Φορολογικά

Διενέργεια ελέγχων για την ορθή εφαρμογή του άρθρου 54Α του ΚΦΔ από τους συμβολαιογράφους και τους υποθηκοφύλακες

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση Α.1124/2023 σχετικά με την διενέργεια ελέγχου για τη διαπίστωση της ορθής εφαρμογής του άρθρου 54Α του ν. 4174/2013  και του άρθρου 54Α του ν. 4987/2022 από τους συμβολαιογράφους ή/και από τους φύλακες μεταγραφών/προϊσταμένους κτηματολογικών γραφείων, για το έτος 2022.

Σύμφωνα με την απόφαση :

1. Το έτος 2023 διενεργούνται έλεγχοι γραφείου από τα Τμήματα ή Γραφεία Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογουμένους των Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) για τη διαπίστωση της ορθής εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 54Α του ν. 4174/2013 (Α’ 170) και του άρθρου 54Α του ν. 4987/2022 (Α’ 206) από συμβολαιογράφους ή/και από υποθηκοφύλακες/προϊσταμένους των κτηματολογικών γραφείων για το έτος 2022.

2. Οι προς έλεγχο υποθέσεις κατατάσσονται ανά υπηρεσία, κατόπιν εφαρμογής των κριτηρίων ανάλυσης κινδύνων που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα της παρούσας και τα οποία δεν δημοσιοποιούνται.

3. Ο τύπος και το περιεχόμενο της εντολής ελέγχου και της πράξης επιβολής του προστίμου του άρθρου 54Α του ν. 4174/2013 και του άρθρου 54Α του ν. 4987/2022 έχουν ως τα συνημμένα Υποδείγματα 1 και 2 αντίστοιχα, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Δείτε την απόφαση στο φορολογικό αρχείο του κόμβου