Επιχειρήσεις

Η συνεχής ανάπτυξη των Family Offices, οι υψηλές αμοιβές και τα κίνητρα στην Ελλάδα

Πρόκειται πρακτικά για την σύσταση εταιρειών διαχείρισης περιουσίας στην Ελλάδα, για (πλούσιους) ιδιώτες από το εξωτερικό που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στη χώρα. Έναυσμα για αυτό αποτέλεσαν, μεταξύ άλλων, και τα φορολογικά κίνητρα που θεσπίστηκαν το τελευταίο διάστημα.

«Ο θεσμός των Family Offices αναπτύσσεται παγκοσμίως ταχύτατα τα τελευταία χρόνια. Ο ρόλος, η οργάνωση και η δομή τους εξελίσσεται διαρκώς, υιοθετούνται κατάλληλες δομές διακυβέρνησης για να υποστηρίξουν τη λειτουργία τους και διευρύνεται το στελεχιακό δυναμικό τους. Πρόσφατα και η Ελλάδα προσχώρησε στις χώρες που στρέφουν την προσοχή τους στο θεσμό αυτό και προέβλεψε τη δυνατότητα ίδρυσης Family Offices στην Ελλάδα, παρέχοντας και φορολογικά κίνητρα», σημειώνει χαρακτηριστικά η Κατερίνα Πολυζώη, Senior Manager, Consulting, KPMG στην Ελλάδα με αφορμή την δημοσιοποίηση ειδικής έρευνας.

katerina_polizwi_kpmg.jpg?mtime=20230725160532#asset:427603

Σύμφωνα με στοιχεία της έρευνας, τα Family Offices είναι εξοικειωμένα να λειτουργούν σε περιόδους αβεβαιότητας και συνηθισμένα στο να εφαρμόζουν στρατηγικές έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση των μεταβολών των αγορών.

Παράλληλα, οι προοπτικές διαγράφονται θετικές για έναν αναπτυσσόμενο τομέα όπου ο ανταγωνισμός για την εύρεση ταλαντούχου ανθρώπινου δυναμικού δίχως αμφιβολία θα ενταθεί.

Αύξηση αποδοχών και bonus έως και 200% του μισθού

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός πως κάποια από τα ευρήματα της που δημοσιεύουν ο Όμιλος Agreus και η KPMG Private Enterprise είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακά, καθώς:

 • Το 41% των Family Offices διεύρυνε το μέγεθος των ομάδων τους το 2022 και ένα επιπλέον 40% σχεδιάζει να κάνει προσλήψεις το 2023
 • Το 80% των επαγγελματιών των Family Offices λαμβάνουν μπόνους απόδοσης που μπορεί να ξεπεράσει το 200% του βασικού τους μισθού
 • Το 58% έλαβε αύξηση μισθού το 2022
 • Σχεδόν το 10% των CEOs σε Family Offices που εδρεύουν στο Ηνωμένο Βασίλειο λαμβάνουν πάνω από 1 εκατομμύριο λίρες μόνο ως βασικό μισθό
 • Η λειτουργία των Family Offices κοστίζει συνήθως 0,1% – 0,5% του ενεργητικού υπό διαχείριση
 • Το 74% των Family Offices παρέχουν τη δυνατότητα τηλεργασίας

Τι πρέπει να ξέρετε για την Ελλάδα

Σύμφωνα με την σχετική απόφαση του υπουργείου Οικονομικών, η διαχείριση των χρηματικών ροών και της οικογενειακής περιουσίας φυσικών προσώπων με φορολογική κατοικία στην Ελλάδα μπορεί να πραγματοποιείται από την ΕΕΣΔΟΠ (Εταιρίες Ειδικού Σκοπού Διαχείρισης Οικογενειακής Περιούσιας) η οποία μπορεί να λειτουργεί με οποιαδήποτε από τις μορφές νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας πλην της μορφής του νομικού προσώπου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Πιο συγκεκριμένα, για τη σύσταση της ΕΕΣΔΟΠ

Το φυσικό πρόσωπο πρέπει να έχει φορολογική κατοικία στην Ελλάδα ή να έχει μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία στην Ελλάδα. Μέτοχοι, εταίροι ή μέλη στην ΕΕΣΔΟΠ μπορούν είναι:

 • Τα φυσικά πρόσωπα μέλη της οικογένειας.
 • Νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες με φορολογική κατοικία στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, στα οποία ή στις οποίες συμμετέχουν πλειοψηφικά φυσικά πρόσωπα φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος ή και μέλη της οικογένειάς τους.

