Φορολογικά

Παράταση και διευκολύνσεις για την ένταξη στο Μητρώου Έντυπου Τύπου (Μ.Ε.Τ.)

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση  Ε/726/21-07-2023 με την οποία τροποποιείται η υπ’ αρ. Ε/118/24-02-2023 απόφαση «Έναρξη λειτουργίας του Μητρώου Έντυπου Τύπου (Μ.Ε.Τ.)» (Β’ 1146) με την προσθήκη δύο εδαφίων ως εξής:

«Οι επιχειρήσεις έντυπου τύπου που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του τρίτου εδαφίου της παρούσας και των οποίων η εγγραφή στο Μητρώο Έντυπου Τύπου (Μ.Ε.Τ.) δεν έχει πιστοποιηθεί έως την 31 Ιουλίου 2023, δύνανται να υποβάλλουν αίτηση εγγραφής από 1 Σεπτεμβρίου έως και 8 Σεπτεμβρίου 2023.
Οι περιφερειακές και τοπικές εφημερίδες που έχουν πιστοποιηθεί στο Μ.Ε.Τ. έως την 31 Ιουλίου 2023 δύνα-νται να υποβάλλουν αίτηση εγγραφής στο Υπομητρώο από 1 Σεπτεμβρίου έως και 8 Σεπτεμβρίου 2023».

Η κωδικοποιημένη πλέον απόφαση ορίζει τα ακόλουθα :
 
“….Την έναρξη λειτουργίας του Μητρώου Έντυπου Τύπου (Μ.Ε.Τ.) του άρθρου 4 του ν. 5005/2022 (Α’ 236) την 15η Μαρτίου 2023.
Ειδικά για την πρώτη εγγραφή στο Μ.Ε.Τ., ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών ορίζεται η 2α Μαΐου 2023.
Οι επιχειρήσεις έκδοσης εφημερίδων πανελλήνιας κυκλοφορίας που δεν έχουν πιστοποιηθεί στο Μητρώο Έντυπου Τύπου (Μ.Ε.Τ.) έως τις 31 Ιουλίου 2023 δύνανται να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους από 1 Σεπτεμβρίου έως και 8 Σεπτεμβρίου 2023.
Οι επιχειρήσεις έντυπου τύπου που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του τρίτου εδαφίου της παρούσας και των οποίων η εγγραφή στο Μητρώο Έντυπου Τύπου (Μ.Ε.Τ.) δεν έχει πιστοποιηθεί έως την 31 Ιουλίου 2023, δύνανται να υποβάλλουν αίτηση εγγραφής από 1 Σεπτεμβρίου έως και 8 Σεπτεμβρίου 2023.
Οι περιφερειακές και τοπικές εφημερίδες που έχουν πιστοποιηθεί στο Μ.Ε.Τ. έως την 31 Ιουλίου 2023 δύνανται να υποβάλλουν αίτηση εγγραφής στο Υπομητρώο από 1 Σεπτεμβρίου έως και 8 Σεπτεμβρίου 2023.”

Δείτε την απόφαση στο φορολογικό αρχείο του κόμβου. Δείτε επίσης την απόφαση  Ε/118/24-02-2023 όπως έχει κωδικοποιηθεί και ισχύει.