Φορολογικά

Δεν αλλάζει το επιτόκιο για την εκπρόθεσμη καταβολή φόρου και για την έντοκη επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων φόρων του ΚΦΔ

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση Α.1121/2023 του υπ. Οικονομικών με την οποία ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις  μεταβολής των επιτοκίων του άρθρου 53 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022)

Με την νέα απόφαση προβλέπεται κατ’ εξαίρεση των οριζομένων στο άρθρο 3 της υπό στοιχεία ΔΠΕΙΣ 1198598 ΕΞ 2013/31.12.2013 (Β’ 19/2014 και Β’113/2014) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και για δύο (2) έτη από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης (ημ. δημοσίευσης : 9.8.2023), το επιτόκιο των άρθρων 1 και 2 της υπό στοιχεία ΔΠΕΙΣ 1198598 ΕΞ 2013/31.12.2013 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών δεν μεταβάλλεται κατά το μέρος που αφορά το επιτόκιο των πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (MRO) πριν την εκάστοτε σωρευτική μεταβολή αυτού κατά πέντε (5) εκατοστιαίες μονάδες λαμβανομένου ως βάση υπολογισμού του επιτοκίου που ίσχυε κατά την 1η.1.2014.

Επίσης η παρ. 2 του άρθρου μόνου της υπό στοιχεία Α.1153/2.11.2022 απόφασης η οποία όριζε διαφορετικά από τα ανωτέρω τόσο το διάστημα όσο και τις μονάδες μεταβολής του επιτοκίου, καταργείται.

Συνεπώς αν και αυξήθηκε το επιτόκιο των πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (MRO) (βλ. πίνακα της ευρωπαϊκής κεντρικής τράπεζας που ακολουθεί) από 2.8.2023 δεν θα επέλθει καμία μεταβολή στα επιτόκια του άρθρου 53 του ν. 4987/2022 (ΚΦΔ) (τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής φόρου, και τόκοι επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων φόρων). Τα επιτόκια που συνεχίσουν να ισχύουν είναι :

Μεταβολές MRO μετά την 1.1.2014

Πίνακας της ευρωπαϊκής κεντρικής τράπεζας

rRate (with effect from) Main refinancing operations
  Fixed rate tenders
Fixed rate
2023 2 Aug. 4.25
2023 21 Jun. 4.00
2023 10 May 3.75
2023 22 Mar. 3.50
2023 8 Feb. 3.00
2022 21 Dec. 2.50
2022 2 Nov. 2.00
2022 14 Sep. 1.25
2022 27 Jul. 0.50
2019 18 Sep. 0.00
2016 16 Mar. 0.00
2015 9 Dec. 0.05
2014 10 Sep. 0.05
  11 Jun. 0.15

Δείτε την απόφαση στο φορολογικό αρχείο του κόμβου

Δείτε την κωδικοποιημένη απόφαση ΔΠΕΙΣ 1198598 ΕΞ/31.12.2013