Οι υπηρεσίες που μπορεί να παρέχει για την επίτευξη του σκοπού της είναι ενδεικτικά:

 • Υπηρεσίες συνδεόμενες με την προσωπική και κοινωνική ζωή των μελών της οικογενείας, δηλαδή υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων, συνοδείας ασφαλείας, στατικών φυλάκων, μαγείρων, οικονόμων, δασκάλων, παιδαγωγών και βρεφοκόμων, οδηγών, τεχνικών, κηπουρών, καθαριότητας, προμήθειας αγαθών και διαχείρισης φιλανθρωπικού έργου.
 • Υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης, ήτοι γραμματειακή υποστήριξη, διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού που εργάζεται για λογαριασμό του φυσικού προσώπου και των μελών της οικογενείας, λογιστική παρακολούθηση και πληρωμή δαπανών κάθε είδους, διαχείριση τραπεζικών λογαριασμών, τεχνική υποστήριξη για τη διαχείριση και συντήρηση ακινήτων και του περιβάλλοντος χώρου αυτών και οργάνωση επαγγελματικών ταξιδιών. Οι δαπάνες πρέπει να φθάνουν τουλάχιστον το 1 εκατ. ευρώ ετησίως.
 • Υπηρεσίες χρηματοοικονομικής διαχείρισης, ήτοι διαχείριση επενδύσεων και διαχείριση των μεταβιβάσεων πλούτου.
 • Υπηρεσίες στρατηγικού σχεδιασμού, ήτοι επιχειρηματικές συμβουλές, στρατηγικός σχεδιασμός για την ακίνητη περιουσία, σχεδιασμός για τη διαδοχή και εκπαιδευτικός σχεδιασμός.
 • Λοιπές συμβουλευτικές υπηρεσίες, ήτοι υπηρεσίες φορολογικού συμβούλου, νομικές υπηρεσίες, υπηρεσίες μηχανικών, ιατρών, συμβουλές για συμμόρφωση και υποστήριξη στη διαχείριση κινδύνου και υπηρεσίες κυβερνοασφάλειας.

Στις προϋποθέσεις για την ίδρυση ΕΕΣΔΟΠ περιλαμβάνονται ότι:

 • το προσωπικό που θα πρέπει να απασχολεί στην Ελλάδα να είναι τουλάχιστον πέντε ατόμων εντός δώδεκα μηνών από την ίδρυσή της.
 • οι δαπάνες λειτουργίας που θα πραγματοποιεί στην Ελλάδα να είναι τουλάχιστον 1.000.000 ευρώ ετησίως σε κάθε φορολογικό έτος. Σε περίπτωση που το πρώτο φορολογικό έτος είναι μικρότερο των δώδεκα μηνών, για τον έλεγχο πλήρωσης της προϋπόθεσης αυτής οι πραγματοποιθείσες δαπάνες λειτουργίας ανάγονται σε ετήσιο ποσό. Δαπάνες λειτουργίας που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα θεωρούνται οι πάσης φύσεως δαπάνες που πραγματοποιούνται από την ΕΕΣΔΟΠ.
 • τα ακαθάριστα έσοδα της ΕΕΣΔΟΠ προσδιορίζονται με την προσθήκη ποσοστού κέρδους 7% στο σύνολο των πάσης φύσεως εξόδων, συμπεριλαμβανομένων των αποσβέσεων, με εξαίρεση τον φόρο εισοδήματος, εκτός αν τα έσοδα που προκύπτουν από τα τηρούμενα βιβλία είναι μεγαλύτερα από τα έσοδα που υπολογίζονται κατά τα ανωτέρω, οπότε λαμβάνονται υπόψη τα έσοδα που προκύπτουν από τα βιβλία. Τα ακαθάριστα έσοδα της ΕΕΣΔΟΠ εισπράττονται υποχρεωτικά μέσω τραπεζικών εμβασμάτων σε αναγνωρισμένη τράπεζα.