Φορολογικά

Διασύνδεση POS – ΦΗΜ, δημοσιεύθηκαν οι αποφάσεις με τις λεπτομέρειες

Δημοσιεύθηκαν όλες οι αποφάσεις της ΑΑΔΕ και του υπ.Οικονομικών σχετικά με :

✔  Τον τρόπο, τον χρόνο, την έκταση εφαρμογής, τη διαδικασία, τους υπόχρεους, τους όρους και προϋποθέσεις διασύνδεσης των Μέσων Πληρωμών με τα Ταμειακά Συστήματα, τους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών και την ΑΑΔΕ, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Β του ν. 4987/2022 (ΚΦΔ).

-Δείτε την απόφαση
Α.1155/2023 στο φορολογικό αρχείο του κόμβου

Τον καθορισμό του τύπου και του περιεχομένου της διαδικασίας και του χρόνου υποβολής της Δήλωσης Συμμόρφωσης, αναφορικά με τις απαιτήσεις λειτουργίας και διασύνδεσης με την Α.Α.Δ.Ε., των Μέσων Πληρωμών ηλεκτρονικής μεταφοράς κεφαλαίων στο σημείο πώλησης (Electronic Funds Transfer at the point of sale, EFT/POS), Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωμών και Παρόχων Μέσων Πληρωμών ημεδαπής ή αλλοδαπής.

-Δείτε την απόφαση 
Α.1156/2023 στο φορολογικό αρχείο του κόμβου.

✔  Το καθορισμό του χρόνου και της διαδικασίας αναβάθμισης των Μέσων Πληρωμών από τους Παρόχους Μέσων Πληρωμών (NSPs), για την ολοκλήρωση της διαδικασίας διασύνδεσης αυτών με τα Ταμειακά Συστήματα.

Δείτε την απόφαση  Α.1157/2023 και την απόφαση Α.1021/2023 όπως έχει κωδικοποιηθεί και ισχύει στο φορολογικό αρχείο του κόμβου.

✔  Την τροποποίηση της Α.1035/2020 η οποία αφορά τις «Υποχρεώσεις Παρόχων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων και διαδικασίες ελέγχου παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων»
-Δείτε την απόφαση 
Α.1158/2023  και την απόφαση Α.1035/2020 όπως έχει κωδικοποιηθεί και ισχύει στο φορολογικό αρχείο του κόμβου.