Φορολογικά

Νέο νομοσχέδιο στη Βουλή με ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού και άλλες διατάξεις

Νέο νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή : «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ενίσχυση της προστασίας της δημόσιας υγείας και των υπηρεσιών υγείας, το ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης της διακίνησης φαρμάκων, την Ενιαία Λίστα Χειρουργείων και άλλες επείγουσες διατάξεις»

Με το υπόψη σχέδιο νόμου ρυθμίζονται θέματα αρμοδιότητας διαφόρων Υπουργείων και συγκεκριμένα:

ΜΕΡΗ Α’ και B’

1. Παρατείνονται εκ νέου από τη λήξη τους και έως την οριζόμενη ημερομηνία, τα αναφερόμενα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας. Ενδεικτικά αναφέρεται η παράταση:
– της ένταξης στην υλοποίηση του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμού, ιδιωτών ιατρών
– της δυνατότητας μετακίνησης του πάσης φύσεως προσωπικού των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.) εντός της ίδιας Υ.Πε. ή μεταξύ διαφορετικών Υ.Πε.(άρθρα 1-3)

2. Παρατείνονται αυτοδίκαια από τη λήξη τους έως και την οριζόμενη ημερομηνία οι δημόσιες συμβάσεις που έχουν συναφθεί και παραταθεί από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, για την εφαρμογή του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμού, μέσω της εξασφάλισης των μνημονευόμενων υπηρεσιών διάθεσης των εμβολίων και των αναλωσίμων τους στα εμβολιαστικά κέντρα της Επικράτειας. (άρθρο 4)

3. Παρατείνεται έως την οριζόμενη ημερομηνία, η δυνατότητα υπέρβασης του ανώτατου εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας [σαράντα οκτώ (48) ωρών] για τους ιατρούς των νοσοκομείων και μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ. Υ.) του Ε.Σ.Υ.  (άρθρο 5)

4. α. Παρατείνειαι αυτοδικαίως, από τη λήξη της έως την οριζόμενη ημερομηνία, η παραμονή των ειδικευόμενων νοσηλευτών ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στις αναφερόμενες νοσηλευτικές ειδικότητες.

β.
Παρέχεται η νομοθετική εξουσιοδότηση για την περαιτέρω παράταση παραμονής των ανωτέρω ειδικευόμενων, έως την οριζόμενη ημερομηνία. (άρθρα 6 και 28 παρ. 1)

5. Μετατίθεται η καταληκτική ημερομηνία έως την οποία το μετακινούμενο ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό σε συγκεκριμένες δομές υγείας της ίδιας ή άλλης Υγειονομικής Περιφέρειας, καθώς και εντός δομών υγείας της Περιφέρειας Αττικής, δικαιούται της αποζημίωσης των άρθρων εικοστού και εικοστού πρώτου του ν. 5015/2023, κατά περίπτωση.  (άρθρο 7)

6. α. Παρατείνονται έως την οριζόμενη ημερομηνία συμβάσεις εργασίας επικουρικού προσωπικού σε προνοιακούς φορείς, για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών λόγω του κορωνοϊού C0VID-19, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα. Η παράταση των ανωτέρω συμβάσεων δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούμενοι στις θέσεις αυτές.

β. Συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου που συνάπτονται μετά τη δημοσίευση του υπό ψήφιση σχεδίου νόμου, κατ’ εφαρμογή των ανωτέρω, δεν δύναται να έχουν ημερομηνία λήξης μετά την 31 η.12.2023.   (άρθρο 8)

7. α. Παρατείνονται, από τη λήξη τους μέχρι την οριζόμενη ημερομηνία, οι συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ι.δ.ο.χ.) του προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για την κάλυψη της ανάγκης αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού (COVID-19), την αντιμετώπιση υγειονομικών και πάσης (ρύσεως κινδύνων, την πρόληψη δασικών πυρκαγιών και λοιπών επιχειρησιακών αναγκών κ.λπ.

