Επιχειρήσεις

Intrakat: Επιπλέον 500.000 μετοχές απέκτησε η Winex

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της εταιρείας:

Η «INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ», διακριτικός τίτλος «INTRAKAT» (εφεξής η «Εταιρεία»), ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.596/2014 και κατόπιν της σχετικής γνωστοποίησης που έλαβε στις 14.08.2023, ότι η εταιρεία «WINEX INVESTMENTS LIMITED» απέκτησε την 11.08.2023 για ίδιο λογαριασμό μέσω εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) κοινές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, εκδόσεως της Εταιρείας, συνολικής αξίας ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων (1.575.000,00) ευρώ.

Σημειώνουμε ότι η εταιρεία «WINEX INVESTMENTS LIMITED» είναι συνδεόμενο νομικό πρόσωπο με τον κ. Αλέξανδρο Εξάρχου, ο οποίος είναι Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας «INTRAKAT».