Φορολογικά

Οι νέες προθεσμίες υποβολής δηλώσεων, οι δόσεις φόρου και οι υποχρεώσεις που επηρεάζονται από τη νέα παράταση

Επιμέλεια
Επιστημονική ομάδα κόμβου

Παραθέτουμε ακολούθως τις νέες προθεσμίες υποβολής δηλώσεων, καθώς και βοηθητικούς πίνακες για τις προθεσμίες καταβολής των δόσεων φόρου εισοδήματος μετά και την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου.


1. Δόσεις φόρου
φυσικών προσώπων, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων
 

Μήνες Ημερομηνία  Δόση
Αύγουστος 31.08.2023 1η και 2η δόση
Σεπτέμβριος 29.09.2023 3η δόση
Οκτώβριος 31.10.2023 4η δόση
Νοέμβριος 30.11.2023 5η δόση
Δεκέμβριος 29.12.2023 6η δόση
Ιανουάριος 2024 31.01.2024 7η δόση
Φεβρουάριος 2024 29.02.2024 8η δόση


Η καταληκτική προθεσμία υποβολής δηλώσεων για φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και νομικές οντότητες για το φορολογικό έτος 2022, είναι η 31η Αυγούστου 2023 και ώρα 15:00.

2. Φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία

 
Προθεσμία υποβολής δήλωσης Δόσεις Προθεσμία καταβολής
Έως 15 Σεπτεμβρίου 2023 1η  29η Σεπτεμβρίου 2023
31η Οκτωβρίου 2023
30η Νοεμβρίου 2023
29η Δεκεμβρίου 2023
31η Ιανουαρίου 2024
29η Φεβρουαρίου 2024


3.
  Προσοχή, η έκπτωση 3% στην εφάπαξ εξόφληση φόρου (σ.σ. αφορά μόνο στα φυσικά πρόσωπα) ισχύει εφόσον η εφάπαξ πληρωμή γίνει έως την 31η Ιουλίου 2023 σε αντίθεση με όσα είχαν ισχύσει το 2022 (Φ.Ε. 2021) όπου το κίνητρο αυτό είχε παρατεθεί έως το τέλος Αυγούστου του 2022.


4. Ποιες φορολογικές υποχρεώσεις επηρεάζονται από την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων έως τα τέλη Αυγούστου.

Η παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων έως την 31η.8.2023  συμπαρασύρει και τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

α) Κατάρτιση φακέλου τεκμηρίωσης έως την 31η.8. 2023 και ώρα 15:00 1

β) Υποβολή συνοπτικού πίνακα πληροφοριών στην ΑΑΔΕ έως την  31η.8.2023 και ώρα 15:00 1

γ) Υποβολή βεβαιώσεων για καταβολές μερισμάτων σε φυσικά πρόσωπα από νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες με απλογραφικά βιβλία (έως 30.8.2023) 2  


(1) ν.4174/2013 άρθρο 21 «Φάκελος Τεκμηρίωσης» «3. Ο Φάκελος Τεκμηρίωσης, που αποτελείται κατά περίπτωση από το Βασικό Φάκελο Τεκμηρίωσης και τον Ελληνικό Φάκελο Τεκμηρίωσης, καταρτίζεται έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και συνοδεύεται από Συνοπτικό Πίνακα Πληροφοριών, ο οποίος υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη Φορολογική Διοίκηση μέσα στην ίδια προθεσμία. Τα υπόχρεα πρόσωπα της παραγράφου 1 υποβάλλουν Συνοπτικό Πίνακα Πληροφοριών για κάθε φορολογικό έτος, εφόσον δεν εμπίπτουν στις εξαιρετικές περιπτώσεις α’ και β’ της παραγράφου 2 του παρόντος».

(2) Α.1006/2023  «[…] Ειδικά για τις περιπτώσεις καταβολής μερισμάτων σε φυσικά πρόσωπα από νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες με απλογραφικά βιβλία, ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται η προηγούμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ν.π. και νομικών οντοτήτων. […]».Παράρτημα 

Κωδικοποιημένη η παρ. 85 του άρθρου 72 του ΚΦΕ: 85. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2022 των νομικών προσώπων η νομικών οντοτήτων του άρθρου 45, των οποίων το φορολογικό έτος λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2022, παρατείνεται μέχρι και την 31η Αυγούστου 2023 και ώρα 15:00. Η καταβολή του φόρου για τις δηλώσεις του πρώτου εδαφίου, με εξαίρεση τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες που έχουν λυθεί ή έχουν τεθεί υπό εκκαθάριση, πραγματοποιείται σε οκτώ (8) ισόποσες μηνιαίες δόσεις από τις οποίες οι δύο (2) πρώτες δόσεις καταβάλλονται μέχρι και την 31 η Αυγούστου 2023 και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των έξι (6) επόμενων μηνών.

Κωδικοποιημένη η παρ. 86 του άρθρου 72 του ΚΦΕ: 86. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2022 των φυσικών προσώπων του άρθρου 3 παρατείνεται μέχρι και την 31 η Αυγούστου 2023 και ώρα 15:00. Η καταβολή του φόρου για τις δηλώσεις του πρώτου εδαφίου, πραγματοποιείται σε οκτώ (8) ισόποσες μηνιαίες δόσεις από τις οποίες οι δύο (2) πρώτες δόσεις καταβάλλονται μέχρι και την 31η Αυγούστου 2023 και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των έξι (6) επόμενων μηνών. Η καταβολή του φόρου, που προσδιορίζεται από δηλώσεις φορολογουμένων που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία, γίνεται σε έξι (6) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Σεπτεμβρίου 2023 και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των πέντε (5) επόμενων μηνών. Όταν ο φόρος που οφείλεται καταβάλλεται εφάπαξ μέχρι την 31 η Ιουλίου 2023, παρέχεται στο συνολικό ποσό του φόρου και των συμβεβαιούμενων με αυτόν οφειλών, έκπτωση τρία τοις εκατό (3%). Η παρούσα δεν καταλαμβάνει τα φυσικά πρόσωπα που έχουν υπαχθεί στην εναλλακτική φορολόγηση εισοδήματος του άρθρου 5Β.