Φορολογικά

Νέο ληξιπρόθεσμο χρέος 305 εκ. από φορολογικές οφειλές προστέθηκε το μήνα Μάιο

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ το Tax Administration Monitor Μαΐου 2023 για τα στοιχεία του οποίου παρατίθενται από την Αρχή οι ακόλουθες διευκρινίσεις:

Στοιχεία ληξιπρόθεσμων οφειλών Μαΐου 2023:

  ΜΑΪΟΣ 2023 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2023 ΜΤΒΛ ΑΠΡ-ΜΑΪΟΣ
Συνολικό Ληξιπρόθεσμο Υπόλοιπο*
*Μείωση συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου, λόγω διαγραφής των οφειλών του Ο.Σ.Ε.  σε εφαρμογή της Υπουργικής Απόφασης 185930 ΕΞ 2022 (ΦΕΚ 6715Β/27-12-2022)
104.825.398.161 107.725.065.486 -2,7%
Ανεπίδεκτα είσπραξης 26.288.290.098 26.287.230.431 0,0%
Πραγματικό Ληξιπρόθεσμο Υπόλοιπο 78.537.108.063 81.437.835.056 -3,6%
Πλήθος οφειλετών 4.471.762 3.687.278 21,3%

Την αντίστοιχη περίοδο του 2022, ο αριθμός των οφειλετών ήταν 4.744.758 (αυξημένος κατά 6%).

1. ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟΥ

KPI 1 2019 2020 2021 2022 2023 2023/2022 2023/2021
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 354.228.686 353.465.865 242.516.019 282.331.673 333.918.138 18,27% 37,69%
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 297.417.622 329.956.257 197.311.010 263.827.917 255.578.493 -3,13% 29,53%
ΜΑΡΤΙΟΣ 272.230.876 183.569.065 186.095.014 271.780.105 287.514.041 5,79% 54,50%
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 241.393.686 146.570.566 187.351.198 220.442.514 258.165.444 17,11% 37,80%
ΜΑΪΟΣ 244.263.816 164.927.674 187.368.260 225.395.645 273.190.708 21,20% 45,80%
5ΜΗΝΟ 1.409.534.687 1.178.489.426 1.000.641.501 1.263.777.854 1.408.366.824 11,44% 40,75%

2. ΝΕΟ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟ:

2.1. Σε ό,τι αφορά το συνολικό «νέο ληξιπρόθεσμο» που προστέθηκε στα βιβλία μας, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και οι μη φορολογικές κατηγορίες:

Για το μήνα αναφοράς (Μάιος), το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 360 εκ., ενώ πέρυσι την ίδια περίοδο είχε φτάσει τα 271 εκ. (αύξηση κατά 33%).

Το 96 % προέρχεται από τις εξής κατηγορίες:

  ΜΑΪΟΣ 2022 ΜΑΪΟΣ 2023 Μεταβολή
Άλλοι άμεσοι φόροι 3.271.391 7.483.616 129%
Εισόδημα 27.891.542 14.895.025 -47%
Φόροι στην Περιουσία 6.781.433 3.948.972 -42%
Πρόστιμα  Άμεσοι 6.678.790 4.415.012 -34%
Φ.Π.Α. 152.057.987 202.109.400 33%
Τέλη και Χαρτόσημα 479.438 887.559 85%
Πρόστιμα Εμμέσων Φόρων 2.836.951 19.349.194 582%
Τέλη Κυκλοφορίας 1.148.883 1.173.353 2%
Δικαστικά έξοδα 5.970.789 31.551.373 428%
Αχρεωστήτως Καταβληθέντα 1.506.699 3.628.785 141%
Πρόστιμα Κ.Β.Σ. 13.443.376 4.528.578 -66%
Δάνεια 16.153.532 25.239.319 56%
Λοιπά Πρόστιμα μη φορολογικά 18.663.099 15.639.820 -16%
Καταλογισμοί 3.373.070 3.609.789 7%
Λοιπά μη φορολογικά 813.618 7.357.375 804%
 ΣΥΝΟΛΟ 261.070.598 345.817.169 32%

Για το 5μηνο, το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 2,814 δις €, ενώ πέρυσι την ίδια περίοδο είχε φτάσει τα 3,995 δις € (μείωση κατά 30%).

Υπενθυμίζεται ότι στο νέο ληξιπρόθεσμο του 5μηνου 2022 συμπεριλαμβανόταν ακραία τιμή 0,8 δις €.

2.2 Σε ό,τι αφορά το συνολικό «νέο ληξιπρόθεσμο» που προστέθηκε στα βιβλία μας, εξαιρουμένων των 10 μη φορολογικών κατηγοριών:

Για το μήνα αναφοράς (Μάιος), το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 305 εκ., ενώ πέρυσι την ίδια περίοδο είχε φτάσει τα 227 εκ. (αύξηση κατά 34%).

Για το 5μηνο, το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 2,444 δις €, ενώ την ίδια περίοδο πέρυσι είχε φτάσει τα 3,731 δις € (μείωση κατά 34%).

Και εδώ:

Υπενθυμίζεται ότι στο νέο ληξιπρόθεσμο του 5μηνου 2022 συμπεριλαμβανόταν ακραία τιμή 0,8 δις €.

2.3. Εισπράξεις έναντι νέου ληξιπρόθεσμου (εκτός 10 ΜΦΚ):

Για το μήνα αναφοράς (Μάιος) οι συνολικές εισπράξεις έναντι νέου ληξιπρόθεσμου (εκτός 10 ΜΦΚ) έφτασαν τα 171 εκ. €, έναντι 156 εκ. € την αντίστοιχη περίοδο του 2022 (αύξηση κατά 10%).

Το 93% προέρχεται από τις κάτωθι κατηγορίες:

  ΜΑΪΟΣ 2022 ΜΑΪΟΣ 2023 Μεταβολή
Άλλοι άμεσοι φόροι 9.995.098 9.997.478 0%
Εισόδημα 34.415.212 31.052.938 -10%
Φόροι στην Περιουσία 16.214.900 7.771.134 -52%
Φ.Π.Α. 85.126.381 109.415.667 29%
ΣΥΝΟΛΟ 145.751.592 158.237.217 8,6%

Για το 5μηνο, οι συνολικές εισπράξεις έναντι νέου ληξιπρόθεσμου (εκτός 10 ΜΦΚ) έφτασαν τα 762 εκ. €, ενώ την ίδια περίοδο το 2022 είχαν φτάσει τα 761 εκ. € (οριακή αύξηση).

3. ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

ΜΗΝΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2019 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2020 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2021 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2022 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2023 ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2023/2022 ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2023/2021
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 462.195.280 425.930.171 334.892.778 350.033.149 417.762.518 19,3% 24,7%
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 422.238.586 460.807.129 392.099.598 449.849.880 406.716.034 -9,6% 3,7%
ΜΑΡΤΙΟΣ 412.552.761 284.163.496 350.572.787 478.129.209 525.973.793 10,0% 50,0%
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 367.932.556 226.124.044 299.378.691 377.095.826 402.714.887 6,8% 34,5%
ΜΑΪΟΣ 353.972.485 239.408.565 315.814.377 399.866.652 467.406.040 16,9% 48,0%
5ΜΗΝΟ 2.018.891.669 1.636.433.404 1.692.758.232 2.054.974.716 2.220.573.272 8,1% 31,2%