Φορολογικά

Προθεσμία υποβολής δήλωσης ΦΣΚ – Ημερομηνία που συμπίπτει με αργία

Η Δ.Ε.Δ. αποδέχθηκε  την προσφυγή με τα παρακάτω βασικά σκεπτικά:

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 1676/1986:
«Επιβάλλεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, φόρος με την ονομασία «φόρος στη συγκέντρωση κεφαλαίων», από:
α) εμπορικές εταιρείες και κοινοπραξίες επιτηδευματιών,
β) συνεταιριστικές οργανώσεις κάθε βαθμού, οποιαδήποτε άλλη εταιρεία, νομικό πρόσωπο, ένωση προσώπων ή κοινωνία, εφ’ όσον ο σκοπός που επιδιώκουν τα πρόσωπα αυτά είναι κερδοσκοπικός,
γ) υποκατάστημα ξένης εταιρείας.»

Επειδή
, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 1676/1986:
«Η φορολογική υποχρέωση γεννάται:
α) στη σύσταση των προσώπων του άρθρου 17, στην αύξηση του κεφαλαίου ή του ενεργητικού τους, στη συγχώνευση, στη μετατροπή και στα δάνεια των περιπτώσεων ε’ και στ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 18, κατά το χρόνο της σύνταξης του οικείου εγγράφου και σε περίπτωση μη σύνταξης εγγράφου κατά το χρόνο της σχετικής εγγραφής στα οικεία βιβλία, β) στις περιπτώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 18, κατά το χρόνο μεταφοράς στην Ελλάδα,
γ) στην περίπτωση ζ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 18 κατά το χρόνο εγγραφής στα οικεία βιβλία των διατιθέμενων κεφαλαίων στο υποκατάστημα.»

Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 1676/1986:
«1. Τα πρόσωπα, που υπάγονται στο φόρο, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, οφείλουν να υποβάλουν δήλωση στον αρμόδιο, κατά τις διατάξεις του άρθρου 26, οικονομικό έφορο μαζί με αντίγραφο του εγγράφου της οικείας πράξης και να καταβάλουν ολόκληρο το ποσό του οφειλόμενου φόρου.
2. Η δήλωση υποβάλλεται:
α. Στη σύσταση, μετατροπή και συγχώνευση των προσώπων του άρθρου 17 μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από τη σύνταξη του κατά νόμο εγγράφου. Όπου από το νόμο προβλέπεται δημοσίευση των πράξεων αυτών, η δήλωση υποβάλλεται πριν από τη δημοσίευση. Ειδικά επί ανωνύμων εταιρειών, η δήλωση υποβάλλεται μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την καταχώριση των ανωτέρω πράξεων στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Στην αύξηση του κεφαλαίου των προσώπων του άρθρου 17, μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία σύνταξης του, κατά το νόμο, διαπιστωτικού της αύξησης του κεφαλαίου οικείου εγγράφου ή από τη σχετική εγγραφή στα επίσημα βιβλία των προσώπων αυτών, σε περίπτωση που δεν συντάσσεται έγγραφο. Όπου από το νόμο προβλέπεται δημοσίευση της πράξης αυτής, η δήλωση υποβάλλεται πριν από τη δημοσίευση.
β) στα δάνεια των περιπτώσεων ε’ και στ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 18, μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες, από τότε που καταρτίστηκε το οικείο έγγραφο ή εάν δεν υπάρχει έγγραφο, από τότε που γίνεται εγγραφή στα οικεία βιβλία,
γ) στη μεταφορά στην Ελλάδα της έδρας της πραγματικής διεύθυνσης ή της καταστατικής έδρας των προσώπων του άρθρου 17, μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από τη μεταφορά, δ) στη διάθεση κεφαλαίων σε υποκαταστήματα ξένης εταιρείας, μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την εγγραφή στα οικεία βιβλία των διατιθέμενων κεφαλαίων…..»

Επειδή, σύμφωνα με την ΠΟΛ.217/1987, με θέμα “Φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίων σε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου Ανώνυμης Εταιρείας. Χρόνος γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης και χρόνος υποβολής της δήλωσης για την καταβολή του φόρου”:
«…..Β) Αύξηση του κεφαλαίου Α.Ε. που γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (καταστατικής ή συνήθους).
α. Έγγραφο που αποδεικνύει την αύξηση του κεφαλαίου. Σε αντίθεση με την αύξηση του κεφαλαίου της Ε.Π.Ε., η οποία (αύξηση) αποδεικνύεται από το συντασσόμενο σχετικό συμβολαιογραφικό έγγραφο, η αύξηση του κεφαλαίου της Α.Ε. αποδεικνύεται με ιδιωτικό έγγραφο, παρότι το καταστατικό της καταρτίζεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο. Το ιδιωτικό αυτό έγγραφο είναι το πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης, στο οποίο καταχωρείται η απόφαση αυτής για αύξηση του κεφαλαίου, χωρίς να απαιτείται από το νόμο και επανάληψη αυτού ενώπιον συμβολαιογράφου (και Υπ. Οικ, Σ.1787/277/1987).
β. Πότε γεννάται η υποχρέωση για την καταβολή του φόρου. Χρόνος γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης για την καταβολή του φόρου είναι μόνο η ημερομηνία του κατά τ’ ανωτέρω συντασσόμενου πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης (Υπ. Οικ. Σ.1787/277/1987) όχι όμως και η ημερομηνία του πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου, με το οποίο πιστοποιείται απλώς η ανάληψη της υποχρέωσης για την κάλυψη του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση.
Σημειώνεται, ότι η ημερομηνία του κατά τ’ ανωτέρω πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης αποτελεί αφετηρία για το χρόνο γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης και στην περίπτωση ακόμη, που το πρακτικό αυτό επαναλαμβανόταν ενώπιον συμβολαιογράφου, κατόπιν επιθυμίας των ενδιαφερομένων, παρ’ ότι, όπως προαναφέρθηκε, δεν υπάρχει τέτοια υποχρέωση από το νόμο.
γ. Πότε υποβάλλεται η δήλωση για την καταβολή του φόρου. Η δήλωση για την καταβολή του φόρου υποβάλλεται μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία σύνταξης του κατά τ’ ανωτέρω πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης και πάντως πριν από τη δημοσίευση αυτού (και Υπ. Οικ. Σ. 1963/302/ΠΟΛ.192/1987)…..»