β. Ανανεώνονται, αυτοδίκαια από τη λήξη τους για το οριζόμενο χρονικό διάστημα, οι συναφθείσες, κατά τις κείμενες διατάξεις, συμβάσεις εργασίας ι,δ.ο.χ.:

i)   διακοσίων τριάντα τριών (233) ατόμων της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών, που μεταφέρθηκε αυτοδίκαια στη Γενική Γραμματεία Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας,
ii)  σαράντα (40) συνολικά ατόμων όλων των ειδικοτήτων, που προσλήφθηκαν για την κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών που προέκυψαν λόγω του σεισμού στην Κρήτη (30 άτομα) και των πυρκαγιών στην Πελοπόννησο (10 άτομα) και διατέθηκαν στον Τομέα Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης και στη Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Δ.Α.Ε.Φ.Κ. Δ.Ε), αντίστοιχα, μεταφέρθηκαν δε αυτοδίκαια στην προαναφερόμενη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

γ.
Η παράταση των προαναφερόμενων συμβάσεων και οι ανωτέρω ανανεώσεις δεν μεταβάλλουν τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας πρόσληψης των απασχολουμένων και δεν εμπίπτουν στους προβλεπόμενους περί προσλήψεων περιορισμούς (άρθρα 5 – 7 του π.δ.164/2004, άρθρο 36 παρ.2 του ν.4765/2021). (άρθρα 9 και 10)

ΜΕΡΗ Γ’ και Ε’

Τίθενται ρυθμίσεις για την ενίσχυση της προστασίας της δημόσιας υγείας και συγκεκριμένα:
1α. Συνιστώνται:
–  Ηλεκτρονικό Σύστημα αρχειοθέτησης των περιστατικών που χρήζουν χειρουργικής επέμβασης, μέσω Ενιαίας Λίστας Χειρουργείων, για όλα τα αναφερόμενα νοσοκομεία της χώρας.
–  Ηλεκτρονικό Σύστημα Παρακολούθησης Διακίνησης Φαρμάκων (Η.Σ.Πα.Δι.Φ.) στην εγχώρια αγορά, από τα εμπλεκόμενα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

β. Ορίζεται η εταιρεία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.), αρμόδια για τη λειτουργία και διαχείριση των ανωτέρω ηλεκτρονικών συστημάτων.

γ. Προσδιορίζονται οι όροι και το πλαίσιο λειτουργίας των εν λόγω ηλεκτρονικών συστημάτων και παρέχεται νομοθετική εξουσιοδότηση για τη ρύθμιση τεχνικών ή λεπτομερειακών θεμάτων, (άρθρα 11, 12 και 28 παρ. 2 και 3)

2. α. Προβλέπεται για τους ασφαλισμένους, οι οποίοι λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή για θεραπεία των οριζόμενων σοβαρών ασθενειών, η δυνατότητα αποστολής κατ’ οίκον, από τα φαρμακεία του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), μέσω πιστοποιημένης εταιρείας ταχυμεταφοράς, των απαραίτητων φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων.
β. Παρέχεται νομοθετική εξουσιοδότηση, για τη ρύθμιση όλων των θεμάτων που αφορούν στην υλοποίηση της προτεινόμενης ρύθμισης.
(άρθρα 13 και 28 παρ. 4)

3.Παρατείνονται εκ νέου, αυτοδίκαια, από τη λήξη τους, έως και την οριζόμενη ημερομηνία:
– η θητεία των διοικητών και αναπληρωτών διοικητών των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.),
– οι συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου που έχουν από το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων για την κάλυψη έκτακτων αναγκών (άρθρο 25 παρ.2 του ν.4613/2019). [η ισχύουσα παράταση λήγει στις 30.9.2023 (άρθρο 45 του ν. 5043/2023)].(άρθρα 14 και 15)

4. Παρατείνεται, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, από τη λήξη της και έως την οριζόμενη ημερομηνία, η διάρκεια ισχύος των αναφερόμενων συμβάσεων του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.), για την προμήθεια αντιδραστηρίων ομάδων αίματος με συνοδό εξοπλισμό, τεχνικές στηλών και στερεάς φάσης. (άρθρο 16)

5. Παρατείνεται εκ νέου από τη λήξη της έως τη δημοσίευση του υπό ψήφιση σχεδίου νόμου, η ισχύς διατάξεων που αφορούν στην:
– νομιμοποίηση δαπανών, για την εξόφληση υποχρεώσεων των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. και των Υγειονομικών Περιφερειών,
– νομιμοποίηση δαπανών των Κέντρων Υγείας, για την εξέταση δειγμάτων βιολογικού υλικού ύποπτων κρουσμάτων κορωνοϊού C0VID-19,
– εκκαθάριση και πληρωμή δαπανών νοσοκομείων, για την εξέταση δειγμάτων βιολογικού υλικού ύποπτων κρουσμάτων κορωνοϊού COVID-19
– νομιμοποίηση δαπανών, που απορρέουν από προμήθειες των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. συμπεριλαμβανομένων των Ψυχιατρικών και των Πανεπιστημιακών Κλινικών, των Νοσοκομείων Αρεταίειο και Αιγινήτειο, του Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου και του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης.   (άρθρο 17)

