού: 28η θέση
 • Η αναλογία μαθητών ανά δάσκαλο (πρωτοβάθμια εκπαίδευση): 1η θέση
 • Ο αριθμός αποφοίτων στο πεδίο της Πληροφορικής, Μηχανικών, Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών ως ποσοστό του συνολικού αριθμού αποφοίτων: 18η θέση

Χωλαίνουμε σε χρέος, brain drain, στήριξη επιχειρήσεων από τράπεζες

Στον αντίποδα τα στοιχεία που η χώρα εμφανίζεται ελλειμματική είναι:

 • Ο σχηματισμός ακαθάριστού πάγιου κεφαλαίου (ως % του ΑΕΠ): 63η θέση
 • Το εμπορικό ισοζύγιο: 63η θέση
 • Το συνολικό χρέος της Γενικής Κυβέρνησης: 56η θέση
 • Η αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας: 56η θέση
 • Η υποστήριξη του χρηματοπιστωτικού συστήματος προς τις επιχειρήσεις: 58η θέση
 • Το “brain-drain” ως παράγοντας που μειώνει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων: 55η θέση
 • Η ποσοστιαία επί τοις εκατό μεταβολή του πληθυσμού: 60η θέση.
 • Η προστιθέμενη αξία δραστηριοτήτων μέτριας και υψηλής έντασης τεχνολογίας ως ποσοστό της συνολικής προστιθέμενης αξίας της μεταποίησης: 55η θέση.

Δανία, Ιρλανδία, Ελβετία οι πρωταγωνιστές

Η επιτυχία της Δανίας οφείλεται στην εξαιρετική αποτελεσματικότητα λειτουργίας των επιχειρήσεων και το υψηλότατο επίπεδο υποδομών, ενώ η διατήρηση της πρωτιάς υποστηρίζεται και από τη λειτουργία του δημόσιου τομέα, όπως αντανακλάται στην κατηγορία δεικτών «Κυβερνητική Αποτελεσματικότητα». Για το 2023 διατήρησε την πρώτη θέση παγκοσμίως.

Η Ιρλανδία πραγματοποιεί ένα άλμα 9 θέσεων σε σχέση με πέρυσι, καταλαμβάνοντας τη δεύτερη 2η θέση στη συνολική κατάταξη της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας. H θεαματική αυτή άνοδος τροφοδοτείται από τις επιδόσεις στο πεδίο της «οικονομικής αποδοτικότητας». Μάλιστα, στον σχετικό επιμέρους δείκτη, η Ιρλανδία καταλαμβάνει την πρώτη θέση.

Η Ελβετία, «πρωταθλήτρια» στην παγκόσμια κατάταξη ανταγωνιστικότητας το 2021, υποχώρησε κατά μία ακόμη θέση: από τη 2η θέση το 2022, καταλαμβάνει πλέον την 3η θέση. Η θέση αυτή στηρίζεται στις ισχυρές επιδόσεις της ελβετικής οικονομίας στο σύνολο των βασικών δεικτών.