Επειδή, σύμφωνα με την ΠΟΛ.1081/2013, με θέμα “Επιβολή Φ.Σ.Κ. στο εισφερόμενο κεφάλαιο της “ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας” που συστήνεται με τις διατάξεις του Ν. 4072/2012 (86Α’/11.4.2012)”:
«…..Ως προς την αντιμετώπιση των ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, από πλευράς φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίων, εφαρμόζονται, κατά τη σύσταση ή την αύξηση κεφαλαίου τους, οι διατάξεις των άρθρων 17-31 του Ν. 1676/1986 (ΦΕΚ 204 Α’), όπως ισχύει………

Κατά τα λοιπά, όπως προαναφέρθηκε, από άποψη επιβολής Φ.Σ.Κ. επί αυξήσεως κεφαλαίου με νέες εισφορές των εταίρων, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 90 του Ν. 4072/2012, εφαρμόζονται οι οικείες διατάξεις του Ν. 1676/1986, όπως ισχύει και επιβάλλεται Φ.Σ.Κ. επί της αξίας των νέων εισφερομένων στοιχείων, οποιουδήποτε είδους.»

Επειδή
, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Κ.Φ.Δ.:

«1. Εάν η εκπνοή προθεσμίας για την άσκηση δικαιώματος ή εκπλήρωση υποχρέωσης, όπως ορίζεται από τη φορολογική νομοθεσία, συμπίπτει με επίσημη αργία, Σάββατο ή Κυριακή, η προθεσμία παρατείνεται μέχρι την αμέσως επόμενη ημέρα κατά την οποία η Φορολογική Διοίκηση λειτουργεί για το κοινό. Το πρώτο εδάφιο δεν εφαρμόζεται για τις δηλώσεις Φ.Π.Α. που υποβάλλονται σύμφωνα με τα άρθρα 47β, 47γ και 47δ του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.).

2. Δήλωση, προσφυγή ή άλλο έγγραφο που υποβάλλεται στη Φορολογική Διοίκηση λογίζεται ότι υποβλήθηκε στην ημερομηνία που κατατίθεται και πρωτοκολλάται από τη Φορολογική Διοίκηση ή, εφόσον αποσταλεί ταχυδρομικώς, την ημερομηνία σήμανσης με ταχυδρομική σφραγίδα ή, στην περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής, την ημερομηνία παραλαβής από το πληροφοριακό σύστημα της Φορολογικής Διοίκησης.»

Επειδή, η εταιρία υπέβαλε στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Ρόδου, μέσω της εφαρμογής «Τα αιτήματα μου» στις 27/12/2022, δήλωση φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου λόγω αύξησης του εταιρικού της κεφαλαίου κατά 600,00€, η οποία φορολογείται με συντελεστή φόρου 0,50% και από την οποία προέκυψε ποσό φόρου 3,00€.

Επειδή, η ανωτέρω αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου της προσφεύγουσας αποφασίστηκε με το πρακτικό της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων της Ι.Κ.Ε. με ημερομηνία σύνταξης την 9/12/2022. Από τις προαναφερθείσες διατάξεις, προκύπτει ότι η ημερομηνία υποβολής της δήλωσης φόρου συγκέντρωσης έληγε μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη σύνταξη (9/12/2022) του πρακτικού γενικής συνέλευσης, ήτοι στις 24/12/2022 ημέρα Σάββατο και λόγω της αργίας των Χριστουγέννων 26/12/2022 μεταφέρθηκε την επόμενη εργάσιμη ήτοι στις 27/12/2022, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 4987/2022 (ΚΦΔ).

Επειδή, κατόπιν των ανωτέρω η προσφεύγουσα υπέβαλε εμπρόθεσμα στις 27/12/2022 τη με αριθμό πρωτ………………../04-01-2023 Δήλωση Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίου μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής «Τα Αιτήματα μου».

Επειδή, σύμφωνα με την με αριθμό πρωτ………………../20-03-2023 έκθεση απόψεων του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Ρόδου, ο καταλογισμός του προσβαλλόμενου προστίμου έγινε εκ παραδρομής, λόγω του γεγονότος ότι στο TAXlS αναφέρεται ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης η 26/12/2022.

Αποφασίζουμε

Την αποδοχή της