Φορολογικά

myDATA – Αναβάθμιση: Χαρακτηρισμοί Ε3 και ΦΠΑ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Τεχνικές προδιαγραφές – Εκδόσεις myDATA

Αναβάθμιση 05/07/2023

1) Αναβαθμισμένη μέθοδος SendExpensesClassification

2) expensesClassification-v1.0.6.xsd

3) Εμπλουτισμός Μεθόδου RequestDocs, επιστροφή πληροφορίας απόκλισης/ απόρριψης από αντισυμβαλλόμενο


Αναβαθμισμένη μέθοδος SendExpensesClassification

Αλλαγές/ Προσθήκες:

1. Τρόπος κλήσης

Μέσω της υπάρχουσας POST μεθόδου, με την προσθήκη της παρακάτω παραμέτρου

Όνομα Παραμέτρου Υποχρεωτικό Περιγραφή
postPerInvoice Όχι Τρόπος υποβολής χαρακτηρισμού

Η παράμετρος είναι boolean, άρα πρέπει να έχει την τιμή true. Σε περίπτωση απουσίας της παραμέτρου, η μέθοδος λειτουργεί όπως μέχρι τώρα

2. Νέα πεδία στο μοντέλο XSD

 

Στο αντικείμενο ExpensesClassificationType έχουν προστεθεί τα παρακάτω πεδία:

Πεδίο Τύπος Υποχρεωτικό Περιγραφή Τιμές
vatCategory xs:int Ναι Κατηγορία ΦΠΑ Ελάχιστη τιμή = 1 Μέγιστη τιμή = 8
vatAmount xs:decimal Ναι Ποσό ΦΠΑ Ελάχιστη τιμή = 0 Δεκαδικά ψηφία = 2
vatExemptionCategory xs:int Όχι Κατηγορία Αιτίας Εξαίρεσης ΦΠΑ Ελάχιστη τιμή = 1 Μέγιστη τιμή = 31

Στο αντικείμενο InvoiceExpensesClassificationType έχει προστεθεί το παρακάτω πεδίο (περιγράφει με ποιον τρόπο έχει υποβληθεί ο χαρακτηρισμός – 0 παλιός τρόπος, 1 νέος τρόπος):

Πεδίο Τύπος Υποχρεωτικό Περιγραφή Τιμές
classificationPostMode xs:byte Όχι Μέθοδος Υποβολής Χαρακτηρισμού Ελάχιστη τιμή = 0 Μέγιστη τιμή = 1

3. Η αντιστοίχιση χαρακτηρισμού – γραμμής παραστατικού καταργείται και το πεδίο lineNumber σε αυτό το σενάριο αγνοείται (επειδή είναι mandatory θα έχει μια συμβολική τιμή). Ο χρήστης οφείλει να υποβάλει πλέον δυο μόνο αντικείμενα expensesClassificationDetailData (για χαρακτηρισμούς Ε3 και ΦΠΑ αντίστοιχα) για όλο το παραστατικό, εκτός από συγκεκριμένες περιπτώσεις

4.
Η μέθοδος δεν χρησιμοποιείται για χαρακτηρισμό παραστατικών καυσίμων

5. Η μέθοδος δεν χρησιμοποιείται για χαρακτηρισμό παραστατικών τύπου 1.5. Για αυτά τα παραστατικά ο λήπτης θα συνεχίσει να χαρακτηρίζει με τον παλιό τρόπο, δηλαδή με την SendIncomeClassification θα χαρακτηρίζει τις γραμμές που είναι έσοδά του και με την SendExpensesClassification (δίχως τη νέα παράμετρο) τις γραμμές που είναι έξοδά του

6. Ισχύουν οι συνδυασμοί τύπου παραστατικού – κατηγορίας – τύπου χαρακτηρισμού όπως ως τώρα

7. Κανόνες:

• Χαρακτηρισμών Ε3

i. Το άθροισμα των πεδίων amount όλων των χαρακτηρισμών Ε3 θα πρέπει να ισούται με την καθαρή αξία + λοιπούς φόρους + χαρτόσημα + τέλη του παραστατικού

ii. Όταν ο χαρακτηρισμός έχει τιμή κατηγορίας 2.5 (Γενικά Έξοδα χωρίς δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ), το μέρος του ΦΠΑ του παραστατικού που δεν χαρακτηρίζεται μέσω των χαρακτηρισμών ΦΠΑ προστίθεται εδώ

iii. Όταν ο χαρακτηρισμός έχει τιμή κατηγορίας 2.9 (Έξοδα για λ/σμο τρίτων), δεν πρέπει να περιλαμβάνεται άλλος χαρακτηρισμός Ε3 και δεν υποβάλλεται καθόλου χαρακτηρισμός ΦΠΑ

• Χαρακτηρισμών ΦΠΑ

i. Κάθε συνδυασμός vatCategory – vatExemptionCategory που εμφανίζεται στο παραστατικό πρέπει να εμφανίζεται και στο αρχείο χαρακτηρισμών, και το αντίστροφο

ii. Τα ποσά amount και vatAmount πρέπει να ισούνται με τα αντίστοιχα αθροίσματα καθαρής αξίας και ποσού ΦΠΑ του παραστατικού για τον συγκεκριμένο συνδυασμό vatCategory – vatExemptionCategory

iii. Τα ποσά των γραμμών του παραστατικού με τιμή vatCategory 8 (Άνευ ΦΠΑ) δεν χαρακτηρίζονται εδώ

iv. Τα ποσά των γραμμών του παραστατικού με τιμή vatCategory 7 (0%) δεν χαρακτηρίζονται εδώ, με εξαίρεση όταν το vatExemptionCategory έχει τιμή 16 ({start}άρθρο 39α{end} του Κώδικα ΦΠΑ)

v. Στην περίπτωση γραμμών του παραστατικού άρθρου 39α, υποβάλλεται χαρακτηρισμός με τιμή vatExemptionCategory 16, vatCategory 1 (24%) ή 4 (17%), classificationType 366, amount ίσο με την καθαρή αξία των γραμμών αυτών και vatAmount κάποιο ποσό μεγαλύτερο του 0