6.
Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη σύνθεση
i) του Εποπτικού Συμβουλίου της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής,
ii) του Κεντρικού Συμβουλίου Υγειονομικών Περιφερειών (ΚΕ.Σ.ΥΠΕ.),
iii) της Ειδικής Επιτροπής Ιοντιζουσών και μη Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών του Υπουργείου Υγείας κ.λπ. (άρθρα 18-20)

7.Παρατείνεται, έως την οριζόμενη ημερομηνία, η διενέργεια του έργου της ανάπτυξης, επεξεργασίας και επικαιροποίησης μητρώου ασθενών με νεοπλασματικές ασθένειες, από το Αυτοτελές Τμήμα Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων και Μητρώων Ασθενών του Υπουργείου Υγείας.   (άρθρο 21)

ΜΕΡΟΣ Δ ’

Περιλαμβάνονται λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις διαφόρων Υπουργείων.

Ειδικότερα:

1. Προβλέπονται:

–   η παράταση προθεσμιών του άρθρου 463 του ν. 4957/2022, αναφορικά με ζητήματα προσωπικού των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.),

–   η χρονική μετάθεση υλοποίησης διαδικασιών και υποχρεώσεων των Α.Ε.Ι με βάση το ν.4957/2022, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται, η πιστοποίηση παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας φοιτητών, η ολοκλήρωση της κατάρτισης των μητρώων γνωστικών αντικειμένων, των μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών εκλεκτόρων των Τμημάτων Α.Ε.Ι.,

–   η χρονική μετάθεση και για το ακαδημαϊκό έτος 2024 – 2025, της εφαρμογής των οικείων διατάξεων του ν.4957/2022, για τη σύναψη συμβάσεων πρακτικής άσκησης των φοιτητών, μεταξύ των Α.Ε.Ι. και των φορέων υποδοχής (δημόσιες υπηρεσίες, ν.π.δ.δ., ο.τ.α., ν.π.ι,δ., επιχειρήσεις) και τη ρύθμιση των συναφών ζητημάτων (αποζημίωση στους φοιτητές, ασφαλιστική κάλυψη αυτών από τον Ε.Ο.Π.Υ. Υ. μόνο για τον κλάδο ατυχήματος κ.λπ.),

–   η επέκταση και για to ακαδημαϊκό έτος 2023 – 2024, της εφαρμογής του προϋφιστάμενου του ν.4957/2022 καθεστώτος για τη σύναψη των εν λόγω συμβάσεων,

–   η ισχύς των ανωτέρω ρυθμίσεων από την 21η.7.2022 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του προαναφερόμενου νόμου). (άρθρα 22 και 29)

2.Προβλέπεται ότι για την υποβολή αίτησης εισαγωγής αθλητών ή αθλητριών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, δύναται να ληφθεί υπόψη διάκρισή τους σε ατομικό άθλημα, εφόσον έχει επιτευχθεί μέχρι την οριζόμενη ημερομηνία. (άρθρο 23)

3.Παρατείνεται, για το οριζόμενο χρονικό διάστημα, η προθεσμία υποβολής της αίτησης για την έκδοση οικοδομικής άδειας ή προέγκρισης αυτής σε περιοχές εκτός σχεδίου δόμησης, στις περιπτώσεις εμπρόθεσμης υποβολής του σχετικού αιτήματος και εφόσον συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.  (άρθρο 24)

4.Παρατείνεται εκ νέου, μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας πρόσληψης τακτικού προσωπικού και έως το οριζόμενο χρονικό διάστημα, η δυνατότητα ανανέωσης υφιστάμενων συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου καθώς και συμβάσεων έργου, οι οποίες σχετίζονται με την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της «Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε.». (Σήμερα οι εν λόγω συμβάσεις δύνανται να ανανεώνονται έως τις 30.09.2023). (άρθρο 25)

5.Παρατείνεται εκ νέου και μέχρι το οριζόμενο χρονικό διάστημα, η διάρκεια ισχύος των αναφερόμενων συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου του έκτακτου προσωπικού, που απασχολείται σε προνοιακούς φορείς του άρθρου 34 του ν.4578/2018. (άρθρο 26)

6.Παρατείνονται εκ νέου, αυτοδικαίως, από τη λήξη τους έως και την ολοκλήρωση της διαδικασίας πρόσληψης μόνιμου τακτικού προσωπικού και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της οριζόμενης ημερομηνίας, οι συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου του προσωπικού που προσλήφθηκε από την ανώνυμη εταιρεία Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.), κατά τα ειδικότερα οριζόμενα   (άρθρο 27)